Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marcin Kopka prawnik/manager

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marcin Kopka prawnik/manager"— Zapis prezentacji:

1 Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r.
Marcin Kopka prawnik/manager R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp.K. R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa Pl. Dąbrowskiego 1, Warszawa, tel. (48 22) , fax. (48 22)

2 Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r.
AKTY PRAWNE ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006. R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa Pl. Dąbrowskiego 1, Warszawa, tel. (48 22) , fax. (48 22)

3 Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r.
Rozporządzenie 1071/2009 reguluje dostęp do zawodu przewoźnika drogowego i wykonywanie tego zawodu, ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców, którzy mają siedzibę we Wspólnocie i wykonują zawód przewoźnika drogowego oraz tych, którzy mają zamiar wykonywać zawód przewoźnika drogowego, o ile prawo krajowe nie stanowi inaczej nie ma zastosowania do: przedsiębiorców wykonujących zawód przewoźnika drogowego rzeczy wyłącznie pojazdami silnikowymi lub zespołami pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Państwa członkowskie mogą jednak obniżyć powyższy limit dla wszystkich lub wybranych rodzajów przewozów drogowych; przedsiębiorców wykonujących usługi drogowego transportu osób wyłącznie w celach niezarobkowych lub których główna działalność nie obejmuje drogowego transportu osób; przedsiębiorców wykonujących zawód przewoźnika drogowego wyłącznie pojazdami silnikowymi, których maksymalna dopuszczalna prędkość nie przekracza 40 km/h. R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa Pl. Dąbrowskiego 1, Warszawa, tel. (48 22) , fax. (48 22)

4 Definicja zawodu przewoźnika drogowego
Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r. Definicja zawodu przewoźnika drogowego „zawód przewoźnika drogowego” oznacza zawód przewoźnika drogowego osób lub zawód przewoźnika drogowego rzeczy; „zawód przewoźnika drogowego rzeczy” oznacza działalność każdego przedsiębiorcy wykonującego w celach zarobkowych transport rzeczy, środkami takimi, jak pojazd silnikowy lub zespół pojazdów; „zawód przewoźnika drogowego osób” oznacza działalność każdego przedsiębiorcy użytkującego pojazdy silnikowe o odpowiedniej konstrukcji i wyposażeniu, przeznaczone do przewozu ponad dziewięciu osób, łącznie z kierowcą, w celu świadczenia usług przewozu osób dostępnych publicznie lub dostępnych dla pewnych grup osób w zamian za opłatę ponoszoną przez osobę przewożoną lub przez organizatora transportu; „przedsiębiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, nastawioną na osiągnięcie zysku lub nie, stowarzyszenie lub grupę osób bez osobowości prawnej, nastawione na osiągnięcie zysku lub nie, lub jakikolwiek podmiot publiczny, posiadający własną osobowość prawną lub podlegający organowi, który taką osobowość posiada, wykonujące przewozy osób lub osobę fizyczną lub prawną, wykonującą przewozy towarów w celach handlowych; R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa Pl. Dąbrowskiego 1, Warszawa, tel. (48 22) , fax. (48 22)

5 Warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego
Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r. Warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego muszą spełniać następujące wymogi: posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich; cieszyć się dobrą reputacją; posiadać odpowiednią zdolność finansową; posiadać wymagane kompetencje zawodowe. Państwa członkowskie mogą nałożyć dodatkowe proporcjonalne i niedyskryminujące wymogi, które przedsiębiorcy muszą spełniać, aby wykonywać zawód przewoźnika drogowego. R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa Pl. Dąbrowskiego 1, Warszawa, tel. (48 22) , fax. (48 22)

6 Warunki związane z wymogiem posiadania siedziby
Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r. Warunki związane z wymogiem posiadania siedziby Przewoźnik drogowy musi: posiadać siedzibę wraz z lokalami, w których prowadzi główną działalność, w szczególności dokumenty księgowe, akta dotyczące pracowników, dokumenty zawierające dane na temat czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku oraz wszelkie inne dokumenty, do których dostęp musi mieć właściwy organ, aby sprawdzić, czy spełnione zostały warunki przewidziane w rozporządzeniu; gdy zezwolenie zostanie wydane – dysponować co najmniej jednym pojazdem, który został zarejestrowany lub w inny sposób wprowadzony do ruchu zgodnie z przepisami tego państwa członkowskiego – będąc jego właścicielem lub posiadaczem z innego tytułu, np. na podstawie umowy najmu z opcją zakupu, umowy najmu lub umowy leasingu; prowadzić działalność związaną z powyższymi pojazdami w sposób rzeczywisty i ciągły oraz przy użyciu niezbędnego sprzętu administracyjnego, a także odpowiedniego sprzętu technicznego i urządzeń technicznych, w bazie eksploatacyjnej, która znajduje się w tym państwie członkowskim. R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa Pl. Dąbrowskiego 1, Warszawa, tel. (48 22) , fax. (48 22)

