Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środowiskowe Osie Priorytetowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska Ministerstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środowiskowe Osie Priorytetowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska Ministerstwo."— Zapis prezentacji:

1 Środowiskowe Osie Priorytetowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska Ministerstwo Środowiska Łódź, 18 września 2007 r.

2 Środowiskowe Osie Priorytetowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Środowiskowe Osie Priorytetowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko I.Gospodarka wodno - ściekowa – (FS) II.Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – (FS) III.Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska - (FS) IV.Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska – (EFRR) V.Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych – (EFRR) IX.Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku – (FS)

3 Podział środków dostępnych w ramach POIiŚ (w mln euro)

4 System instytucjonalny POIiŚ System instytucjonalny POIiŚ 1 Instytucja Zarządzająca – MRR (Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych) 6 Instytucji Pośredniczących -MŚ, MT, MG, MKiDN, MZ, MNiSW, 28 Instytucji Pośredniczących II stopnia / Wdrażających (w tym 16 WFOŚiGW) Instytucja Certyfikująca – Departament Instytucji Certyfikującej w MRR

5 KOMISJA EUROPEJSKA zatwierdzanie projektów o wartości powyżej 25 mln euro MŚ – Instytucja Pośrednicząca – zatwierdzanie wniosków o wartości poniżej 25 mln euro Priorytet I, II MRR – Instytucja Zarządzająca - przekazywanie projektów o wartości powyżej 25 mln euro do zatwierdzenia do KE Priorytet III Priorytet V WFOŚiGW beneficjent *NFOŚiGW, WFOŚiGW, KZGW, CKPŚ – poziom oceny wniosków Priorytet IV NFOŚiGW CKPŚKZGW beneficjent Proponowany system wdrażania priorytetów środowiskowych POIiŚ

6 Fundusze UE na ochronę środowiska

7 Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Finansowanie 2 725,0 mln euro z FS Cel priorytetu: Rozbudowa infrastruktury wodno -ściekowej warunkującej rozwój gospodarczy Działanie w ramach priorytetu: Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Przykładowe rodzaje projektów: budowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji deszczowej (tylko jako elementy uzupełniające w projektach kompleksowych) Rodzaje beneficjentów: JST i ich związki oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin

8 Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Minimalna wartość projektu – kompleksowe projekty dotyczące aglomeracji powyżej 15 tys. RLM bez względu na wartość Maksymalny poziom dofinansowania - 85% wydatków kwalifikowanych. Rzeczywisty poziom dofinansowania będzie ustalany indywidualnie w stosunku do każdego projektu w wyniku przeprowadzonej analizy finansowo - ekonomicznej po uwzględnieniu dochodów generowanych przez projekt

9 Oś priorytetowa II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Finansowanie: 1 190 mln euro z FS Cel priorytetu: zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywacja terenów zdegradowanych oraz ochrona brzegów morskich. Działania w ramach priorytetu: 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich Rodzaje beneficjentów – JST i ich związki oraz podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego

10 Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Rodzaje beneficjentów – jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego; podmioty odpowiedzialne za realizację zadań wymienionych na liście indykatywnej. Minimalna wartość projektu – brak ograniczeń (zgłaszane projekty muszą jednak dotyczyć instalacji i systemów gospodarki odpadami obsługujących co najmniej 150 000 mieszkańców); Maksymalny poziom dofinansowania - 85% wydatków kwalifikowanych. Z uwagi na fakt, iż działanie może być objęte pomocą publiczną, rzeczywisty poziom dofinansowania wynikać będzie z dopuszczalnych pułapów tej pomocy; Przykładowe rodzaje projektów: –kompleksowe systemy gospodarowania odpadami komunalnymi –przygotowanie dokumentacji projektu

