Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, i przedszkolach czyli co nas czeka po 1 września 2011 r. ORGANIZOWANIE I UDZIELANIE UCZNIOM POMOCY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, i przedszkolach czyli co nas czeka po 1 września 2011 r. ORGANIZOWANIE I UDZIELANIE UCZNIOM POMOCY."— Zapis prezentacji:

1 Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, i przedszkolach czyli co nas czeka po 1 września 2011 r. ORGANIZOWANIE I UDZIELANIE UCZNIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

2 Zmiany są bardo duże i dotyczą bardzo wielu placówek: przedszkoli,
Od 1 września 2011 do szkół weszła nowa reforma dotycząca pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jakie wprowadziła zmiany? Zmiany są bardo duże i dotyczą bardzo wielu placówek: przedszkoli, szkół ogólnodostępnych specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, właściwie wszystkich placówek, które są zainteresowane kształceniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciele wychowania przedszkolnego będą zobowiązani do analizy i oceny gotowości dziecka do podjęcia nauki, a w szkole podstawowej nauczyciele – do rozpoznania ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się. Zmieni się cała koncepcja pracy z dzieckiem wymagającym wsparcia – dotyczy to indywidualizacji metod pracy na zajęciach obowiązkowych, jak również na zajęciach dodatkowych organizowanych w placówkach. Zmiany obejmą również likwidację klas wyrównawczych i terapeutycznych. W przedszkolach i szkołach zostaną powołane zespoły nauczycieli specjalistów, którzy będę wspierać uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W konsekwencji funkcjonowania takiego zespołu pojawi się karta potrzeb i świadczeń dla każdego ucznia o stwierdzonych specyficznych potrzebach edukacyjnych. Tych zmian jest bardzo dużo i trudno w jednym zdaniu o nich powiedzieć.

3 Na czym polega pomoc pedagogiczno-psychologiczna?
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce polega na: rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających w szczególności ze: niepełnosprawności; niedostosowania społecznego; zagrożenia niedostosowaniem społecznym; szczególnych uzdolnień; specyficznych trudności w uczeniu się; zaburzeń komunikacji językowej; choroby przewlekłej; sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; niepowodzeń edukacyjnych; zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą; Potrzeby wynikać będą w szczególności z przedstawionego katalogu . Ale ten katalog NIE JEST KATALOGIEM ZAMKNIĘTYM #12 . Nie sposób wskazać wszystkich SPE - taka IDENTYFIKACJA NAJLEPIEJ ZROBIONA JEST W PRZEDSZKOLU, SZKOLE CZY PLACÓWCE Najważniejsze jest to, żeby wszystkie potrzeby dzieci i młodzieży były jak najlepiej zaspokojone. Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy STAJ Ą SIĘ WSZYSCY U, KTÓRZY WYMAGAJĄ WSPARCIA ze względu na ROZPOZNANE INDYWID. POTRZEBY ROZWOJOWE I EDUKACYJNE .DZ/ U POWINIEN MIEĆ zapewnioną pomoc p-p zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz możliwościami psychofizycznymi, ROZPOZNANYMI PRZEWZ N-LA LUB SPECJALISTĘ , prowadzącego zajęcia z uczniem. ROZPOZNANIE indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia może dotyczyć ZARÓWNO TRUDNOŚCI w uczeniu się, jak i SZCZEGÓLNYCH ZDOLNOŚCI ucznia. Wymienione tutaj potrzeby uczniów, SĄ NAJCZĘŚCIEJ IDENTYFIKOWANE przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów podczas pracy z uczniem, w szczególności PODCZAS PROWADZENIA ZAJĘĆ. Takie rozwiązanie NIE ZWALNIA przedszkola, szkoły i placówki Z OBOWIĄZKU OBSERWACJI ucznia pod kątem innych indywidualnych potrzeb, które u danego ucznia mogą pojawić się W ZWUIĄZKU ZE SPECYFIKĄ KONKRETNEGO ŚRODOWISKA. #11 – NOWE : Zmieniające się warunki społeczno – ekonomiczne wymagają uwzględniania NOWEGO RODZAJU potrzeby, będącej podstawą objęcia ucznia pomocą p – p, jaką są TRUDNOŚCI ADAPTACYJNE…..

4 Kto udziela pomocy psychologiczno -pedagogicznej?
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają, prowadzący zajęcia z uczniem, nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, we współpracy z: rodzicami uczniów; poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; placówkami doskonalenia nauczycieli; innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. § 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne.

5 Z czyjej inicjatywy jest udzielana pomoc pedagogiczno-psychologiczna?
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: ucznia; rodziców ucznia; nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; asystenta edukacji romskiej; pomocy nauczyciela. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki.

