Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poradniami Psychologiczno- Pedagogicznymi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poradniami Psychologiczno- Pedagogicznymi"— Zapis prezentacji:

1 Poradniami Psychologiczno- Pedagogicznymi
Zasady współpracy szkół i placówek z Poradniami Psychologiczno- Pedagogicznymi i Poradniami Specjalistycznymi mgr Jolanta Skóra mgr Małgorzata Niewodowska

2 Uczniowie szkół podstawowych 36411
Potencjalni klienci poradni oświatowych z terenu m. Krakowa (dane: SIO marzec 2012) Dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych 24985 Uczniowie szkół podstawowych 36411 Uczniowie gimnazjów Szkoły ponadgimnazjalne (licea, technika, szkoły zawodowe i inne wszystkich typów ) 32965

3 SYSTEM PORADNICTWA W KRAKOWIE
Specjalistyczne Poradnie Psychologiczno -Pedagogiczne Rejonowe Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne działalność ukierunkowaną na specyficzny, jednorodny charakter zaburzeń i problemów, z uwzględnieniem potrzeb środowiska. pomocy uczniom, rodzicom oraz nauczycielom szkół i placówek, mających siedziby w rejonie działania danej poradni.

4 PORADNIE REJONOWE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1,
ul. Chmielowskiego Śródmieście Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2, ul. Siewna 23 d Krowodrza Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3, ul. Konfederacka Podgórze Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4, os. Szkolne 27, filia os. Tysiąclecia 14 Nowa Huta PORADNIE REJONOWE Udzielają pomocy uczniom, rodzicom oraz nauczycielom szkół i placówek, mających siedziby w rejonie działania danej poradni. Jeżeli dziecko nie uczęszcza do przedszkola, bądź szkoły - pomoc udzielana jest przez poradnię właściwą ze względu na miejsce zamieszkania ucznia. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne. Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczneudzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu: dzieciom i młodzieży; rodzicom; nauczycielom. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowych regulacji prawnych to zindywidualizowane wsparcie udzielane potrzebującemu uczniowi, w oparciu o rzetelne rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych danego ucznia. Polega ona na dostosowaniu warunków oraz form i sposobów pracy na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, co pozwala dziecku/młodemu człowiekowi maksymalnie wykorzystywać i rozwijać posiadany potencjał. Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu: dzieciom i młodzieży ;rodzicom; nauczycielom.

5 zadania poradni rejonowych
1).Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym: a) predyspozycji i uzdolnień; b) przyczyn niepowodzeń szkolnych; c) specyficznych trudności w uczeniu się; 2 ) Wspomaganie dzieci i młodzieży 3) Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, 4) Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu 5) Wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi, lub ze zmianą środowiska edukacyjnego ( kształcenie za granicą) 6) Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży; 7) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów, udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z grup ryzyka i ich rodzicom 8) Współpraca ze szkołami i placówkami

6 Zadania poradni rejonowych
9) Współpraca z przedszkolami szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych IPE-T dla dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego oraz PDW dla dzieci z SPE 10)Współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak np. poprzez udział specjalistów poradni na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, w pracach ZESPOŁ. 11) Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny 12) Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno- wychowawczych; 13) Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci młodzieży, rodziców i nauczycieli. 14) Udzielanie we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli oraz poradniami specjalistycznymi wsparcia merytorycznego nauczycielom , wychowawcom i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce

7 PORADNIE SPECJALISTYCZNE
pomoc dzieciom niepełnosprawnym od momentu urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole (diagnoza i terapia) orzecznictwo dla dzieci niepełnosprawnych ( wzrok, słuch i autyzm)dla dzieci z terenu m. Krakowa Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej, ul. Półkole 11 diagnoza- terapia- poradnictwo- → psychoedukacja, kompleksowa opieka psychologiczna wobec dziecka, jego rodziny i nauczycieli przedszkoli Samorządowy Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny dla Dzieci w wieku Przedszkolnym ul. Spółdzielców 5 pomoc w wykrycie trudności szkolnych będącym przyczyną niepowodzeń edukacyjnych , określenie mocnych stron dziecka, co stanowi bazę dla nauczyciela w zindywidualizowanym podejściu do ucznia oraz wsparcia rodzica w budowaniu systemu pomocy dziecku Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi wysoko specjalistyczna opieka dla dzieci, młodzieży i rodzin podstawowymi metodami terapii ind. grupowej psychoterapii i opieki psychiatrycznej Krakowski Ośrodek Terapii, ul. Helclów 23 a Specjalistyczne poradnie prowadzą działalność ukierunkowaną na specyficzny, jednorodny charakter zaburzeń i problemów, z uwzględnieniem potrzeb środowiska OWPP → pomoc dzieciom niepełnosprawnym od momentu urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole (diagnoza i terapia) → orzecznictwo dla dzieci niepełnosprawnych ( wzrok, słuch i autyzm)dla dzieci z terenu m. Krakowa +porozumienie z powiatami → wczesne wspomaganie rozwoju (koordynacja i prowadzenie zadań na terenie całego Krakowa) → prowadzenie zespołu konsultacyjnego dla rodziców zaniepokojonych rozwojem ich dziecka do 5r. życia (krótkoterminowa wielospecjalistyczna diagnoza) KOT→ wysoko specjalistyczna opieka dla dzieci, młodzieży i rodzin podstawowymi metodami terapii ind. grupowej psychoterapii i opieki psychiatrycznej → terapia młodzieży, → systemowa terapia rodzin, → innowacyjne programy socjoterapeutyczne → wsparcie dla nauczycieli psychologów, pedagogów, kuratorów sądowych → zaburzenia zachowania, emocjonalne trudności adaptacyjne, tiki, depresje, fobie, próby samobójcze, uzależnienia, psychozy, zaburzenia osobowości i inne

8 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi Celem: udzielanie całościowej systemowej pomocy dziecku z trudnościami w nauce jego rodzinie i nauczycielowi poprzez diagnozę, wielospecjalistyczną terapię prowadzoną od początku edukacji do jej zakończenia. Podmiotem: są nasilone trudności edukacyjne u dzieci i młodzieży: z inteligencja niższą niż przeciętna , zaburzeniami komunikacji językowej afazją jąkaniem, specyficznymi problemami w uczeniu się dysleksja rozwojowa, trudności adaptacyjne u dzieci z mniejszości narodowych, dwujęzycznych oraz dzieci powracających z zagranicy

9 ZADANIA PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
Świadczenie wysokospecjalistycznych usług diagnostyczno terapeutycznych wobec dzieci z nasilonymi trudnościami. Działalność poradni specjalistycznych ukierunkowana jest na specyficzny, jednorodny charakter zaburzeń i problemów, z uwzględnieniem potrzeb środowiska. Procedura korzystania z pomocy: Po skierowaniu z PPP rejonowej, W odpowiedzi na bezpośrednią prośbę rodziców , po powiadomieniu PPP z rejonu, Szkole/przedszkolu w wybranych specjalistycznych obszarach po uzgodnieniu dyrektora szkoły jako organizatora pomocy z PPP rejonową. Praca bliżej dziecka na terenie szkoły/przedszkola z nauczycielem i rodzicem dotyczy konkretnych działań skierowanych na obserwację, poradnictwo, interwencję i wsparcie.