7 Ustawa prawo budowlane:
Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r. Baza eksploatacyjna „Obiekt wyodrębniony poza drogą publiczną, wyposażony w odpowiednie urządzenia i sprzęt techniczny, który umożliwia prowadzenie, w sposób rzeczywisty i ciągły działalności związanej z pojazdami i odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób postronnych oraz spełniający warunki wynikające z prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska.”* Ustawa prawo budowlane: Obiekt budowlany to: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, Budynek – to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Budowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem, jak np: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. *projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa Pl. Dąbrowskiego 1, Warszawa, tel. (48 22) , fax. (48 22)

8 Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r.
Baza eksploatacyjna w Rozporządzeniu 1071/2009 jest określona o wiele mniej restrykcyjnie niż w projekcie nowelizacji ustawy o transporcie drogowym - pytanie, czy przepis ustawy będzie zgodny z prawem UE? Baza eksploatacyjna: stanowi ośrodek dyspozycyjny, administracyjny, zaopatrzeniowy itp. obsługujący przedsiębiorstwo przewozowe i umożliwiający realizację zadań niezbędnych do funkcjonowania tego przedsiębiorstwa, zgodnie z celem rozporządzenia, ma zapewnić poprawę jakości świadczonych usług (np. ograniczenia ilości szkód) oraz zwiększenie bezpieczeństwa drogowego, ma umożliwić kontrolę pojazdów w każdym czasie, w celu ustalenia czy przewoźnik prowadzi przy ich użyciu działalność w sposób rzeczywisty i ciągły. ma umożliwić przygotowanie pojazdu do bezpiecznego wykonania przewozu, np. sprawdzenie stanu ogumienia lub elementów łatwo zużywalnych, czy też usunięcie drobnych usterek pojazdu. Siedziba i baza eksploatacyjna mogą zostać zlokalizowane w innych miejscach. Rozporządzenie nie zakazuje prowadzenia jednej bazy eksploatacyjnej dla kilku przewoźników jednocześnie, ale zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych? Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o transporcie drogowym dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania bazą eksploatacyjną ma stanowić obligatoryjny załącznik do wniosku o udzielenie licencji – tytuł prawny do obiektu, zatem nie umowa o świadczenie usług serwisowych! R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa Pl. Dąbrowskiego 1, Warszawa, tel. (48 22) , fax. (48 22)

9 Warunki związane z wymogiem dobrej reputacji
Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r. Warunki związane z wymogiem dobrej reputacji Wymóg dobrej reputacji jest zachowany, jeżeli: dobrej reputacji zarządzającego transportem lub przedsiębiorcy transportowego nie podważają żadne poważne zarzuty, takie jak wyroki skazujące lub sankcje za popełnienie poważnego naruszenia obowiązujących przepisów krajowych w następujących dziedzinach: prawo handlowe; prawo upadłościowe; płace i warunki zatrudnienia w zawodzie; prawo o ruchu drogowym; odpowiedzialność zawodowa; handel ludźmi lub narkotykami. R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa Pl. Dąbrowskiego 1, Warszawa, tel. (48 22) , fax. (48 22)

10 Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r.
Wymóg dobrej reputacji jest zachowany, jeżeli: zarządzający transportem lub przedsiębiorca transportowy nie zostali, w jednym lub kilku państwach członkowskich, skazani za poważne przestępstwo ani nie nałożono na nich sankcji za poważne naruszenie przepisów wspólnotowych dotyczących w szczególności: czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, czasu pracy oraz instalacji i używania urządzeń kontrolnych; maksymalnej masy i wymiarów pojazdów użytkowych w ruchu międzynarodowym; kwalifikacji wstępnej i ustawicznego kształcenia kierowców; badań technicznych w celu dopuszczenia pojazdów użytkowych do ruchu, w tym obowiązkowych badań technicznych pojazdów silnikowych; dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy lub, w odpowiednim przypadku, dostępu do rynku przewozu drogowego osób; bezpieczeństwa w drogowym przewozie towarów niebezpiecznych; instalacji i używania ograniczników prędkości w niektórych rodzajach pojazdów; praw jazdy; dostępu do zawodu; transportu zwierząt. R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa Pl. Dąbrowskiego 1, Warszawa, tel. (48 22) , fax. (48 22)