6 W jakiej formie udzielana jest pomoc pedagogiczno-psychologiczna w szkole?
W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana w formie: uczniom klas terapeutycznych (z wyjątkiem szkół specjalnych); zajęć rozwijających uzdolnienia; zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; porad i konsultacji. rodzicom uczniów i nauczycielom porad i konsultacji; warsztatów i szkoleń. ZRÓŻNICOWANO FORMY pomocy p-p w zależności od tego GDZIE MA BYĆ REALIZOWANA - w szkole, czy w przedszkolu i placówce.  #W szkole- W PORÓWN. ZDOTYCHCZASOWYMI PRZEPISAMI *ZREZYGNOWANO Z WYODRĘBNIANIA ZAJĘĆ PSYCHOEDUKACYJNYCH, jako jednej z form pomocy p-p, WPROWADZAJĄC INNEGO RODZAJU rodzaju oddziaływania, zarówno INDYWIDUALNE JAK I GRUPOWE, w postaci PORAD I KONSULTACJI DLA U. oraz DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI PORAD…..   to rozwiązanie jest SZERSZĄ FORMUŁĄ pomocy NIE OGRANICZA udzielanej pomocy DO REALIZACJI ZAJĘĆ 1 RODZAJU. TEMATYKA I FORMA prowadzonych z RODZICAMI np. warsztatów, szkoleń czy spotkań o innym charakterze, będzie mogła uwzględniać indywidualne potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne ucznia i odpowiadać zdiagnozowanym problemom lokalnego środowiska, UWZGLĘDNIAJĄC w realizacji funkcjonujące DOTYCHCZAS ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE. # przepisy zapewniają POSZERZENIE KATALOGU USŁUG w zakresie pomocy p-p, UWZGLĘDNIAJA AUTONOMIĘ SZKOŁY w podejmowaniu różnego rodzaju oddziaływań w stosunku do swoich uczniów oraz UMOŻLIWIAJĄ PLANOWANIE WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM DOMOWYM dzieci i młodzieży. #ZREZYGNOWANO z organizowania KLAS WYRÓWNAWCZYCH w szkołach podstawowych i gimnazjach. Realizacja ZAJĘĆ DYDKT.- WYRÓWN. z uczniami uczęszczającymi DOTYCHCZAS DO KLAS WYRÓWN. może się odbywać w ramach GODZIN DO DYSP. DYREKTORA szkoły wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela. Te dodatkowe godziny w tygodniu MOGĄ BYĆ TAKŻE WYKORZYSTYWANE przez nauczycieli DO UDZIELANIA FORM POMOCY, INNYCH NIŻ ZAJĘCIA DYDAKT.-WYRÓWN. , przyczyniających się do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów związanych z ich indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami #POZOSTAWIONE SĄ KLASY TERAPEUTYCZNE, ale pamiętać należy, że w szkołach specjalnych nie organizuje się klas terapeutycznych. #formy pomocy w szkole RÓWNIEŻ DOTYCZĄ SZKÓŁ W PLACÓWKACH, np.. W SOSW, MOW, MOS : UZUPEŁNIENIE OFERTY - oferty tam, gdzie szkoły funkcjonują i TYLKO TAKA OFERTA - tam, gdzie szkół nie ma np. w specjalnych ośrodkach wychowawczych czy bursach.

7 Aktualnie obowiązujące przepisy regulują rodzaj zajęć zarówno rewalidacyjnych, jak i specjalistycznych, a także wskazują beneficjentów zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.  Zajęcia rewalidacyjne organizowane są dla uczniów niepełnosprawnych, a ich rodzaj powinien być wskazany w  orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez publiczna poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zajęcia rewalidacyjne organizowane są w ramach godzin z tzw. obowiązkowej ramówki. Mogą być prowadzone przez nauczycieli posiadających kwalifikacje właściwe do określonego rodzaju zajęć. Godzina tych zajęć trwa 60 minut.

8 Zajęcia specjalistyczne i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze mogą być organizowane dla wszystkich uczniów, którzy ich potrzebują, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Godzina zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut Zajęcia te prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów.

9 w ramach zajęć specjalistycznych wyróżnia się następujące rodzaje zajęć:
korekcyjno-kompensacyjne - organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów; logopedyczne - organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej; liczba uczestników zajęć wynosi do 4 uczniów;

10 Zajęcia specjalistyczne – c.d.
Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć. Godzina zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie godzin zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując łączny czas zajęć ustalony dla danego ucznia.

11 Zajęcia specjalistyczne – c.d.
socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym - organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie pracy o charakterze terapeutycznym lub socjoterapii; liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane są w ramach godzin do dyspozycji dyrektora oraz godzin wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela. Godzina tych zajęć trwa 60 minut.

12 rodzicom dzieci i nauczycielom
W jakiej formie udzielana jest pomoc pedagogiczno-psychologiczna w przedszkolu? W przedszkolu i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana w formie: dzieciom zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; zajęć rozwijających uzdolnienia porad i konsultacji. rodzicom dzieci i nauczycielom porad i konsultacji; warsztatów i szkoleń. Mówiąc o formach pomocy w szkole mamy na myśli również szkoły funkcjonujące w placówkach np. w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, mow, mos), dlatego też mówiąc o placówkach rozumiemy uzupełnienie oferty tam, gdzie szkoły funkcjonują i tylko taką ofertę tam, gdzie szkół nie ma np. w specjalnych ośrodkach wychowawczych czy bursach.

13 Jakie są zadania nauczycieli?
Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą w przedszkolu, szkole lub placówce działania pedagogiczne mające na celu: rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów. rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym w szczególności w: przedszkolu – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), klasach I-III szkoły podstawowej – obserwacje i pomiary pedagogiczne, a także stosują inne metody mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – doradztwo edukacyjno-zawodowe.

