Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szczecin, 4 października 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szczecin, 4 października 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Szczecin, 4 października 2012 r.
„Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolach, szkołach i placówkach w kontekście praktycznych rozwiązań i refleksji z jej realizacji” Szczecin, 4 października 2012 r.

2 Monitorowanie i ewaluacja działań w zakresie IPET-ów i PDW – Pani Ewa Kozdrój, surdopedagog, Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Szczecinie Stosowanie zapisów prawa oświatowego dotyczącego organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce szkolnej oraz praktyczne rozwiązania związane z planowaniem pracy i opracowywaniem dokumentacji dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego : część 1 – Pani Janina Kruszyniewicz, dyrektor Gimnazjum nr 20 oraz Pani Marzena Klukiewicz, pedagog wspomagający i Pani Magdalena Zawacka-Walczak, pedagog wspomagający część 2 - Pani Wiesława Barabas, dyrektor Gimnazjum nr 18 oraz Pani Anna Otachel, pedagog i Pani Marta Tyrakowska, pedagog wspomagający Poddanie refleksji własnego sposobu postrzegania potrzeb uczniów z niepełnosprawnością oraz gotowości szkoły do przyjmowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – dyskusja Współpraca doradców zawodowych z poradni psychologiczno-pedagogicznych ze środowiskiem szkolnym – Pani Małgorzata Koper, pedagog oraz Pani Marzena Glinka, psycholog Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Szczecinie

3 Podstawa prawna Sześć rozporządzeń podpisanych 17 listopada 2010 r.:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz.U. Nr 228, poz. 1487) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych  (Dz.U. Nr 228, poz. 1490) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1489) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1491) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1488) 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. Nr 228, poz. 1492) Patrz publikacja MEN „Jak organizować edukację uczniów ze SPE?”

4 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi można podzielić na 2 grupy: uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczniowie z innymi orzeczeniami (w przypadku gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych będzie to orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania), opiniami i rozpoznani w szkole jako potrzebujący pomocy psychologiczno- pedagogicznej Wobec każdej z tych grup stosuje się nieco odmienne procedury i inną dokumentację.

5 W modelu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole lub placówce wyróżnione zostały trzy poziomy: poziom diagnostyczny, programowy i praktyczny. Legenda do schematu: Na slajdzie, za pomocą trzech strzałek na górze zaprezentowane zostały symbolicznie trzy grupy uczniów ze SPE. Z lewej strony wymieniona jest poradnia psychologiczno pedagogiczna, w tym specjalistyczna. Nazwa ta ilustruje fakt, iż orzeczenia i opinie, o których była już mowa, wystawiane są przez te właśnie placówki. Poniżej napis przedszkole, szkoła, placówka (ośrodek) oznacza, miejsce realizacji pracy z uczniem ze SPE Szary prostokąt stanowiący tło dla elementów schematu ilustruje fakt pracy Zespołu osób, o czym będzie mowa w dalszej prezentacji. Z prawej strony na górze widniej litera P, która symbolizować będzie na następnych schematach poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną. Poniżej pokazany jest podział modelu na poziomy - poziome kreski pokazują granice podziału, podane są nazwy poziomów modelu - cyfry 1, 2, 3 będą je symbolizować na dalszych slajdach. Można byłoby postawić pytania: Czy jest sens dzielić postępowanie z uczniem ze SPE na poziomy i omawiać poszczególne fazy? Czy nie da się tego procesu edukacji przedstawić prościej? Odpowiedzi są następujące: - Gdyby obserwator, spoglądając na dziecko, które nazwaliśmy dzieckiem ze SPE, mógł w sposób idealny odczytać przyczyny trudności z jakimi ma ono do czynienia w swojej edukacji, to nie musielibyśmy określać poszczególnych faz prowadzenia rozpoznania diagnostycznego – pokazanych na schemacie w diagnostycznej części modelu. Mielibyśmy od razy gotowy wynik, potrafilibyśmy trafnie podać wszystkie specjalne potrzeby edukacyjne dziecka, nie wymieniając ich za dużo i nie zapominając o żadnej. - Gdyby następnie można było na podstawie takiego rozpoznania podać idealnie trafne działania, których podjęcie pozwoliłoby dziecku w maksymalnie korzystny dla siebie sposób rozwijać się i edukować, to nauczyciel od razu miałby do dyspozycji idealny program, według którego prowadziłby 100% skuteczną edukację. Można byłoby wtedy zrezygnować z poszukiwania form, metod, potrzebnych do skonstruowania IPET lub ustalenia Planu Działań Wspierających. Niepotrzebne byłoby również podejmowanie działań o charakterze ewaluacyjnym. Raz przyjęta strategia byłaby trafna i nie wymagałaby poprawek. Tak nie jest niestety. Nie jesteśmy idealni, nie potrafimy stawiać zawsze idealnych diagnoz, ani zawsze stosować idealnych rozwiązań. W związku z powyższym w ważnych, złożonych sytuacjach – a w takiej sytuacji znajduje się każdy uczeń ze SPE – powinniśmy działać zespołowo, kontrolować przebieg i efekty swoich działań. 5

6 Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (grupa 1.)
Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: niepełnosprawni: niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi; niedostosowani społecznie; zagrożeni niedostosowaniem społecznym.

