Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZEŃSTWO PLACU ZABAW I GIER

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZEŃSTWO PLACU ZABAW I GIER"— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZEŃSTWO PLACU ZABAW I GIER
PSSE w Kamieniu Pomorskim Antonina Kawecka r.

2 Bezpieczeństwo dorośli zapewnili im prawidłowy rozwój
Dzieci i młodzież mają prawo, aby dorośli zapewnili im prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz bezpieczeństwo podczas zabawy i nauki zarówno w domu jak i w szkole oraz poza nią.

3 Akty prawne O zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny
w szkołach i placówkach opiekuńczo- wychowawczych mówi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. Dz. U r. nr 6, poz. 69

4 Akty prawne § 2 nakłada obowiązek na dyrektora zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce. § 3 ust 1 mówi o tym, że jeżeli przerwa w działalności oświatowej szkoły lub placówki trwa co najmniej 2 tygodnie, dyrektor dokonuje kontroli obiektów należących do szkoły lub placówki pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów

5 Akty prawne § 3 ust 2 odnosi się do ustaleń kontroli. Należy z przeprowadzonej kontroli sporządzić protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu. Umożliwia to zapoznanie organu prowadzącego ze stanem bezpieczeństwa i możliwością podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków zabawy czy też nauki.

6 Akty prawne § 7 ust. 1 Teren szkoły i placówki ogradza się.
ust 3 Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie szkoły lub placówki zakrywa się odpowiednimi pokrywami lub trwale zabezpiecza się w inny sposób

7 Akty prawne § 9 ust 2 Sprzęty, z których korzystają
osoby pozostające pod opieka szkoły lub placówki, dostosowuje się do wymagań ergonomii. ust. 3 Szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.

8 Akty prawne § 13 Niedopuszczalne jest prowadzenie
jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby. § 19 ust 1 Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć.

9 Akty prawne § 19 ust. 2 Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć – niezwłocznie się przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły lub palcówki

10 Akty prawne Warunki w jakich prowadzone są zajęcia sportowe opisane są w § 31: Ust. 3 ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących, Ust. 4 bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe. Ust. 5 stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed każdymi zajęciami

11 Akty prawne Ust. 6 w salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego

12 Bezpieczeństwo Przytoczone przepisy nakładają obowiązek na dyrektorów wyposażenia szkół, placówek w sprzęt bezpieczny, odpowiadający wymaganiom norm oraz obowiązek żądania od producenta lub dostawcy właściwego, udokumentowanego certyfikatem – wyrobu bezpiecznego, dobrej jakości.

13 Bezpieczeństwo Wyroby użytkowane przez dzieci i młodzież szkolną nie mogą stanowić bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa przedszkolaków/ uczniów, zdrowia, a nawet ich życia.

14 Bezpieczeństwo Jeżeli wyroby te nie spełniają wymagań zawartych we właściwych normach w zakresie wytrzymałości konstrukcji, swobodnego upadku, odpowiednich stref bezpieczeństwa zakleszczeń, pułapek itp. stwarzają poważne zagrożenie zdrowia a nawet życia – o których użytkownicy niejednokrotnie nie zdają sobie sprawy.

15 Bezpieczeństwo Administratorzy/zarządcy/gospodarze
placów zabaw, boisk powinny ściśle przestrzegać wskazówek i zaleceń zawartych w instrukcji użytkowania i konserwacji urządzeń rekreacyjno-sportowych, dostarczanej przez producentów, a ci powinni opracować instrukcje zgodnie z wymaganiami norm, śledząc na bieżąco przepisy i ewentualne zmiany wymagań we właściwych aktach prawnych i dokumentach normatywnych

16 KONIEC DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "BEZPIECZEŃSTWO PLACU ZABAW I GIER"

Podobne prezentacje


Reklamy Google