14 Kim w rozumieniu reformy jest uczeń niepełnosprawny?
Uczeń z niepełnosprawnością to uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, który z uwagi na zaburzenia i odchylenia rozwojowe o zróżnicowanej etiologii wymaga zastosowania specjalnej organizacji procesu edukacyjnego w zakresie : organizacji warunków technicznych, metod i środków stosowanych w procesie dydaktycznym, kształtowania relacji społecznych, współpracy ze środowiskiem rodzinnym. niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi

15 Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET)
Metryczka (imię, nazwisko, data urodzenia, nazwa placówki, oznaczenie etapu edukacyjnego, nr orzeczenia PPP Diagnoza i zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania Zakres działań zespołu – cele, wskazania, warunki realizacji, okres realizacji Zakres dostosowań edukacyjnych wraz z dostosowaniem sposobu sprawdzania i oceniania Procedury osiągania celów – określenie metod, form (wraz z wymiarem godzin) i środków dydaktycznych Zakres współpracy z rodzicami Ocena efektywności i modyfikacje IPET Inf. o zatwierdzeniu IPET przez zespół, akceptacja dyrektora podpisy rodziców, prawnych opiekunów

16 Kim w rozumieniu reformy jest uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się?
To uczeń w normie intelektualnej, który ma trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki jego funkcjonowania percepcyjno – motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi (niższe niż przeciętne możliwości intelektualne, dysfunkcje analizatorów, a także dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia.

17 Dla kogo zakłada się Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia?
Dla ucznia posiadającego: opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, dla ucznia, u którego ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista, prowadzący zajęcia z uczniem, stwierdził potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Dla kogo nie zakłada się Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia? Karty nie zakłada się uczniowi posiadającemu: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, Dla łatwiejszego związania pojęciowego dobrze jest zapamiętać sobie, że # tam gdzie Karta, tam PDW, # tam gdzie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego tam IPET.

18 Co zawiera Karta Potrzeb indywidualnych?
imię (imiona) i nazwisko ucznia; nazwę przedszkola lub szkoły oraz oznaczenie grupy lub klasy, do której uczeń uczęszcza; informację dotyczącą orzeczenia lub opinii albo stwierdzonej potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającą z przeprowadzonych przez nauczycieli i specjalistów działań pedagogicznych; zakres w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej; zalecane formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane; ocenę efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej uczniowi; terminy spotkań zespołu; podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu. #Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU)zawiera informacje: „formalne” (identyfikujące) , czy uczeń posiada orzeczenie lub opinię albo informację o stwierdzonej potrzebie objęcia ucznia pomocą p-p, wynikającą z przeprowadzonych działań pedagogicznych, zakres, w którym uczeń wymaga wsparcia i pomocy p-p, jego potrzeby, predyspozycje i wybitne uzdolnienia, które naeży rozwijać, zalecane formy i sposoby pomocy, okres na jaki pomoc powinna zostać zorganizowana , okresowe oceny efektywności działań podejmowanych wobec ucznia, wnioski i zalecenia do dalszej pracy. #ORZECZENIE LUB OPINIA, będące podstawą diagnozy składać się będzie RAZEM Z KARTĄ , na DOKUMENTACJĘ dotyczącą udzielanej danemu uczniowi POMOCY. * IDEĄ KIPU jest ZEBRANIE WSZYSTKICH zgromadzonych o uczniu INFORMACJI i WYKORZYSTSANIE w celu OPTYMALIZACJI ODDZIAŁYWAŃ dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli oraz wychowawców grup wychowawczych oraz UDZIALANIA POMOCY P-P. Taka dokumentacja będzie stanowiła CENNE ŹRÓDŁO INFORMACJI dla rodziców, nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, w tym RÓWNIEŻ w przypadku ZMIANY przez ucznia PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY. Zespół może bowiem określić zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy na podstawie informacji zawartych w karcie przekazanej do nowego przedszkola lub szkoły. Takie rozwiązanie POZWOLI NA NATYCHMIASTOWE WDROŻENIA DZIAŁAŃ POMOCOWYCH będących KONTYNUACJĄ wsparcia udzielanego w poprzedniej szkole. Karta może też być pomocna dla rodziców współuczestniczących w realizacji zaleceń dotyczących objęcia ich dziecka odpowiednimi formami pomocy . Analizą informacji zawartych w karcie będzie się można posłużyć w trakcie indywidualnych konsultacji z uczniem dotyczących wyboru kierunku kształcenia i zawodu. #PODPISY…..STANOWIĆ BĘDĄ jednocześnie POTWIERDZENIE PRACY zespołu, BEZ KONIECZNOŚCI przygotowywaniaODRĘBNEGO PROTOKOŁU z odbytego spotkania zespołu. PO KAŻDYM SPOTKANIU zespołu KARTE PRZEDSTAWIA SIĘ DYREKTOROWI przedszkola lub szkoły.

