Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO r r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO r r."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO 01.09.2012 r. - 31.05.2013 r.

2 Ewaluacje Wielkopolska
W województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2012/13 do końca maja we wszystkich typach szkół i placówek przeprowadzono 350 ewaluacji, w tym: 107 całościowych, 132 w obszarze efekty i zarządzanie, 93 w obszarze procesy i środowisko, 18 w obszarze zarządzanie.

3 LICZBA EWALUACJI WRZESIEŃ 2012 – MAJ 2013 WOJ. WIELKOPOLSKIE
PRZEDSZKOLA PODSTAWOWE SZKOŁY GIMNAZJA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEA ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE TECHNIKA PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE BIBLIOTEKI ŁĄCZNIE CAŁOŚCIOWA 31 40 15 8 1 2 7 107 EFEKTY i ZARZADZANIE 14 38 27 10 17 24 132 PROCESY i ŚRODOWISKO 25 33 23 5 3 93 ZARZADZANIE 4 18 72 119 68 20 30 350

4 EFEKTY poziomy spełniania wymagań woj. wielkopolskie przedszkola
DZIECI NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI DZIECI SĄ AKTYWNE RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE POZIOM SPEŁNIANIA WYMAGANIA A B C D E PRZEDSZKOLA 5 33 6 1 - 37 3 4 26 15 TYP PLACÓWKI WYMAGANIE

5 Obszar: Efekty DOBRE I ZŁE PRAKTYKI
1.1. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności 1. Czy dzieci potrafią działać samodzielnie? 2. Czy dzieci potrafią działać w grupie? 3. Czy w przedszkolu tworzy się warunki sprzyjające aktywności ruchowej dziecka? 4. Czy przedszkole wspiera działania twórcze dzieci? 5. Czy dzieci adaptują się do grup rówieśniczych? 6. Czy w przedszkolu analizuje się osiągnięcia dzieci? 7. Czy analiza osiągnięć uwzględnia możliwości rozwojowe dzieci? 8. Czy w przedszkolu wdraża się wnioski z analizy osiągnięć dzieci? 9. Czy wprowadzane zmiany przyczyniają się do rozwijania umiejętności dzieci? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI (najwyższa ocena – A) 1. Nauczyciele stosują różnorodne metody i formy, które sprzyjają rozwijaniu kompetencji społecznych oraz sprawności fizycznej dzieci. 2. Przedszkola spełniające wymaganie na poziomie wysokim podejmowały różnorodne projekty przedszkolne. (najniższa ocena – D) 1. Wnioski formułowane na podstawie diagnozy przedszkolnej oraz formułowane zmiany nie zawsze przekładają się na rozwijanie umiejętności dzieci.

6 Obszar : efekty DOBRE I ZŁE PRAKTYKI
1.2. Dzieci są aktywne 1. Czy dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu? 2. Czy dzieci są zachęcane do samodzielności w działaniach prorozwojowych? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI (najwyższa ocena – A) Nauczyciele diagnozują zachowania podopiecznych i podejmują odpowiednie działania wychowawcze. 2. Działania podejmowane w przedszkolach są ukierunkowane na rozwój kompetencji społecznych oraz sprawności fizycznej dzieci. 3. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach i są zachęcane do samodzielności w działaniach prorozwojowych; dzieci angażują się w wykonywane czynności w formie aktywności ruchowej oraz artystycznej: muzycznej, plastycznej, teatralnej. (najniższa ocena – C) 1. Nauczyciele w niewystarczającym stopniu wspierają działania twórcze dzieci, przez co nie przyczyniają się do kształtowania kreatywnej postawy i rozwijania pomysłowości.

7 Obszar: efekty DOBRE I ZŁE PRAKTYKI
1.3. Respektowane są normy społeczne 1. Czy dzieci mają poczucie bezpieczeństwa? 2. Czy w przedszkolu prowadzona jest diagnoza zachowań dzieci? 3. Czy w przedszkolu podejmuje się działania wychowawcze mające na celu zmniejszanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań? 4. Czy dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje? 5. Czy w przedszkolu analizuje się i ocenia podejmowane działania wychowawcze? 6. Działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań są w razie potrzeby modyfikowane? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI (najwyższa ocena – A) Nauczyciele eliminują zagrożenia i wzmacniają właściwe zachowania. Oceniają także ich skuteczność oraz modyfikują je w razie potrzeb. Rozwiązania organizacyjne i techniczne zapewniają dzieciom bezpieczeństwo na terenie budynku i poza nim. (najniższa ocena – C) Prowadzone analizy skuteczności podejmowanych działań w formie sprawozdawczej nie powodują skutecznych modyfikacji w tym zakresie. Realizowane działania wychowawcze są analizowane i oceniane, ale nie są one ujęte w rozwiązania systemowe. Wynikają raczej z pracy indywidualnej poszczególnych nauczycieli.