10 SYSTEM OPIEKI PO ZMIANACH
PPP 1 dzielnice I-III PPP 2 dzielnice IV-VII PPP 3 dzielniceVII-XIII PPP 4 dzielnice XIV-XVIII OWPP Kraków Kraków SOPP SPPPdDzNE Kraków KOT

11 OBSZARY WSPÓŁPRACY: SZKOŁY - PLACÓWKI - PORADNIE
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia listopada r. 1. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; 2. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych;

12 Szkoła podstawowa: rozpoznawania specyficznych trudności edukacyjnych
rozpoznawania predyspozycji i uzdolnień udzielania indywidualnego wsparcia

13 Organizatorem pomocy psychologiczno –pedagogicznej jest dyrektor szkoły
Pomoc otrzymują: Rodzice i nauczyciele, a polega ona na wsparciu oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psych-ped uczniom Uczniowie którym pomocy udzielają nauczyciele, wychowawcy oraz „specjaliści „ Pomoc ta organizowana jest we współpracy z rodzicami, poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówki ,oraz org. pozarządowymi

14 FORMY POMOCY psychologiczno- pedagogicznej.
W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana w formie: uczniom klas terapeutycznych (z wyjątkiem szkół specjalnych); zajęć rozwijających uzdolnienia; zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; porad i konsultacji. rodzicom uczniów i nauczycielom porad i konsultacji; warsztatów i szkoleń. 14 14

15 Poradnie rejonowe i specjalistyczne realizują zadania z uwzględnieniem potrzeb środowiska w szczególności przez: 1) diagnozowanie; 2) opiniowanie; 3) orzekanie; 4) działalność terapeutyczną; 5) prowadzenie grup wsparcia; 6) prowadzenie mediacji; 7) interwencję kryzysową; 8) działalność profilaktyczną; 9) poradnictwo; 10) konsultacje; 11) działalność informacyjno-szkoleniową itp. 12) biorą aktywny udział w posiedzeniach zespołów d/s dzieci ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi.

16 o potrzebie kształcenia specjalnego
W poradniach są organizowane i działają ZESPOŁY ORZEKAJĄCE wydające orzeczenia: o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanego „indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym” dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, zwanego dalej przedszkolem,

17 o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

18 Publiczne poradnie specjalistyczne, w których działają ZESPOŁY ORZEKAJĄCE wydające orzeczenia i opinie – wskazuje kurator oświaty, za zgodą organu prowadzącego.

19 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
UREGULOWANIA PRAWNE Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1488).

20 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z roku Nr 173 poz. 1072). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2006 r. Nr 175, poz ).

21 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. (Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1490). z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach. (Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1489).

22 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. (Dz. U. z 2005 r. Nr 68, poz. 587). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487).

23 upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim,
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się z uwagi na: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawność ruchową, w tym z afazją, niepełnosprawności sprzężone, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie społeczne, Orzeka się również potrzebę zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.

24 Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących , dzieci nie słyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem wydaje poradnia wskazana przez kuratora oświaty za zgodą organu prowadzącego. OŚRODEK WCZESNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

25 Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci
i młodzież ( ) wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnych i ośrodkach.

26 czas na jaki jest wydane, z uwagi na co (……),
Orzeczenie zawiera: czas na jaki jest wydane, z uwagi na co (……), diagnozę (w tym informację o możliwościach rozwojowych i potencjale dziecka), zalecenia (najkorzystniejsze dla dziecka formy kształcenia, warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej, itp., uzasadnienie (stwierdzające potrzebę wydania takiego orzeczenia).

27 § 2 pkt. 12 Zarządzenia nr 990/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2012 r.
w sprawie określenia standardów organizacji pracy przedszkoli, szkół i placówek w roku szkolnym 2012/2013 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków do odpowiednich oddziałów integracyjnych lub specjalnych kieruje poradnia psychologiczno- pedagogiczna.. Zarządzenie nr 1508/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorom poradni psychologiczno-pedagogicznych do kierowania uczniów zamieszkałych w Krakowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych do szkół i placówek Wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego w oddziale integracyjnym lub specjalnym oraz do zajęć rewalidacyjno - wychowawczych przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne Podstawa prawna

28 PROCEDURA Wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka lub pełnoletniego ucznia o wydanie skierowania do oddziału integracyjnego, specjalnego należy składać do poradni psychologiczno – pedagogicznej, która wydała orzeczenie lub Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologicznej. W przypadku orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię specjalistyczną wniosek o skierowanie należy złożyć w rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej

29 Skierowanie do kształcenia specjalnego w formie pisma zobowiązuje dyrektora przedszkola/szkoły/placówki specjalnej lub integracyjnej do zapewnienia uczniowi odpowiedniej formy kształcenia, przy wskazywaniu szkoły / placówki - poradnia bierze pod uwagę odległość miejsca zamieszkania ucznia/ dziecka od szkoły / placówki, przed złożeniem wniosku rodzice (prawni opiekunowie) lub pełnoletni uczeń powinni uzyskać potwierdzenie możliwości przyjęcia dziecka w wybranej szkole (czy placówka posiada wolne miejsca).

30 TRYB ODWOŁAWCZY W przypadku nie wyrażenia zgody przez rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia na kształcenie we wskazanej przez poradnię szkole/placówce skierowanie wydaje Wydział Edukacji UMK.

31 DO SUKCESU KAŻDEGO DZIECKA JEST: indywidualizacja procesu nauczania
DROGĄ DO SUKCESU KAŻDEGO DZIECKA JEST: indywidualizacja procesu nauczania Dotyczy to: Wiedzy i praktyki w respektowaniu poziomu rozwoju dziecka. Znajomości i orientacji w nabytych przez dziecko doświadczeniach. Akceptacji jego indywidualności w tym mocnych i słabych stron. Dostosowanie programu tak aby program dziecka stał się programem nauczyciela.

32 Międzyporadniane zespoły :
PPP 1,3 Dziecka zdolnego PPP 2 Doradztwa zawodowego SPPPd DzNE Ucznia z inteligencją niższą niż przeciętna PPP 4 Uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie Model wspólpracy pomiędzy poradniami i szkołami zasady

33 Beneficjent: Gmina Miejska Kraków
„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków” Beneficjent: Gmina Miejska Kraków Realizator: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Okres trwania projektu: r. – r. Wartość projektu: zł Ilość uczestników: osób Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych z klas I-III szkół podstawowych poprzez udział w zajęciach dodatkowych Każda zmiana jest trudna lecz bez zmiany nie ma rozwoju i sukcesu.

34 szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych,
Projektem obejmuje uczniów i uczennice z klas I-III z 108 krakowskich szkół podstawowych, u których zdiagnozowano potrzebę uczestniczenia w poszczególnych zajęciach dodatkowych. Indywidualizacja procesu nauczania skierowana będzie do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym: szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, mających trudności w opanowaniu wymaga edukacyjnych, mających trudności w nawiązaniu relacji interpersonalnych Każda zmiana jest trudna lecz bez zmiany nie ma rozwoju i sukcesu.

35 Według specjalistów to, nauczyciel, zwłaszcza nauczyciel nauczania początkowego, może najwcześniej rozpoznać trudności czy też szczególne zdolności ucznia i to on ma odpowiednie narzędzia, aby skutecznie udzielić pomocy już na starcie, wspierając dalszy rozwój dziecka. Każda zmiana jest trudna lecz bez zmiany nie ma rozwoju i sukcesu.

36 Rejonowe poradnie psychologiczno – pedagogiczne
. Rejonowe poradnie psychologiczno – pedagogiczne mogą wesprzeć szkoły w rekrutacji uczniów klas I w monitorowaniu zadań i ewaluacji procesu. Specjalistyczna poradnia może udzielić wsparcia nauczycielom w zakresie wykorzystania metod i form pracy z dziećmi z trudnościami edukacyjnymi Każda zmiana jest trudna lecz bez zmiany nie ma rozwoju i sukcesu.

37 Dziękujemy Państwu Każda zmiana jest trudna lecz bez zmiany nie ma rozwoju i sukcesu.


Pobierz ppt "Poradniami Psychologiczno- Pedagogicznymi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google