Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Eksploatacja zawiesi Nadzór i kontrola.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Eksploatacja zawiesi Nadzór i kontrola."— Zapis prezentacji:

1 Eksploatacja zawiesi Nadzór i kontrola

2 Przepisy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych § 73. Zblocza jednokrążkowe i wielokrążkowe oraz inne zawiesia pomocnicze niepołączone na stałe z maszyną lub innymi urządzeniami technicznymi powinny być poddawane próbie obciążenia co najmniej raz w roku.

3 Definicje Zawiesia - pomocniczy sprzęt przeładunkowy dźwignic hakowych używany w procesach przeładunkowych aż do momentu wycofania z użytku na skutek uszkodzeń mechanicznych lub naturalnego zużycia. Pomocniczy sprzęt przeładunkowy - zespoły, które nie stanowią stałego wyposażenia urządzeń dźwignicowych i sprzętu zmechanizowanego i są elementami pośrednimi pomiędzy ładunkiem a hakiem dźwignicy; do pomocniczego sprzętu przeładunkowego zalicza się: zawiesia, chwytnie kontenerowe i specjalne, pasy i siatki ładunkowe, belki nośne (trawersy), palety, tace ładunkowe itp., Osprzęt do podnoszenia - element lub wyposażenie niezwiązane z maszyną podnoszącą, w tym również zawiesia i ich elementy, umożliwiające utrzymanie ładunku, umieszczane pomiędzy maszyną a ładunkiem lub na samym ładunku lub mogące stanowić integralną część ładunku, które są wprowadzane do obrotu oddzielnie.

4 Definicje Zagrożenie - potencjalne źródło urazów lub uszczerbku na zdrowiu; Kontrola zawiesi – sprawdzenie zawiesi przed pierwszym użyciem; przegląd bieżący; badania okresowe i doraźne zawiesi obejmujące przegląd szczegółowy, próbę obciążeniową. Strefa niebezpieczna - strefa w obrębie lub wokół maszyny, w której występuje zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia osób; Osoba narażona – osoba znajdująca się częściowo lub całkowicie w strefie niebezpiecznej; Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem - użytkowanie maszyny zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji. Podnoszenie - przemieszczanie ładunków zawierających towary lub osoby, wymagających w danym momencie zmiany poziomu położenia.

5 Definicje Przeciążenie - obciążenie urządzenia ładunkiem o masie większej niż 100 % udźwigu. Eksploatujący – użytkownik odpowiedzialny za utrzymanie właściwego stanu technicznego zawiesi. Hakowy – osoba posiadająca uprawnienia do obsługi i konserwacji haka urządzenia dźwignicowego, oraz wykonująca czynności w ramach obowiązujących przepisów dotyczące sygnalisty i ciężarowego.

6 Definicje Współczynnik bezpieczeństwa - stosunek obciążenia gwarantowanego przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, jakie część maszyny lub osprzętu do podnoszenia jest w stanie utrzymać, do maksymalnego udźwigu; Współczynnik przeciążenia - stosunek obciążenia użytego do przeprowadzenia prób statycznych lub dynamicznych maszyny podnoszącej lub osprzętu do podnoszenia do maksymalnego udźwigu; Próba statyczna - badanie, podczas którego maszyna podnosząca lub osprzęt do podnoszenia są poddawane działaniu siły równej iloczynowi maksymalnego udźwigu i odpowiedniego współczynnika przeciążenia dla prób statycznych, a następnie skontrolowane bezpośrednio po zdjęciu obciążenia w celu upewnienia się, że nie nastąpiło żadne uszkodzenie; Próba dynamiczna - badanie, podczas którego maszyna podnosząca pracuje we wszystkich możliwych konfiguracjach, przy obciążeniu równym iloczynowi maksymalnego udźwigu i odpowiedniego współczynnika przeciążenia dla prób dynamicznych, z uwzględnieniem dynamicznego zachowania się maszyny podnoszącej, w celu sprawdzenia, czy funkcjonuje właściwie;