19 Dla kogo opracowuje się plan działań wspierających?
Plan Działań Wspierających (PDW) opracowuje się dla: ucznia lub grupy uczniów o jednorodnym rozpoznaniu, wobec których, ze względu na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, określono potrzebę objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną; posiadającego opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego; orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, (w przypadku uczniów, którzy posiadają jednocześnie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego PDW nie opracowuje się. Uczniowie ci mają Indywidualny Program Edukacyjno -Terapeutyczny). Działania w PDW MOGĄ DOTYCZYĆ GRUPY uczniów, jeśli CEL ZAPLANOWANEJ POMOCY I JEJ FORMY dla każdego z tych uczniówSĄ TAKIE SAME . Zespół ROZMAWIA O KAŻDYM U/DZ, traktując go W SPOSÓB INDYWIDUALNY, wtedy też widać czy każde dziecko ma innego rodzaju potrzeby, ale MOŻE ZDECYDOWAĆ czy można te działania UWSPÓLNIĆ np. rozwijać uzdolnienia matematyczne kilku uczniów podczas jednych zajęć. *To ma znaczenie również dla organizacji przez dyrektora pomocy p– p i określenia potrzebnej liczby godzin. Wspólny PDW zespoły mogą opracować dla grupy uczniów, jeśli rozpoznano u nich jednorodne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne. #PDW opracowuje się RÓWNIEŻ DLA U, wobec którego NA PODSTAWIE DZIAŁAŃ PEDAGOGICZNYCH NA TERENIE SZKOŁY rozpoznano indywidualna potrzebę objęcia pomocą # PDW NIE OPRACOWUJE SIĘ DLA U posiadających ORZECZENIZ O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ( nawet jeśli posiadają oni równocześnie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego), gdyż ICH KSZTAŁCENIE I POMOC p-p ODBYWA SIĘ W OPARCIU O IPET. *Regulacje dotyczące IPET znajdują się w rozporządzeniach dotyczących organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie, dlatego też tutaj wspominamy o tym sygnalnie. Materia omawianego aktualnie rozporządzenia dotyczy pomocy p – p. a IPET zawiera zadania nie tylko z tego obszaru. Są w nim treści edukacyjne, stąd umocowanie w innych rozporządzeniach, o których była mowa wcześniej.

20 Co zawiera plan działań wspierających?
Plan Działań Wspierających (PDW) zawiera: cele do osiągnięcia w pracy z uczniem w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych zalecanych form i sposobów udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej, metody pracy z uczniem, działania wspierające wobec rodziców ucznia, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. W PDW zespół określa również, w miarę potrzeb, ZAKRES WSPÓŁDZIAŁANIA …. Zadania z tego zakresu realizują m.in.CENTRA POMOCY RODZINIE, OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ, OPS, ŚWIETLICE SOCJOTERAPEUT. CZY ŚRODOWISKOWE # Przedszkola, szkoły i placówki, TAK JAK DOTYCHCZASWSPÓLPRACOWAĆ będą z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się sprawami uczniów zeSPE. Współpraca ta będzie polegała na wspieraniu, przez te instytucje i organizacje, szkół, przedszkoli i placówek w działaniach zmierzających doWZBOGACENIA BAZY DYDAKTYCZNEJ specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz w ORGANIZACJI SZKOLEŃ I KONFERENCJI, a także na udziale przedszkoli, szkół i placówek w przedsięwzięciach służących zaspokajaniu potrzeb uczniów, organizowanych przez te instytucje bądź organizacje, lub też na udziale tych instytucji i organizacji, w formieHONOROWEGO PATRONATULUB SPOTKAŃ z uczniami, nauczycielami i rodzicami uczniów, w przedsięwzięciach organizowanych w przedszkolach, szkołach i placówkach. #WŁĄCZENIE PPP w realizację zadań ZESPOŁU NAWIĄZUJE do dotychczasowych rozwiązań, wykorzystujących współpracę PPP z przedszkolami, szkołami i placówkami. Dzięki NOWEMU ROZWIĄZANIU - NA PODSTAWIE PDW, w sferę działań wpierających uczniów, ich rodziców i nauczycieli, ZACIEŚNIA SIĘ WSPÓLPRACA danej poradni z przedszkolem, szkołą lub placówką, a PPP jest poradnią „OPIEKUJĄCĄ” się tym przedszkolem, szkołą lub placówką. PPP będą również udzielały nauczycielom pomocy W TWORZENIU IPET, mających na celu wspieranie rozwoju ucznia, a także w ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH. Pojawiające się NOWE PROBLEMOWE zachowania dzieci i młodzieży związane np. z cyberprzemocą lub uzależnieniem od komputera, wymagają od nauczycieli nowych umiejętności wychowawczych. Specjaliści pracujący w PPP bądź zatrudnieni obecnie w szkołach są pierwszym źródłem informacji i wsparcia dla nauczyciela poszukującego nowych sposobów pomocy uczniom. #Podobnie JAK DOTYCHCZAS PPP prowadzić będą SPECJALISTYCZNĄ, POGŁĘBIONĄ DIAGNOZĘ uczniów, w szczególności w sytuacjach, gdy wsparcie udzielone w przedszkolu, szkole czy placówce okaże się niewystarczające.

21 Generalnie podstawowe zadania poradni nie ulegną
Zgodnie z założeniami MEN, w pełnieniu nowych obowiązków szkoły mają otrzymać wsparcie z poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak ta współpraca będzie wyglądała w praktyce? Co się zmieni w tym zakresie? Generalnie podstawowe zadania poradni nie ulegną zmianie, jedynie zostaną poszerzone. Po pierwsze w poradniach psychologiczno- pedagogicznych zostały zdefiniowane dodatkowe zadania, szczególnie duży nacisk zostanie położony na współpracę ze szkołą, przedszkolem w rozpoznawaniu tych specyficznych trudności. Poza tym pracownicy poradni zostaną zobowiązani do wspomagania placówek w opracowywaniu i we wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych (IPET) dla uczniów niepełnosprawnych oraz planów działań wspierających (PDW) dla uczniów ze specyficznymi trudnościami i dla uczniów wybitnie zdolnych.

22 Bardzo ważne też jest zobowiązanie pracowników poradni do wsparcia merytorycznego nauczycieli i specjalistów, którzy są odpowiedzialni za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu czy w szkole. Mają za zadanie wspierać placówki w różnych działaniach interwencyjnych, sytuacjach kryzysowych itd. W rozporządzeniu o działalności poradni i jej statucie, zapisano zobowiązanie pracowników poradni do realizacji zadań poza poradnią, czyli w przedszkolach, w szkołach, wszystkich placówkach. Nowością jest również to, że w ramach działalności poradni wprowadzono możliwość wolontariatu.

