Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kwalifikacje zawodowe w rzemiośle

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kwalifikacje zawodowe w rzemiośle"— Zapis prezentacji:

1 Kwalifikacje zawodowe w rzemiośle
Lublin, 21 czerwca 2011r. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie

2 Podstawy prawne ustawa z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle
( Dz.U.nr 112, poz.97 ze zm.) oraz wydany akt wykonawczy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych ( Dz.U. nr 215, poz.1820).

3 Rozporządzenie reguluje
szczegółowe warunki i tryb powołania komisji oraz przeprowadzania egzaminów, a także warunki dopuszczana do egzaminów czeladniczych.

4 Egzamin kwalifikacyjny
WARUNKI, KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ KANDYDAT PRZYSTĘPUJACY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO Egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika zwany egzaminem czeladniczym jest formą oceny poziomu wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu rzemieślniczego, zawartych w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

5 Do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków: 1)ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika oraz dokształcanie teoretyczne w szkole lub w formach pozaszkolnych;

6 2)posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz uzyskała umiejętności zawodowe w zawodzie, w którym zdaje egzamin, w formie pozaszkolnej;

7 3)  posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin - odpowiednio do okresu kształcenia w danym zawodzie przewidzianego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonej w odrębnych przepisach;

8 4)  posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin

9 5)  posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;

10 6)  posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin.

11 STRUKTURA EGZAMINU CZELADNICZEGO
Egzamin czeladniczy przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym. Etap praktyczny Zadania egzaminacyjne sprawdzające praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie. Etap praktyczny - przeprowadza się w zakładach rzemieślniczych lub pracowniach

12 Etap teoretyczny Etap teoretyczny - przeprowadza się w dwóch częściach: pisemnej i ustnej. W części pisemnej zdający udziela odpowiedzi na co najmniej dwa pytania lub rozwiązuje testy z zakresu następujących tematów:

13 - rachunkowość zawodowa, - dokumentacja działalności gospodarczej, - rysunek zawodowy - zasady bhp oraz ochrony przeciwpożarowej, - podstawowe zasady ochrony środowiska, - podstawowe przepisy prawa pracy, - podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem

14 Część ustna – obejmuje pytania z zakresu następujących tematów: - technologia, - maszynoznawstwo, - materiałoznawstwo,

15 Warunki przystąpienia do egzaminu mistrzowskiego
Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z podanych warunków

16 1)  posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;

17   2)  przez okres co najmniej sześciu lat w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin, i posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;

18 3) posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym
w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;

19 4)  posiada tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu mistrza co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;

20 5)  posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie, w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin;

21 w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin,
6)  posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin.

22 STRUKTURA EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO
Egzamin mistrzowski przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym

23 Etap praktyczny Zadania egzaminacyjne sprawdzające praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie. Etap praktyczny - przeprowadza się w zakładach rzemieślniczych posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonywania przez kandydata zadań egzaminacyjnych lub pracowniach.

24 Etap teoretyczny przeprowadza się w dwóch częściach: pisemnej i ustnej. W części pisemnej zdający udziela odpowiedzi na co najmniej dwa pytania lub rozwiązuje testy z zakresu następujących tematów:

25 - rachunkowość zawodowa, - dokumentacja działalności gospodarczej, - rysunek zawodowy - zasady bhp oraz ochrony przeciwpożarowej, - podstawowe zasady ochrony środowiska, - podstawowe przepisy prawa pracy, - podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem - podstawy z psychologii i pedagogiki - metodyka nauczania

26 Część ustna obejmuje pytania z zakresu następujących tematów: - technologia, - maszynoznawstwo, - materiałoznawstwo

27 i mistrza przeprowadzają komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
 Egzaminy na tytuły czeladnika i mistrza przeprowadzają komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

28 Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu składa
- wniosek o dopuszczenie -świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej oraz potwierdzenie odpowiedniego stażu pracy - jedną fotografię - potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej

29 W skład komisji wchodzą:
1)  przewodniczący komisji;   2)  zastępcy przewodniczącego komisji;   3)  członkowie komisji;   4)  członkowie-sekretarze komisji.

