Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

V Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 września 2009 r. Olsztyn Organizacja Posiedzenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "V Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 września 2009 r. Olsztyn Organizacja Posiedzenia."— Zapis prezentacji:

1 V Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 września 2009 r. Olsztyn Organizacja Posiedzenia współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Sytuacja społeczna w województwie warmińsko-mazurskim Dostępne dane statystyczne zawarte w sprawozdaniach ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie (za 2008 r.) wskazują, że na terenie województwa warmińsko – mazurskiego w roku 2008, świadczeniami pomocy społecznej realizowanymi przez wspomniane jednostki skorzystało 77.749 rodziny, a w tych rodzinach 230.985 osób. (2005 - 278.005 osób, 2007- 257.430 osób.) W skali całego województwa ( 1.426.155 mieszkańców) stanowiło to 16,20 % (162 osób/1.000 mieszkańców województwa).

3 Sytuacja społeczna w województwie warmińsko-mazurskim Uwzględniając przyczyny, z powodu których udzielono osobom i rodzinom pomocy, najwyższy procent stanowiły: bezrobocie – 132.507 osób tj. 57,37 % osób objętych wsparciem; ubóstwo – 103.516 osób, tj. 44,82 % osób objętych wsparciem; bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego – 61.333 osoby, tj. 26,55 % osób objętych wsparciem; niepełnosprawność – 54.903 osoby, tj. 23,77 % osób objętych wsparciem

4 Sytuacja społeczna w województwie warmińsko-mazurskim

5 Województwo zajmuje w Polsce : I miejsce pod względem liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – 92 osoby na 1 tys. mieszkańców (średnia krajowa 55 osób na 1 tys. mieszkańców) I miejsce pod względem bezrobocia rejestrowanego – 16,8% II miejsce pod względem wskaźnika zagrożenia ubóstwem 9,4% - odsetek osób żyjących poniżej minimum egzystencji.

6 Sytuacja społeczna w województwie warmińsko-mazurskim Odnotowuje się również niski poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 16,5% oraz wysoki poziom bezrobocia długookresowego – 6,6%.

7 Analiza wskaźników produktu Priorytet VII L.p. Numer Działania w ramach którego wskaźnik jest monitorowany Nazwa wskaźnika Wartość osiągniętego wskaźnika od początku realizacji Działania do 30.06.2009 r. - wartość Sprawozdanie za 1 półrocze 2009 r. Wartość wskaźnika do osiągnięcia narastająco w latach 2007 2008 i 2009 - PD Wartość docelowa wskaźnika (2013) Stopień realizacji wskaźnika (%) 1 23489=(3/8)*100 PRIORYTET VII 2Działanie 7.1 Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji (w tym osoby z terenów wiejskich) 4562 (2147) 12666 (3050) 42067 (10131) 11% (21%) Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów 457889832804516%

8 Analiza wskaźników produktu Priorytet VII 3Działanie 7.1 Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym 040010230% - w tym liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (OPS i PCPR) 0Nie określono Nie dotyczy 4Działanie 7.2 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w Działaniu 171200094822% 5Działanie 7.2 Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Działania 13425% 6Działanie 7.2 Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS 15313% 7Działanie 7.2 Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej 042625600% 8Działanie 7.3 Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych 26219727%

9 Plan alokacji w ramach Priorytetu VII na rok 2010

10 Założenia Planu Działania Priorytetu VII na rok 2010 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 Kryteria dostępu o wadze strategicznej Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 50% osoby w wieku powyżej 45 r.ż. oraz wsparcie w ramach projektu zostanie dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej Grupę docelową w projekcie stanowi w co najmniej 50% młodzież w wieku 15 – 24 lat oraz wsparcie w ramach projektu zostanie dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej (kryterium dodane do poprawionej wersji Planu Działania)

11 Założenia Planu Działania Priorytetu VII na rok 2010 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 Kryteria strategiczne 1. Realizacja projektu w partnerstwie – 5 punktów 2. Projekt zapewnia wsparcie dla tworzenia i działalności centrum integracji społecznej, klubu integracji społecznej oraz zakładów aktywności zawodowej, w gminach, na terenie których nie działają takie instytucje - 10 punktów

