Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dotacje na ochronę środowiska dla przedsiębiorców w ramach IV Priorytetu POIiŚ Seminarium Fundusze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dotacje na ochronę środowiska dla przedsiębiorców w ramach IV Priorytetu POIiŚ Seminarium Fundusze."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dotacje na ochronę środowiska dla przedsiębiorców w ramach IV Priorytetu POIiŚ Seminarium Fundusze europejskie dla inwestorów 29 września 2008 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 Priorytet IV Cel Priorytetu: Ograniczanie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej IV Priorytet PO IiŚ – alokacja środków Wsparcie finansowe z EFRR: 200,00 mln euro Publiczne wsparcie finansowe krajowe: 67,00 mln euro Publiczne wsparcie finansowe ogółem: 267,00 mln euro Środki prywatne: 400,00 mln euro

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej IV Priorytet – beneficjenci Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa za wyłączeniem przedsiębiorstw wymienionych w art. 35 ust. 3 pkt a i b w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Rodzaj działalności prowadzonej przez beneficjenta nie może być wykluczony przepisami właściwego dla danego przedsięwzięcia programu pomocowego.

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zasady ogólne Dofinansowanie ze środków EFRR: 30% kosztów kwalifikowanych Maksymalna kwota dofinansowania z EFRR: 20 mln zł Minimalna wartość projektu (dla MSP): 8 mln zł Maksymalny udział środków publicznych: zgodnie z programami pomocy publicznej Krajowy wkład publiczny: uzupełnienie środków EFRR do limitu intensywności pomocy publicznej

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zasady ogólne Początek okresu kwalifikowalności – od 1.01.2007 i zgodnie z programami pomocy publicznej Wypłata dofinansowania – refundacja Realizacja projektów zgodnie z programami pomocy publicznej

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej IV Priorytet POIiŚ Działania: 4.1.: Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego 4.2.: Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach 4.3.: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) 4.4.: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno- ściekowej 4.5.: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza 4.6.: Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działanie 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego Cel: Rozpowszechnienie systemów zarządzania środowiskowego objętych certyfikacją oraz wdrażania certyfikowanych eko-znaków. Przykładowe rodzaje projektów: Wykonanie audytu niezbędnego dla uzyskania certyfikatu/ dokonania rejestracji; Uzyskanie certyfikatu/dokonanie rejestracji; Doradztwo związane z uzyskaniem certyfikatu/ dokonaniem rejestracji. od roku 2009

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego Budżet: 20,00 mln euro Wsparcie finansowe z EFRR 10,00 mln euro Publiczne współfinansowanie krajowe 1,43 mln euro ------------------------------------------------------------------------------------------ Publiczne wsparcie finansowe ogółem11,43 mln euro Środki prywatne8,57 mln euro

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działanie 4.1 Zasady ogólne Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu - 50% Maksymalna wartość dofinansowania - 400 tys. zł Początek okresu kwalifikowalności – 1.01.2007r. Pomoc udzielana w kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków Uproszczony formularz wniosku Refundacja poniesionych wydatków (projekty zakończone)

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działanie 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach Cel: Racjonalizacja gospodarki zasobami naturalnymi i odpadami, w tym zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne i zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu tych odpadów. Przykładowe rodzaje projektów: zastępowanie surowców pierwotnych surowcami wtórnymi z odpadów; ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów; ograniczenie energochłonności procesu produkcyjnego z wyłączeniem produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji; ograniczenie wodochłonności procesu produkcyjnego.

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach Budżet: 100,00 mln euro Wsparcie finansowe z EFRR 30,00 mln euro Publiczne współfinansowanie krajowe 10,05 mln euro ------------------------------------------------------------------------------------------ Publiczne wsparcie finansowe ogółem 40,05 mln euro Środki prywatne 59,95 mln euro

13 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działanie 4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) Cel: Zapobieganie powstawaniu i ograniczenie ładunku zanieczyszczeń różnych komponentów środowiska poprzez dostosowanie istniejących instalacji do wymogów najlepszych dostępnych technik (BAT) Przykładowe projekty: inwestycje w urządzenia ograniczające emisję do środowiska Inwestycje w celu spełnienia wymogów pozwolenia zintegrowanego

14 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) Budżet: 183,33 mln euro Wsparcie finansowe z EFRR 55,00 mln euro Publiczne współfinansowanie krajowe 18,43 mln euro ------------------------------------------------------------------------------------------ Publiczne wsparcie finansowe ogółem 73,43 mln euro Środki prywatne 109,91 mln euro