7 Kto przeprowadza kontrolę okresową zawiesi
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. § 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 1) "maszynie" - należy przez to rozumieć wszelkie maszyny i inne urządzenia techniczne, narzędzia oraz instalacje użytkowane podczas pracy, a także sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości, w szczególności drabiny i rusztowania § W przypadku gdy bezpieczne użytkowanie maszyn jest uzależnione od warunków, w jakich są one instalowane, pracodawca powinien poddać maszyny: 1) wstępnej kontroli po ich zainstalowaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji po raz pierwszy; 2) kontroli po zainstalowaniu na innym stanowisku pracy lub w innym miejscu. 2. Kontroli, o której mowa w ust. 1, dokonują jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów albo osoby upoważnione przez pracodawcę i posiadające odpowiednie kwalifikacje. § 27. Pracodawca powinien zapewnić, aby maszyny narażone na działanie warunków powodujących pogorszenie ich stanu technicznego, co może spowodować powstawanie sytuacji niebezpiecznych, poddane były: 1) okresowej kontroli, a także badaniom przez jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów albo osoby upoważnione przez pracodawcę i posiadające odpowiednie kwalifikacje; 2) specjalnej kontroli przeprowadzanej przez jednostki albo osoby, o których mowa w pkt 1, w przypadku możliwości pogorszenia bezpieczeństwa związanego z maszyną, a będącego wynikiem: ………………………………… § Wyniki kontroli, o których mowa w § 26 i 27, rejestruje się i przechowuje, do dyspozycji zainteresowanych organów, zwłaszcza nadzoru i kontroli warunków pracy, przez okres 5 lat od dnia zakończenia tych kontroli, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 2. Jeżeli maszyny są użytkowane poza terenem zakładu pracy, w miejscu ich użytkowania powinien być dostępny dokument potwierdzający przeprowadzenie ostatniej kontroli maszyny.

8 Czy zawiesie jest maszyną ?
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn § 3. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: ……………………. 4) osprzęt do podnoszenia - element lub wyposażenie niezwiązane z maszyną podnoszącą, w tym również zawiesia i ich elementy, umożliwiające utrzymanie ładunku, umieszczane pomiędzy maszyną a ładunkiem lub na samym ładunku lub mogące stanowić integralną część ładunku, które są wprowadzane do obrotu oddzielnie;

9 Pytania Kto przeprowadza kontrolę okresową zawiesi?
Czy zawiesia podlegają kontroli UDT? Na czym polega kontrola okresowa? Na czym polega próba obciążenia? Czy inne zawiesia pomocnicze to zawiesia? Kto to wszystko ogarnie????

10 Propozycja rozwiązań – jak wykazać minimum staranności?

11 Pierwsza kontrola Sprawdzenie zawiesi przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem zawiesia należy upewnić się czy: • zawiesie dokładnie odpowiada zamówieniu, • posiada dokumentację techniczną od wytwórcy, • posiada identyfikację i znakowanie DOR na zawiesiu są zgodne z podanymi w dokumentacji, • szczegóły dotyczące zawiesia zostały odnotowane w rejestrze zawiesi, Rejestr zawiesi • zawiesie będzie użytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, • czy nie zostało uszkodzone w czasie transportu.

12 Kontrola bieżąca Przegląd bieżący. Przegląd jest wzrokową kontrolą stanu zawiesia mającą na celu zidentyfikowanie uszkodzeń lub zużycia, które mogą wpływać na jego bezpieczną eksploatacje. Sprawdzenie przed każdym użyciem. Przed każdym zastosowaniem zawiesia eksploatujący dokonuje przeglądu zawiesia pod kątem zużycia i uszkodzeń. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, zawiesie, należy wycofać i skierować do kontroli doraźnej, a zwłaszcza w przypadkach: • oznakowanie zawiesia jest nieczytelne, tj. w zakresie identyfikacji zawiesia i/lub DOR, • jest zużyte, odkształcone, posiada pęknięcia, • jest wydłużone i przewężone, • jest skorodowane, przebarwione

13 Badania okresowe i doraźne
Badania okresowa i doraźne Badania okresowe zawiesi przeprowadza się raz w roku w terminach nie przekraczających dwunastu miesięcy. Badania przeprowadza eksploatujący – Kierownik k.o. lub wyznaczony przez niego mistrz wraz z pracownikiem posiadającym uprawnienia hakowego i pracownikiem posiadającym uprawnienia do obsługi urządzeń dźwigowych (np. suwnice) – chyba, że producent zawiesi zastrzeże sobie inaczej. Badania okresowe i doraźne obejmują: • przegląd szczegółowy, • próbę obciążeniową.