8 PROCESY poziomy spełniania wymagań woj. wielkopolskie przedszkola
PRZEDSZKOLE MA KONCEPCJĘ PRACY OFERTA EDUKACYJNA UMOŻLIWIA REALIZACJĘ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROCESY WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI DZIECI MAJĄ CHARAKTER ZORGANIZOWANY PROCESY WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI DZIECI SĄ EFEKTEM WSPÓŁDZIAŁANIA NAUCZYCIELI PROWADZONE SĄ DZIAŁANIA SŁUŻĄCE WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH POZIOM SPEŁNIANIA WYMAGANIA A B C D E PRZEDSZKOLA 6 39 11 - 25 23 2 45 1 47 4 3 5 38 10 TYP PLACÓWKI WYMAGANIE

9 Obszar: procesy DOBRE I ZŁE PRAKTYKI
2.1. Przedszkole ma koncepcję pracy 1. Czy w przedszkolu istnieje, przyjęta przez radę pedagogiczną, koncepcja pracy? 2. Czy przedszkole prowadzi działania realizujące własną koncepcję pracy? 3. Czy koncepcja pracy jest analizowana? 4. Modyfikacje koncepcji pracy przedszkola są wynikiem tych analiz? 5. Czy rodzice znają i akceptują koncepcję pracy przedszkola? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI (najwyższy poziom – A) 1. Przedszkola opracowują koncepcję pracy we współpracy z rodzicami i konsekwentnie ją realizują. (najniższy poziom – C) 1. Koncepcja pracy przedszkola nie zawsze wypracowywana jest wspólnie przez wszystkich nauczycieli.

10 Obszar: procesy DOBRE I ZŁE PRAKTYKI
2.2. Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej 1. Czy oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową? 2. Czy oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami dzieci? 3. Czy oferta programowa przedszkola jest modyfikowana w celu umożliwienia rozwoju zainteresowań dzieci? 4. Czy przedszkole realizuje nowatorskie rozwiązania programowe? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI (najwyższy poziom – A) Przedszkola opracowują koncepcję pracy we współpracy z rodzicami i konsekwentnie ją realizują. Realizowane projekty oraz programy autorskie służą przekazywaniu zagadnień z podstawy programowej i rozwojowi zainteresowań dzieci. W realizację nowatorskich rozwiązań programowych i metodycznych zaangażowane jest także środowisko lokalne. (najniższy poziom – D) 1. Przedszkole podejmuje różne działania podnoszące atrakcyjność i efektywność procesów edukacyjnych, nie są one jednak nowatorskimi rozwiązaniami programowymi.

11 Obszar: procesy DOBRE I ZŁE PRAKTYKI
2.3. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany 1. Czy przedszkole wykorzystuje zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej? 2. Czy procesy edukacyjne są planowane? 3. Czy procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są monitorowane? 4. Czy wnioski z monitoringu są wykorzystywane do planowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI (najwyższy poziom – A) Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są wspólnie planowane, monitorowane i doskonalone, a wnioski służą do planowania dalszej pracy. Wnioski przyczyniają się do planowania procesów rozwoju i edukacji dzieci (pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia indywidualne, gimnastyka korekcyjna itd.) (najniższy poziom – E) 1. Realizacja zajęć dodatkowych nie gwarantuje, że podstawa programowa realizowana jest w stosunku do wszystkich dzieci.

12 Obszar: procesy DOBRE I ZŁE PRAKTYKI
2.4. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli 1. Czy nauczyciele współdziałają przy tworzeniu procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci? 2. Czy nauczyciele współdziałają przy analizie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci? 3. Czy nauczyciele wspierają się w organizacji i realizacji procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI (najwyższy poziom – A) Nauczyciele prowadzą wspólne działania przy tworzeniu procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. W zespołach prowadzą diagnozy i opracowują indywidualne programy wspomagania i korygowania rozwoju. (najniższy poziom – D) Nie wszyscy nauczyciele współdziałają przy tworzeniu procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.

