Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarys działań antykryzysowych Organizacja Posiedzenia współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 8-9 października.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarys działań antykryzysowych Organizacja Posiedzenia współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 8-9 października."— Zapis prezentacji:

1 Zarys działań antykryzysowych Organizacja Posiedzenia współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 8-9 października 2009 r., Ostróda

2 Tło ekonomiczne Od stycznia 2009 r. poziom bezrobocia w województwie wyraźnie wzrasta - stan na lipiec 2009 18,00 %, wzrost o 2,6 % w porównaniu z lipcem 2008. Zauważalny wzrost liczby bezrobotnych, zwolnionych z przyczyn zakładu pracy. W okresie styczeń – sierpień br. zamiar grupowych zwolnień pracowników zgłosiło 76 zakładów pracy na 1 682 osoby. Do końca sierpnia, wskutek tych zapowiedzi zwolniono 1 532 osoby z 67 firm

3 Cele strategiczne Planu wdrażania PO KL w kontekście działań antykryzysowych Wysokie tempo kontraktacji Europejskiego Funduszu Społecznego. Kompleksowa pomoc dla osób, które utraciły pracę poprzez Aktywną Politykę Rynku Pracy oraz samozatrudnienie. Szybkie udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom w strategicznych sektorach oraz branżach najbardziej dotkniętych spowolnieniem gospodarczym. Zmniejszenie kosztów społecznych spowolnienia gospodarczego i ich wpływu na grupy najbardziej zagrożone w województwie warmińsko mazurskim. Wykorzystanie efektów synergii i skoordynowanie działań na różnych poziomach wdrażania Programu. Promocja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako narzędzia antykryzysowego.

4 Wysokie tempo kontraktacji Łączny wzrost kontraktacji z 245 mln zł w 2009 do 291 mln zł w 2010 r. W obszarze zatrudnienia o 21 mln zł, oraz adaptacyjności o 14 mln zł W projektach systemowych Poddziałania 6.1.3 z 76 na 80 mln i w Działaniu 6.2 z 15 na 21 mln. W Podziałaniu 8.1.1 z 31 mlm na 40 mln oraz Podziałaniu 8.1.2 z 6 mln na 13,5 mln

5 Pomoc dla osób które utraciły pracę (1) Zastosowanie procedury przyspieszonego wyboru projektów tzw. szybka ścieżka- skrócenie czasu naboru, oceny i wyboru projektów do dofinansowania do 30 dni (Poddziałanie 6.1.1, Działanie 6.2); Wprowadzenie jednorazowych dodatków relokacyjnych (Poddziałanie 6.1.1); Rozszerzenie katalogu osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy o osoby zwolnione z zakładów pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w okresie 1 roku poprzedzającego przystąpienie do projektu; Wprowadzenie kryterium określającego próg udziału w projekcie osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w wysokości minimum 10 %; Zwiększenie dostępności środków na rozwój przedsiębiorczości poprzez realizację 7 odrębnych konkursów w ramach Działania 6.2;

6 Pomoc dla osób które utraciły pracę (2) Wprowadzenie jednorazowych dodatków relokacyjnych (Poddziałanie 6.1.1); Dodatek stanowi element wsparcia w projekcie – nie ma charakteru powszechnego; Jednolita kwota dodatku – równowartość sześciokrotności 100% wartości zasiłku dla bezrobotnych (3 310,80 zł); Przysługuje osobie, która podjęła pracę w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania (weryfikacja odległości na podstawie oświadczenia pracownika); Grupą docelową, która może otrzymać świadczenie będą osoby uczestniczące w projekcie outplacementu, Dodatek będzie bezzwrotny. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku będzie zobligowana do przedstawienia dokumentu potwierdzającego minimum 3-miesięczny okres zatrudnienia w nowej pracy, jednocześnie w tym okresie stosunek pracy nie może być przerwany z przyczyn pracownika.

7 Udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom Wydzielanie odrębnego konkursu dla projektów outplacementowych. Zastosowanie procedury przyspieszonego wyboru projektów tzw. szybka ścieżka- skrócenie czasu naboru, oceny i wyboru projektów do dofinansowania do 30 dni (Poddziałanie 8.1.2); Wprowadzenie jednorazowych dodatków relokacyjnych - Poddziałanie 8.1.2; Przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej: Wprowadzenie dodatków motywacyjnych – Poddziałanie 8.1.2;

8 Dodatek motywacyjny Dodatek stanowi element wsparcia w projekcie – nie ma charakteru powszechnego; Dodatek przysługuje osobie biorącej udział w projekcie outplacementu, która podjęła nową pracę za wynagrodzeniem niższym niż u poprzedniego pracodawcy Wysokość dodatku wypłacanego jednorazowo będzie wynosić równowartość trzykrotności różnicy pomiędzy poprzednim (wyższym) a nowym (niższym) wynagrodzeniem brutto, lecz nie więcej niż 4000 zł Dodatek jest bezzwrotny. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku będzie zobligowana do przedstawienia dokumentu potwierdzającego minimum 3 miesięczny okres zatrudnienia w nowej pracy, jednocześnie w tym okresie stosunek pracy nie może być przerwany z przyczyn pracownika.

9 Koszty społeczne spowolnienia gospodarczego Kryteria strategiczne promujące projekty partnerskie, skierowane do grup społecznych najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym (młodzież, osoby niepełnosprawne, osób w wieku 45+) preferujących powstawanie podmiotów ekonomii społecznej, premiujących działania na obszarach województwa najbardziej zagrożonych skutkami kryzysu i o najmniejszej aktywności; Włączenie wszystkich jednostek pomocy społecznej do udziału w realizacji projektów Systemowych (propozycja udziału w Programie złożona 8 jednostkom, które powtórnie nie złożyły wniosku o dofinansowanie); Uruchomienie Obserwatorium Integracji Społecznej

10 Promocja nowych instrumentów Opracowanie nowych treści promocyjnych skierowanych do potencjalnych wnioskodawców/beneficjentów działań antykryzysowych PO KL i ich dystrybucja przez dotychczasowe kanały promocyjne (Biuletyn, strona WWW, ROEFS). Wspieranie potencjalnych projektodawców działań antykryzysowych przez ROEFSy – wyznaczenie celów doradztwa Włączenie innych podmiotów np. RSWI


Pobierz ppt "Zarys działań antykryzysowych Organizacja Posiedzenia współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 8-9 października."

Podobne prezentacje


Reklamy Google