15 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działanie 4.3 - Beneficjenci Wsparcie w ramach działania 4.3 PO liŚ mogą uzyskać przedsiębiorstwa: 1) prowadzące instalacje wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca w sprawie instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1055) w następujących przypadkach: a) realizują inwestycje polegającą na dostosowaniu się do wymogów BAT w przypadku, gdy są podmiotami wymienionymi w Aneksie XII, rozdz. 13 Traktatu o przystąpieniu, sekcja D, punkt I (z wyjątkiem składowisk odpadów komunalnych) oraz uzyskały pozwolenia zintegrowane wraz z indywidualnymi wiążącymi harmonogramami, b) realizują inwestycje wynikające z harmonogramu będącego częścią pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w art. 211 ust 2a Prawa Ochrony Środowiska c) realizują inwestycje polegające na wprowadzaniu rozwiązań zapewniających osiągnięcie niższych wartości emisji niż te wynikające z najlepszych dostępnych technik i określonych w posiadanych przez nich pozwoleniach zintegrowanych. 2) które z racji planowanej rozbudowy instalacji będą musiały uzyskać pozwolenia zintegrowane, gdyż zostaną objęte rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca w sprawie instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1055).

16 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działanie 4.3 - Beneficjenci c.d. Uwaga! Przedsiębiorstwa nie wymienione w Aneksie XII, rozdz. 13 Traktatu o przystąpieniu, sekcja D, punkt I chcące realizować inwestycje wynikające z programów dostosowawczych (w rozumieniu art. 422 Ustawy POS) wydanych wraz z pozwoleniami zintegrowanymi nie będą mogły otrzymać wsparcia na te inwestycje, gdyż zgodnie z prawem unijnym powinny je zrealizować do 30 października 2007 r. (tj. spełniać wymogi najlepszej dostępnej techniki).

17 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działanie 4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Cel: Ograniczanie ładunku zanieczyszczeń (w szczególności substancji niebezpiecznych) odprowadzanych przez przemysł do środowiska wodnego oraz zmniejszenie ilości nieoczyszczonych ścieków przemysłowych odprowadzanych do wód lub do ziemi; Przykładowe rodzaje projektów: inwestycje mające na celu zmniejszenie zużycia wody oraz ilości substancji niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami poprzez np. przebudowa ciągu technologicznego ograniczająca ilość produkowanych ścieków i/lub ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika; budowa lub modernizacja oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków przemysłowych.

18 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno – ściekowej Budżet: 41,67 mln euro Wsparcie finansowe z EFRR 12,50 mln euro Publiczne współfinansowanie krajowe 4,19 mln euro ------------------------------------------------------------------------------------------ Publiczne wsparcie finansowe ogółem 16,69 mln euro Środki prywatne24,98 mln euro

19 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działanie 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji zanieczyszczeń z instalacji spalania paliw Przykładowe rodzaje projektów: modernizacja lub rozbudowa instalacji spalania paliw i systemów ciepłowniczych, modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, konwersja instalacji spalania paliw na rozwiązania przyjazne środowisku. Preferowane będą instalacje o mocy powyżej 50MW oraz obiekty wymienione na liście odstępstw od wymagań dyrektywy 2001/80/WE, umieszczonej w załączniku XII Traktatu Akcesyjnego

20 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Budżet: 222,00 mln euro Wsparcie finansowe z EFRR 62,50 mln euro Publiczne współfinansowanie krajowe 22,85 mln euro ------------------------------------------------------------------------------------------ Publiczne wsparcie finansowe ogółem 85,35 mln euro Środki prywatne 136,65 mln euro

21 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działanie 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Wsparcie nie będzie udzielane na projekty związane z: 1.Przebudowa i budową jednostek wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji 2.Budowa jednostek wytwarzania energii wyłącznie z odnawialnych źródeł energii 3.Przebudowa elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych oraz wyłącznie sieci ciepłowniczych mających na celu ograniczenie strat sieciowych

22 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działanie 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne Cel: Zwiększenie udziału odpadów innych niż komunalne podlegających odzyskowi i prawidłowemu unieszkodliwianiu. Przykładowe rodzaje projektów: budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, które mogą pełnić funkcje usługowe, zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami, dla położonych w pobliżu jednostek gospodarczych, które nie mogą uniknąć wytwarzania podobnych typów odpadów; budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do przekształcania odpadów w celu ułatwienia magazynowania i transportu odpadów oraz przygotowania ich do odzysku lub unieszkodliwiania; budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do zbierania lub magazynowania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych.

