Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 1. O wyższą jakość kształcenia Znaczenie funkcji diagnostycznej egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 1. O wyższą jakość kształcenia Znaczenie funkcji diagnostycznej egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej."— Zapis prezentacji:

1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 1

2 O wyższą jakość kształcenia Znaczenie funkcji diagnostycznej egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej 2

3 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Środowisko uczenia się Wyniki egzaminu gimnazjalnego określają układ odniesienia istotny dla ewaluacji stosowanych metod pracy w procesie kształtowania środowiska uczenia się. 3

4 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Umiejętności złożone badane zadaniami egzaminu gimnazjalnego Badanie umiejętności złożonych w zakresie: odkrywania analogii między treściami zawartymi w tekstach kultury, analizowania, syntetyzowania i porównywania informacji, dostrzegania i formułowania związków przyczynowo -skutkowych, formułowania uogólnień, wnioskowania, zachowania konsekwencji w procesie myślenia o problemie (dedukcja, indukcja), wartościowania, uzasadniania (nie tylko z uwzględnieniem argumentów najsłabszego i najmocniejszego, ale także argumentów: logicznych, rzeczowych i emocjonalnych), pogłębiania świadomości językowo-stylistycznej.

5 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Celowość działań dydaktycznych Jak uczniowie byli przygotowani w zakresie grupy umiejętności złożonych opisanych w osiągnięciach w nowej podstawie programowej dla trzeciego etapu kształcenia dotyczących tworzenia własnego tekstu? Jak należy rozumieć znaczenie wartości diagnostycznej zadań sprawdzających umiejętności złożone w aspekcie jakości efektów kształcenia? Jakie wnioski można formułować w zakresie rozwijania umiejętności złożonych na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w sesji kwietniowej w 2013 roku?

6 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Źródła informacji

7 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Ocenianie zewnętrzne 7

8 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Historia i wiedza o społeczeństwie Podstawa programowa przedmiotu Historia i przedmiotu Wiedza o społeczeństwie III etap edukacyjny Cele kształcenia – wymagania ogólne Treści nauczania – wymagania szczegółowe 8

9 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Arkusz – GH-H1-132

10 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Cele kształcenia – wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. II. Analiza i interpretacja historyczna. III. Tworzenie narracji historycznej. I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. IV. Znajomość zasad i procedur demokracji. V. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. VI. Rozumienie zasad gospodarki rynkowej. 10

11 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Osiągnięcia uczniów według przedmiotów – arkusz GH-H1-132 Zadania Województwolubelskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie OKE Kraków Historia56%60%58% WOS62%63%62% Arkusz GH-H1-13257%60%59%

12 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Poziom wykonania zadań z arkusza z historii i wiedzy o społeczeństwie – arkusz GH-H1-132

13 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zadanie 5. Opisany w tekście typ miasta został przedstawiony na ilustracjach oznaczonych numerami Numer zadaniaWymagania ogólne i wymagania szczegółowe Komentarz dydaktyczny Zadanie 5. zadanie bardzo łatwe II. Analiza i interpretacja historyczna SP 13. Uczeń: 1) opisuje miasto średniowieczne, 2) porównuje warunki życia w mieście średniowiecznym i współczesnym. 11. Społeczeństwo średniowiecznej Europy. Uczeń: charakteryzuje funkcje gospodarcze, polityczne i kulturowe miast w średniowieczu. 14. Polska dzielnicowa i zjednoczona. Uczeń: 4) opisuje zmiany społeczno- gospodarcze. Poziom wykonania zadania 90% Uczeń samodzielnie wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł – tekst zestawiony z ilustracją. Umiejętność kształcona już w SP. Analiza i interpretacja różnych tekstów kultury. Poznanie przeszłości dla zrozumienia świata współczesnego.

14 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zadanie 16. Wybierz nazwę powstania, którego dotyczy ilustracja, i wskaż uzasadnienie wyboru spośród podanych. Numer zadaniaWymagania ogólne i wymagania szczegółowe Komentarz dydaktyczny Zadanie 16. zadanie bardzo trudne II. Analiza i interpretacja historyczna 27. Uczeń: 2) przedstawia cele i następstwa powstania kościuszkowskiego; 34.1)sytuuje w czasie i przestrzeni powstanie listopadowe i styczniowe, 2)przedstawia przyczyny oraz porównuje przebieg i charakter powstań narodowych. Poziom wykonania zadania 22% Uczeń samodzielnie wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł - informacje należało połączyć z posiadaną wiedzą na temat kluczowych wydarzeń czy podstawowych pojęć historycznych.

