Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIEJSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014 - 2020 MIEJSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014 - 2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIEJSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014 - 2020 MIEJSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014 - 2020."— Zapis prezentacji:

1 MIEJSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014 - 2020 MIEJSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014 - 2020 Toruń, 27 września 2013 Organizator

2 T ROPEM EKONOMII SPOŁECZNEJ T ROPEM EKONOMII SPOŁECZNEJ Toruń, 27 września 2013 Fot: Aleksander Prugar: zdjęcie z wystawy Inw(eS)torzy społeczni

3 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

4 Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – Rozwój inteligentny – Rozwój zrównoważony – Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

5 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Europa 2020 – Cele Wzrost stopy zatrudnienia z 69% - 75% (PL 71%) Inwestycje w działalność B+R - 3% PKB (PL 1,7%) Ekologiczne 3x 20/20/20 Ograniczenie wskaźnika przedwczesnego przerywania nauki do 10% (PL 4,5%) zwiększenie odsetka osób w wieku 30-34 z wyższym wykształceniem do 40% (PL 45%) Ograniczenie liczby europejczyków żyjących poniżej krajowej granicy ubóstwa o 25% (PL 1,5 mln)

6 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Umowa Partnerstwa: 1.Zwiększenie konkurencyjności gospodarki 2.Poprawa spójności społecznej 3.Podnoszenie sprawności i efektywności państwa

7 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

8 Umowa Partnerstwa: Cel tematycznego 9: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Poprawa szans na włączenie społeczne/integrację społeczną osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i zawodowej w tym poprzez: Aktywną integrację społeczną, Wsparcie ekonomii społecznej i miejsc pracy w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej, Integrację usług różnych służb publicznych, w szczególności publicznych służb zatrudnienia i ośrodków pomocy społecznej, a także organizacji obywatelskich na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

9 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Umowa Partnerstwa: Ponieważ istotną rolę w wychodzeniu z ubóstwa pełnią podmioty ekonomii społecznej, przewidziane zostały działania wspierające ich rozwój: animacji i inkubacji nowych podmiotów ekonomii społecznej usługi na rzecz zapewnienia trwałości istniejących już podmiotów działania na rzecz tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej monitorowanie rozwoju sektora ekonomii i koordynacja tego rozwoju

10 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Instrumenty inżynierii finansowej w ramach Działania 1.4 PO KL 8 pożyczek 6 pożyczek 2 pożyczki 7 pożyczek 6 pożyczek

11 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

12 Regionalny Program Operacyjny 2014-20: Oś Priorytetowa 9. Solidarne Społeczeństwo EFS: PI 8.5 – Wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców PI 8.10 – Aktywne zawodowo i zdrowe społeczeństwo PI 9.7 -Zwiększenie dostępu do usług społecznych PI 9.8 – Rozwój ekonomi społecznej Oś Priorytetowa Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry EFRR PI 9.1 – System opieki społecznej i zdrowotnej PI 9.3 – Wspieranie przedsiębiorstw społecznych PI 10.4- Infrastruktura dla innowacyjnej edukacji

13 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny 2014-20: PI 9.8 – Rozwój ekonomi społecznej: świadczenie usług doradczych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej tworzenie regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej o charakterze integracyjnych (np. CIS),

14 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny 2014-20: PI 9.3 – Wspieranie przedsiębiorstw społecznych EFRR: Dotacje inwestycyjne dla funkcjonujących PES w powiązaniu z działaniami realizowanymi z EFS (priorytet inwestycyjny 9.8).

15 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny 2014-20: PI 9.3 – Wspieranie przedsiębiorstw społecznych: Dobre Praktyki PO KL: Projekt: Lider: CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne Partner: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Cel projektu: Wzmocnienie trwałości funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (PES) poprzez poszerzenie możliwości korzystania PES ze zwrotnego finansowania zewnętrznego w województwie kujawsko-pomorskim.

16 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny 2014-20: PI 9.3 – Wspieranie przedsiębiorstw społecznych: Dobre Praktyki PO KL: Projekt: Lider: CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne Partner: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Cel projektu: Wzmocnienie trwałości funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (PES) poprzez poszerzenie możliwości korzystania PES ze zwrotnego finansowania zewnętrznego w województwie kujawsko-pomorskim.

17 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wnioski o pożyczkę Zakładano: 3 Rozpatrzono: 10 Pożyczki Zakładano: 1 Udzielono: 5 Łączna suma : 194 000 Średnia kwota pożyczki : 38 800

18 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny 2014-20: PI 9.8 – Rozwój ekonomi społecznej - wskaźniki Liczba utworzonych podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych [szt.] Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych (szt.) Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych (szt.)

19 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej utworzono 265 spółdzielni socjalnych (88% celu)

20 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny 2014-20: PI 9.8 – Rozwój ekonomi społecznej - efekty:

21 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny 2014-20 – finanse: Budżet RPO – 1 706 mln euro EFS - 375 mln euro (22%) PI 9.8 – Rozwój ekonomi społecznej – 22 mln euro PI 9.3 – Wspieranie przedsiębiorstw społecznych – 6,6 mln euro Cel tematycznego 9: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem - min. 20% EFS Regiony - 75% EFS

22 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

23 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: PI 9.8 – Rozwój ekonomi społecznej : Wypracowanie rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej mających na celu stworzenie przyjaznego środowiska do rozwoju ekonomii społecznej Koordynacja działań podejmowanych przez regiony na rzecz ekonomii społecznej, w tym w szczególności koordynacja działań w zakresie wdrażania rozwiązań systemowych w obszarze ekonomii społecznej Zwiększenie dostępu do kapitału zwrotnego dla podmiotów ekonomii społecznej (dostęp do pożyczek i poręczeń)

24 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: PI 9.8 – Rozwój ekonomi społecznej : Tworzenie, rozwijanie i wdrażanie mechanizmów zapewniania spójności i koordynacji działań związanych z rozwojem ekonomii społecznej; Budowa powiązań kooperacyjnych między sferą biznesu, samorządami terytorialnymi, sektorem nauki a organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami społecznymi w tym budowanie klastrów Wspieranie budowy i rozwoju istniejących systemów znaków jakości, certyfikacji usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne.

25 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

26 Dziękuję za uwagę A DAM S ZPONKA ORGANIZATOR Fot: Jacek Smarz


Pobierz ppt "MIEJSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014 - 2020 MIEJSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014 - 2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google