11 Działanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich Rodzaje beneficjentów – jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jst, wojewodowie, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, urzędy morskie, wojsko – jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz dla których jest on organem założycielskim lub organem nadzorczym oraz podmioty odpowiedzialne za realizację zadań wymienionych na liście indykatywnej; Minimalna wartość projektu – 5 mln euro Maksymalny poziom dofinansowania - 85% wydatków kwalifikowanych. Z uwagi na fakt, iż działanie może być objęte pomocą publiczną, rzeczywisty poziom dofinansowania wynikać będzie z dopuszczalnych pułapów tej pomocy;

12 Przykładowe rodzaje projektów: rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo na cele przyrodnicze, projekty polegające na ratowaniu brzegów morskich poprzez zapobieganie zanikowi plaż morskich i stabilizację morskiej linii brzegowej, projekty związane z zabezpieczeniem/stabilizacją osuwisk, przygotowanie dokumentacji projektu Działanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich

13 Oś priorytetowa III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Finansowanie: 545 mln euro z Funduszu Spójności Cel priorytetu: zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów wodnych, minimalizacja skutków negatywnych zjawisk naturalnych, przeciwdziałanie poważnym awariom, zapewnienie dobrego stanu wód przybrzeżnych, wzmocnienie procesów decyzyjnych poprzez zapewnienie wiarygodnych informacji o stanie środowiska. Działania w ramach priorytetu: 1.Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 2.Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom 3.Monitoring środowiska

14 Działanie 3.1. Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Rodzaje beneficjentów – Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Zarządy Urządzeń i Melioracji Wodnej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jst, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne oraz podmioty realizujące inwestycje wskazane na liście indykatywnej Minimalna wartość projektu – pomocą mogą być objęte inwestycje dotyczące zbiorników retencyjnych powyżej 10 mln m 3 lub ponadregionalnych oraz działania z zakresu wód powodziowych o wartości powyżej 10 mln euro, a także działania dotyczące odprowadzania wód opadowych i roztopowych do Morza Bałtyckiego o wartości powyżej 10 mln Euro Maksymalny poziom dofinansowania - 85% wydatków kwalifikowanych

15 Działanie 3.1. Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Przykładowe rodzaje projektów: przywracanie pierwotnego kształtu doliny i koryta cieku; budowa, modernizacja i poprawa stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych; budowa i modernizacja systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych do akwenów morskich; przygotowanie dokumentacji projektu

16 Działanie 3.2. Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom Rodzaje beneficjentów – Komenda Główna oraz komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, PGL Lasy Państwowe oraz jego jednostki organizacyjne, urzędy morskie oraz Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Minimalna wartość projektu – 1 mln euro Maksymalny poziom dofinansowania - 85% kwalifikujących się wydatków

17 Działanie 3.2. Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom Przykładowe rodzaje projektów: zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii wsparcie techniczne krajowego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego realizacja przedsięwzięć w zakresie metod i narzędzi do analizowania zagrożeń poważnymi awariami przygotowanie dokumentacji projektu

18 Działanie 3.3. Monitoring Środowiska Rodzaje beneficjentów – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, oraz PGL Lasy Państwowe oraz jego jednostki organizacyjne Minimalna wartość projektu – 1 mln euro Maksymalny poziom dofinansowania - 85% wydatków kwalifikowanych.

19 Działanie 3.3. Monitoring Środowiska Przykładowe rodzaje projektów: wdrażanie nowych narzędzi i metod obserwacji stanu środowiska tworzenie i modernizacja istniejących baz danych informacji o środowisku przygotowanie dokumentacji projektu

20 Oś priorytetowa IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Finansowanie: 200 mln euro z EFRR Cel priorytetu: ograniczanie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa UE Działania w ramach priorytetu: 1 - Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego 2 - Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami 3 - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik 4 - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 5 - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza 6 - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów specyficznych lub niebezpiecznych

21 Oś priorytetowa IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Przykładowe rodzaje projektów: projekty z zakresu systemów zarządzania środowiskowego (z wyłączeniem inwestycji) projekty z zakresu racjonalizacji gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach projekty wsparcia dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza dotyczące istniejących instalacji o mocy powyżej 50 MW, prowadzące do zmniejszenia emisji pyłów, SO2 lub NOx

