Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady nabywania uprawnień do kierowania rowerem i motorowerem

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady nabywania uprawnień do kierowania rowerem i motorowerem"— Zapis prezentacji:

1 Zasady nabywania uprawnień do kierowania rowerem i motorowerem aktualny stan prawny i perspektywy

2 Zasady nabywania uprawnień do kierowania rowerem i motorowerem
Definicje Art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawa o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) pkt 47 rower jest to pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem pkt 46 motorower jest to pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

3 Zasady nabywania uprawnień do kierowania rowerem i motorowerem
art. 96 PRD Zasady nabywania uprawnień do kierowania rowerem i motorowerem Art. 96 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawa o ruchu drogowym ust. 1 Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania przez osobę, która nie ukończyła 18 lat: rowerem - jest karta rowerowa, motorowerowa lub prawo jazdy motorowerem - jest karta motorowerowa lub prawo jazdy ust. 2 Kartę rowerową lub motorowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat w przypadku karty rowerowej 13 lat w przypadku karty motorowerowej ust. 3 Kierować rowerem wieloosobowym oraz przewozić na rowerze inną osobę może osoba, która ukończyła 17 lat

4 Zasady nabywania uprawnień do kierowania rowerem i motorowerem
art. 109 PRD Zasady nabywania uprawnień do kierowania rowerem i motorowerem Art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawa o ruchu drogowym Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową lub motorowerową dokonują: nauczyciel wychowania komunikacyjnego policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego egzaminator

5 Zasady nabywania uprawnień do kierowania rowerem i motorowerem
art. 97 PRD Zasady nabywania uprawnień do kierowania rowerem i motorowerem Art. 97 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawa o ruchu drogowym ust. 2 Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej. ust. 2 a Kartę motorowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej na drukach według wzoru zamieszczonego w załączniku Nr 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 89, poz. 855)

6 Zasady nabywania uprawnień do kierowania rowerem i motorowerem

7 Kierunki zmian zasad nabywania uprawnień do kierowania rowerem i motorowerem

8 Wymagany minimalny wiek do kierowania:
Zasady nabywania uprawnień do kierowania rowerem i motorowerem w świetle przepisów projektu ustawy o kierujących pojazdami W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania rowerem jest karta rowerowa, karta motorowerowa lub prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T . Wymagany minimalny wiek do kierowania: rowerem jednoosobowym wynosi 10 lat rowerem przystosowanym konstrukcyjnie do kierowania przez osobę niepełnosprawną wynosi 13 lat rowerem wieloosobowym lub przewożącym inną osobę wynosi 17 lat Kartę rowerową może uzyskać osoba, która: osiągnęła wymagany wiek wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami odpowiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców.

9 Karta rowerowa jest wydawana nieodpłatnie:
Zasady nabywania uprawnień do kierowania rowerem i motorowerem w świetle przepisów projektu ustawy o kierujących pojazdami Karta rowerowa jest wydawana nieodpłatnie: uczniom szkoły podstawowej - przez dyrektora szkoły; pozostałym osobom - przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców.

10 Wymagany minimalny wiek do kierowania motorowerem wynosi 13 lat
Zasady nabywania uprawnień do kierowania rowerem i motorowerem w świetle przepisów projektu ustawy o kierujących pojazdami W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania motorowerem jest karta motorowerowa lub prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T. Wymagany minimalny wiek do kierowania motorowerem wynosi 13 lat Kartę motorowerową wydaje za opłatą: dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców dyrektor gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej Kartę motorowerową może uzyskać osoba, która: osiągnęła wymagany wiek do kierowania motorowerem

11 Zasady nabywania uprawnień do kierowania rowerem i motorowerem w świetle przepisów projektu ustawy o kierujących pojazdami ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla osób ubiegających się o kartę motorowerową organizowany przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub ośrodek szkolenia kierowców wykazała się podczas zajęć szkolnych niezbędnymi kwalifikacjami - w przypadku dokumentu wydawanego przez dyrektora gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej

12 Zasady nabywania uprawnień do kierowania rowerem i motorowerem w świetle przepisów projektu ustawy o kierujących pojazdami Projekt ustawy o kierujących pojazdami zawierał osobny rozdział poświęcony zasadom nabywania uprawnień do kierowania rowerem i motorowerem zatytułowany „Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej lub motorowerowej”. Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej prowadzone są obowiązkowo w szkole, w ramach nauki z przedmiotów technika i wychowanie fizyczne. Dyrektor szkoły może zawrzeć porozumienie z wojewódzkim ośrodkiem ruchu drogowego lub z ośrodkiem szkolenia kierowców o nieodpłatnym uczestnictwie uczniów w zajęciach organizowanych przez ten ośrodek dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej. Koszty uczestnictwa uczniów w zajęciach pokrywane są ze środków własnych wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub ośrodka szkolenia kierowców.

