Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakres interwencji EFS w obszarze ekonomii społecznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakres interwencji EFS w obszarze ekonomii społecznej"— Zapis prezentacji:

1 Zakres interwencji EFS w obszarze ekonomii społecznej
Ekonomia społeczna Zakres interwencji EFS w obszarze ekonomii społecznej w perspektywie Warszawa, 19 kwietnia 2013 r.

2 Główne uwarunkowania systemu wsparcia
strategie rozwoju kraju, przede wszystkim Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym wieloletnie regionalne plany działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie

3 Poziom krajowy (projekt Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020)
wypracowanie rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, mających na celu stworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju ekonomii społecznej koordynacja polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na poziomie krajowym oraz włączanie ekonomii społecznej w polityki sektorowe oraz regionalne dotyczące m. in. zatrudnienia, integracji społecznej, kapitału społecznego, przedsiębiorczości koordynacja działań podejmowanych przez regiony na rzecz ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej stworzenie trwałych mechanizmów zwiększających dostęp do kapitału zwrotnego dla podmiotów ekonomii społecznej stworzenie systemu gromadzenia i analizy danych na temat ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej

4 Poziom krajowy (projekt Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) – cd.
włączanie sektora ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w tworzenie i realizację polityk publicznych wzmacnianie bezpośredniego otoczenia oraz infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej m. in. poprzez standaryzację usług wsparcia ekonomii społecznej poprzez koordynację na poziomie krajowym (m. in. krajowy system akredytacji) upowszechnienie wiedzy w zakresie ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej (np. ogólnokrajowe kampanie informacyjne) wyposażenie w kompetencje i wiedzę w obszarze ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej przedstawicieli władz i pracowników administracji publicznej, liderów lokalnych (m. in. opracowanie wspólnych ram programów edukacyjnych) tworzenie warunków ułatwiających udział sektora ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w realizacji zadań publicznych, w tym usług użyteczności publicznej W przypadku tiret 2 trzeba wyraźnie zasygnalizować demarkacje miedzy poziom krajowy i regionalny W przypadku tiret 3 i 4 – jaka jest w tym zakresie demarkacja między kraj i region??? Patrz slajd 10

5 Formy koordynacji działań na poziomie kraju i regionów
jednostka odpowiedzialna - Krajowy Sekretariat Ekonomii Społecznej (MPiPS) Krajowy Komitet Ekonomii Społecznej (koordynacja regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej i działań regionalnych; gromadzenie i ujednolicenie wskaźników oraz dokonywanie ich międzywojewódzkiej analizy; grupy robocze z przedstawicielami województw; spotkania sieciowe przedstawicieli sektora ekonomii społecznej z województw celem wypracowywania jednolitych form kooperacji, określania standardów jakości produktów przedsiębiorstw społecznych; wytyczanie kierunków poszukiwań nowych rozwiązań w zakresie projektów innowacyjnych ) komitety regionalne (międzysektorowe zespoły)

6 Formy koordynacji – cd. regulacje ustawowe (ustawa o przedsiębiorstwie społecznym, zmiany do ustawy o pomocy społecznej, zmiany do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; zmiany do ustawy o zatrudnieniu socjalnym) monitoring i ewaluacja Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) i modyfikowanie go przez Komitet Krajowy, po uzgodnieniu z komitetami regionalnymi kontrakty terytorialne, zawierane na podstawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju koordynacja działań samorządów regionalnych i lokalnych m .in. poprzez Rekomendacje Ministra Rozwoju Regionalnego i Ministra Pracy i Polityki Społecznej Czy nie powinno być z samorządami regionalnymi? Czy to w ogóle będzie koorydnacjia współpracy? Czy raczej koordynacja interwencji funduszy europejskich w obszarze ES poprzez Wytyczne MRR i MPiPS? MRR będzie wydawał wspólne z innymi resortami wytyczne tylko w zakresie interwencji EFS i EFRR, pozostałe kwestie koordynacyjne dot. polityki w obszarze ES, to rola MPiPS, komitetu koordynacyjnego itd.. Mam wątpliwości czy zakres tych wytycznych będzie aż tak szczegółowy, poponuję usunąć ten przykład