23 Może nie tyle przejdą na szkołę, co zostaną przesunięte pewne
Które z zadań realizowanych dotąd przez poradnie przejdą na szkoły, przedszkola? Może nie tyle przejdą na szkołę, co zostaną przesunięte pewne kompetencje. Na przykład do tej pory w klasach I–III, jeżeli Rada Pedagogiczna uznała, że dziecko z klasy I–III jest tak wybitnie zdolne, że warto trochę przyspieszyć edukację i promować to dziecko w ciągu roku szkolnego, np. z klasy I do II czy z II do III, wówczas trzeba było pozyskać opinię z poradni. Jeżeli była odwrotna sytuacja, tzn. że dziecko miało kłopoty i trzeba było podjąć decyzję o niepromowaniu go, również była potrzebna opinia poradni. W tej chwili decyzja o wcześniejszym promowaniu czy zostawieniu dziecka w klasach I–III zostaje podjęta na poziomie szkoły, bez starania się o opinię poradni, tylko zostanie zaciągnięta opinia rodziców. Druga rzecz dotyczy dostosowywania warunków w przypadku sprawdzianów i egzaminów dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tutaj też pewne decyzje będą mogły zapadać na poziomie szkoły. Podejmie je dyrektor na podstawie opinii Rady Pedagogicznej/ zespołu ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych, który będzie funkcjonował w szkole – już bez potrzeby dodatkowych opinii z poradni. Czy zostaną określone jakieś dodatkowe kryteria, według których dyrektor będzie podejmował taką decyzję? Szczegóły zostaną przedstawione w rozporządzeniu w sprawie oceniania oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach. Tam trzeba szukać ostatecznych rozwiązań czy sugestii. W tych dwóch dokumentach powinny być doprecyzowane kryteria i sytuacje, kiedy decyzje mogą być podejmowane na poziomie szkoły.

24 Jak zmiany w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wpłyną na pracę pedagoga i nauczycieli? Niestety tych zadań przybędzie. Szkoły podstawowe na poziomie I–III są zobowiązane do diagnozowania zagrożeń wystąpienia specyficznych trudności, czyli to będzie zadanie nauczycieli. Oczywiście sam fakt powołania i funkcjonowania zespołu ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych, który musi się spotykać minimum raz w roku, projektować swoją pracę i wdrażać to, co zaprojektuje, to też są dodatkowe zadania. Zostały również poszerzone kompetencje pedagogów i innych specjalistów pracujących w placówce poprzez wspieranie nauczycieli podczas tworzenia indywidualnych programów oraz programów wsparcia.

25 Kto planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce jest zadaniem zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z danym uczniem, tworzących zespół. Dyrektor wyznacza osobę lub osoby koordynujące pracę zespołu. Spotkania zespołu zwołuje, w miarę potrzeb, osoba koordynująca pracę Zespołu, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym. PODKREŚLONA zostaje ZESPOŁOWA FORMUŁA PRACY nauczycieli……. Kiedy nauczyciel zasygnalizuje konieczność objęcia ucznia pomocą, wtedy WSZYSCY, którzy z nim pracują SPOTYKAJĄ SIĘ, by dokonać ANALIZY sytuacji ucznia i WSKAZAĆ najbardziej pożądane FORMY POMOCY #Przepisy dotyczące zespołu nawiązują do WYPRACOWANYCH JUŻ DOTYCHCZAS w przedszkolach, szkołach i placówkach DOBRYCH PRAKTYK z uczniem wymagającym pomocy. ZESPÓŁ nauczycieli JUŻ DZIŚ UMOCOWANY JEST w przepisach rozporządzenia dotyczącego organizacji kształcenia W SZKOŁACH SPECJALNYCH ORAZ OŚRODKACH – MOW, MOS, SOSW, SOW. #ZADANIEM zespołu jest 1)PLANOWANIE i 2)KOORDYNOWANIE udzielania uczniowi pomocy p- p. Wszyscy tworzący zespół, po dokonaniuANALIZY poziomu wiadomości, umiejętności i funkcjonowania danego ucznia oraz określeniu TRUDNOŚCI, na jakie napotykają w pracy z uczniem, będą mogli ZAPLANOWAĆ INDYWIDUALNĄ ŚCIEŻKĘ edukacyjną bądź edukacyjno-terapeutyczną danego ucznia, uwzględniającą potrzeby ZDIAGNOZOWANE zarówno w PRZEDSZKOLU…, jak i wynikające z ORZECZENIA LUB OPINII PPP. WSPÓŁDZIAŁANIE wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia z danym uczniem pozwoli na opracowanie, przyjęcie i realizację SPÓJNEGO I KONSEKWENTNEGO PLANU ODDZIAŁYWAŃ edukacyjnych lub terapeutycznych. Proponowana forma współpracy UMOŻLIWI także ustalenie działań o ZNACZENIU PRIORYTETOWYM wobec danego ucznia. #Pracę zespołu KOORDYNUJE OSOBA lub osoby wskazane przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, która zwołuje spotkania zespołu. Odbywają się one w związku z wykonywaniem przez zespół poszczególnych, określonych w rozporządzeniu, ZADAŃ, tj. 1)na etapie OKREŚLANIA przez zespół ZALECEŃ dotyczących form, sposobów i okresu udzielania uczniom pomocy, 2)w celu OPRACOWANIA dla uczniów PDW I IPET, 3)w celu dokonania OCENY EFEKTYWNOŚCI udzielonej uczniom pomocy. Ponadto zespół MOŻE się spotykać W MIARĘ POTRZEB. *Rozporządzenie nie wskazuje literalnie, że mają to być spotkania co najmniej 2 razy w roku, ale wynika to z treści rozporządzenia, które mówi o spotkaniu w celu zaplanowania pomocy, oceny efektywności udzielanego uczniom wsparcia, a także przed opracowaniem arkusza organizacji pracy przedszkola, szkoły lub placówki na kolejny rok szkolny.

