Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedury i możliwości wykorzystania na terenie szkoły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedury i możliwości wykorzystania na terenie szkoły."— Zapis prezentacji:

1 procedury i możliwości wykorzystania na terenie szkoły

2 Rozporządzenie MEN z dnia 18.09. 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U. 173, poz. 1072 z 2008 roku) Rozporządzenie MEN z dnia 11.12. 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz.U. 5, poz. 46 z 2003 roku) Rozporządzenie MEN z dnia 18.09. 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U. 175, poz. 1086)

3 Rozporządzenie MEN z dnia 7.01. 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. 11, poz. 114 z 2003 roku)

4

5 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania

6 zespoły orzekające wydają orzeczenia dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie działania poradni w przypadku uczniów będących wychowankami burs, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, orzeczenia mogą wydawać również zespoły w poradniach właściwych ze względu na siedzibę placówki lub miejsce zamieszkania ucznia

7 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania ucznia

8 wniosek rodziców lub opiekunów prawnych zawierający uzasadnienie wydania orzeczenia, pracownicy poradni dokonują diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dziecka oraz dokonują analizy dokumentacji zewnętrznej, do wniosku dołącza się posiadaną dokumentację medyczną, psychologiczno-pedagogiczną lub inną istotną dla sprawy, w celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych ucznia, zespół może zasięgnąć opinii nauczycieli szkoły, do której uczeń uczęszcza, lub wychowawców placówki, w której uczeń przebywa, informując o tym wnioskodawcę

9 dyrektor PPP powołuje zespół orzekający, który rozpatruje wniosek i poprzez głosowanie uznaje potrzebę wydania orzeczenia lub brak takiej potrzeby, rodzic zapraszany jest na posiedzenie zespołu orzeczenie wydaje się w terminie 14 dni od posiedzenia zespołu, odbiera je rodzic (opiekun prawny) w 3 egzemplarzach od orzeczenia istnieje możliwość odwołania do Kuratorium Oświaty za pośrednictwem zespołu orzekającego, który wydał orzeczenie

10

11 niedowidzących i niewidzących niedosłyszących i niesłyszących z upośledzeniem umysłowym z autyzmem z niepełnosprawnością ruchową z niepełnosprawnościami sprzężonymi

12 niedostosowanych społecznie zagrożonych niedostosowaniem zagrożonych uzależnieniem z zaburzeniami zachowania

13 warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron ucznia oraz inne formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej najkorzystniejsze dla dziecka formy kształcenia specjalnego

14 przedszkolu lub szkole ogólnodostępnej przedszkolu lub szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym przedszkolu lub szkole specjalnej lub oddziale specjalnym ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym szkole zorganizowanej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

15 zespół orzekający określa wszystkie najkorzystniejsze dla dziecka formy kształcenia rodzic wybiera dla swojego dziecka jedną z nich

16 orzeczenie wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego albo okresu kształcenia w danej szkole orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół podstawowych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wydaje się na okres każdego etapu edukacyjnego

17 na podstawie orzeczenia nauczyciele przygotowują indywidualny program dostosowany do rodzaju niepełnosprawności ucznia dyrektor szkoły organizuje zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez specjalistę orzeczenie stanowi podstawę do dostosowania warunków i formy sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, maturalnego i zawodowego – zgodnie z wytycznymi OKE

18 uczeń niepełnosprawny może mieć wydłużony o 1 rok etap edukacyjny na podstawie orzeczenia organizuje się dla ucznia pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły

19

20 którym stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły

21 wydaje się na czas wskazany w zaświadczeniu lekarskim, nie krótszy niż 30 dni zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka musi zawierać: okres w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły rozpoznanie choroby zakres w jakim dziecko, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły może brać udział w obowiązkowych zajęciach

22 uczeń szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie dostarcza zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy

23 z dzieckiem/uczniem, któremu stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do szkoły zajęcia odbywają się w miejscu pobytu dziecka ( domu rodzinnym, placówce opiekuńczo- wychowawczej) z dzieckiem/uczniem, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły zajęcia mogą być też realizowane z grupą lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu

24

25 o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju ( jedyna opinia wydawana decyzją zespołu orzekającego) w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego w sprawie pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie

26 w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się W sprawie zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego

27 w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki w sprawie przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy w sprawie przyjęcia ucznia nie rokującego ukończenia gimnazjum dla młodzieży do gimnazjum dla dorosłych w sprawie braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych

28 w sprawie zawarcia umowy o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego w sprawie przystąpienia ucznia, absolwenta ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się do: sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia- zgodnie z zaleceniem OKE

29 w sprawie przyjęcia do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia w sprawie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej w sprawie objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną na terenie przedszkola/szkoły inne opinie np. dla potrzeb szkoły, sądu, lekarzy

30 nie jest to, w pełni, uregulowane w przepisach, zależne jest to od sprawy czego dotyczy opinia opinie dotyczące dostosowania warunków sprawdzianu lub egzaminu dla uczniów dyslektycznych winna być wydana: po klasie III szkoły podstawowej po klasie VI szkoły podstawowej w okresie czterech lat poprzedzających egzamin dojrzałości

31 opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców dziecka. Na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka można przekazać kopię opinii przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko. opinia zawiera wskazanie odpowiedniej formy pomocy, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu/szkole, stosownie do potrzeb dziecka

32 służy jako dokument umożliwiający: organizację pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla danego ucznia, ukierunkowuje ten proces przyjęcie ucznia do danego typu szkoły, zastosowanie odpowiedniej formy organizacyjnej pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi niezbędne jest zapoznanie z treścią opinii wszystkich nauczycieli uczących ucznia opinia stanowi początek pomocy na rzecz ucznia

33 Opracował: Wojciech Żywczok


Pobierz ppt "Procedury i możliwości wykorzystania na terenie szkoły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google