13 wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub
Zasady nabywania uprawnień do kierowania rowerem i motorowerem w świetle przepisów projektu ustawy o kierujących pojazdami Zajęcia dla uczniów ubiegających się o wydanie karty motorowerowej może prowadzić gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna, w ramach nieobowiązkowych zajęć dodatkowych. W zajęciach mogą brać udział uczniowie posiadający orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania motorowerem oraz zgodę rodziców lub opiekuna. Zajęcia, dla uczniów ubiegających się o wydanie karty rowerowej lub motorowerowej prowadzą nauczyciele, którzy ukończyli kurs prowadzony w: wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub placówce doskonalenia nauczycieli w porozumieniu z wojewódzkim ośrodkiem ruchu drogowego

14 Rozporządzanie to powinno uwzględniać:
Zasady nabywania uprawnień do kierowania rowerem i motorowerem w świetle przepisów projektu ustawy o kierujących pojazdami Projekt ustawy o kierujących pojazdami zawierał również delegację do wydania rozporządzenia określającego ramowy program kursu dla nauczycieli oraz sposób organizacji zajęć, wykaz tematów realizowanych podczas zajęć teoretycznych i wykaz umiejętności niezbędnych do kierowania rowerem lub motorowerem wymaganych od osoby, która ukończyła szkolenie. Rozporządzanie to powinno uwzględniać: konieczność zapewnienia wysokich kwalifikacji nauczycieli konieczność przygotowania uczniów i młodzieży do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym jako kierujących rowerem lub motorowerem specyfikę ruchu pojazdów jednośladowych, w tym istniejące zagrożenia ze strony innych uczestników ruchu

15 Nabywanie uprawnień do kierowania motorowerem w świetle Dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy

16 dolna granica wieku dla kategorii AM zostaje ustalona na 16 lat.
Zasady nabywania uprawnień do kierowania motorowerem w świetle Dyrektywy 2006/126/WE W Dyrektywie 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (Dziennik Urzędowy L 403 , 30/12/2006 P – 0060) mowa jest o kategorii prawa jazdy AM uprawniającej do kierowania motorowerem. Wprowadzenie kategorii prawa jazdy na motorowery zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego, w szczególności w odniesieniu do najmłodszych kierowców, którzy według statystyk są najczęstszymi ofiarami wypadków drogowych. Kategoria AM - pojazdy dwu - lub trzykołowe, których konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h, z wyjątkiem pojazdów, których maksymalna prędkość konstrukcyjna nie przekracza lub wynosi 25 km/h, oraz lekkie pojazdy czterokołowe, dolna granica wieku dla kategorii AM zostaje ustalona na 16 lat.

17 Zasady nabywania uprawnień do kierowania rowerem i motorowerem
Sposób postępowania w szkole w celu umożliwienia uczniom uzyskania karty rowerowej i motorowerowej oraz sposób wydawania tych kart był uzgadniany w Departamencie Kształcenia i Wychowania Ministerstwa Edukacji, w Departamencie Ruchu Drogowego Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej oraz w Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Ustalenia zostały zatwierdzone przez szefów tych jednostek. Nie przewiduje się egzaminu dla uczniów w omawianym zakresie Sprawdzanie kwalifikacji uczniów odbywa się w szkole podczas zajęć z wychowania komunikacyjnego, na lekcjach przedmiotu technika Wszystkie programy nauczania wychowania komunikacyjnego dopuszczone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego przewidują w swoich treściach przygotowywanie uczniów do ubiegania się o kartę rowerową

18 Zasady nabywania uprawnień do kierowania rowerem i motorowerem
Wychowanie komunikacyjne realizowane jest w postaci zajęć teoretycznych, zadań wytwórczych (połączonych z technicznymi), ćwiczeń w pracowni szkolnej oraz zajęć praktycznych poza budynkiem szkolnym Praktyczna nauka jazdy rowerem prowadzona jest także podczas lekcji z wychowania fizycznego, zgodnie z programem nauczania tego przedmiotu Sprawdzania kwalifikacji osób ubiegających się o kartę rowerową lub kartę motorowerową mogą dokonywać również policjanci posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego. Dotyczy to zwłaszcza znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa ruchu oraz umiejętności kierowania rowerem lub motorowerem.

19 Zasady nabywania uprawnień do kierowania rowerem i motorowerem
W celu udokumentowania spełnienia wymagań do uzyskania karty rowerowej proponuje się pomocniczy arkusz zaliczeń

20 Zasady nabywania uprawnień do kierowania rowerem i motorowerem
Na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń dyrektor szkoły wydaje nieodpłatnie uczniom karty rowerowe i motorowerowe Zakłada się, że kartę rowerową powinni otrzymać wszyscy sprawni fizycznie i psychicznie uczniowie w wieku od 10 do 18 lat, czyli już od klasy IV szkoły podstawowej Ubieganie się uczniów o kartę motorowerową przebiegać będzie w sposób analogiczny, Zakłada się, że wystąpią o nią tylko uczniowie zainteresowani

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Zasady nabywania uprawnień do kierowania rowerem i motorowerem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google