26 Na czym dokładnie będzie polegać praca zespołów ds
Na czym dokładnie będzie polegać praca zespołów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych i kto będzie wchodził w skład takiego zespołu? Sam zespół będzie się składał z nauczycieli i specjalistów ze szkoły, przedszkola, którzy prowadzą zajęcia z dzieckiem, uczniem. Natomiast na posiedzenie tych zespołów będą mogli być zapraszani pracownicy poradni czy przedstawiciele organów prowadzących oraz rodzice dziecka/ucznia. W pracach zespołu, na zaproszenie dyrektora, mogą uczestniczyć przedstawiciele poradni psychologiczno - pedagogicznej i organu prowadzącego dane przedszkole/szkołę/placówkę, stosownie do potrzeb również inni specjaliści, a także rodzice ucznia. Zaangażowanie przedstawiciela poradni psychologiczno - pedagogicznej umożliwi skorzystanie z wiedzy i umiejętności specjalisty, szczególnie w sytuacji, gdy nie jest zatrudniony w danej szkole czy placówce. Dyrektor szkoły zobowiązany zostanie do poinformowania rodziców ucznia o dacie, godzinie i miejscu posiedzenia zespołu. Będą oni mogli uczestniczyć w części dotyczącej analizy sytuacji ich dziecka. Przewidziane zostało także przekazanie przez dyrektora rodzicom dziecka informacji na piśmie o przyjętych przez zespół ustaleniach, w przypadku ich nieobecności podczas posiedzenia zespołu. Nauczyciele i specjaliści biorący udział w pracach zespołu dokonają analizy poziomu wiadomości, umiejętności i funkcjonowania ucznia oraz określą trudności na jakie napotykają w pracy z nim, zaplanują indywidualną ścieżkę edukacyjną bądź edukacyjno - terapeutyczną, uwzględniającą potrzeby zdiagnozowane zarówno na poziomie szkoły, jak i wynikające z orzeczeń i opinii wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zalecą też odpowiednie formy wsparcia dziecka oraz będą okresowo dokonywać oceny efektywności ich realizacji. Współdziałanie wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia z danym uczniem pozwoli na opracowanie, przyjęcie i realizację spójnego i konsekwentnego planu oddziaływań edukacyjnych i/lub terapeutycznych. Umożliwi także ustalenie działań o znaczeniu priorytetowym.

27 Organizacja pracy Zespołu
Zespół tworzy dyrektor przedszkola, szkoły i placówki dla ucznia posiadającego: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej (niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii), wobec którego nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista stwierdził potrzebę objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną, wynikającą z przeprowadzonych działań pedagogicznych (niezwłocznie po otrzymaniu informacji). Mówiąc o zespole ,NIE MAMY NA WZGLĘDZIE FORMALNIE POWOŁYWANEGO GREMIUM DECYZJĄ DYREKTORA. Nauczyciele tworzący zespół są CZĘŚCIĄ RP, mówimy o ICH ZESPOŁOWEJ PRACY, tj. spotkaniu się, by porozmawiać o problemach dziecka. ć CHARAKTER tej pracy,to WSPÓLNE POSZUKIWANIE dla dziecka najlepszych form pomocy. STWIERDZONA przez pracujących z uczniem nauczycieli, wychow., specjalistów POTRZEBA OBJĘCIA WSPARCIEM w ramach możliwości szkoły (BEZ opinii czy orzeczenia PPP) TEŻ NAKŁADA OBOWIĄZEK pracy w ramach ZESPOŁU.

28 Jakie są zadania tych zespołów?
Zadań zespołu jest niezwykle dużo, bo zakłada się, że: taki zespół powinien rozpoznawać możliwości psychofizyczne, indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci, uczniów, przyczyny niepowodzeń, ryzyko wystąpienia specyficznych trudności czy predyspozycje i uzdolnienia. zespół po rozpoznaniu takich możliwości czy zagrożeń będzie musiał określić formy i sposoby udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czyli plan dalszych działań. W przypadku ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej stanowią część indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego opracowywanego w ramach prac zespołu;

29 Jakie są zadania tych zespołów? – c.d.
będzie musiał dokonywać okresowych ocen efektywności tej pomocy oraz oceny, czy to, co zaplanował, przyniosło zmierzone efekty, czy wystarczy to, co robi szkoła, przedszkole - czy trzeba sięgnąć po pomoc specjalistów z poradni. dodatkowo będzie współpracował z rodzicami, przekazując im to, co się w zespole dzieje, bo rozporządzenie zakłada, że rodzice dziecka będą mogli uczestniczyć w jego pracach, pod warunkiem że praca będzie dotyczyła ich dziecka. Dyrektor będzie zobowiązany powiadomić rodziców o posiedzeniu takiego zespołu, a rodzic podejmie decyzje, czy zechce uczestniczyć w tych pracach. Jeśli rodzic nie przyjdzie, dyrektor ma obowiązek na piśmie przekazać informacje o tym, jakie były ustalenia w czasie pracy takiego zespołu Zespół będzie wyrażał opinie w sprawie dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianów czy egzaminów. Poza tym zespół ten będzie się również zajmował na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej doradztwem edukacyjno-zawodowym. Będzie opracowywał i wdrażał wszelkie indywidualne programy czy koordynował inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