12 Założenia Planu Działania Priorytetu VII na rok 2010 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 Kryteria strategiczne 3. Projekt jest komplementarny z działaniami podejmowanymi w ramach Osi Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, Działanie Odnowa i rozwój wsi lub z projektami zrealizowanymi w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 z Priorytetem 2, Działaniem 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego lub z Działaniem 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 5 punktów

13 Założenia Planu Działania Priorytetu VII na rok 2010 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 Kryteria strategiczne 4. Projekt w 100% jest skierowany do mieszkańców gminy/n, w której/ch procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie województwa (wg danych Analizy problemów społecznych województwa warmińsko – mazurskiego w ujęciu pomocy społecznej za rok 2008) – 5 punktów

14 Założenia Planu Działania Priorytetu VII na rok 2010 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 Kryteria strategiczne 5. Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnienia na poziomie co najmniej 10 % w okresie do 6 miesięcy od zakończenia projektu – 5 punktów 6. Projekt zapewnia wykorzystanie modelu aktywizacji środowisk lokalnych wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL – 5 punktów

15 Założenia Planu Działania Priorytetu VII na rok 2010 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 Kryteria strategiczne 7. Projekt przewiduje cross - financing z przeznaczeniem na dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, jednocześnie w grupie docelowej znajdują się osoby niepełnosprawne - 5 punktów

16 Założenia Planu Działania Priorytetu VII na rok 2010 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.2 Kryterium dostępu o wadze strategicznej Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie projektu obejmujący obszar interwencji, na którym dotychczas nie funkcjonuje ośrodek wsparcia ekonomii społecznej, tj. na terenie powiatów: nidzickiego, działdowskiego, szczycieńskiego i nowomiejskiego

17 Założenia Planu Działania Priorytetu VII na rok 2010 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.2 Kryteria strategiczne 1. Projekty realizowany jest w partnerstwie – 10 punktów 2. Grupę docelową w projekcie w co najmniej 50% stanowią osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców - 8 punktów (kryterium planowane do usunięcia) 3. Projekt zapewnia wykorzystanie modeli ośrodków wspierania przedsiębiorczości społecznej, zaprojektowanych na podstawie ośrodków testowanych i zwalidowanych w ramach PIW EQUAL – 10 punktów

18 Założenia Planu Działania Priorytetu VII na rok 2010 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.2 Kryteria strategiczne 4. Projekt przewiduje tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej w obszarach deficytowych wynikających z potrzeb lokalnego rynku pracy – 10 punktów (kryterium dodane do poprawionej wersji Planu Działania) 5. Projekt przewiduje cross - financing z przeznaczeniem na dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, jednocześnie w grupie docelowej znajdują się osoby niepełnosprawne - 10 punktów (kryterium dodane do poprawionej wersji Planu Działania)

19 Założenia Planu Działania Priorytetu VII na rok 2010 Działanie 7.3 Kryteria strategiczne 1. Projekty realizowany jest w partnerstwie – 5 punktów 2. Projekt zapewnia wykorzystanie modelu aktywizacji środowisk lokalnych wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL - 5 punktów 3. Projektodawca lub jego partnerzy w projekcie są podmiotami posiadającymi doświadczenie we współpracy w ramach LGD lub partnerstw na rzecz rozwoju - 5punktów

20 Założenia Planu Działania Priorytetu VII na rok 2010 Działanie 7.3 Kryteria strategiczne 4. Projekt jest realizowany na terenie gminy wiejskiej, miejsko – wiejskiej lub miasta do 25 tysięcy mieszkańców, w której do końca 2009 roku nie zrealizowano inicjatyw lokalnych w ramach Działania 7.3 PO KL – 5 punktów

21 Dziękuję za uwagę Wiesława Przybysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Olsztyn, 09.09.2009 r.


Pobierz ppt "V Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 września 2009 r. Olsztyn Organizacja Posiedzenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google