Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SamorzĄd terytorialny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SamorzĄd terytorialny"— Zapis prezentacji:

1 SamorzĄd terytorialny
w Polsce Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje w Polsce trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego: samorząd gminy samorząd powiatowy samorząd województwa

2 SamorzĄd Gminny Cieszyn jest tzw. Gminą Miejską, która realizuje zadania poprzez swoje organy: radę gminy oraz burmistrza. Jednostką organizacyjną Cieszyna jest Urząd Miejski, którego kierownikiem jest burmistrz. Burmistrz to jednoosobowy organ wykonawczy Gminy Cieszyn. Kadencja burmistrza trwa 4 lata. CIESZYŃSKI RATUSZ HERB CIESZYNA

3 Zastępca Burmistrza Miasta mgr inż. Włodzimierz Cybulski
Kierownictwo UrzĘdu Miejskiego Zastępca Burmistrza Miasta mgr inż Jan Matuszek Zastępca Burmistrza Miasta mgr inż. Włodzimierz Cybulski Burmistrz Miasta Cieszyna dr inż. Bogdan Ficek Skarbnik Miasta mgr Alicja Dąbrowska Sekretarz Miasta mgr Ryszard Mazur

4 Kompetencje burmistrza :
1) kierowanie bieżącymi sprawami miasta, 2) reprezentowanie miasta na zewnątrz, 3) ogólny nadzór nad pracą Urzędu, 4) koordynowanie działalności w zakresie m.in.: obronności kraju i obrony cywilnej, przeciwdziałania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków, promocji miasta i informacji, współpracy zagranicznej i z organami samorządu terytorialnego, aktów stanu cywilnego, kontroli, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p/pożarowej, ochrony porządku publicznego, opieki społecznej,

5 Rada Miejska w Cieszynie
Rada Miejska (gminy) Cieszyna jest to organ stanowiący i kontrolny. Kadencja Rady Miejskiej trwa 4 lata. Do zadań Rady Miejskiej należy m.in.: uchwalanie statutu gminy, powoływanie i odwoływanie sekretarza oraz skarbnika gminy, uchwalanie budżetu gminy uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalanie programów gospodarczych, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy

6 SamorzĄd Powiatowy Samorząd powiatowy stanowi drugi szczebel samorządu terytorialnego w Polsce. Posiada on własną wewnętrzną organizację: radę powiatu i zarząd powiatu. Na czele powiatu stoi starosta wybierany przez radę powiatu, który wraz z zarządem powiatu jest organem władzy wykonawczej. W Polsce mamy 379 powiatów.

7 Do zadań starosty należy m.in. :
Starostwo Powiatowe w Cieszynie Zarząd Powiatu : starosta wicestarosta skarbnik sekretarz Starosta pełni funkcję przewodniczącego zarządu powiatu. Stanowi organ wykonawczy. Do zadań starosty należy m.in. : organizowanie pracy zarządu i starostwa powiatowego; kierowanie bieżącymi sprawami powiatu; reprezentowanie powiatu na zewnątrz; opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią;     przedkładanie wojewodzie uchwał rady powiatu dotyczących organizacji funkcjonowania powiatu; gospodarowanie mieniem powiatu

8 Zakres działania rady to m.in.:
Rada Powiatu Rada powiatu to organ stanowiący i kontrolny samorządu powiatowego. Zakres działania rady to m.in.: stanowienie prawa miejscowego wybór i odwołanie zarządu powołanie i odwołanie na wniosek starosty sekretarza powiatu i skarbnika powiatu uchwalenie budżetu stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu


Pobierz ppt "SamorzĄd terytorialny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google