Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

z ubezpieczenia chorobowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "z ubezpieczenia chorobowego"— Zapis prezentacji:

1 z ubezpieczenia chorobowego
Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego -maj r.

2 Stopy procentowe 2,45% 19,52% Emerytalne 8,00% Rentowe Chorobowe
(9,76% + 9,76%) Rentowe od 1 lutego 2012 r. 8,00% (1,5% + 6,5%) Chorobowe 2,45% Wypadkowe od 1 kwietnia 2012r. 0,67% – 3,86%

3 Wynagrodzenie chorobowe (art. 92 §1 pkt 1 Kodeksu pracy)
Od 1 lutego 2009 r.: Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 80 % wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu. Przepis dotyczy niezdolności pracownika do pracy przypadającej po roku kalendarzowym, w którym ukończył on 50 lat.

4 Wynagrodzenie chorobowe Za pierwsze 33 lub 14 dni w roku kalendarzowym przysługuje wynagrodzenie chorobowe w wysokości: 80% generalnie 100% ciąża dawca wypadek w drodze

5 Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego Zasiłek przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała: nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego; nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

6 Okres wypłaty zasiłku chorobowego
nie dłużej niż: 182 dni, 270 dni - jeżeli niezdolność do pracy spowodowane została gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży (zmiana od 1 stycznia 2009 r. przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw)

7 Ustalanie okresu zasiłkowego
Do okresu zasiłkowego wlicza się: wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy (odosobnienie z powodu choroby zakaźnej, leczenie odwykowe). okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. (kod A) Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresu niezdolności do pracy przypadającego w okresie wyczekiwania.

8 Wysokość zasiłku chorobowego
80% generalnie 70% za okres pobytu w szpitalu

9 Wysokość zasiłku chorobowego c. d.
100% ciąża dawca wypadek w drodze wypadek przy pracy

10 80%. szpitalny zasiłek chorobowy dla 50 latków przez 19 dni w roku - od 1 stycznia 2011 r.
Ustawa z dnia 22 października 2010 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1463) Art. 11 ust. 1b ustawy chorobowej Miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku

11 ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE
Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. (art.18)

12 Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego
za pierwsze 3 miesiące 90% 75% za pozostały okres 100% ciąża wypadek przy pracy

13 Urlop macierzyński od 1 stycznia 2009 r.
W przypadku urodzenia przy jednym porodzie: jednego dziecka tygodni, dwojga dzieci tygodni, trojga dzieci tygodnie, czworga dzieci tygodni, pięciorga dzieci tygodni.

14 Dodatkowy urlop macierzyński (art. 182¹)
Wszedł w życie 1 stycznia 2010r. Ma charakter fakultatywny. W 2010 r. i 2011 r.: do 2 tygodni – przy jednym dziecku, do 3 tygodni - przy dwojgu i więcej dzieciach. W 2012 r. i 2013 r.: do 4 tygodni – przy jednym dziecku, do 6 tygodni - przy dwojgu i więcej dzieciach. Od 2014 r.: do 6 tygodni – przy jednym dziecku, do 8 tygodni - przy dwojgu i więcej dzieciach. Urlop ten może być łączony z pracą (max na ½ etatu) u własnego pracodawcy. Wówczas urlop udzielany jest na pozostałą cześć dnia.

15 Urlop macierzyński dla ojca dziecka
Od 1 stycznia 2009 r.pracownik – ojciec dziecka, po wykorzystaniu 8 tygodni urlopu macierzyńskiego przez matkę, ma prawo do części urlopu macierzyńskiego za okres, w którym pracownica wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem (art.180 § 6¹) Pracownik ojciec dziecka po rezygnacji pracownicy po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu może wykorzystać pozostałą część urlopu (art.180 § 5) Pracownik ojciec dziecka może ponadto od 1 stycznia 2010 r. wystąpić o dodatkowy urlop macierzyński, jeżeli o taki urlop nie wystąpiła matka dziecka (art.182² § 1).

16 Urlop ojcowski od 1 stycznia 2010 r.
Pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego, nie dłużej jednak, niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia (art. 182³) Urlop ojcowski od 1 stycznia 2010 r. wynosi jeden tydzień, a od 1 stycznia 2012 r. – dwa tygodnie. Jest to urlop fakultatywny, nie przysługuje innym osobom, w tym matce dziecka. Urlop ojcowski przysługuje niezależnie od tego, czy matka jest na macierzyńskim, czy na wychowawczym. Od 1 stycznia 2011 r. dla ojca przysposabiającego dziecko – 12 miesięcy liczy się od dnia przysposobienia. Za czas urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński na ogólnych zasadach.

17 pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się
Zasiłek opiekuńczy Prawo do zasiłku opiekuńczego w pełnym zakresie mają ubezpieczeni, którzy są objęci dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym. Osobom tym zasiłek opiekuńczy przysługuje więc także w przypadku konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat w przypadku: nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, porodu lub choroby małżonka, pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej (ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy chorobowej; Dz. U. Nr 93, poz. 582 oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2007 r. stosowany od 16 marca 2007).

18 Wymiar tego zasiłku nie jest związany z rokiem kalendarzowym
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 1 stycznia 2009 r. (art. 32a ustawy chorobowej dodany przepisami ustawy z 6 grudnia 2008 r.) W przypadku określonym w art. 180 § 6¹ Kodeksu pracy, w okresie korzystania przez pracownicę z urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni po porodzie i jej pobytu w szpitalu, ubezpieczonemu – ojcu dziecka przysługuje dodatkowo, niezależnie od zasiłku opiekuńczego określonego w art. 32 , zasiłek opiekuńczy w wymiarze do 8 tygodni (to jest 56 dni), jeżeli przerwie zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wymiar tego zasiłku nie jest związany z rokiem kalendarzowym

19 Finansowana z funduszu zakładów pracy
Absencja chorobowa 2010 r r. %% Finansowana z funduszu zakładów pracy Dni w roku ,5 mln. 67,9 mln ,2% Koszt ,3 mld zł ,5 mld. zł ,9% Finansowana przez ZUS Dni w roku ,3 mln ,6 mln ,9% Koszt ,8 mld zł ,2 mld zł ,9%

20 Absencja chorobowa Tabela. Absencja chorobowa w latach 2000 - 2011.
Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Absencja chorobowa finansowana z systemu pozarolniczego Przeciętna miesięczna liczba dni w tys. 14 052 12 932 12 566 13 200 12 733 13 428 13 443 14 112 16 201 17 090 15 650 15 794 Przeciętna miesięczna dzienna wysokość w zł 33,76 zł 37,07 zł 38,41 zł 38,95 zł 39,89 zł 40,00 zł 40,73 zł 43,59 zł 47,44 zł 54,32 zł 59,34 zł 61,81 zł W tym: Absencja chorobowa finansowana z funduszu zakładów pracy Przeciętna miesięczna liczba dni w tys. 6 298 5 395 4 946 4 913 4 673 5 158 5 462 6 110 7 145 6 586 5 704 5 658 35,26 zł 39,54 zł 39,64 zł 39,87 zł 41,65 zł 42,77 zł 44,09 zł 46,75 zł 50,34 zł 57,23 zł 63,14 zł 66,12 zł Absencja chorobowa finansowana z FUS 7 754 7 532 7 616 8 281 8 058 8 267 7 980 8 000 9 053 10 502 9 944 10 134 32,54 zł 35,30 zł 37,61 zł 38,87 zł 38,27 zł 38,44 zł 41,18 zł 45,16 zł 52,51 zł 57,16 zł 59,40 zł

21 Absencja chorobowa

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "z ubezpieczenia chorobowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google