7 Poziom regionalny rozwój sieci usług wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej tworzenie regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej o charakterze integracyjnych (np. CIS, KIS) oraz przedsiębiorstw społecznych zapewnienie wysokiej jakości produktów i usług, świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne (np. certyfikacja, znaki jakości itp.; przy czym standardy zostaną opracowane na poziomie krajowym) Sieci poprawić proszę na usług Tiret 4 jest dla mnie niejednoznaczny, mogą się za tym kryć np. standardy usług świadczonych przez PES, rozumiem że nie tego oczekujemy. Wymaga to z całą pewnością zwrócenia uwagi na demarkację kraj-region w trakcie prezentowania. KOMENTARZ DPP MPIPS: jest to działanie zgodne z rekomendacjami zawartymi w Komunikacie Komisji Europejskiej KOM(2011) 682. Działanie to zachowa w działaniach władz publicznych w Polsce następującą demarkację pomiędzy poziomem krajowym oraz regionalnym: kraj: tworzenie standardów; region: wdrażanie standardów;

8 Projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej
Zakres podmiotowy wsparcia: przedsiębiorstwa społeczne (podmioty prowadzące działalność gospodarczą; realizujące cele społeczne poprzez zatrudnianie określonego odsetka osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych, albo realizujący usługi społeczne użyteczności publicznej, realizujące również cele prozatrudnieniowe; nie dystrybuujące zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, ale przeznaczające go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego; posiadające organ konsultacyjno-doradczy działający przy organie zarządzającym z udziałem pracowników, zaś wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami); podmioty reintegracyjne, służące reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej; podmioty sfery pożytku publicznego, które prowadzą działalność ekonomiczną, zatrudniają pracowników, choć ich działanie nie jest oparte na ryzyku ekonomicznym. Są to organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego; podmioty sfery gospodarczej, które tworzone były jednak w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Są to podmioty, które nie spełniają wszystkich cech i warunków dotyczących działalności przedsiębiorstwa społecznego.

9 Projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej
Katalog działań na poziomie regionalnym: Priorytet pn. Ekonomia społeczna na społecznie odpowiedzialnym terytorium Działania: Wspieranie rozwoju usług użyteczności publicznej poprzez ekonomię społeczną i przedsiębiorczość społeczną (m.in. organizowanie regionalnych działań na rzecz wdrożenia w gminach, powiatach i województwach klauzul społecznych w zamówieniach publicznych); Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez ekonomię społeczną (m.in. : rozwój przedsiębiorstw społecznych w zakresie selektywnego zbierania odpadów, recyklingu i innych usług związanych z trzymaniem czystości i porządku w gminach; rozwój przedsiębiorstw społecznych działających w obszarze odnawialnych źródeł energii); Wspieranie rozwoju działań na rzecz solidarności pokoleń poprzez ekonomię społeczną (m.in. wspieranie zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych przez pracowników w wieku przedemerytalnym jako narzędzia przedłużania aktywności zawodowej oraz wspieranie zatrudnienia pracowników po 45 roku życia w przedsiębiorstwach społecznych).

10 Projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej
Katalog działań na poziomie regionalnym: Priorytet pn. System wsparcia ekonomii społecznej Działania: Bezzwrotne instrumenty finansowe (m.in. udzielanie dotacji na tworzenie przedsiębiorstw społecznych oraz dotacje na działalność integracyjną i w sferze pożytku publicznego); Usługi wsparcia ekonomii społecznej i tworzenia przedsiębiorstw społecznych (m.in.: usługi wsparcia animacji lokalnej; usługi wsparcia rozwoju ekonomii społecznej); Wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej (m.in. : wdrażanie modeli w zakresie współpracy międzysektorowej i tworzenia partnerstwa lokalnego; wspieranie sieciowania; wspieranie rozwoju franczyzy społecznej); Wsparcie rozwoju istniejących przedsiębiorstw społecznych (m.in. : świadczenie usług tutoringu biznesowego dla przedsiębiorców społecznych; świadczenie usług marketingowych; kształtowanie odpowiedzialnego zachowania konsumentów i wizerunku ekonomii społecznej). Rozumiem że to jest KPRES ale w kontekscie EFS nie możemy mówić o „finansowaniu funkcjonowania”, EFS może finansować różnego rodzaju usługi ale nie jest źródłem utrzymania instytucji. Ad 3) Cześć działań tutaj wymienionych do realizacji na poziomie regionalnym, powiela się z działaniami zaplanowanycmi w PO WER: jaka demarkacja z PO WER w zakresie upowszechaniania wiedzy o ekonomii społeczej, skoro ma tu być szeroka edukacj? Ja to się ma do działań edukacyjnych (wyposażanie w kompetencje) i upowszechniających w PO WER slajd 4? Jak pkt 4 ma się do pkt 2 w zakresie wsparcia istniejacych przedsiębiorstw społecznych?