30 Jakie są zadania tych zespołów? – c.d.
planuje działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób ich realizacji – w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych; stosuje się do zalecanych form i sposobów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresów jej udzielania, określa działania wspierające wobec rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; opracowuje plan działań wspierających

31 Kto może brać udział w posiedzeniu Zespołu?
Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w pracach Zespołu w części dotyczącej ich dziecka; o terminie posiedzenia Zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach dyrektor zawiadamia rodziców ucznia, Przedstawiciel poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na wniosek dyrektora; Inne osoby, w szczególności lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi lub inni specjaliści – na wniosek rodzica ucznia. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu obowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych podczas spotkania .RODZICE, BĘDĄ MOGLI uczestniczyć w spotkaniu zespołu analizującego sytuację ich dziecka oraz określającego obszary, w których potrzebuje ono wsparcia…………………… ZESPÓŁ PRACUJE POMIMO nieobecności rodzica. 2. poradni „opiekującej” się danym przedszkolem, szkołą lub placówką), szczególnie tam, gdzie nie ma w szkole pedagoga czy psychologa 3. NA WNIOSEK rodzica ucznia, stosownie do potrzeb, RÓWNIEŻ INNE OSOBY , w tym …... Rodzic MOŻE WNIIOSKOWAĆ O UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELA ORGANU PROWADZĄCEGO, KURATORA SĄDOWEGO, osób, których wiedza pomoże określić jak najlepiej formy i sposoby pomocy dla dziecka. # Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu SĄ OBOWIĄZANE DO NIEUJAWNIANIA SPRAW PORUSZANYCH na spotkaniu zespołu.

32 Jakie są zadania dyrektora w świetle rozporządzenia?
Dyrektor przedszkola lub szkoły wpisuje do Karty ustalone formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla ucznia oraz wymiar godzin, umieszcza datę i podpis. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej ustalone dla ucznia oraz wymiar godzin, umieszcza się w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym. Dyrektor przedszkola, szkoły i placówki informuje na piśmie rodziców ucznia o ustalonych formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. #Zespół będzieREKOMENDOWAŁ dyrektorowi formy pomocy dla ucznia, ale NKIE BĘDZIE MIAŁ MOCY DECYZYJNEJ Jego praca służy lepszej diagnozie, trafniejszej identyfikacji sytuacji ucznia ze SPE, ustaleniu w oparciu o najlepsza wiedzę takich form wsparcia, które powinny być dla ucznia zorganizowane. To bardzo WAŻNA ZESPOŁOWA DECYZJA PPOMOŻE DYREKTOROWI LEPIEJ ZORGANIZOWAĆ POMOC - a DYREKTOR przedszkola lub szkoły WPISZE do Karty INFORMACJEO USTALONYCH(na podstawie propozycji zespołu) OSTATECZNYCH FORMACH , SPOSOBACH I OKRESIE udzielania uczniowi pomocy p-p oraz WYMIARZEgodzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. Dyrektor organizuje pracę przedszkola czy szkoły, prowadzi politykę kadrową, zna możliwości organizacyjne , bazowe i kadrowe i dlatego ostateczne ustalenia dokonane przez dyrektora będą tymi obowiązującymi w danym okresie. Wpisując powyższe informacje DYREKTOR UMIESZCZA W KARCIE DATĘ I PODPIS. #Organizując pomoc p –p dla ucznia, dyrektor UWZGLĘDNIA WYKORZYSTANIE GODZIN POZOSTAJĄCYCH W JEGO DYSPOZYCJI, o których mowa W ART. 42 KARTY NAUCZYCIELA. Godziny te, zgodnie z ustawą oraz rozporządzeniem MENiS w/s ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, MOGĄ BYĆ PRZEZNACZANE NA ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ I ZDOLNOŚCI UCZNIÓW , A TAKŻE SŁUŻYC WYROWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH I POKONYWANIU TRUDNOIŚCI. * W rozporządzeniu wskazuje się, że z uwzględnieniem godzin do dyspozycji dyrektora szkoły można ustalić zajęcia z uczniami szczególnie uzdolnionymi, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym), a także zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, informacje dotyczące form, sposobów i okresów udzielania pomocy oraz wymiaru godzin, umieszczane są w IPET-ach, opracowywanych dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Po dokonaniu ostatecznych ustaleń dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki niezwłocznie poinformuje na piśmie rodziców ucznia (albo pełnoletnich uczniów) o przyjętych ostatecznych ustaleniach dotyczących form, sposobów i okresu, w jakim uczniowi będzie udzielania pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

