Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie1 Plan Działania na rok 2009 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie1 Plan Działania na rok 2009 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie1 Plan Działania na rok 2009 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego Stare Jabłonki, 4-5 listopada 2008r.

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie2 W ramach Działania 8.1 realizowane są następujące Poddziałania: Poddziałanie 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Poddziałanie 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Poddziałanie 8.1.3 - Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Poddziałanie 8.1.4 - Przewidywanie zmiany gospodarczej

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie3 Formy wsparcia – Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw, doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób samozatrudnionych (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi), Szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności.

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie4 Formy wsparcia – Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych mających na celu opracowanie i wdrażania strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim, wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów zwolnień monitorowanych (outplacement), w tym szkoleń i doradztwa zawodowego, podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo, szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych, szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa,

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie5 Formy wsparcia – Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego, upowszechnianie na poziomie lokalnym i regionalnym idei flexicurity.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie6 Plan Działania na rok 2009 – podstawowe założenia: preferowanie Beneficjentów z naszego regionu, komplementarność z projektami finansowanymi z innych funduszy unijnych, skierowanie wsparcia w szczególności do osób powyżej 45 roku życia i kobiet, realizacja projektów wpisujących się w program Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004-2013.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie7 Kryteria wyboru projektów wspólne dla wszystkich Poddziałań w ramach Działania 8.1 Kryteria dostępu I.Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem). II.Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące, przy czym jego realizacja rozpoczyna się w 2009 roku.

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie8 Kryteria wyboru projektów – Działanie 8.1 Kryteria dostępu I.Grupę docelową projektu stanowią przedsiębiorcy, których siedziba główna lub oddział/filia znajduje się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz osoby zatrudnione u takich przedsiębiorców - Poddziałanie 8.1.1 oraz 8.1.2. II.Projekt realizuje założenia Programu Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004-2013 poprzez realizację szkoleń w zakresie gastronomii i hotelarstwa – projekty w ramach Poddziałania 8.1.1 – (odrębny konkurs – zamknięty). III.Co najmniej 20% ogółu grupy docelowej stanowią osoby w wieku powyżej 50 roku życia - projekty w ramach Poddziałania 8.1.1 – (odrębny konkurs – zamknięty). IV.Grupę docelową projektu stanowią osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa/rybactwa, które w dniu przystąpienia do projektu wykonują działalność rolniczą (pracują w rybołówstwie/rybactwie) na terenie województwa warmińsko- mazurskiego – Poddziałanie 8.1.2. V.Projekt jest realizowany w całości na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, z wyjątkiem projektów, w których w trakcie realizacji projektodawca zgłosi zamiar poszerzenia projektu o komponent ponadnarodowy jako zmiana do wniosku – Poddziałanie 8.1.3.

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie9 Strategiczne kryteria wyboru projektów w Działaniu 8.1 Kryteria strategiczne Waga punktowa w Poddziałaniu: 8.1.18.1.28.1.3 Beneficjent posiada doświadczenie w realizacji projektów zakładających pomoc publiczną na szkolenia i/lub doradztwo w zależności od usługi, jaką realizuje. 42- Grupę docelową w projekcie stanowią pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) oraz kadra zarządzająca MMŚP. 3-- Projekt jest realizowany przez beneficjenta posiadającego siedzibę (filię, oddział) na terenie województwa warmińsko- mazurskiego. 555 Grupę docelową projektu, w co najmniej 50%, stanowią osoby w wieku powyżej 45 lat, jednocześnie w tej grupie wiekowej kobiety stanowią co najmniej 60%. 4--

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie10 Strategiczne kryteria wyboru projektów w Działaniu 8.1 – c.d. Kryteria strategiczne Waga punktowa w Poddziałaniu: 8.1.18.1.28.1.3 Beneficjentem projektu jest podmiot, który nie jest równocześnie beneficjentem pomocy publicznej w ramach tego projektu. Jednocześnie, w ramach jednego projektu wsparciem zostanie objętych: - w przypadku szkoleń ogólnych, co najmniej 4 przedsiębiorców i ich pracowników, - w przypadku szkoleń specjalistycznych, co najmniej 2 przedsiębiorców i ich pracowników. 2-- Projekt obejmuje szkolenia w co najmniej jednym z następujących obszarów: rolno- spożywczym, turystycznym, w tym w hotelarstwie i gastronomii, budownictwie, w tym w budownictwie drogowym, spawalnictwie, usługach dla starzejącego się społeczeństwa, produkcji wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, produkcji mebli. -3- Projekt jest komplementarny ze wsparciem realizowanym w ramach innych niż EFS środków pomocowych Unii Europejskiej (np.: EFRR, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). -4- Beneficjentem projektu jest podmiot, który nie jest równocześnie beneficjentem pomocy publicznej w ramach tego projektu. Jednocześnie, w ramach jednego projektu wsparciem zostanie objętych co najmniej dwóch przedsiębiorców i ich pracowników. -2-

