Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Podkomitet Monitorujący PO KL Olsztyn, październik 2009 r. Plan Działania PO KL na rok 2010 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Podstawowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Podkomitet Monitorujący PO KL Olsztyn, październik 2009 r. Plan Działania PO KL na rok 2010 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Podstawowe."— Zapis prezentacji:

1 1 Podkomitet Monitorujący PO KL Olsztyn, październik 2009 r. Plan Działania PO KL na rok 2010 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Podstawowe założenia

2 2 Źródła założeń do Planu Działania na rok 2010 Raporty z badań ewaluacyjnych dotyczących PO KL prowadzonych zarówno na poziomie centralnym jak i w województwie warmińsko – mazurskim; Pakiet działań antykryzysowych; Wskaźniki określone w dokumentach programowych; Rekomendacje Komisji Europejskiej; Zalecenia Instytucji Zarządzającej; Konsultacje społeczne przeprowadzone przez WUP Olsztyn w dniach 7-10 września br.

3 3 Podstawowe założenia Planów Działania na 2010 rok Kompleksowość wsparcia; Skierowanie wsparcia w szczególności do osób młodych (15-24 lata) i osób powyżej 50 roku życia; Skierowanie wsparcia do mieszkańców powiatów, w których stopa bezrobocia jest wyższa od średniej stopy dla województwa warmińsko-mazurskiego; Zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działań; Wykorzystanie modelu aktywizacji wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL; Wsparcie osób znajdujących się w okresie wypowiedzenia i zwolnionych z pracy z przyczyn pracodawcy;

4 4 Podstawowe założenia Planu Działania na 2010 rok c. d Zastosowanie procedury przyspieszonego wyboru projektów tzw. szybka ścieżka- skrócenie czasu naboru, oceny i wyboru projektów do dofinansowania do 30 dni; Wprowadzenie jednorazowych dodatków relokacyjnych; Zwiększenie dostępności środków na rozwój przedsiębiorczości poprzez realizację 7 odrębnych konkursów w ramach Działania 6.2; Premiowanie Beneficjentów posiadających siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (dodatkowe punkty na ocenie merytorycznej); Komplementarność z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji na terenie województwa warmińsko – mazurskiego finansowanymi ze środków Unii Europejskiej innych niż EFS.

5 5 Podstawowe założenia Planu Działania na 2010 rok c. d Zwiększenie alokacji na konkursy w ramach komponentu regionalnego PO KL w 2010 roku o ok. 10 % w stosunku do roku 2009; Ograniczenie okresu realizacji projektu do 15 miesięcy; Określenie wskaźnika zatrudnieniowego na poziomie co najmniej 15 % okresie 3 miesięcy od zakończenia projektu; Położenie nacisku oprócz szkolenia zawodowego na szkolenie w zakresie kompetencji kluczowych (obsługa komputera, języki obce);

6 6 Algorytm podziału środków w Działaniu 6.2 PO KL dla konkursów ogłaszanych w 2010 r. Kryteria będące podstawą wyliczenia środków na poszczególne konkursy: Procentowy udział liczby mieszkańców danego obszaru w liczbie mieszkańców województwa (dane GUS na koniec grudnia 2008r.); Procentowy udział liczby bezrobotnych z danego obszaru w liczbie bezrobotnych w województwie (dane WUP Olsztyn na koniec grudnia 2008r.); Współczynnik uwzględniający odchylenie procentowego stosunku liczby podmiotów gospodarczych na danym obszarze na 10 tys. mieszkańców w stosunku do wartości średniej dla województwa (premiujący obszary o niskiej liczbie podmiotów na danym obszarze na 10 tys. mieszkańców) /dane GUS na koniec grudnia 2008r/;

7 7 Algorytm podziału środków w Działaniu 6.2 PO KL dla konkursów ogłaszanych w 2010 r. c. d W 1 x Q 1i + W 2 x Q 2i + W 3 x Q 3i K i = x K o 100 gdzie: K i = kwota dla danego konkursu W 1 = waga dla Q 1 (0,3) Q 1i = procentowy udział liczby mieszkańców danego obszaru w liczbie mieszkańców województwa W 2 = waga dla Q 2 (0,3) Q 2i= procentowy udział liczby bezrobotnych z danego obszaru w liczbie bezrobotnych w województwie W 3 = waga dla Q 3 (0,4) Q 3i= współczynnik uwzględniający odchylenie procentowe stosunku liczby podmiotów gospodarczych na danym obszarze na 10 tys. mieszkańców w stosunku do wartości średniej dla województwa (premiujący obszary o niskiej liczbie podmiotów na danym obszarze na 10 tys. mieszkańców) K o= kwota ogółem dla Działania 6.2 Po wyliczeniu kwot przypadających na poszczególne konkursy otrzymane wartości zaokrąglono do pełnych setek tysięcy zgodnie z regułami matematycznymi.

8 8 Algorytm podziału środków w Działaniu 6.2 PO KL dla konkursów ogłaszanych w 2010 r. c. d Obszar realizacji/powiatyKwoty po wyliczeniu na dany obszar (Ki) Kwoty po wyliczeniu na dany obszar (po zaokrągleniu do 100 tys. zł) m. Elbląg, elbląski, braniewski 3 161 860,24 3 200 000 iławski, ostródzki, nowomiejski, działdowski 3 950 371,98 4 000 000 bartoszycki, lidzbarski, kętrzyński 3 225 226,71 3 200 000 m. Olsztyn, olsztyński 2 815 475,92 2 800 000 nidzicki, szczycieński, mrągowski 2 692 169,70 2 700 000 giżycki, piski, węgorzewski 2 519 592,34 2 500 000 gołdapski, olecki, ełcki 2 635 303,10 2 600 000 Ogółem województwo 21 000 000,0021 000 000

9 9 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VI Działanie /Poddziałanie Rok 2007, 2008, 2009 Rok 2010Kontraktacja narastająco ( w tym 2010 r.) Kontraktacja 2007- 2013 6.1 186 557 070,31100 000 000,00286 557 070,31 354 691 550,47 6.1.123 802 192,5120 000 000,0043 802 192,51 63 844 479,09 6.1.214 754 898,320,0014 754 898,32 17 734 577,52 6.1.3147 999 979,5480 000 000,00227 999 979,48 273 112 493,87 6.2 31 901 449,5421 000 000,0052 901 449,54 77 859 120,79 6.3 1 800 720,091 000 000,002 800 720,09 5 827 091,45 Priorytet VI220 259 239,94122 000 000,00342 259 239,94438 377 762,71

10 10 Zestawienie konkursów planowanych do ogłoszenia w 2010 roku Działanie / Poddziałanie Tryb konkursuPlanowany termin ogłoszenia Poddziałanie 6.1.1Konkurs otwarty- tzw. szybka ścieżka I kwartał 2010 Działanie 6.27 Konkursów otwartych - tzw. szybka ścieżka I kwartał 2010 Działanie 6.3Konkurs otwartyII kwartał 2010

11 11 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28 10-448 Olsztyn Tel. 089 522 79 00, Fax. 089 522 79 01 Punkt informacyjny EFS Tel. 089 522 79 55, 089 522 79 56 www.up.gov.pl/pokl


Pobierz ppt "1 Podkomitet Monitorujący PO KL Olsztyn, październik 2009 r. Plan Działania PO KL na rok 2010 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Podstawowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google