Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy Prawne Biznesu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy Prawne Biznesu"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy Prawne Biznesu
Pojęcie działalności gospodarczej -zagadnienia szczegółowe

2 Pojęcie działalności gospodarczej
Ujęcie normatywne art. 2 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Ujęcie funkcjonalne wypracowane w orzecznictwie Sądu Najwyższego - działalność stała, zawodowa, nie amatorska, nie okazjonalna; podporządkowana regułom opłacalności i zysku; typowość transakcji i usług, stali kontrahenci

3 Kryteria wyodrębniające działalność gospodarczą
Kryterium rodzajowe - handlowa - usługowa - wytwórcza - budowlana - poszukiwanie rozpoznawanie i wydobywanie kopalin Kryterium sposobu prowadzenia - zorganizowanie działalności - ciągłość - prowadzenie we własnym imieniu - zarobkowy charakter - profesjonalizm

4 Zorganizowanie działalności
Wybrana została forma prawna przedsiębiorczości (spółka handlowa, spółdzielnia, indywidualna działalność itd.) Przedsiębiorca stworzył potrzebne struktury działalności, zarządzania i nadzoru w sposób umożliwiający wykonywanie przedmiotu działalności. Posiada lokal w którym prowadzi działalność lub mieści się jego siedziba Dopełnił obowiązków dotyczących rejestracji działalności, zgłoszenia statystycznego, podatkowego i w zakresie ubezpieczeń społecznych Posiada rachunek bankowy Uzyskała wymagane prawem zezwolenia i koncesje na prowadzenie działalności

5 Ciągłość prowadzenia Ciągłość nie oznacza prowadzenia działalności bez przerwy, przez cały rok czy cały dzień Stały zamiar prowadzenia działalności Działalność prowadzona sezonowo ma charakter ciągły Ciągłość oznacza stabilność funkcjonowania przedsiębiorcy, stałość, a więc odwrotność przedsięwzięć jednorazowych okazjonalnych itp.

6 Prowadzenie działalności we własnym imieniu
Przedsiębiorca ponosi ryzyko jej prowadzenia Ponosi odpowiedzialność za zobowiązania natury prywatnoprawnej i publicznoprawnej Podejmuje decyzje co do sposobu jej wykonywania Działa na swój rachunek (wyjątki: działalność zastępców pośrednich komisantów, maklerów, brokerów, agentów itp.) Świadczenie pracy najemnej na rzecz pracodawcy nie jest działalnością gospodarczą

7 Zarobkowy charakter Celem działalności jest osiągnięcie dochodu
Osiągany dochód nie musi łączyć się z zyskiem dla przedsiębiorcy Odpłatność nie stanowi o zarobkowym charakterze działalności (działalność non for profit i non profit) Nie ma zarobkowego charakteru działalność prowadzona wyłącznie na zaspokojenie własnych potrzeb

8 Profesjonalizm Posiadanie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności
Zawodowy charakter wykonywania działalności Staranność zawodowa przy wykonywaniu działalności (wyższe wymagania co do sposobu i jakości świadczonych usług niż ma to miejsce w stosunku do osoby która nie jest fachowcem) Posiadanie wymaganych przez przepisy prawa dokumentów potwierdzających kwalifikacje Przedsiębiorca może powierzać wykonywanie czynności zawodowych pracownikom którzy mają odpowiednie kwalifikacje.

9 Czy jest to działalność gospodarcza?
Wykonywanie czynności w ramach umowy o pracę Personalny udział w charakterze wspólnika w spółce kapitałowej Personalny udział wspólnika w osobowej spółce prawa handlowego Wykonywanie działalności w spółce cywilnej Działalność inwestycyjna (lokaty kapitałowe, bankowe, ubezpieczeniowe, gra na giełdzie, Działalność funduszy inwestycyjnych, emerytalnych, powierniczych Prowadzenie gospodarstwa rolnego

10 Czy jest działalnością gospodarczą?
Działalność prowadzona wbrew przepisom prawa karnego Działalność prowadzona wbrew przepisom prawa administracyjnego (sprzedaż alkoholu bez zezwolenia Działalność uznawana za naganną ale nie zabroniona przez prawo (hazard, prostytucja) Działalność dydaktyczna

11 Czy jest działalnością gospodarczą?
Prowadzenie gabinetu okulistycznego Prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej Leczenie pacjentów przez lekarza w szpitalu w którym jest zatrudniony


Pobierz ppt "Podstawy Prawne Biznesu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google