11 Najpoważniejsze naruszenia
Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r. Najpoważniejsze naruszenia Przekroczenie maksymalnych sześcio- lub czternastodniowych okresów prowadzenia pojazdu o co najmniej 25 %; Przekroczenie, w rozliczeniu dziennym, o co najmniej 50 % maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy lub czasu odpoczynku trwającego nieprzerwanie przynajmniej 4,5 godziny. Brak tachografu lub ogranicznika prędkości lub korzystanie z nielegalnego urządzenia, które może zmieniać zapisy w urządzeniach rejestrujących lub ograniczniku prędkości, lub fałszowanie wykresów lub danych pobranych z tachografu lub karty kierowcy. Kierowanie pojazdem bez ważnego certyfikatu stwierdzającego zdatność do ruchu drogowego, jeżeli taki dokument jest wymagany na mocy prawa wspólnotowego, lub z poważnym uszkodzeniem między innymi układu hamulcowego, kierowniczego, kół/opon, zawieszenia lub podwozia, które mogłoby stanowić bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego prowadzące do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazdu. Transport towarów niebezpiecznych, których transport jest zakazany lub które są przewożone w sposób zakazany lub bez zezwolenia, lub bez oznaczenia ich w pojeździe jako towarów niebezpiecznych, i tym samym stanowienie zagrożenia życia lub środowiska w takim stopniu, że prowadziłoby to do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazdu. Przewóz osób lub towarów bez ważnego prawa jazdy lub przez przedsiębiorcę, który nie posiada ważnej licencji wspólnotowej. Posługiwanie się przez kierowcę sfałszowaną kartą kierowcy, kartą, której nie jest posiadaczem lub którą otrzymał na podstawie fałszywych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów. Przewóz towarów przekraczających o 20 % lub więcej maksymalną dopuszczalną masę całkowitą w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton oraz przekraczających o 25 % lub więcej – w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 ton. R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa Pl. Dąbrowskiego 1, Warszawa, tel. (48 22) , fax. (48 22)

12 Kontrola zachowania wymogów dobrej reputacji
Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r. Kontrola zachowania wymogów dobrej reputacji Jeśli zarządzający transportem lub przedsiębiorca transportowy zostali, w jednym lub kilku państwach członkowskich, skazani za popełnienie poważnego przestępstwa lub nałożono na nich sankcje za jedno z najpoważniejszych naruszeń przepisów wspólnotowych, to: właściwy organ państwa członkowskiego, w którym przedsiębiorca ma siedzibę, przeprowadza w odpowiedni i terminowy sposób należycie zakończone postępowanie administracyjne obejmujące w odpowiednich przypadkach kontrolę w lokalach danego przedsiębiorstwa. w ramach postępowania ustala się, czy w określonym przypadku i w danych okolicznościach utrata dobrej reputacji stanowiłaby nieproporcjonalną reakcję. Każde takie ustalenie musi być należycie umotywowane i uzasadnione. Jeśli właściwy organ uzna, że utrata dobrej reputacji będzie stanowiła nieproporcjonalną reakcję, może zdecydować, że dobra reputacja pozostanie nienaruszona. Jeśli właściwy organ uzna, że utrata dobrej reputacji nie będzie stanowiła nieproporcjonalnej reakcji, wyrok skazujący lub nałożona sankcja skutkują utratą dobrej reputacji. R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa Pl. Dąbrowskiego 1, Warszawa, tel. (48 22) , fax. (48 22)

13 Warunki związane z wymogiem zdolności finansowej
Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r. Warunki związane z wymogiem zdolności finansowej W celu spełnienia wymogu posiadania zdolności finansowej przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. W drodze odstępstwa właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo. Zdolności finansowej nie potwierdzi już np. operat szacunkowy dotyczący wartości nieruchomości ani potwierdzenie posiadania środków na rachunku bankowym. Jak swoją zdolność finansową mają dokumentować przedsiębiorcy dopiero rozpoczynający działalność? R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa Pl. Dąbrowskiego 1, Warszawa, tel. (48 22) , fax. (48 22)