30 świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich
Legalizacja świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich

31 czeladnicze i dyplomy mistrzowskie wydane przez izby rzemieślnicze
Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie wydane przez izby rzemieślnicze mają charakter państwowych dokumentów i jeśli właściciel zamierza wprowadzić je to tzw. obrotu prawnego z zagranicą – wymagają dokonania czynności związanych z legalizacją dokumentów

32 Legalizacja prowadzona jest w dwóch etapach

33 oryginał dokumentu (lub duplikatu) - na podstawie księgi wieczystej czeladniczej lub
mistrzowskiej tej izba rzemieślniczej, która wydała świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski (stwierdzenie autentyczności dokumentu) - potwierdza Związek Rzemiosła Polskiego

34 na odwrocie świadectwa lub dyplomu (stwierdza prawidłowość
wystawienia dokumentu - siedziba: Warszawa ul. Miodowa 14 tel/fax 6161 , (opłata w wysokości 26 zł)

35 załącznika pn.. ”Apostil”
końcowym etapem legalizacji jest wystawienie przez Wydział Legalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych załącznika pn.. ”Apostil” (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wydział Legalizacji Dokumentów - adres: Al. Szucha 23, Warszawa, tel (022) (opłata skarbowa 60 zł)

36 niego upoważniona, przy czym nie wymagana jest forma pisemna.
Sprawy związane z legalizacją dyplomu może załatwić właściciel dokumentu lub osoba przez niego upoważniona, przy czym nie wymagana jest forma pisemna.

37 Zawody, w których komisje izbowe przeprowadzają egzaminy
Egzaminy w rzemiośle odbywać się mogą w ponad stu zawodach, odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, zawartych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, w tym również zawodów szkolnych, w których odbywa się nauka zawodu w szkołach.

38 Komisje egzaminacyjne Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
betoniarz-zbrojarz Bioenergoterapeuta blacharz samochodowy Cukiernik Dekarz Elektromechanik eletromech. pojazdów samochod. Elektryk Fotograf

39 Fryzjer Glazurnik Kominiarz Kowal Krawiec Kucharz lakiernik samochodowy malarz-tapeciarz

40 mechanik pojazdów samochodowych
monter instalacji gazowych monter instalacji i urządz. Sanitarnych monter sieci gazowych Murarz Piekarz rzeźnik-wędliniarz

41 Stolarz Ślusarz Tapicer technolog robót wykończ. w budow. złotnik-jubiler technik-optyk

42 Uprawnienia do szkolenia
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

43 Naukę zawodu mogą prowadzić tylko ci pracodawcy, którzy spełniają określone warunki formalno- techniczne, organizacyjne i merytoryczne umożliwiające pełną realizację programu nauki praktycznej

44 ( uzyskany status instruktora praktycznej nauki zawodu ),
Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może prowadzić pracodawca albo zatrudniony pracownik, posiadający kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne ( uzyskany status instruktora praktycznej nauki zawodu ), tj.:

45 co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w odrębnych przepisach lub kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji nauczyciela praktycznej nauki zawodu;

46 Zawarcie umowy Umowę o pracę w celu nauki zawodu podpisują: pracodawca - właściciel zakładu rzemieślniczego oraz uczeń - młodociany pracownik, a jeśli młodociany nie ukończył 16 lat dodatkowo jego prawny opiekun.

47 Umowy dla młodocianych dokształcających się w szkołach zawodowych należy zawierać w okresie przyjmowania kandydatów do szkół ponad podstawowych. W przypadku gdy młodociany dokształca się w systemie pozaszkolnym podpisanie umowy może nastąpić w innym terminie

48 Zwrot kosztów kształcenia
Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.  Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:   1)  w przypadku nauki zawodu: a)    4.587 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące, b)    7.645 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;   2)  w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

49 Refundacja kosztów kształcenia
Pracodawca zatrudniający młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń

50 Walory kształcenia praktycznego u pracodawcy:
zindywidualizowany tok nauczania praktycznego, uwzględniający możliwości, uzdolnienia i cechy osobowościowe młodocianego; uczenie się zawodu w warunkach naturalnej pracy, w otoczeniu doświadczonych pracowników;

51 możliwość dokonywania samooceny efektów nauki;
poznawanie nowych technologii, materiałów i urządzeń, wprowadzanych przez pracodawcę

52 - zapoznawanie się z rzeczywistymi uwarunkowaniami funkcjonowania firmy, zwłaszcza w relacji klient-wykonawca usługi, co oznacza nabywanie praktycznej wiedzy na temat przedsiębiorczości; - tworzenie więzi emocjonalnych pomiędzy młodocianym a pracodawcą, co ma wielkie znaczenie wychowawcze; praca w małym zespole, co uczy poszanowania pracy innych i odpowiedzialności zespołowej.

53 Dziękuję za uwagę Barbara Petkowicz
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie ul.Rynek 2


Pobierz ppt "Kwalifikacje zawodowe w rzemiośle"

Podobne prezentacje


Reklamy Google