Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Uczeń zdolny – wyzwanie dla szkoły i środowiska”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Uczeń zdolny – wyzwanie dla szkoły i środowiska”"— Zapis prezentacji:

1 „Uczeń zdolny – wyzwanie dla szkoły i środowiska”
Konferencja regionalna na temat podniesienia jakości kształcenia Tuchola, 6 marca 2013 r.

2 KIM JEST DZIECKO ZDOLNE?

3 Działalność uczniów zdolnych charakteryzuje się specyficznymi właściwościami, związanymi nie tylko z funkcjonowaniem poznawczym, ale i osobowościowym.

4 Perfekcjonizm Dążenie do doskonałości i osiągnięcia pełnej kontroli nad sobą. Samorozwój, osiągnięcie wyższego poziomu świadomości, zdolności i integracji osobowości.

5 Perfekcjonizm Prowadzi do ciągłego stresu, który towarzyszy nierealistycznym planom, Perfekcjoniści tego rodzaju prezentują sposób myślenia typu: wszystko albo nic.

6 Problemy Zdolności twórcze nie zawsze są jednak cechą oczekiwaną przez nauczycieli i użyteczną w procesie kształcenia.

7 Uczniowie twórczy sprawiają często więcej problemów wychowawczych, niż ich rówieśnicy.

8 Stereotypowe przekonanie, że osoby zdolne nie potrzebują wsparcia, wydaje się być pozbawione podstaw.

9 Ucznia zdolnego charakteryzuje:
wysoki iloraz inteligencji, kreatywność, twórczość, innowacyjna, oryginalność myślenia, otwartość, podejmowanie ryzyka,

10 Ucznia zdolnego charakteryzuje:
wrażliwość i bogata emocjonalność, łatwość osiągania sukcesów, skuteczność rozwiązywania problemów, zdolność analizy i syntezy, posiadanie pasji, konsekwencja w realizowaniu określonych celów,

11 Ucznia zdolnego charakteryzuje:
perfekcjonizm doskonała pamięć szybkie przetwarzanie informacji dociekliwość, ciekawość świata umiejętność dostrzegania zależności przyczynowo-skutkowych logiczne myślenie

12 Ucznia zdolnego charakteryzuje:
trudności w dostrzeganiu stanów pośrednich, cynizm, skłonność do dominacji, niska lub wysoka samoocena, Indywidualizm.

13 ZADANIA SZKOŁY 1.Identyfikacja uczniów zdolnych. 2.Zdiagnozowanie rodzaju inteligencji. 3.Kierowanie harmonijnym rozwojem. 4.Motywowanie ucznia zdolnego. 5.Stwarzanie warunków do optymalnego rozwoju uczniów.

14 ZADANIA SZKOŁY 6. Indywidualizacja nauczania.
7. Pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych. 9. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, kół przedmiotowych i zainteresowań. 10. Wskazywanie form wypoczynku. 11. Ścisła współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

15 ZADANIA SZKOŁY 12.Różnicowanie treści programowych.
13.Włączenie do współpracy instytucji działających na rzecz uczniów zdolnych. 14. Wspieranie twórczego i innowacyjnego myślenia wśród nauczycieli. 15.Stosowanie profilaktyki problemów związanych z występowaniem wybitnych zdolności.

16 Jakie zadania powinien podjąć nauczyciel ucznia zdolnego?
1.Opracowanie indywidualnych planów pracy. 2.Dobór skutecznych form i metod pracy. 3.Motywowanie, aktywizowanie uczniów. 4.Wykorzystanie intelektualnego potencjału ucznia zdolnego (asystentura).

17 Jakie zadania powinien podjąć nauczyciel ucznia zdolnego?
5.Analizowanie osiągnięć uczniów. 6.Dzielenie się uwagami, doświadczeniami, spostrzeżeniami z innymi nauczycielami. 7.Wspieranie uczniów zdolnych do samorealizacji. 8.Opracowanie narzędzi badawczych uczniów uzdolnionych.

18 Na co zwracać uwagę w pracy indywidualnej z uczniem zdolnym?
1.Przeprowadzenie wywiadu rodzinnego. 2.Uświadamianie rodzicom rodzaju uzdolnień dziecka. 3.Podkreślanie znaczenia pracy w osiąganiu sukcesu. 4.Ukierunkowanie procesu wychowawczego.

19 Idea powstania Gimnazjum Akademickiego
Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie utworzony z inicjatywy środowiska uniwersyteckiego i oświatowego Torunia, przy współdziałaniu administracji rządowej i samorządowej, kształci uczniów szczególnie zdolnych z całej Polski i wychowuje ich w poczuciu odpowiedzialności za uzdolnienia, którymi zostali obdarzeni.