14 Warunki związane z wymogiem kompetencji zawodowych
Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r. Warunki związane z wymogiem kompetencji zawodowych W celu spełnienia wymogu posiadania kompetencji zawodowych dana osoba lub dane osoby muszą posiadać wiedzę na poziomie przewidzianym w załączniku I część I Rozporządzenia 1071/2009. Państwo członkowskie może zwolnić posiadaczy wydanych w tym państwie członkowskim określonych dyplomów potwierdzających wykształcenie wyższe lub techniczne, obejmujące wiedzę ze wszystkich dziedzin wymienionych w załączniku I, które zostały wyraźnie wskazane w tym celu; zwolnienie dotyczy tylko przedmiotów objętych dyplomami. Zakres egzaminu na CKZ Prawo cywilne, Prawo handlowe, Prawo socjalne, Prawo podatkowe, Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Dostęp do rynku, Normy techniczne i techniczne aspekty działalności, Bezpieczeństwo drogowe, Projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa Pl. Dąbrowskiego 1, Warszawa, tel. (48 22) , fax. (48 22)

15 Projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym
Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r. Projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, których program obejmuje cały zakres zagadnień, o których mowa załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 są zwolnione z egzaminu pisemnego. Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, których program obejmuje część zagadnień, o których mowa załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, zwolnione są z części egzaminu pisemnego, w zakresie dziedzin objętych programem studiów. Certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie osób lub rzeczy wydany przed dniem 4 grudnia 2011 r. , uznaje się za równoważny z certyfikatem, o którym mowa w Rozporządzeniu 1071/2009. R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa Pl. Dąbrowskiego 1, Warszawa, tel. (48 22) , fax. (48 22)

16 Zarządzający transportem
Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r. Zarządzający transportem „Zarządzający transportem” oznacza osobę fizyczną zatrudnioną przez przedsiębiorcę lub, jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną, tę osobę fizyczną lub, w razie potrzeby, inną osobę fizyczną wyznaczoną przez tego przedsiębiorcę na podstawie umowy, zarządzającą w sposób rzeczywisty i ciągły operacjami transportowymi przedsiębiorcy. Przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego wyznacza przynajmniej jedną osobę fizyczną – zarządzającego transportem – która cieszy się dobrą reputacją i posiada kompetencje zawodowe i która: w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa; ma rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, polegający na przykład na tym, że jest jego pracownikiem, dyrektorem, właścicielem lub udziałowcem lub nim zarządza lub, jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną, jest tą właśnie osobą; posiada miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty. R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa Pl. Dąbrowskiego 1, Warszawa, tel. (48 22) , fax. (48 22)

17 Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r.
Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia wymogu posiadania kompetencji zawodowych właściwy organ może zezwolić na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego bez wyznaczenia zarządzającego transportem, pod warunkiem że: przedsiębiorca wyznaczy osobę fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty, spełniającą wymogi dobrej reputacji i kompetencji zawodowych oraz uprawnioną na mocy umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu tego przedsiębiorcy; umowa wiążąca przedsiębiorcę z tą osobą precyzuje zadania, które ma ona wykonywać w sposób rzeczywisty i ciągły, oraz określa zakres obowiązków związanych z funkcją zarządzającego transportem. Zadania, które należy sprecyzować, obejmują w szczególności utrzymanie i konserwację pojazdów, sprawdzanie umów i dokumentów przewozowych, podstawową księgowość, przydzielanie ładunków lub usług kierowcom i pojazdom oraz sprawdzanie procedur związanych z bezpieczeństwem; w charakterze zarządzającego transportem osoba ta może kierować operacjami transportowymi nie więcej niż czterech różnych przedsiębiorstw, realizowanymi za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów; osoba ta wykonuje określone zadania wyłącznie w interesie przedsiębiorcy, a jej obowiązki są wykonywane niezależnie od przedsiębiorców, na rzecz których dany przedsiębiorca wykonuje przewozy. R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa Pl. Dąbrowskiego 1, Warszawa, tel. (48 22) , fax. (48 22)