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie11 Strategiczne kryteria wyboru projektów w Działaniu 8.1 – c.d. Kryteria strategiczne Waga punktowa w Poddziałaniu: 8.1.18.1.28.1.3 Projekt zapewnia promowanie rozwiązań wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL, ułatwiających godzenie życia rodzinnego i zawodowego. --6 Projekt zapewnia promowanie i upowszechnianie aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 45 roku życia, zgodnie z Programem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ w zakresie Działania dotyczącego Polityki Rynku Pracy. --7 Projekt przewiduje cross-financing z przeznaczeniem na dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, jednocześnie w grupie docelowej znajdują się osoby niepełnosprawne.* 22- Projekt w ramach którego uczestnicy szkoleń zawodowych uzyskają dokument potwierdzający zdobyte kwalifikacje i przyznający uprawnienia do wykonywania pracy w danym zawodzie.* -2- SUMA20 18 * Kryteria dodane w dniu 31.10.2008r. po uwzględnieniu rekomendacji Komisji Europejskiej

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie12 Środki finansowe do zakontraktowania – Działanie 8.1 Lata 2007-2008Rok 2009 Działanie 8.139 153 287,67* 41 600 000,00 Poddziałanie 8.1.128 198 909,16* 30 000 000,00 Poddziałanie 8.1.29 929 193,35 10 000 000,00 Poddziałanie 8.1.3675 185,16 1 600 000,00 Poddziałanie 8.1.4800 000,00 0,00 * w tym 3 000 000 PLN w ramach pilotażu

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie13 Wartość wskaźników - Działanie 8.1 * Poziom wskaźników za dany rok będzie zweryfikowany na podstawie sprawozdania rocznego. Nazwa wskaźnika produktu Wartość wskaźnika do osiągnięcia w roku 2008* Wartość wskaźnika do osiągnięcia w roku 2009* Docelowa wartość wskaźnika (2013) Działanie 8.1 Rozw ó j pracownik ó w i przedsiębiorstw w regionie 1. Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projekt ó w szkoleniowych (projekty o charakterze regionalnym) 1 0241 2465 402 2. Liczba pracujących os ó b dorosłych, kt ó re zakończyły udział w projektach szkoleniowych, w tym: 6223 8608 549 - liczba os ó b w wieku powyżej 50 roku życia 1187721 621 3. Liczba podmiot ó w, kt ó rym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą 3519 4. Liczba pracownik ó w zagrożonych negatywnymi skutkami proces ó w restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, kt ó rzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania 175213921 5. Liczba partnerstw (sieci wsp ó łpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym 168

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie14 Projekty z komponentem ponadnarodowym Projekty standardowe rozszerzone o komponent ponadnarodowy (Poddziałane 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3). Kwota przeznaczona na zwiększenie wartości projektów z komponentem ponadnarodowym wynosi 500 000 PLN.

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie15 Zestawienie konkursów planowanych do ogłoszenia w 2009 roku. Typ konkursuPlanowany termin ogłoszenia Poddziałanie 8.1.1 Konkurs otwartyI kwartał 2009 Poddziałanie 8.1.1 Konkurs zamkniętyII kwartał 2009 Poddziałanie 8.1.2 Konkurs otwartyI kwartał 2009 Poddziałanie 8.1.3 Konkurs otwartyI kwartał 2009

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie16 Projekt własny WUP Olsztyn Podziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Tytuł projektu: Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce województwa warmińsko- mazurskiego Badania i analizy dotyczące aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowania zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych, upowszechnianie wyników tych badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji. okres realizacji projektu 01.08.2008 – 31.12.2009 budżet projektu łączny budżet projektu wyniesie 800 000,00 PLN oczekiwane rezultaty raport z badań MŚP, 5 raportów częściowych, 2 konferencje, 4 artykuły prasowe, 4 telewizyjne spoty reklamowe.

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie17 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28 10-448 Olsztyn Tel. 089 522 79 00, Fax. 089 522 79 01 Punkt informacyjny EFS Tel. 089 522 79 55 www.up.gov.pl/pokl


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie1 Plan Działania na rok 2009 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google