Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja narzędzia RETScreen.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja narzędzia RETScreen."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja narzędzia RETScreen.
Finansowanie przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii Mariusz Bogacki, Anna Bogusz Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach

2 RETSCREEN INTERNATIONAL
RETScreen® International jest pakietem narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji w zakresie inwestowania w energooszczędne, czyste i odnawialne technologie energetyczne. Program został opracowany przez Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady i CANMET Centrum Technologii Energetycznych w Varennes we współpracy z UNEP, GEF i NASA. Oprogramowanie jest udostępniane na całym świecie bezpłatnie przez Internet i CD-rom. Stanowi narzędzie z którego mogą korzystać zarówno specjaliści (np. planiści, decydenci, przemysł), jak i osoby nie posiadające doświadczenia.

3 RETScreen® International
Narzędzia o rozbudowanych możliwościach, które czynią je łatwiejszymi w użyciu dla planistów, decydentów i przemysłu przy rozpatrywaniu energooszczędnych i odnawialnych technologii energetycznych (RETs) na etapie, bardzo ważnego planowania wstępnego Narzędzia umożliwiające znaczące zmniejszenie kosztu oceny potencjalnych projektów Bezpłatne rozpowszechnianie narzędzi wśród użytkowników na całym świecie przez Internet i CD-ROM Szkolenie i wsparcie techniczne prowadzone poprzez międzynarodową sieć instruktorów RETScreen ® Dostęp do produktów i usług poprzez Internet

4 RETScreen® International
Narzędzia Oceny Projektów w zakresie Czystej Energii Modele Czystych Technologii Energetycznych Międzynarodowa baza produktów dostawców urządzeń Międzynarodowe dane klimatyczne 1 000 naziemnych stacji meteorologicznych Satelitarne dane meteorologiczne z satelitów NASA oraz zbiór danych o energii słonecznej Podręcznik użytkownika on-line Bezpłatny dostęp do narzędzi w języku angielskim i francuskim

5 e-Podręcznik i Przykłady
Ocena projektów Czystej Energii: RETScreen® Projektowanie i przykłady Podręcznik elektroniczny Podstawy technologii Szczegółowy opis algorytmu RETScreen® Ponad 60 przykładów wdrożonych na całym świecie projektów Bezpłatny dostęp do wersji angielsko- i francuskojęzycznej

6 Pobierz bezpłatnie z: www.retscreen.net

7 RETScreen® Demonstracja Programu

8 Dlaczego warto używać narzędzi RETScreen®?
Uproszczona wstępna ocena Wymaga stosunkowo niewielkiej ilości danych wejściowych Automatyczne wyznaczanie wskaźników wykonalności technicznej i finansowej 1/10 kosztu w stosunku do innych metod oceny Znormalizowana procedura pozwalająca na obiektywne porównania Zwiększenie szansy na sukces wdrożenia projektów czystej energii

9 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI GIS – Programy priorytetowe 1. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Dzięki uzyskaniu dofinansowania z tego programu, możliwe jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach będących w użytkowaniu samorządów, zakładów opieki zdrowotnej, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych oraz kościelnych osób prawnych.

10 2. Biogazownie rolnicze Składając wniosek w ramach tego programu można uzyskać dofinansowanie na budowę bądź modernizację biogazowni rolniczych. 3. Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę Celem programu jest wspieranie realizacji przedsięwzięć obejmujących modernizację lub budowę ciepłowni i elektrociepłowni opalanych biomasą o mocy cieplnej poniżej 20 MWt. 4. Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia odnawialnych źródeł energii wiatrowej Ten program umożliwia uzyskanie dofinansowania dla przedsięwzięć ukierunkowanych na budowę lub modernizację sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia nowych źródeł energii wiatrowej.