7 Biorąc pod uwagę różne grupy dzieci ze SPE znajdujące się w przedszkolu, szkole, placówce, w postępowaniu Zespołu można wyróżnić dwie ścieżki. Ścieżkę 1 – realizowaną dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z którą działania Zespołu są złożone i realizowane długofalowo. Ścieżka 1, którą będziemy omawiać w pierwszej kolejności w skrócie wygląda następująco: … dalsze treści na slajdzie W modelu uwzględnione są dwa typy działań diagnostycznych: wstępne i monitorujące. - Rozpoznanie wstępne przeprowadzane w przedszkolu, szkole lub placówce ma na celu zdobycie możliwie kompletnej wiedzy o możliwościach psychofizycznych i indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych ucznia. Informacje zawarte w orzeczeniach czy opiniach wydawanych przez poradnie mają zazwyczaj charakter ogólny i są niewystarczające do zaplanowania konkretnych działań wspierających. - Rozpoznanie monitorujące, przeprowadzane po określonym czasie, ma na celu pozyskanie informacji pozwalających na dokonanie oceny efektywności podejmowanych działań. Służy planowaniu dalszego wsparcia. 7

8 Co zawiera IPET? zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem; formy i metody pracy z uczniem; formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły; działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia; zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań.

9 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (grupa 2.)
Uczniowie z innymi orzeczeniami, opiniami i rozpoznani w szkole jako potrzebujący pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności z uwagi na: szczególne uzdolnienia; specyficzne trudności w uczeniu się; zaburzenia komunikacji językowej; choroby przewlekłe; sytuację kryzysową lub traumatyczną; niepowodzenia edukacyjne; zaniedbania środowiskowe związane z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami i inne.

10 Następnie omówimy działania Zespołu prowadzone z uczniami posiadającymi:
- orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, - orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną - opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, - rozpoznanie SPE na poziomie przedszkola, szkoły, placówki Działania prowadzone przez Zespół według ścieżki 2 wyglądają w skrócie następująco … dalsze treści na slajdzie. Na podstawie np. rozpoznania dokonanego na poziomie przedszkola/szkoły, Zespół określa specjalne potrzeby edukacyjne dziecka, zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia. Karta jest podstawą do opracowania Planu Działań Wspierających (PDW). PDW może być opracowany dla ucznia (plan indywidualny) lub dla grupy uczniów o jednorodnym lub zbliżonym rozpoznaniu. IPET i PDW realizowane są na zajęciach obowiązkowych, dodatkowych i nadobowiązkowych. W przedstawionych schematach ścieżek niektóre elementy w oczywisty sposób powtarzają się. W obydwu działaniach : - określane są specjalne potrzeby edukacyjne ucznia - prowadzone są zajęcia – obowiązkowe, dodatkowe, nadobowiązkowe - analizowane są efekty pracy i osiągnięcia ucznia 10

11 Co zawiera KIPU? 1) imię (imiona) i nazwisko ucznia;
2) nazwę przedszkola lub szkoły oraz oznaczenie grupy lub oddziału 3) informację dotyczącą orzeczenia lub opinii z podaniem numeru i daty wystawienia albo informację o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną stwierdzonej w wyniku przeprowadzonych działań pedagogicznych; 4) zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 5) zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 6) ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; 7) ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 8) terminy spotkań zespołu; 9) podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu.

12 Co zawiera PDW? 1) cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 2) działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 3) metody pracy z uczniem; 4) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; 5) działania wspierające rodziców ucznia; 6) w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

13 Uczeń zdolny Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi uczeń zdolny jest obiektem szczególnego zainteresowania. Uczeń szczególnie uzdolniony nadal, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 256 z 2004 r., poz. 2572, z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. z 2002 r. nr 3, poz. 28), ma prawo realizować indywidualny tok lub indywidualny program nauczania. Art. 66. ust.1. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela-opiekuna.

14 Cele działań pedagogicznych
Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia (w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej podkreślono rolę doradztwa edukacyjno-zawodowego). Rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz zaplanowanie wsparcia pomagającego uczniowi w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień. Podkreślone zostało znaczenie pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym.

15 Cele operacyjne X S – SKONKRETYZOWANY, czyli określa konkretnie, co zamierzamy osiągnąć M – MIERZALNY, czyli określa, jaki wskaźnik pokaże, że osiągnęliśmy cel A – AKCEPTOWALNY, czyli tak sformułowany, by nakłady nie przekraczały zysków R – REALNY, czyli taki, który uwzględnia posiadane zasoby (materialne, kadrowe, kompetencyjne kadry oraz możliwości ucznia) T – TERMINOWY, czyli zawierający doprecyzowanie, do kiedy zamierzamy osiągnąć dany cel Dokumenty ucznia są równocześnie dokumentami potwierdzającymi pracę zespołu – zespoły nie tworzą dodatkowo żadnych planów, sprawozdań, raportów itp. Zatem realizacja celów musi być widoczna w tej dokumentacji, którą zakładamy dla konkretnego ucznia.


Pobierz ppt "Szczecin, 4 października 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google