13 Obszar: procesy DOBRE I ZŁE PRAKTYKI
2.5. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych 1. Czy w przedszkolu prowadzona jest diagnoza potrzeb i możliwości dzieci? 2. Czy w przedszkolu dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci? 3. Czy przedszkole w swoich działaniach uwzględnia indywidualizację procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI (najwyższy poziom – A) Przedszkole w swoich działaniach uwzględnia indywidualizację procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci - sposób pracy z dziećmi uwzględnia ich indywidualne możliwości i potrzeby. Nauczyciele dobierają zadania odpowiednio do kompetencji poszczególnych dzieci. Prowadzi się systematyczną diagnozę potrzeb i możliwości wszystkich dzieci. (najniższy poziom – D) Nauczyciele stosują jednorodne metody wspierania i motywowania dzieci, które nie są w pełni dostosowane do ich możliwości i potrzeb. 2. Prowadzone przez przedszkole działania nie sprzyjają wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci. Swoje wymagania nauczyciele dostosowują do wieku dziecka, a nie do jego potrzeb i możliwości.

14 ŚRODOWISKO poziomy spełniania wymagania woj. wielkopolskie przedszkola
WYKORZYSTYWANE SĄ ZASOBY ŚRODOWISKA NA RZECZ WZAJEMNEGO ROZWOJU WYKORZYSTYWANE SĄ INFORMACJE O LOSACH DZIECI, KTÓRE UCZĘSZCZAŁY DO PRZEDSZKOLA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO RODZICE SĄ PARTNERAMI PRZEDSZKOLA POZIOM SPEŁNIANIA WYMAGANIA A B C D E PRZEDSZKOLA 19 34 3 - 36 14 8 37 9 1 2 40 12 TYP PLACÓWKI WYMAGANIE

15 1. Czy przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska?
Obszar: środowisko 3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju 1. Czy przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska? 2. Czy przedszkole współpracuje z różnymi podmiotami działającymi w środowisku? 3. Czy przedszkole identyfikuje potrzeby i możliwości lokalnego środowiska? 4. Czy przedszkole prowadzi działania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb lokalnego środowiska? 5. Czy przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych w procesie wychowania i nauczania? 6. Czy współpraca przedszkola z podmiotami działającymi w środowisku wpływa na rozwój dzieci? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI (najwyższy poziom – A) Przedszkola podejmują szereg działań na rzecz środowiska lokalnego – wspólnie inicjują działania, w których wykorzystuje się zasoby własne oraz otoczenia. (najniższy poziom – C) 1. Przedszkole współpracuje z różnymi podmiotami działającymi w środowisku lokalnym, ale nie ma to charakteru stałego.

16 Obszar: środowisko DOBRE I ZŁE PRAKTYKI
3.2. Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola 1. Czy przedszkole śledzi losy byłych podopiecznych? 2. Czy wykorzystuje się informacje o losach dzieci w procesie doskonalenia pracy dydaktycznej i wychowawczej? 3. Czy przedszkole przygotowuje do funkcjonowania społecznego? 4. Czy przedszkole przygotowuje do dalszego kształcenia? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI (najwyższy poziom – A) 1. Przedszkola wnikliwie analizują losy swoich absolwentów, informacje na ich temat pozyskują w trakcie spotkań z dziećmi, rozmów z ich rodzicami i dzięki corocznemu ankietowaniu nauczycieli szkoły podstawowej. (najniższy poziom – E) 1. Przedszkole śledzi losy swoich podopiecznych w ogóle lub jedynie w sposób nieformalny. Nie zbiera się informacji o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola, a nauczyciele nie wykorzystują takich informacji w procesie doskonalenia pracy dydaktycznej i wychowawczej.

