Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kariera, a niepełnosprawność. Misja i wyzwania dla poradnictwa zawodowego XIX Konferencja Szkoleniowa Warszawa 23-24 października 2009 r. SZKOLENIE W RZEMIOŚLE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kariera, a niepełnosprawność. Misja i wyzwania dla poradnictwa zawodowego XIX Konferencja Szkoleniowa Warszawa 23-24 października 2009 r. SZKOLENIE W RZEMIOŚLE."— Zapis prezentacji:

1 Kariera, a niepełnosprawność. Misja i wyzwania dla poradnictwa zawodowego XIX Konferencja Szkoleniowa Warszawa 23-24 października 2009 r. SZKOLENIE W RZEMIOŚLE Związek Rzemiosła Polskiego Jolanta Kosakowska

2 2 Uczenie się przez całe życie przygotowanie młodzieży do wyboru zawodu i pomocy w wyznaczeniu kierunku dalszego rozwoju poprzez udział w różnych formach kształcenia

3 3 Organizacja działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle - struktura organizacji rzemiosła to: 480 cechów terytorialnych i branżowych zrzeszających rzemieślników, 27 izb rzemieślniczych (terytorialne i branżowe) zrzeszające rzemieślników i cechy Związek Rzemiosła Polskiego, reprezentujący środowisko w skali ogólnopolskiej.

4 4 Zadania organizacji rzemiosła związane z działalnością oświatową – trzy obszary: cechy i izby rzemieślnicze nadzorują działalność szkoleniową prowadzoną przez rzemieślników, izby rzemieślnicze przeprowadzają egzaminy kwalifikacyjne czeladnicze i mistrzowskie i potwierdzają je świadectwami czeladniczymi i dyplomami mistrzowskimi, opatrzonymi pieczęcią z godłem Państwa, Związek Rzemiosła Polskiego sprawuje nadzór nad działalnością komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych.

5 5 W zakresie realizacji zadań systemu kształcenia zawodowego partnerami organizacji rzemiosła są; władze oświatowe szczebla resortowego i lokalnego, urzędy pracy i instytucje rynku pracy, szkoły oraz inne instytucje i organizacje oświatowe.

6 6 Doradztwo zawodowe, czy też niesienie pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami nie jest statutowym celem rzemiosła jednakże w zakładach rzemieślniczych młodzi ludzie, także o specjalnych potrzebach, znajdowali i znajdują miejsce nauki zawodu, a potem pracy

7 7 Nauka zawodu w rzemiośle charakteryzująca się powiązaniem z naturalnymi warunkami pracy przyczynia się m.in. do zwiększenia samodzielności uczniów, zwłaszcza tych ze szczególnymi potrzebami, doskonalenia i rozwijania ich rzeczywistych umiejętności, osiągania większej dojrzałości w różnych sferach funkcjonowania, a tym samym aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

8 8 Przygotowanie zawodowe w rzemiośle zorganizowane jest w formie: > nauki zawodu > przyuczenia do wykonywania określonych prac Odbywa się w zakładach posiadających odpowiednie warunki organizacyjne i techniczne do realizacji programu praktycznej nauki zawodu i jest prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne

9 9 Walorami szkolenia w rzemiośle są: zindywidualizowany tok nauczania uwzględniający możliwości, uzdolnienia i ograniczenia młodocianego, uczenie się zawodu w warunkach naturalnych i rzeczywistych, poznawanie w toku pracy nowych technologii, materiałów i urządzeń, które wprowadza zakład dla zwiększenia swojej efektywności na rynku, tworzenie więzi emocjonalnych pomiędzy uczącym się zawodu, a pracodawcą, mających istotne znaczenie dla harmonijnej współpracy i realizacji programu nauczania.

10 10 Nauka zawodu u rzemieślnika składa się z dwóch integralnych części praktycznej, realizowanej w procesie pracy w zakładzie rzemieślniczym teoretycznego dokształcania, organizowanego w szkole lub w systemie pozaszkolnym

11 11 Podstawą organizacji nauki zawodu w rzemiośle jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego może odbywać się w 103 zawodach, odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, zawartych w klasyfikacji zawodów i specjalności rynku pracy okres trwania: 2-3 lata zakończeniem nauki zawodu u rzemieślnika jest egzamin czeladniczy składany przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej.

12 12 Problemem oraz ograniczeniem możliwości zatrudnienia w celu przygotowania zawodowego ucznia jest sytuacja, kiedy utracił on status pracownika młodocianego, a więc po ukończeniu osiemnastu lat

13 13 Organizacje rzemiosła podejmują różne przedsięwzięcia promujące naukę zawodu w rzemiośle Współpracują z dyrektorami szkół gimnazjalnych i zawodowych, Przygotowują informacje na temat możliwości szkolenia w rzemiośle, Uczestniczą w regionalnych targach edukacyjnych i giełdach pracy (organizowane są stoiska informacyjne, pokazy i prezentacje poszczególnych zawodów rzemieślniczych), Organizują konkursy zawodowe, o zasięgu regionalnych i ogólnopolskim, z udziałem uczniów z zakładów rzemieślniczych, Organizują spotkania informacyjne dla młodzieży i rodziców z udziałem rzemieślników szkolących uczniów, Nagradzają najlepszych absolwentów nauki zawodu, Tworzą uroczyste oprawy przy wręczaniu świadectw czeladniczych, Realizują projekty w ramach Programu Leonardo da Vinci oraz innych finansowanych ze środków PO KL.

14 14 Izby rzemieślnicze posiadają uprawnienia do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe na dwóch poziomach: czeladniczym i mistrzowskim Rocznie ponad 26 tysięcy kandydatów przystępuje do egzaminów czeladniczych i ponad 3 tysiące do egzaminów mistrzowskich. Do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe mogą przystąpić osoby, które nabyły je w drodze formalnego i nieformalnego kształcenia (różne ścieżki).

15 15 W ramach dopuszczalnych prawem kandydaci z niepełnosprawnościami traktowani są w sposób szczególny poświęca się im więcej czasu na wyjaśnienie procedur egzaminacyjnych, dokładnie przedstawiane są zadania egzaminacyjne - rozpoczynanie od czynności najprostszych, przechodzenie do istotnych zadań wynikających ze standardu, wielokrotne powtarzane są polecenia, przedstawiane w sposób opisowy, podczas egzaminu teoretycznego stosowane są maksymalne normy czasowe poszczególnych etapów, mając na względzie osłabioną sprawność grafomotoryczną kandydata, słabe tempo czytania, niskie rozumienie tekstu czytanego samodzielnie, w przypadku osób głuchoniemych egzaminy odbywają się w obecności tłumacza języka migowego WARUNKI TECHNICZNE

16 16 Poradnictwo zawodowe niezbędne jest na różnych etapach edukacji i pracy Intensyfikacja działań związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym powinna następować już w szkole gimnazjalnej Celem jest maksymalne ograniczenie przypadków nietrafnych wyborów Sieć organizacji rzemiosła: izby rzemieślnicze i cechy są dobrym partnerem do realizacji takich zamierzeń

17 17 Dziękuję za uwagę Związek Rzemiosła Polskiego - Jolanta Kosakowska


Pobierz ppt "Kariera, a niepełnosprawność. Misja i wyzwania dla poradnictwa zawodowego XIX Konferencja Szkoleniowa Warszawa 23-24 października 2009 r. SZKOLENIE W RZEMIOŚLE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google