11 5. Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych
Dzięki uzyskaniu dofinansowania z tego programu, możliwe jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach będących w użytkowaniu administracji rządowej, Polskiej Akademii Nauk i utworzonych przez nią instytutów naukowych, państwowych instytucji kultury oraz instytucji gospodarki budżetowej. Przewidywany termin naboru: przełom I i II kwartału 2011 r.. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia, dla którego będzie możliwe dofinansowanie - 2 mln zł. Zakres prac objętych przedsięwzięciem musi wynikać z wykonanych audytów energetycznych. Dodatkowe informacje: lub tel

12 Środki krajowe – Program Priorytetowy 5 Ochrona klimatu
5.1 Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji (3 konkursy). Cześć 1 Budowa OZE i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Część 2 Pożyczki udzielane poprzez WFOŚiGW na cele budowy, rozbudowy, lub modernizacji OZE lub źródła wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej Część 3 Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych

13 Spłata do 45% kredytu zaciągniętego na zakup kolektorów słonecznych
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Spłata do 45% kredytu zaciągniętego na zakup kolektorów słonecznych Program dostępny od lipca 2010 roku Program realizowany we współpracy z wybranymi bankami komercyjnymi Beneficjenci: osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe nie podłączone do sieci ciepłowniczej Dopłaty na zakup i montaż kolektorów słonecznych jak i aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania, a także do kosztów sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego. 45% dopłaty? Prowizja przygotowawcza 4% + Podatek dochodowy (18% lub 32%) + Wymagany wniosek wraz z projektem (ok. 1000zł) + Odsetki (oprocentowanie kredytu od. 7,4 do 11%)

14 Okres kredytowania: 6 m-cy (6 rat) 8 lat (96 rat)
Kwota kredytu (100%) Wysokość dotacji (45%) Odsetki Prowizja Podatek dochodowy (18%) Projekt Koszty łącznie zł Rzeczywista dotacja (zł) Rzeczywista dotacja (%) 15 000 6 750 zł 341,46 zł (11%) 600 zł 1 215 zł 1 000 zł 3 156,46 zł 3 593,54 zł 24% 15 000 6 750 zł 1 626,10 zł (7,4%) 300 zł 1 215 zł 1 000 zł 4 141,10 zł 2 608,90 zł 17% 15 000 6 750 zł 3 791,56 zł 600 zł 1 215 zł 1 000 zł 6 606,56 zł 143,44 zł 1%

15 Zmiany wprowadzone od 17 stycznia 2011 r.:
z dopłat mogą skorzystać odbiorcy ciepła z miejskiej sieci cieplnej służącego jedynie dla centralnego ogrzewania. rozszerzono rodzaj przedsięwzięć o zakup i montaż kolektorów słonecznych, także do wspomagania w energię innych odbiorników ciepła w budynkach np. c.o. Dopłatą zostaną objęte, także budynki, które są w budowie. Daje to możliwość złożenia wniosku o kredyt i zainstalowanie kolektorów w trakcie budowy. Odebranie inwestycji i wystąpienia o dopłatę może nastąpić po zamieszkaniu.

16 Bank Ochrony Środowiska
Kredyty z 5 linii KfW - programu SME Finance Facility Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt małe i średnie prywatne przedsiębiorstwa, które nie korzystały do tej pory z finansowania w ramach programu, zatrudniające do 250 pracowników, o rocznych obrotach do 40 mln EUR lub sumie bilansowej do 27 mln EUR, spełniające warunek niezależności UE Warunki kredytowania kwota kredytu: do 85% nakładów inwestycyjnych, nie więcej niż Euro , okres spłaty kredytu: do 2017 roku, waluta Euro lub PLN, oprocentowanie: WIBOR 3M lub EURIBOR 3M + marża Banku, Przedmiot kredytowania: Odnawialne źródła energii, Termomodernizacja obiektów usługowych i przemysłowych, Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, Pozostałe projekty inwestycyjne o charakterze proekologicznym.