23 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne Budżet: 100,00 mln euro Wsparcie finansowe z EFRR 30,00 mln euro Publiczne współfinansowanie krajowe 10,05 mln euro ------------------------------------------------------------------------------------------ Publiczne wsparcie finansowe ogółem 40,05 mln euro Środki prywatne 59,95 mln euro

24 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pomoc publiczna Pomoc regionalna Rozporządzenie RM z dnia 22 grudnia 2006 w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na ochronę środowiska Pomoc horyzontalna trzy rozporządzenia Ministra Środowiska na inwestycje służące dostosowaniu do BAT, redukcji emisji ze źródeł spalania paliw, czystszej produkcji, oszczędności wody i energii

25 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działania 4.2 – 4.6 Pomoc publiczna Pomoc regionalna – intensywność Na podstawie rozporządzenia RM z dnia 13.10.2006r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. nr 190 poz. 1401) maksymalna intensywność pomocy wynosi: 50 % województwa: lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, opolskie, małopolskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie; 40 % województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie, a w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2010 także mazowieckie, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy; 30 % na obszarze miasta stołecznego Warszawy oraz od 1.01.2011 r. do 31.12.2013 r. na obszarze województwa mazowieckiego. Małe przedsiębiorstwa +20% Średnie przedsiębiorstwa +10%

26 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działania 4.2 – 4.6 Pomoc publiczna Pomoc horyzontalna Dostępna w Działaniach 4.2, 4.3, 4.4 i 4.5 4.3 - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik (Dz. U. Nr 211, poz. 1517). 4.5 - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw (Dz. U. Nr 209, poz. 1517).

27 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działania 4.2 – 4.6 Pomoc publiczna Pomoc horyzontalna Dostępna w Działaniach 4.2, 4.3, 4.4 i 4.5 4.2, 4.3 i 4.4 - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędne produkcję oraz oszczędzanie surowców (Dz. U. Nr 61, poz. 385).

28 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działania 4.2 – 4.6 Pomoc publiczna Pomoc horyzontalna Jeśli inwestycja realizowana jest nie tylko w celach poprawy stanu środowiska, należy wskazać koszt porównywalnej pod względem technicznym inwestycji, która nie zapewnia osiągnięcia wymaganych standardów ochrony środowiska. Koszty kwalifikowane pomniejsza się o koszt takiej inwestycji. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą pomniejsza się o planowane w okresie pierwszych pięciu lat eksploatacji obiektu będącego przedmiotem inwestycji: dochody wynikające ze zwiększenia wydajności; oszczędności w ponoszonych kosztach; dochody z dodatkowej produkcji pomocniczej.

29 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nabór wniosków Nabór wniosków jest prowadzony w ramach rund aplikacyjnych Ocena dwustopniowa: preselekcja (wniosek wstępny), konkurs właściwy (wniosek o dofinansowanie) Miejsce składania wniosków: NFOŚiGW I runda aplikacyjna zakończona 15.09.08 (wpłynęło 98 wniosków o dofinansowanie)

30 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działania 4.2 – 4.6 Nabór i ocena wniosków I. Kwalifikacja do konkursu: Wniosek wstępny: Opis projektu w odniesieniu do celów i zakresu Działania Źródła finansowania Harmonogram realizacji Informacje niezbędne dla oceny dopuszczalności pomocy publicznej (regionalnej/horyzontalnej)

31 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działania 4.2 – 4.6 Nabór i ocena wniosków II. Wniosek o dofinansowanie – (uproszczony) formularz wniosku z zał. XXII rozporządzenia wykonawczego KE 1828/2006 plus załączniki: Załącznik 1 - Wniosek szczegółowy Część A - Informacje ogólne i pomoc publiczna Część B - Ekologiczno-techniczna Część C - Finansowa Załącznik 2 - Studium wykonalności przedsięwzięcia Instrukcja do wypełniania wniosku o dofinansowanie (duże projekty): www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/poiis/Dokumenty/ Wniosek+o+dofinansowanie/

32 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dziękuję za uwagę Agnieszka Rendemann Departament Przedsięwzięć Strukturalnych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Przedsięwzięć Strukturalnych tel. (22) 45 90 254 ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa www.nfosigw.gov.pl


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dotacje na ochronę środowiska dla przedsiębiorców w ramach IV Priorytetu POIiŚ Seminarium Fundusze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google