Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski w Łodzi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski w Łodzi"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski w Łodzi
al. Piłsudskiego Łódź

2 SPIS TREŚCI: Informacje ogólne Tryb działania Statut Urzędu
Postanowienia ogólne Zakres działania Organizacja wewnętrzna Schemat organizacyjny Zasady zatrudnienia i wynagrodzeń Postanowienia końcowe

3 Informacje ogólne Urząd Marszałkowski w Łodzi jest:
jednostką budżetową, jednostką organizacyjną wykonującą zadania województwa. Zarząd Województwa Łódzkiego wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi uchwalony przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

4 Tryb działania Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi:
pracą Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi kieruje Marszałek Województwa Łódzkiego; kierując Urzędem Marszałkowskim w Łodzi Marszałek Województwa Łódzkiego wykonuje zadania przy pomocy sekretarza województwa; kierowników komórek organizacyjnych, głównego księgowego urzędu; dla realizacji określonych spraw o istotnym znaczeniu dla województwa Zarząd Województwa Łódzkiego może ustanowić pełnomocnika na okres niezbędny do ich wykonywania; kierownicy komórek organizacyjnych: zapewniają wykonywanie przypisanych komórkom organizacyjnym strategii, celów, procesów, usług oraz zadań i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed Marszałkiem Województwa Łódzkiego; kierują komórkami organizacyjnymi według zasady jednoosobowego kierownictwa i ponoszą odpowiedzialność za wyniki pracy komórek; nadzorują realizację procesów przypisanych komórce oraz celów procesów komórki;

5 odpowiadają za zapewnienie funkcjonowania komórki organizacyjnej zgodnie z procesami zdefiniowanymi w systemie zarządzania; odpowiedzialni są za prawidłowy podział pracy, organizację i wyniki pracy komórek; zobowiązani są do uzgodnienia stanowiska z Członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego odpowiedzialnym za dane zagadnienie; w czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej pracą komórki kieruje zastępca lub upoważniony pracownik komórki organizacyjnej; kierownicy komórek organizacyjnych oraz ich zastępcy ponoszą odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych; ramowy zakres czynności i odpowiedzialności dla kierowników komórek organizacyjnych i ich zastępców określa zarządzenie Marszałka Województwa Łódzkiego.

6 Statut Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
Postanowienia ogólne § 1 Urząd Marszałkowski w Łodzi jest jednostką budżetową działającą na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj Dz.U. z 2001 r.: Nr 142, poz ze zm. ) w związku z ustawą z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) § 2 1. Siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi jest miasto Łódź. 2. Urząd Marszałkowski w Łodzi działa na terenie województwa łódzkiego. § 3. Nadzór nad działalnością Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi sprawuje Zarząd Województwa Łódzkiego. Zakres działania Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi § 4. Przedmiotem działania Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi jest wykonywanie zadań województwa określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz.U. z 2001 r.: Nr 142, poz. 1590; z 2002 r.: Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz , z 2006 r. Nr 126 poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223, poz. 1458) i innych aktach prawnych.

7 Organizacja wewnętrzna Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi:
§ Marszałek Województwa Łódzkiego organizuje pracę oraz jest kierownikiem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 2. Marszałek Województwa Łódzkiego wybierany jest przez Sejmik Województwa Łódzkiego. 3. Sekretarz Województwa Łódzkiego, na mocy udzielonego upoważnienia dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec Marszałka Województwa Łódzkiego innych niż związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonywanych przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz nie dotyczących ustalania wynagrodzenia Marszałka, którego dokonuje Sejmik. Województwa Łódzkiego. 4. Marszałek Województwa Łódzkiego wykonuje wobec pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. 5. Marszałek Województwa Łódzkiego kieruje Urzędem Marszałkowskim w Łodzi przy pomocy Sekretarza Województwa Łódzkiego, kierowników komórek organizacyjnych, głównego księgowego urzędu. 6. Marszałek Województwa Łódzkiego dokonuje czynności prawnych w imieniu Województwa Łódzkiego zgodnie ze Statutem Województwa Łódzkiego oraz z upoważnieniami Zarządu Województwa Łódzkiego. 7. Marszałek Województwa Łódzkiego dokonuje czynności prawnych w imieniu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zasadach ogólnych jako kierownik Urzędu.

8 8. Sekretarz Województwa Łódzkiego, kierownicy komórek organizacyjnych dokonują czynności prawnych zgodnie z upoważnieniami Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Marszałka Województwa Łódzkiego. 9. W razie nieobecności Marszałka Województwa Łódzkiego zastępuje go wskazany przez niego członek Zarządu Województwa Łódzkiego. § 6. Organizację Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, a w szczególności: 1) zasady zarządzania procesami urzędu, 2) zasady kierowania urzędem, 3) strukturę organizacyjną urzędu, 4) wspólne zadania komórek organizacyjnych, 5) zakres działania komórek organizacyjnych, 6) zasady podpisywania pism określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi uchwalony przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

9 Schemat organizacyjny:

10 Zasady zatrudnienia i wynagradzania
§ 7. Status prawny pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz zasady zatrudniania określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz ) § 8. Do wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz wewnętrzne regulacje prawne. Postanowienia końcowe § 9. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania. § 10. Statut wchodzi w życie z dniem nadania przez Sejmik Województwa Łódzkiego.

11 Urząd Marszałkowski na mapie:

12 KONIEC Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski w Łodzi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google