Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczenie wypadkowe Seminarium ZUS, Warszawa 29 lutego 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczenie wypadkowe Seminarium ZUS, Warszawa 29 lutego 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczenie wypadkowe Seminarium ZUS, Warszawa 29 lutego 2012 r.
– wypadki przy pracy i choroby zawodowe Zadania Państwowej Inspekcji Pracy są różnorodne i z roku na rok jest ich coraz więcej. Wśród najważniejszych funkcji PIP należy wymienić sprawowanie nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych. Od dnia 1 lipca 2007 r. nasz Urząd realizuje zadania w zakresie kontroli legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich oraz legalności zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców. Ponadto sprawujemy kontrolę wyrobów wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do użytku, pod względem spełniania przez nie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Seminarium ZUS, Warszawa 29 lutego 2012 r. 1

2 Zakres działania Państwowej Inspekcji Pracy
Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym przepisów bhp Kontrola legalności zatrudnienia Prewencja zagrożeń zawodowych i promocja ochrony pracy Zadania Państwowej Inspekcji Pracy są różnorodne i z roku na rok jest ich coraz więcej. Wśród najważniejszych funkcji PIP należy wymienić sprawowanie nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych. Od dnia 1 lipca 2007 r. nasz Urząd realizuje zadania w zakresie kontroli legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich oraz legalności zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców. Ponadto sprawujemy kontrolę wyrobów wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do użytku, pod względem spełniania przez nie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Inne działania, w tym wynikające z przepisów o ubezpieczeniu społecznym 2

3 Działalność kontrolna PIP w 2011 roku
Przeprowadzono 90,6 tys. kontroli Wydano ogółem: 304,1 tys. decyzji dot. bhp, w tym: – 7,7 tys. decyzji wstrzymania prac, – 7,5 tys. decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn. 8,1 tys. decyzji skierowania do innych prac likwidacja bezpośrednich zagrożeń życia i zdrowia ok. 64,5 tys. pracowników,

4 Zadania PIP w zakresie prewencji i promocji
Podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń w środowisku pracy, poprzez: kampanie informacyjne i programy prewencyjne - wspierane przez partnerów społecznych, organy samorządowe i adm. państwowej, inne organy nadzoru i kontroli nad warunkami pracy, wspomaganie działań kontrolnych w zakresie stosowania środków zapobiegających wypadkom przy pracy, prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie ochrony pracy.

5 Algorytm realizacji zadań prewencyjno – promocyjnych PIP w 2012
Założona skala działań ogółem – ok. 200 tys. podmiotów Program prew. „Zarządzanie BHP – prewencja wypadków” Podmioty: pracodawcy, u których miały miejsce wypadki Forma realizacji: szkolenie oraz deklaracja udziału w programie Program prewencyjny dla mikrozakładów „ Zdobądź dyplom PIP” Podmioty objęte działaniem: pracodawcy, zatrudniający do 9 pracowników Forma realizacji: szkolenie oraz deklaracja udziału w programie Program prew. „Dostosowanie do minimal. wymagań bhp maszyn Podmioty: pracodawcy, użytkujący maszyny do obróbki plast. Forma realizacji : szkolenie oraz deklaracja udziału w programie Program info.-promocyjny w budownictwie Podmioty objęte działaniem: pracodawcy, przedsiębiorcy bud. Forma realizacji: szkolenie oraz udział w programie poprawy bhp Kampania informacyjna „Stres i inne czynniki psychospołeczne w pracy Podmioty: pracodawcy Forma realizacji: szkolenie oraz ocena cech stresogenności stanowisk pracy Program info-promocyjny „Czas pracy, a wypadki drogowe” Podmioty : pracodawcy, przedsiębiorcy z branży transportowej Forma realizacji: szkolenie Program inf.-promocyjny „Ochrona pracy w rolnictwie ind.” Podmioty objęte działaniem: rolnicy, uczniowie i dzieci wiejskie Forma realizacji: wizytacje, szkolenia prelekcje, konkursy Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” Podmioty objęte działaniem: uczniowie, studenci Forma realizacji: udział w lekcjach, wykładach Konkursy Podmioty objęte działaniem: pracodawcy, przedsiębiorcy, SIP-owcy, pracownicy młodociani, rolnicy ind., uczniowie Forma realizacji: uczestnictwo w konkursach ograniczenie ryzyka wyp. w ……. zakładach dostosowanie …… maszyn do minimalnych wymagań bhp poprawa warunków bhp w … firmach bud. dokonanie oceny stresogenności w … zakładach

6 Podstawy prawne dotyczące zróżnicowanej składki wypadkowej
Ustawa z dn r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. ( Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz z p. zm.) Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. (Dz.U. Nr 200, poz z p. zm.)

7 Sprawdzanie prawidłowości danych w informacjach ZUS IWA
Art Jeżeli w czasie kontroli u płatników składek inspektorzy pracy stwierdzą podanie nieprawidłowych danych, informują o tym Zakład Ubezpieczeń społecznych, podając równocześnie prawidłowe dane Dane związane z zagrożeniami zawodowymi i ich skutkami: poszkodowani w wypadkach przy pracy ogółem poszkodowani w wypadkach śmiertelnych i ciężkich zatrudnieni w warunkach zagrożenia

8 Podwyższanie składki wypadkowej na wniosek inspektora pracy
Art ustawy Jeżeli podczas dwóch kolejnych kontroli inspektor pracy stwierdzi rażące naruszenia przepisów bhp, może wystąpić do jednostki organizacyjnej ZUS o podwyższenie płatnikowi o 100 % składki na ubezpieczenie wypadkowe, ustalanej na najbliższy rok kalendarzowy. Decyzję w powyższej sprawie wydaje ZUS.

9 Wyniki działalności inspektorów pracy w zakresie art. 35 i 36

10 W latach 2009-2012 PIP przyjęła jako cel strategiczny
- dążenie do ograniczenia liczby wypadków Zasadnicze znaczenie: zdecydowane i skuteczne wykorzystanie różnorodnych środków prawnych oraz form oddziaływania prewencyjnego na pracodawców i przedsiębiorców w reakcji na stwierdzone zagrożenia (tzn. dostępnych środków prawnych oraz argumentów ekonomicznych) któw.

11 Ocena systemu zróżnicowanej składki wypadkowej
Dane CIOP-PIB

12 Zróżnicowana składka ubezpieczenia wypadkowego
Perspektywy rozwoju ubezpieczenia wypadkowego Zróżnicowana składka ubezpieczenia wypadkowego coraz częściej postrzegana jest przez pracodawców, szczególnie „dużych”, jako istotna pozycja kosztów przedsiębiorstwa. Wymusza to podejmowanie przez nich działań zarządczych w obszarze bezpieczeństwa pracy, w tym wyznaczania celów w zakresie efektywnej prewencji wypadkowej oraz utrzymania osiągniętych standardów.

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ubezpieczenie wypadkowe Seminarium ZUS, Warszawa 29 lutego 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google