Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Postępowanie w sprawach chorób zawodowych Choroby zawodowe nauczycieli

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Postępowanie w sprawach chorób zawodowych Choroby zawodowe nauczycieli"— Zapis prezentacji:

1 Postępowanie w sprawach chorób zawodowych Choroby zawodowe nauczycieli

2 Choroby zawodowe nauczycieli – problem społeczny
Według danych Instytutu Medycyny Pracy, przewlekłe choroby narządu głosu od lat są najczęściej rozpoznawaną chorobą zawodową i stanowią ponad 20% wszystkich chorób zawodowych stwierdzanych każdego roku w Polsce, np. w 2006 r. – 24,4% Zdaniem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy „obserwuje się brak równowagi pomiędzy skutkami społecznymi związanymi z chorobami narządu głosu wśród nauczycieli, a działaniami podejmowanymi w celu przeciwdziałania tym skutkom”.

3 Definicja choroby zawodowej
Za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy lub w związku ze sposobem wykonywania pracy

4 Podstawy prawne Rozporządzenie Rady Ministrów z r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (D.U. nr 132, poz. 1115)‏ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. nr 132, poz. 1121)‏

5 Wykaz chorób zawodowych
Wykaz stanowi załącznik do rozporządzenia z 30 lipca 2002 r. Choroby zawodowe nauczycieli znajdują się w wykazie pod poz. nr 15. Są to:

6 Choroby zawodowe nauczycieli
Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat: 1/ guzki głosowe twarde 2/ wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych 3/ niedowład mięśni przywodzących i napinających fałdy głosowe z niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią

7 Przyczyny chorób narządu głosu
nieprawidłowa emisja głosu brak „higieny głosowej” napięcie, głównie mięśni szyi i krtani towarzyszące fonacji stany chorobowe krtani hipotonia mięśniowa i niewydolność narządu głosowego złe warunki akustyczne sal wykładowych brak wyposażenia sal w aparaturę nagłaśniającą nieprawidłowy mikroklimat sal (niska wilgotność, podwyższona temperatura, zapylenie)‏ duże szkoły, liczne klasy brak konsultacji foniatrycznych brak zajęć z emisji głosu

8 Profilaktyka chorób zawodowych nauczycieli
zapewnienie obowiązkowego kształcenia w zakresie emisji głosu (na studiach i cyklicznie w trakcie kariery zawodowej)‏ zapewnienie regularnych konsultacji foniatrycznych ograniczenie liczebności klas zapewnienie prawidłowej organizacji pracy, uwzględniającej przerwy w wysiłku głosowym

9 Profilaktyka chorób c.d.
wyposażenie klas w mikrofony i sprzęt nagłaśniający zapewnienie komfortu pracy głosem (prawidłowy mikroklimat i jakość powietrza)‏ wczesna identyfikacja wśród kandydatów na studentów wydziałów pedagogicznych osób z predyspozycjami do chorób narządu głosu zwiększenie świadomości wśród nauczycieli o innych zachowaniach prozdrowotnych (np. niepalenie papierosów)‏

10 Okres upoważniający do rozpoznania choroby zawodowej
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej oraz jej rozpoznanie może nastąpić u pracownika lub byłego pracownika w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym lub po zakończeniu pracy w takim narażeniu, nie później jednak niż w okresie określonym w wykazie chorób zawodowych. Dla chorób zawodowych nauczycieli – 2 lata

11 Upoważnieni do przeprowadzenia oceny narażenia zawodowego
lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikiem lekarz zatrudniony w jednostce orzeczniczej I lub II stopnia w toku ustalania rozpoznania choroby zawodowej państwowy powiatowy inspektor sanitarny (właściwy terytorialnie) w toku podejmowania decyzji o stwierdzeniu bądź braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

12 Obowiązki pracodawcy w zakresie profilaktyki chorób zawodowych
ocenianie i dokumentowanie ryzyka zawodowego informowanie pracowników o ryzyku zawodowym stosowanie środków zapobiegających chorobom zawodowym zgłaszanie PIS i inspektorowi pracy podejrzenia lub wystąpienia choroby zawodowej analizowanie przyczyn choroby zawodowej

13 zapewnić realizację zaleceń lekarskich
Obowiązki pracodawcy w razie podejrzenia o wystąpieniu choroby zawodowej ustalić przyczyny powstania choroby zawodowej, rozmiar i charakter zagrożenia przystąpić do usuwania czynników powodujących powstanie choroby zawodowej zapewnić realizację zaleceń lekarskich przenieść pracownika do innej pracy

14 Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej dokonuje:
pracodawca zatrudniający pracownika lekarz, który podejrzewa chorobę zawodową sam pracownik za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną lekarz stomatolog

