Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ABC FUNDUSZY EUROPEJSKICH © Mariola Ciborowska, 11 grudnia 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ABC FUNDUSZY EUROPEJSKICH © Mariola Ciborowska, 11 grudnia 2012."— Zapis prezentacji:

1 ABC FUNDUSZY EUROPEJSKICH © Mariola Ciborowska, 11 grudnia 2012

2 POLITYKA SPÓJNOŚCI Polityka spójności na lata 2007-2013 ma na celu zwiększenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia we wszystkich regionach i miastach Unii Europejskiej. Realizowana jest przede wszystkim dzięki dwóm funduszom strukturalnym, tj.: Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiemu Funduszowi Społecznemu (EFS) Funduszowi Spójności (FS). Podstawowymi instrumentami realizacji polityki spójności są programy operacyjne, opisane w dokumencie "Narodowa Strategia Spójności".

3 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Dziedziny, które mogą być finansowane z tego funduszu: inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też działalności małych i średnich przedsiębiorstw; rentowne inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymywanie trwałego zatrudnienia; infrastruktura; rozwój turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury; ochrona i poprawa stanu środowiska; rozwój społeczeństwa informacyjnego.

4 Europejski Fundusz Społeczny EFS zajmuje się następującymi dziedzinami: promocją aktywnej polityki rynku pracy mającą na celu przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu; przeciwdziałaniem zjawisku wykluczenia społecznego; kształceniem ustawicznym; doskonaleniem kadr gospodarki; rozwojem przedsiębiorczości; zwiększeniem dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy.

5 Fundusz Spójności Fundusz ten wspiera następujące dziedziny: poprawa jakości wód powierzchniowych; polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do picia; racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi; poprawa jakości powietrza; zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego; zapewnienie spójności sieci komunikacyjnej kraju i poszczególnych regionów z innymi krajami Europy; rozwój bezpiecznej infrastruktury drogowej.

6 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 1.Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) stanowi jeden z elementów systemu realizacji Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 2.Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa Wzrost spójności terytorialnej.

7 KTO REALIZUJE PROJEKTY? W ramach PO KL przewiduje się możliwość realizacji projektów w dwóch głównych trybach: systemowym i konkursowym. Natomiast w trybie konkursowym projekty będą mogły realizować wszystkie podmioty m.in.: instytucje rynku pracy, instytucje szkoleniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, inne podmioty.

8 Zarządzanie PO KL Ze względu na zakres merytoryczny programu oraz wagę finansową poszczególnych priorytetów, zarządzanie i nadzór nad wdrażaniem poszczególnych priorytetów powierzony został Instytucjom Pośredniczącym (IP) np. 1. WUP w Białymstoku, pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej II Stopnia dla Działań: 6.1 (Priorytet VI ) oraz 8.1 (Priorytet VIII) PO KL 2.Urzad Marszałkowski Województwa Podlaskiego pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działań: 6.2, 6.3 (Priorytet VI), 8.2 (Priorytet VIII), Priorytet VII, Priorytet IX.

9 Gdzie szukać informacji?

10

11

12


Pobierz ppt "ABC FUNDUSZY EUROPEJSKICH © Mariola Ciborowska, 11 grudnia 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google