22 Oś priorytetowa V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Finansowanie: 89,8 mln euro z EFRR Cel priorytetu: ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat jego zasobów i zmniejszenia różnorodności biologicznej Działania w ramach priorytetu: 1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej 2. Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych 3. Opracowanie planów ochrony 4. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej

23 Oś priorytetowa V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Przykładowe rodzaje projektów: odbudowa zdegradowanych siedlisk nieleśnych i wodnych reintrodukcja gatunków zniesienie lub ograniczenie barier dla przemieszczania się zwierząt, które tworzy istniejąca infrastruktura techniczna opracowanie planów ochrony dla obszarów Natura 2000, parków narodowych, innych obszarów chronionych opracowanie krajowych programów ochrony wybranych gatunków lub siedlisk przyrodniczych kampanie informacyjno-promocyjne dotyczące wybranych aspektów środowiska i jego ochrony budowanie sieci partnerstwa na rzecz ochrony środowiska

24 Oś priorytetowa IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Finansowanie: 732,2 mln euro z EFRR Cel priorytetu: Zmniejszenie oddziaływania sektora energetyki na środowisko Beneficjenci: przedsiębiorstwa, JST i ich związki, jednostki administracji rządowej, państwowe szkoły wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i inne instytucje publiczne Działania w ramach priorytetu: 9.1 – Wysokosprawne wytwarzanie energii 9.2 – Efektywna dystrybucja energii 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 9.4 - Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 9.5 - Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych 9.6 - Rozwój przemysłu dla OZE 9.7 - Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych Działania wdrażane przez NFOŚiGW

25 Przygotowania Ministerstwa Środowiska do wdrażania środowiskowych osi priorytetowych POIiŚ (1) W dniu 11 kwietnia br. - podpisane zostało Porozumienie w sprawie systemu realizacji POIiŚ między MRR a MŚ W dniu 25 czerwca br. w Lublinie podpisane zostało Porozumienie w sprawie systemu realizacji PO Infrastruktura i Środowisko pomiędzy Ministerstwem Środowiska a Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W dniu 26 czerwca br. w Warszawie podpisane zostały porozumienia w sprawie systemu realizacji PO Infrastruktura i Środowisko pomiędzy Ministerstwem Środowiska a NFOŚiGW, KZGW oraz CKPŚ W dniu 5 lipca br. został przekazany do MRR projekt Kryteriów wyboru projektów dla środowiskowych osi priorytetowych

26 Przygotowania Ministerstwa Środowiska do wdrażania środowiskowych osi priorytetowych POIiŚ (2) W dniu 10 lipca br. została przekazana do MRR instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie dla środowiskowych osi priorytetowych. W dniu 13 lipca br. został przekazany do MRR wykaz dokumentów wymaganych od beneficjentów na poszczególnych etapach wyboru projektów Trwają prace nad przygotowaniem Instrukcji wykonawczych dla MŚ, WFOŚiGW, NFOŚiGW, KZGW i CKPŚ Trwają szkolenia dla pracowników instytucji wdrażających, pośredniczących oraz dla beneficjentów nt. przygotowania, realizacji oraz ewaluacji projektów unijnych w sektorze ochrony środowiska. 36 projektów inwestycyjnych przygotowywanych jest do realizacji ze środków pomocy technicznej na podstawie Memorandum Finansowego nr 2002/PL/16/P/PA/013.

27 Projekty środowiskowe w przygotowaniu wg stanu na dzień 12.07.2007.

28

29 Dziękuję za uwagę Departament Infrastruktury i Środowiska e-mail: info.fundusze@mos.gov.pl tel.(22) 579 24 17 fax. (22) 579 26 29 Więcej informacji na stronach internetowych: www.ekoportal.gov.pl (fundusze UE)


Pobierz ppt "Środowiskowe Osie Priorytetowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska Ministerstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google