18 Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r.
Projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym Przewidywane okresy przejściowe Licencje na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego i wypisy z tych licencji wydane przed dniem 4 grudnia 2011 r. zachowują moc do dnia ich wygaśnięcia, jednakże nie dłużej niż 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy, z tym, że przedsiębiorcy są zobowiązani, pod rygorem wygaśnięcia dotychczasowych uprawnień, do dnia 4 grudnia 2012 r. wykazać spełnienie wymagań dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz posiadać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego wydaną po 4 grudnia 2011 r. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy obowiązani są do 4 grudnia 2011 r. wykazać, pod rygorem wygaśnięcia dotychczasowych uprawnień, spełnienie wymogów dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa Pl. Dąbrowskiego 1, Warszawa, tel. (48 22) , fax. (48 22)

19 Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r.
Licencja wspólnotowa Licencje wspólnotowe i uwierzytelnione wypisy z licencji wspólnotowej wydane przed dniem stosowania Rozporządzenia 1072/2009 obowiązują do dnia wygaśnięcia ich ważności – kolizja z projektem nowelizacji ustawy o transporcie drogowym! Licencja wspólnotowa wydawana jest na nazwisko/nazwę przewoźnika i nie może być przekazywana osobie trzeciej. Uwierzytelniony wypis z licencji wspólnotowej przechowywany jest w każdym z pojazdów przewoźnika i musi być okazywany na każde żądanie upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych. W przypadku zespołu pojazdów uwierzytelniony wypis z licencji wspólnotowej znajduje się w pojeździe silnikowym. Obejmuje on również zespół pojazdów (ciągnik i naczepa). Wykonywanie przewozów międzynarodowych wymaga posiadania licencji wspólnotowej oraz, jeśli kierowca jest obywatelem państwa trzeciego, świadectwa kierowcy. Świadectwo kierowcy wydawane jest na okres określony przez wydające państwo członkowskie, jednakże nie dłużej niż na 5 lat. Świadectwa kierowców wydane przed dniem rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zachowują ważność do dnia wygaśnięcia ich ważności. R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa Pl. Dąbrowskiego 1, Warszawa, tel. (48 22) , fax. (48 22)

20 Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r.
Przewozy kabotażowe Każdy przewoźnik zarobkowego drogowego przewozu rzeczy posiadający licencję wspólnotową, którego kierowca, jeśli jest obywatelem państwa trzeciego, posiada świadectwo kierowcy, jest uprawniony na warunkach określonych w Rozporządzeniu 1072/2009 do wykonywania przewozów kabotażowych. Po dostarczeniu rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym przewoźnicy drogowi, uprawnieni są do wykonywania tym samym pojazdem lub, w przypadku zespołu pojazdów, pojazdem silnikowym tego pojazdu, do trzech przewozów kabotażowych będących następstwem transportu międzynarodowego z innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego do przyjmującego państwa członkowskiego. Ostatni rozładunek rzeczy w trakcie przewozu kabotażowego ma miejsce w ciągu siedmiu dni od ostatniego rozładunku w ramach dostawy rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym. Przewozy kabotażowe uznaje się za zgodne z Rozporządzeniem 1072/2009, jeśli przewoźnik może przedstawić wyraźny dowód potwierdzający przewóz w przychodzącym ruchu międzynarodowym oraz każdy kolejny wykonany przewóz kabotażowy. Dowód ten obejmuje następujące dane dla każdego przewozu: nazwę, adres i podpis nadawcy; nazwę, adres i podpis przewoźnika; nazwę i adres odbiorcy, jak również po dokonaniu dostawy – jego podpis oraz datę dostawy rzeczy; miejsce i datę odbioru rzeczy oraz miejsce ich przeznaczenia; nazwę będącą w powszechnym użyciu określającą charakter rzeczy oraz metodę pakowania, a także, w przypadku rzeczy niebezpiecznych, ich ogólnie przyjętą nazwę oraz liczbę opakowań i ich specjalne oznaczenia oraz numery; masę brutto rzeczy lub ich ilość określoną w inny sposób; numery rejestracyjne pojazdu silnikowego i przyczepy. R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa Pl. Dąbrowskiego 1, Warszawa, tel. (48 22) , fax. (48 22)

21 Nowe wymogi prawne dostępu do zawodu przewoźnika drogowego po 4 grudnia 2011 r.
Dziękuję za uwagę. R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa Pl. Dąbrowskiego 1, Warszawa, tel. (48 22) , fax. (48 22)


Pobierz ppt "Marcin Kopka prawnik/manager"

Podobne prezentacje


Reklamy Google