15 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Aspekt formalny

16 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Perspektywa Ćwiczenie kompetencji w zakresie: analizy i interpretacji różnych typów źródeł historycznych, przetwarzania różnych informacji i formułowania prostych wniosków, chronologii historycznej (dostrzeganie sekwencyjności, ciągów wydarzeń, wyjaśnianie związków przyczynowo- skutkowych i związków poprzedzania i następstwa wydarzeń), dostrzegania i analizowania kontekstu historycznego, wykorzystania wiedzy i umiejętności w nowym kontekście.

17 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Język polski Podstawa programowa przedmiotu Język polski III etap edukacyjny Cele kształcenia – wymagania ogólne Treści nauczania – wymagania szczegółowe 17

18 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Cele kształcenia – wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. III. Tworzenie wypowiedzi. 18

19 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Arkusz GH-P1-132

20 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Osiągnięcia uczniów według przedmiotów – arkusz GH-P1-132 Zadania Województwolubelskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie OKE Kraków Arkusz GH-P1-132 Język polski 63%64%63%

21 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Poziom wykonania zadań z arkusza z języka polskiego – arkusz GH-P1-132

22 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zadanie 22. Napisz charakterystykę bohatera literackiego, który Twoim zdaniem wykazał się odwagą. 22

23 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Poziom wykonania zadania 22. w rozbiciu na kryteria w rejonie OKE w Krakowie Numer zadania i kryterium Nazwa kryteriumPoziom wykonania w % 22_1Treść49,1 22_2Segmentacja tekstu77,3 22_3Styl83 22_4Język48,4 22_5Ortografia55,3 22_6Interpunkcja34,4

24 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Kontekst kulturowy a tworzenie środowiska uczenia się Kontekst kulturowy dla humanistów powinien stanowić podstawę do różnorodnych rozwiązań metodycznych, adekwatnie do możliwości konkretnego ucznia, danej klasy, szkoły czy środowiska. Kształtowanie kultury humanistycznej uwzględniające zakres wiadomości i umiejętności z języka polskiego, historii i sztuki pozwala nauczycielom poszerzyć zakres działań dydaktycznych w ramach zasady liniowości i kumulatywności założonej w nowej podstawie programowej.

25 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Kontekst kulturowy a tworzenie środowiska uczenia się Kształcenie umiejętności humanistycznych przekłada się na ogólny rozwój młodych ludzi. Efektywne przygotowanie uczniów do egzaminów musi uwzględniać rozwój kompetencji adaptacyjnej. Uczniowie powinni zostać odpowiednio zmotywowani do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności, a także do samokształcenia – dynamika rozwoju informacji zwrotnej.

26 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Perspektywa Ćwiczenie kompetencji w zakresie: odbioru wypowiedzi (różne style wypowiedzi), analizy i interpretacji tekstów kultury (odczytywanie informacji rozproszonych i wnioskowanie na ich podstawie), świadomości językowo-stylistycznej, tworzenia wypowiedzi pisemnej w różnych formach gatunkowych ze świadomością celu wewnętrznego wpisanego w gatunek wypowiedzi, świadomości uwarunkowań językowo-tekstowych i kulturowych samej sytuacji tworzenia tekstu.

27 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Katalog kompetencji nauczyciela XXI wieku Kompetencje merytoryczne. Kompetencje metodyczne/organizacyjne. Kompetencje techniczne. Kompetencje komunikacyjne. Kompetencje/cechy psychofizyczne zachowania/psychologia społeczna.

28 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Efektywne środowisko uczenia się Kształcenie winno być: skoncentrowane na uczniu, ustrukturyzowane i dobrze zaplanowane, dogłębnie spersonalizowane, wrażliwe na różnice, społeczne. 28

29 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Dziękuję za uwagę. maria.michlowicz@oke.krakow.pl


Pobierz ppt "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 1. O wyższą jakość kształcenia Znaczenie funkcji diagnostycznej egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google