11 Projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej
Katalog działań na poziomie regionalnym: USŁUGI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH Na poziomie województw powinno zostać zapewnione usługi wsparcia o charakterze animacyjnym, szkoleniowym i doradczym, które powinny składać się z kilku modułów, kontraktowanych odrębnie w zależności od regionalnych potrzeb. usługi wsparcia animacji lokalnej - działania o charakterze animacyjnym, umożliwiającym tworzenie podmiotów obywatelskich, wsparcia dla ich rozwoju, partnerstw publiczno-społecznych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, partycypacji społecznej. usługi wsparcia rozwoju ekonomii społecznej - inicjowanie tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, w tym szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe. usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych - wiedza i rozwój umiejętności na etapie działania przedsiębiorstwa społecznego, także w formie doradztwa prawnego, biznesowego i finansowego (wymagane wcześniejsze doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej i wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej).

12 Projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej
Katalog działań na poziomie regionalnym: Priorytet pn. Edukacja dla ekonomii społecznej Działania: Ekonomia społeczna jako element tożsamości kulturowej (m.in. promowanie włączania polskich tradycji ekonomii społecznej w bieżące działania projektowe odnoszące się do ekonomii społecznej, ukazujące ciągłość społeczną działań obywatelskich); Działania edukacyjne dla środowisk lokalnych (m.in. rozwój systemu wsparcia (szkoleń, doradztwa, animacji itp.) adresowanego do członków Powiatowych i Wojewódzkich Rad Zatrudnienia, Gminnych, Powiatowych i Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, radnych samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich itp.); Edukacja na poziomie szkolnym i akademickim (m.in. : wsparcie organizacji wolontariatu, praktyk i staży zawodowych w podmiotach działających w obszarze ekonomii społecznej; połączenie elementów teoretycznych z praktycznymi poprzez odrodzenie i rozwinięcie idei spółdzielczości uczniowskiej w szkołach).

13 Projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej
Katalog działań na poziomie regionalnym: Priorytet pn. Włączenie ekonomii społecznej do głównego nurtu polityk publicznych na poziomie krajowym i regionalnym Działanie: Koordynacja polityki publicznej w zakresie ekonomii społecznej na poziomie regionalnym (m.in. stworzenie, realizacja i monitoring, we współpracy z kluczowymi interesariuszami, wieloletnich regionalnych planów na rzecz ekonomii społecznej, będących programami wojewódzkimi na lata , określającymi działania regionalnych władz publicznych, dotyczące w szczególności np.: instytucjonalizacji zarządzania rozwojem ekonomii społecznej, podstawowych kierunków rozwoju sektora ekonomii społecznej, stworzenia docelowej sieci usług wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w województwie, zaprojektowania mechanizmów współpracy samorządu województwa z samorządami powiatów i gmin w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, stworzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, wyznaczenie w województwie jednostki odpowiedzialnej za koordynację działań związanych z ekonomią społeczną – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.)

14 Podstawowe wskaźniki na poziomie regionu
Liczba podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem [szt.] Liczba utworzonych podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych [szt.] Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych (szt.) Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych [szt.] Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach programu Czy chodzi o wskaźniki KPRES? Czy RPO? WM- wydaje mi się, że lepiej te wskaźniki przedstawić jako 4 odrębne, bo tak będą mierzone: Liczba podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem [szt.] Liczba utworzonych podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych [szt.] Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych (szt.) Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych [szt.] Na slajdzie brakuje jeszcze wskaźnika: Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach programu, który w 9.8 będzie odnosić się do wsparcia finansowego na rzecz tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych i obejmuje osoby tworzące przedsiębiorstwo, przystępujące do lub zatrudnione we wspartym przedsiębiorstwie. Zatrudnienie w przedsiebiorstwie społecznym dotyczy umowy o pracę (w rozumieniu Kodeksu pracy, ustawy o spółdzielniach socjalnych, ustawy prawo spółdzielcze). KOMENTARZ DPP MPIPS: na niedawnych etapach prac Departament PP zgłaszał uwagi i własne propozycje dotyczące wskaźników (m. in. kwestia braku jednoznacznego uzasadnienia dla 30-miesięcznej trwałości miejsc pracy itp. – zakładamy, że kwestie te będą przedmiotem dyskusji na dalszych etapach prac MPiPS/MRR.

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !


Pobierz ppt "Zakres interwencji EFS w obszarze ekonomii społecznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google