17 Bank Ochrony Środowiska
Kredyty we współpracy z WFOŚiGW LG 1 - ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnoty mieszkaniowe Warunki kredytowania kwota kredytu: do 90% nakładów inwestycyjnych, nie więcej niż zł , okres spłaty kredytu: do 7 lat od terminu zakończenia zadania, okres karencji w spłacie kapitału: do 12 miesięcy, okres realizacji zadania: do 18 miesięcy od daty postawienia kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy, oprocentowanie: 0,6 s.r.w., lecz nie mniej niż 3,0% w stosunku rocznym, prowizja przygotowawcza: 1,0% wartości przyznanego kredytu, Budowa, modernizacja lub wymiana na bardziej efektywne ekologicznie i energetycznie systemów grzewczych oraz układów technologicznych, przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody oraz wytwarzania ciepła technologicznego dla istniejących obiektów. Budowa systemów z udziałem niekonwencjonalnych (w tym odnawialnych) źródeł energii wraz z instalacjami do przesyłu energii. Zastosowanie rozwiązań technicznych zmniejszających straty ciepła w obiektach, dla których pozwolenie na użytkowanie wydano przed r. wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem poprzez składowanie odpadów zawierających azbest, pochodzących z obiektów zakwalifikowanych do I stopnia pilności usuwania azbestu.

18 Fundusz Termomodernizacji i Remontów
Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego, zbiorowego zamieszkania, użyteczności publicznej, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła Warunki kredytowania kredyt do 100% nakładów inwestycyjnych , możliwość otrzymania premii bezzwrotnej: termomodernizacyjnej, remontowej (budynki wielorodzinne, użytkowane przed dniem 14 sierpnia 1961), kompensacyjnej, Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu, jednak nie więcej niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego; wysokość premii remontowej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego Fundusz Termomodernizacji i Remontów Z dniem 19 marca 2009 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459), która zastąpiła dotychczasową ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Na mocy nowej ustawy w Banku Gospodarstwa Krajowego rozpoczął działalność Fundusz Termomodernizacji i Remontów, który przejął aktywa i zobowiązania Funduszu Termomodernizacji.

19 Fundusz Termomodernizacji i Remontów
Warunkiem ubiegania się o premię termomodernizacyjną jest sporządzenie audytu energetycznego, który jest poddany weryfikacji (FEWE, GIG, KAPE) oraz wykazanie w nim co najmniej: 10% oszczędności energii w przypadku modernizacji tylko źródła ciepła, 15% oszczędności w przypadku, gdy źródło ciepła było modernizowane po 1984 roku 25% w pozostałych przypadkach. © Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady – 2004.

20 Preferencyjne kredyty dla osób fizycznych na zadania ekologiczne – WFOŚIGW w Katowicach
Kto może korzystać: osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnoty mieszkaniowe Gdzie: Bank Ochrony Środowiska Środki: 11 mln zł na udzielenie kredytów preferencyjnych dla osób realizujących zadania związane z ochroną środowiska w naszym regionie, w tym: 10 mln zł przeznaczonych będzie na dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących budowy, modernizacji i wymiany, na bardziej efektywne ekologicznie, systemów grzewczych w istniejących budynkach, budowę systemów z udziałem niekonwencjonalnych źródeł energii, a także zastosowanie rozwiązań technicznych zmniejszających straty ciepła, z demontażem odpadów zawierających azbest w obiektach, dla których pozwolenie na użytkowania wydano przed 1986 rokiem. 500 tys. zł przeznaczono na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni i systemów odprowadzających ścieki. Kolejne 500 tys. zł przewidziano na kredytowanie zadań związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów azbestowych.

21 Wysokość dofinansowania: do 90% nakładów inwestycyjnych, lecz nie więcej niż 300 000 zł.
Oprocentowanie: do wysokości 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym Okres spłaty: nie dłuższy niż 7 lat od daty zakończenia zadania, przy czym karencja nie może przekroczyć 12 miesięcy. Inne: Kredyt nie podlega umorzeniu, zadanie powinno zostać zrealizowane do 18 miesięcy od daty postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy. Dodatkowe warunki zabezpieczenia ustalane będą zgodnie z procedurami obowiązującymi w Banku. Ważne jest, iż w rozliczeniu środków uwzględniane zostaną wyłącznie faktury wystawione pod dacie zawarcia umowy kredytowej. Źródło:

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Prezentacja narzędzia RETScreen."

Podobne prezentacje


Reklamy Google