14 Przegląd szczegółowy Przegląd szczegółowy. Przegląd szczegółowy obejmuje oględziny – wzrokową kontrolę oraz pomiary wydłużeń i odkształceń elementów zawiesia. Przed przeglądem należy zawiesie oczyścić i zapewnić odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy. Jeśli przegląd szczegółowy wykaże zużycie zawiesia w postaci: • przecięcia, nacięcia, żłobienia, pęknięcia, nadmierna korozja, cieplne / chemiczne odbarwienia, zgięcia, odkształcenia i inne uszkodzenia, • rozwarcie haków – widoczne zwiększenie gardzieli, lub inna postać odkształcenia, (zwiększenie gardzieli nie może być większe niż 10% nominalnej wartości lub było takie na jakie pozwala zatrzask bezpieczeństwa, • przewężenie liny w dowolnym miejscu o ponad 10% - sposób dokonywania pomiaru, • brak swobodnego przegubu między ogniwami, • wydłużenie elementów zawiesia, • wewnętrzne zużycie ogniwa – jest dopuszczalne gdy średnia wartością dwóch prostopadłych do siebie wymiarów (d1 i d2), jest większa niż 90% nominalnej średnic (dn) • nieczytelna etykieta, należy zawiesie wycofać z użytkowania !!!!!!!!!

15 Wewnętrzne zużycie ogniewa
Przegląd szczegółowy Wewnętrzne zużycie ogniewa Pomiar średnicy liny stalowej.

16 Próba obciążeniowa Próba obciążeniowa. Zawiesia pomocnicze niepołączone na stałe z maszyną lub innymi urządzeniami technicznymi powinny być poddawane próbie obciążenia co najmniej raz w roku. Próbę przeprowadza się po dokonaniu przeglądu szczegółowego, który nie wykazał nadmiernego zużycia zawiesia. Próba obciążeniowa obejmuje: próbę statyczną, Próba statyczna polega na obciążeniu zawiesia utrzymywanym w czasie nie krótszym niż 60 minut. Wielkość obciążenia podczas próby statycznej odpowiada udźwigowi powodującemu największe dopuszczalne obciążenie konstrukcji nośnej pomnożone przez współczynnik 1 – dla zawiesi linowych, łańcuchowych, pasowych i wężowych, o ile zastosowane normy lub specyfikacje techniczne nie określają inaczej.

17 Próba obciążeniowa Miejsce prób musi być wygrodzone oznakowane tabliczkami ostrzegawczymi i zabezpieczone przed wejściem w strefę prób osób nie uprawnionych. Na czas próby niewolno nikomu przebywać w strefie prób. Próby i strefa prób przez cały czas prowadzenia prób obciążeniowych muszą być nadzorowane minimum przez jedną z osób uprawnionych. Po zakończeniu próby należy potwierdzić, czy nie nastąpiły żadne uszkodzenia ani trwałe odkształcenia konstrukcji nośnej zawiesia. Gdy nastąpią uszkodzenia i trwałe odkształcenia zawiesia, należy zawiesie wycofać z użytkowania. W celu zapewnienia właściwego i skutecznego wycofania z użytkowania zawiesie należy zawiesie przeciąć i składować do momentu likwidacji fizycznej w odrębnym miejscu oznakowanym „Zawiesia uszkodzone i wycofane z użytkowania !!!”. Wyniki kontroli rejestrujemy w karcie kontroli zawiesia UWAGA !!! Przy próbach obciążeniowych zawiesi nie wolno przeciążać konstrukcji nośnej dźwignic.

18 Przykłady zużycia zawiesi kwalifikujące do wycofania z eksploatacji.

19 Przykłady zużycia zawiesi kwalifikujące do wycofania z eksploatacji.

20 Przykłady zużycia zawiesi kwalifikujące do wycofania z eksploatacji.

21 Przykłady zużycia zawiesi kwalifikujące do wycofania z eksploatacji.

22 Przykłady zużycia zawiesi kwalifikujące do wycofania z eksploatacji.

23 Przykłady zużycia zawiesi kwalifikujące do wycofania z eksploatacji.

24 Przykładowy rejestr zawiesi
Symbol /nazwa komórki organizacyjnej: Rejestr zawiesi l.p. Nr identyfikacyjny Producent Typ Dane techniczne Data wprowadzenia wycofania

25 Przykładowa karta kontroli zawiesia
Symbol /nazwa komórki organizacyjnej: Karta zawiesia nr l.p. Kontrola okresowa i doraźna (krótki opis ) Uwagi Ocena zawiesia (przekazać/wycofać do/z użytkowania) Osoby przeprowadzające kontrole (Imię i nazwisko) Data badań Podpis Przegląd szczegóły (opis zużycia/brak zużycia) Obciążenie statyczne (czas, obciążenie/nie dotyczy)

26 Koniec Opracował: Piotr Janczewski Tel.: Instrukcja BHP Eksploatacji zawiesi Do pobrania na stronie:


Pobierz ppt "Eksploatacja zawiesi Nadzór i kontrola."

Podobne prezentacje


Reklamy Google