15 Podejrzenie choroby zawodowej zgłaszamy:
właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu inspektorowi pracy Zgłoszenia dokonuje się na formularzu określonym w rozporządzeniu Min. Zdrowia z 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób

16 Postępowanie w sprawie podejrzenia choroby zawodowej
Państwowy inspektor sanitarny - kieruje pracownika na badanie do jednostki orzeczniczej I stopnia - powiadamia pracodawcę - powiadamia jednostkę podstawową służby medycyny pracy

17 Orzekanie o rozpoznaniu choroby zawodowej
O rozpoznaniu lub braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej może orzekać lekarz spełniający określone wymagania kwalifikacyjne, zatrudniony w jednostce orzeczniczej I lub II stopnia

18 Jednostki orzecznicze I stopnia
1/Poradnie i oddziały chorób zawodowych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy 2/Katedry, poradnie i kliniki chorób zawodowych akademii medycznych 3/Przychodnie i oddziały chorób zakaźnych poziomu wojewódzkiego 4/Jednostki organizacyjne zakładów opieki zdrowotnej, w których nastąpiła hospitalizacja

19 Jednostki orzecznicze II stopnia
Są to jednostki odwoławcze od orzeczeń wydanych przez lekarzy zatrudnionych w jednostkach orzeczniczych I stopnia - dla wymienionych w punktach 1,2,4 – przychodnie, oddziały i kliniki chorób zawodowych jednostek badawczo-rozwojowych w dziedzinie medycyny pracy - dla wymienionych w punkcie 3 – katedry, poradnie i kliniki chorób zakaźnych i inwazyjnych akademii medycznych

20 Orzeczenie lekarskie przesyłane jest:
właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu zainteresowanemu pracownikowi osobie zgłaszającej podejrzenie choroby zawodowej jednostce orzeczniczej I stopnia, jeżeli orzeczenie wydał lekarz zatrudniony w jednostce orzeczniczej I stopnia

21 Odwołanie od orzeczenia
Pracownik, który nie zgadza się z treścią orzeczenia, może wystąpić z wnioskiem o ponowne badanie przez jednostkę orzeczniczą II stopnia w ciągu 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia za pośrednictwem jednostki, zatrudniającej lekarza, który wydał to orzeczenie. Orzeczenie wydane w wyniku ponownego badania jest ostateczne.

22 Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej
Decyzję o stwierdzeniu bądź braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej wydaje państwowy inspektor sanitarny. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Kolejnym organem odwoławczym jest Naczelny Sąd Administracyjny.

23 Roszczenia z tytułu choroby zawodowej
Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej jest dla pracownika podstawą do zgłoszenia roszczenia o świadczenia z tytułu chorób zawodowych. Roszczenia określa ustawa z o ubezpieczeniu społecznym w z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz z późn. zmianami).

24 Świadczenia z tytułu choroby zawodowej
zasiłek chorobowy świadczenie rehabilitacyjne zasiłek wyrównawczy jednorazowe odszkodowanie jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego renta z tytułu niezdolności do pracy renta szkoleniowa renta rodzinna dodatek pielęgnacyjny pokrycie kosztów leczenia (stomatologia, szczepienia ochronne, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne)‏

25 Jednorazowe odszkodowanie
Wniosek o jednorazowe odszkodowanie ubezpieczony składa do płatnika, a płatnik po skompletowaniu dokumentacji – do ZUS. ZUS w ciągu 7 dni wyznacza termin badania przez lekarza orzecznika. Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej jest wiążąca dla orzecznika.

26 Wysokość odszkodowania
Kwota jednorazowego odszkodowania zależy od ustalonego przez orzecznika procentu uszczerbku na zdrowiu. Wysokość odszkodowania za jeden procent uszczerbku na zdrowiu wynosi 20% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Od 1 kwietnia 2008 r. do 31 marca 2009 r. jest to kwota 538 zł.

27 Renta z tytułu niezdolności do pracy
Prawo do renty reguluje art. 17ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 2004 r.nr 39, poz.353)‏ Przy zbiegu prawa do renty z prawem do emerytury – uprawnionemu przysługuje renta powiększona o połowę emerytury albo emerytura powiększona o połowę renty. W przypadku osiągania jakichkolwiek przychodów, prawo do jednego świadczenia ulega zawieszeniu.

28 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, posiadającym orzeczenie o chorobie zawodowej
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania następuje z końcem miesiąca, w którym dyrektor otrzymał ostateczne orzeczenie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy (art. 23 KN)‏ Nauczycielowi przysługuje odprawa (zgodnie z art. 28 KN), w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia za każdy rok pracy na stanowisku nauczyciela, nieprzekraczająca jednak sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego


Pobierz ppt "Postępowanie w sprawach chorób zawodowych Choroby zawodowe nauczycieli"

Podobne prezentacje


Reklamy Google