33 Jakie są terminy organizacji pomocy pedagogiczno-psychologicznej?
Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje się i udziela na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu: Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: r. Gimnazja: r. Szkoły specjalne wszystkich typów oraz oddziały specjalne: r. Placówki: r. Szkoły podstawowe: r. Szkoły ponadgimnazjalne: r. #1 z najważniejszych informacji odpowiada na pytanie,KIEDY NOWE REGULACJE BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ w poszczególnych szkołach i placówkach- # ogromna WARTOŚĆ DODANA, ZE NIE ZACZYNAJĄ JUŻ TERAZ! DAJĄ CZAZS na dobre przygotowanie się do realizacji zadań z zakresu pomocy p-p w tej formule. SĄ, czemu służy również to spotkanie, UPOWSZECHNIANE. Nauczycielom przybliżana jest ta formuła po to, by mogli informacje uporządkować, znaleźć odpowiedzi na różnego rodzaju pytania i rozmawiać o tym w szkole i przygotować się odpowiednio wcześnie do realizacji tych zadań. Przepisy rozporządzenia będą stosowane…… #Do końca roku szkolnego 2010/2011 pomoc p-p jest organizowana i udzielana na zasadach określonych w dotychczasowych przepisach. w….. *w szkołach podst. i ponadgimnazj., z wyjątkiem szkół specjalnych, na zasadach określonych w dotychczasowych przepisach pomoc p-p jest organizowana i udzielana do końca roku szkolnego 2011/2012. #Stosowanie przepisów projektu rozporządzenia OD ROKU SZK. 2011/2012 w PRZEDSZKOLACH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH w szk. podst. jest związane z objęciem zindywidualizowanym wsparciem dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, w szczególności posiadających diagnozę przedszkolną wynikającą z przepisów rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. W ROKU SZK.2012/2013 PO RAZ PIERWSZY DZIECI 6-LETNIEROZPOCZNĄ OBOWIĄZKOWĄ NAUKĘ W KLASIE 1 szk. podst. Ponieważ do działań pedagogicznych nauczycieli i specjalistów należy, miedzy innymi, rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia, w odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym realizacja tych zadań pozwoli na lepsze przygotowanie ich do edukacji szkolnej. WYNIKI DOKONANYCH OBSERWACJI PEDAGOG. WYKORZYSTYWANE BĘDĄ PRZEZ N-LI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ w szczególności w celu ROZPOZNAWNIA RYZYKA WYSTĄPIENIA SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ, czy też zainteresowań i UZDOLNIEŃ dzieci. UZASADNIENIEM dla rozpoczęcia realizacji zadań W GIMNAZJACH od dnia 1 września 2011 roku jest NOWA FORMUŁA EGZAMINU gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012 oraz związana z tym NOWA KOMPETENCJA DYREKTORA szkoły. ZESPÓŁ nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem rozpozna jego potrzeby oraz zaproponuje zalecane sposoby wsparcia. Dokonywał będzie oceny efektywności udzielanej uczniowi przez cały rok szkolny pomocy i WYRAŻAŁ OPINIE CZY , czy uczniowi takiemu NALEŻY DOSTOSOWAĆWARUNKI EGZAMINU gimnazjalnego. DECYZJĘ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA tych warunkówPODEJMIE DYREKTOR szkoły,PO ZASIĘGNIĘCIU OPINII ZESPOŁU.Praca zespołu w roku poprzedzającym nowy egzamin ma na celu jak najlepsze przygotowanie uczniów oraz zapewnienie im zindywidualizowanej pomocy w zależności od zdiagnozowanych potrzeb, w tym odpowiednie dostosowanie warunków edukacji do warunków egzaminów zewnętrznych.  #PRZEDSZKOLA I SZKOŁY SPECJALNE oraz PLACÓWKI SPECJALNE JUŻ OBECNIE, na gruncie obowiązujących przepisów ,POWOŁUJĄ RÓZNEGO RODZAJU ZESPOŁY , w skład których wchodzą, w zależności od potrzeb, nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści. Wspólnie dokonują analizy poziomu wiadomości, umiejętności i funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz określają trudności, na jakie napotykają w pracy z nimi, planują indywidualną ścieżkę edukacyjną bądź edukacyjno – terapeutyczną, uwzględniającą potrzeby zdiagnozowane zarówno na poziomie szkoły, jak i wynikające z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez PPP. Zalecają odpowiednie formy wsparcia dziecka oraz dokonują okresowej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

34 Wyjątek w tej regulacji:
Jakie są terminy organizacji pomocy pedagogiczno-psychologicznej? – c.d. Wyjątek w tej regulacji: W przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i w gimnazjum zespół tworzy się przed opracowaniem arkusza organizacji na rok szkolny 2011/2012. Zespół, nie później niż do 30 kwietnia danego roku określa zalecane formy i sposoby pomocy. Dyrektor, na tej podstawie planuje organizację pomocy, w roku szkolnym 2011/2012 (w arkuszu organizacji). Analogicznie, rok później, w szkole podstawowej i ponadgimnazjalnej. W roku szkolnym 2010/2011 zespół robi tylko 1 rzecz NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO dnia 30 kwietnia 2011 r., spotyka się w celu jak najlepszego ZAPLANOWANIA w przedszkolach, gimnazjach i placówkach oraz w szkołach specjalnych, wszystkich POTRZEBNYCH FORM POMOCY w roku szk 2011/2012. Spotkanie odbywa się PRZED OPRACOWANIEM ARKUSZA ORGANIZACJI przedszkola, szkoły lub placówki na rok szkolny 2011/2012. Na podstawie ustaleń zespołu dyrektor zorganizuje udzielanie dla uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce w roku szkolnym 2011/2012 oraz ustala liczbę godzin zajęć. W szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych, zespoły zostaną utworzone przed opracowaniem arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2012/2013.

35 Dziekuje za uwagę. Opracowanie: Joanna Bala Ewa klima Z drobiazgów życiowych wykonanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka„ Stefan Wyszyński


Pobierz ppt "Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, i przedszkolach czyli co nas czeka po 1 września 2011 r. ORGANIZOWANIE I UDZIELANIE UCZNIOM POMOCY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google