Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bartosz Lach | Paweł Kulpiński III H

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bartosz Lach | Paweł Kulpiński III H"— Zapis prezentacji:

1 Bartosz Lach | Paweł Kulpiński III H
Bezrobotny Bartosz Lach | Paweł Kulpiński III H

2 Bezrobotny wg urzędu pracy

3 Bezrobotny wg BAEL BAEL - badanie prowadzone od maja 1992 r. zgodnie z metodyką Międzynarodowej Organizacji Pracy co kwartał przez Główny Urząd Statystyczny badanie aktywności ekonomicznej ludności, polegające na ankietowaniu ogólnopolskiej próby gospodarstw domowych.

4 REJESTRACJA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY
Jeśli chcesz skorzystać z uprawnień, jakie daje ci status „osoby bezrobotnej”, powinieneś zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy (PUP). Rejestracja niesie za sobą prawa, ale i obowiązki. Trzeba o nich pamiętać, bo nieprzestrzeganie obowiązujących zasad skutkuje skreśleniem z listy bezrobotnych i utratą wszystkich przywilejów.

5 Dokumenty wymagane do rejestracji
dowod osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, dyplom, świadectwa ukończenia szkół albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia, świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień, dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac (orzeczenie lekarskie), orzeczenie o stopniu niepełnosprawności — w przypadku osób niepełnosprawnych.

6 UPRAWNIENIA OSOBY BEZROBOTNEJ
Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe Pośrednictwo pracy to przede wszystkim pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, a także informacje o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy. Pośrednictwo to jest nieodpłatne i powinno cechować się dostępnością swych usług i równością dla wszystkich poszukujących pracy. Poradnictwo zawodowe polega na pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia.

7 Usługi eres Dotyczą one zarówno pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w UE, jak i udzielania informacji o warunkach życia, szansach na zatrudnienie i sytuacji na unijnych rynkach pracy.

8 Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
Urząd pracy zobowiązany jest do organizowania i finansowania szkoleń bezrobotnych i innych uprawnionych osób oraz do przyznawania i wypłacania dodatków szkoleniowych lub stypendiów. Dla szukającego zatrudnienia konieczne może okazać się nabycie jakichkolwiek kwalifikacji zawodowych bądź przekwalifikowanie w związku z brakiem propozycji zatrudnienia w zawodzie.

9 Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy to:
bezrobotni do 25. roku życia, bezrobotni długotrwale (pozostający w rejestrze PUP łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat), bezrobotni powyżej 50. roku życia, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych (nieposiadający kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonego dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem), osoby samotnie wychowujące dzieci, bezrobotni niepełnosprawni.

10 Przykłady dodatkowych działań
bezrobotni do 25. roku życia, a także bezrobotni, którzy nie ukończyli 27. roku życia, w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej mogą być kierowani do odbycia u pracodawcy stażu, bezrobotni do 25. roku życia, bezrobotni długotrwale oraz niepełnosprawni mogą być kierowani do prac interwencyjnych, bezrobotni długotrwale, bezrobotni powyżej 50. roku życia oraz bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7. roku życia mogą być kierowani, w celu reintegracji zawodowej i społecznej, do wykonywania robót publicznych,

11 Kiedy masz prawo do zasiłku?
Prawo do zasiłku przysługuje ci za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli: - W okresie 18 m-cy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni m.in.: - był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, - wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, - świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, - opłacał składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

12 Jak długo możesz pobierać zasiłek?
6 miesięcy — dla bezrobotnych zamieszkałych w czasie pobierania zasiłku na obszarze działania PUP, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, 12 miesięcy — dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania PUP, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała przeciętną stopę bezrobocia w kraju, 18 miesięcy dla bezrobotnych: zamieszkałych w dniu nabycia prawa do zasiłku oraz w okresie jego pobierania na obszarze działania PUP, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała dwukrotnie przeciętną stopę bezrobocia w kraju, oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku lub którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania.

13 Wysokość zasiłku do 5 lat — masz prawo do zasiłku w wysokości 80 proc. zasiłku podstawowego, od 5 do 20 lat — 100 proc. zasiłku podstawowego, co najmniej 20 lat — 120 proc. zasiłku podstawowego.

14 Wysokość poszczególnych świadczeń — stan od 1 czerwca 2007 r.:
podstawowy (100 proc.) — 538,30 zł, obniżony (80 proc.) — 430,70 zł, podwyższony (120 proc.) — 646,00 zł. Podane kwoty to kwoty brutto.

15 W jakich sytuacjach tracisz prawo do zasiłku?

16 Kiedy otrzymasz dodatek aktywizacyjny?
Jeżeli podjąłeś zatrudnienie lub inną pracę zarobkową: za skierowaniem urzędu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy — przysługuje ci dodatek w wysokości do 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych, tj. 269,15 zł, z własnej inicjatywy — otrzymasz dodatek w wysokości do 30 proc. zasiłku, tj. 161,50 zł.

17 Co o pracy „na czarno”? Jeżeli zatrudniasz lub powierzasz wykonywanie innej pracy zarobkowej bezrobotnemu, nie zawiadamiając o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlegasz karze grzywny nie niższej niż zł. Jeśli jako bezrobotny podejmujesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego urzędu pracy, grozi ci grzywna nie niższa niż 500 zł.

18 Dziękujemy

19


Pobierz ppt "Bartosz Lach | Paweł Kulpiński III H"

Podobne prezentacje


Reklamy Google