20 Zmiany struktury szkoły 1998-2006 2007
Klasa 3 Klasa 5 Klasa 2 Klasa 4 Klasa 1 Klasa 3 Klasa 3 Klasa 2 Klasa 2 Klasa 1 Klasa 1

21 Specyfika kształcenia
Istota kształcenia w GILA: - uczeń nabywa wiedzę i odpowiednie umiejętności z poszczególnych dziedzin nauki indywidualizacja w ramach wybranych przez ucznia przedmiotów poprzez zajęcia seminaryjne i fakultatywne oraz zajęcia na UMK podstawy niezbędne do uzyskania bardzo dobrych wyników na egzaminie gimnazjalnym oraz na egzaminie maturalnym rozwijanie pasji i zainteresowań przyjazna, twórcza atmosfera panująca w szkole

22 Specyfika kształcenia
Uczeń wraz ze swoimi potrzebami i zainteresowaniami jest w centrum systemu.

23 Uczeń zdolny – z naszych doświadczeń
Wczesne rozpoznawanie potrzeb uczniów.

24 Jak współpracować z uczniem zdolnym?
Z naszych obserwacji i rozmów prowadzonych z rodzicami uczniów zdolnych wynika, że poważnym problemem ich dzieci jest: Brak akceptacji ze strony innych uczniów, co w konsekwencji prowadzi do izolowania się w stosunku do grupy. Uczniowie bardzo często żywią głęboką obawę poniesienia porażki i wstydu. Niekiedy mają trudności w nawiązywaniu głębszych znajomości co może hamować postępy na polu naukowym.

25 Kim jest uczeń zdolny? Doświadczenia GiLA
Cechą osobowości wyraźnie wyróżniającą uczniów zdolnych jest indywidualność.

26 Współpraca z UMK Współtwórca Gimnazjum Akademickiego.
Organ Prowadzący. Zajęcia na UMK (ok. 300 w latach ). Specjalne wykłady w GiLA „Profesorowie UMK proponują”. Aktywny udział w Festiwalu Nauki i Sztuki. Możliwość korzystania z Biblioteki Głównej UMK. Udział w zajęciach dedykowanych uczniom GiLA (m.in.: chemia, matematyka, fizyka, język łaciński, biologia).

27 UMK i GiLA

28

29 Internat – cenne wsparcie
Obecnie 150 uczniów mieszka w internacie. Młodzież nic nie traci przebywając w internacie, co potwierdzają badania (EWD i wyniki w konkursach i olimpiadach). Wsparcie instytucjonalne (dostęp do internetu, bibliotek, życia kulturalnego Torunia). Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych (ścisła współpraca szkoły, rodziców i internatu). Bardzo dobra baza lokalowa – sprzyja nauce i wypoczynkowi.

30 Pedagog i psycholog Badania psychologiczne „na wejściu”.
Współpraca z UMK w badaniach psychologicznych i pedagogicznych w trakcie nauki. Monitoring rozwoju uczniów. Współpraca z internatem, rodzicami i nauczycielami (przepływ informacji). Inicjatywy wychowawcze.

31 Czym jest sukces? Badania wskazują, iż uczniowie zdolni oczekują sukcesów, a ich brak generuje często syndrom nieadekwatnych osiągnięć. uczeń zdolny ≠ wysoka średnia ocen Uczniowie odnoszą sukcesy na różnych polach: artystycznym, naukowym, organizacyjnym, sportowym, towarzyskim.

32 wyjątkowa szkoła dla wyjątkowych ludzi

33 Sukcesy w konkursach i olimpiadach nie są celem samym w sobie
Sukcesy w konkursach i olimpiadach nie są celem samym w sobie. Raczej są dowodem, iż proces kształcenia przebiega prawidłowo. Dla uczniów udział w rywalizacji ma być także przygodą i nabywaniem nowych doświadczeń, a nie tylko rywalizacją. Sukcesy nie za wszelką cenę!

34 Współpraca z rodzicami
Ścisła współpraca w tworzeniu i wdrażaniu przedsięwzięć edukacyjnych w życie! Zrozumienie specyfiki szkoły, elastyczność w działaniu!

35 Współpraca z innymi szkołami tego typu
WSPÓŁPRACA a nie jedynie RYWALIZACJA!

36 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "„Uczeń zdolny – wyzwanie dla szkoły i środowiska”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google