17 3.3. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego
Obszar: środowisko 3.3. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego 1. Czy przedszkole prowadzi różnorodne działania informacyjne dotyczące przedszkola i osiągnięć jego wychowanków? 2. Czy rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska znają osiągnięcia przedszkola i jego wychowanków? 3. Czy przedszkole prowadzi działania mające na celu upowszechnienie wychowania przedszkolnego? 4. Czy rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają przedszkole jako placówkę dbającą o jakość kształcenia? 5. Czy rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają przedszkole jako placówkę dbającą o relacje z lokalnym środowiskiem? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI (najwyższy poziom – A) 1. W przedszkolach podejmuje się działania mające na celu upowszechnianie informacji o ofercie, podejmowanych działaniach i osiągnięciach wychowanków. 2. Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają przedszkola jako dbające o jakość kształcenia i relacje ze środowiskiem. (najniższy poziom – E) 1. Przedszkole nie propagują w szerszej skali swoich działań; nie wykazują też potrzeby zbierania informacji na temat byłych wychowanków w szkole.

18 Obszar: środowisko DOBRE I ZŁE PRAKTYKI
3.4. Rodzice są partnerami przedszkola 1. Czy rodzice są zachęcani do dzielenia się opiniami na temat pracy przedszkola i korzystają z tej możliwości? 2. Czy przedszkole prowadzi różne formy wspierania rodziców w wychowaniu? 3. Czy rodzice mają wpływ na działania przedszkola? 4. Czy rodzice są zaangażowani we współpracę z przedszkolem? 5. Czy rodzice opiniują działania przedszkola? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI (najwyższy poziom – A) Wyniki edukacyjne osiągane w pracy z dziećmi są między innymi efektem współpracy z różnymi podmiotami środowiska lokalnego. Szczególnie istotne są wspólne projekty, przedsięwzięcia i akcje środowiskowe, które przyczyniają się do pogłębiania wiedzy i kształtowania pożądanych postaw dzieci i przynoszą korzyści lokalnej społeczności. (najniższy poziom – E) 1. Przedszkole w małym stopniu pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy, którzy w małym stopniu są wspierani i zachęcani do dzielenia się opiniami na temat pracy przedszkola. Mają niewielki wpływ na jego pracę.

19 ZARZĄDZANIE poziomy spełniania wymagań woj. wielkopolskie przedszkola
FUNKCJONUJE WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH SPRAWOWANY JEST WEWNĘTRZNY NADZÓR PEDAGOGICZNY PLACÓWKA MA ODPOWIEDNIE WARUNKI LOKALOWE I WYPOSAŻENIE POZIOM SPEŁNIANIA WYMAGANIA A B C D E PRZEDSZKOLA 1 29 16 - 13 2 9 6 TYP PLACÓWKI WYMAGANIE

20 Obszar: zarządzanie DOBRE I ZŁE PRAKTYKI
4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach 1. Czy nauczyciele są zaangażowani w pracę zespołów? 2. Czy zespoły analizują efekty swojej pracy? 3. Czy nauczyciele wspólnie planują działania w szkole opierając się na analizie efektów pracy zespołów? 4. Czy nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy? 5. Czy nauczyciele uczestniczą w formach doskonalenia zawodowego dotyczących metod i form współpracy? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI (najwyższy poziom – A) Zespoły nauczycielskie realnie wpływają na działania przedszkola poprzez modyfikowanie oferty przedszkola. Nauczyciele są kreatywni i zaangażowani w pracę zespołów podczas wspólnych działań (najniższy poziom – D) 1. Nauczyciele nie doskonalą metod i form pracy zespołowej.

21 4.2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny
Obszar: zarządzanie 4.2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny 1. Czy dyrektor szkoły angażuje nauczycieli do udziału w realizacji ewaluacji wewnętrznej? 2. Czy wyniki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy szkoły? 3. Czy ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest z udziałem zespołów nauczycieli? 4. Czy wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego przyczyniają się do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkoły? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI (najwyższy poziom – A) Nauczyciele angażują się w ewaluację wewnętrzną i podejmują działania podnoszące jakość pracy własnej oraz pracy przedszkola. Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora pozwalają wprowadzać zmiany w funkcjonowaniu przedszkola i określać dalsze kierunki pracy. (najniższy poziom – D) 1. Nauczyciele nie potwierdzają uczestniczenia w systemowym badaniu ewaluacyjnym. 2. Wnioski z nadzoru są zbyt ogólne i nie znajdują przełożenia w planach pracy w kolejnych latach (nie przyczyniają się do rozwoju przedszkola).

22 4.3. Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie
Obszar: zarządzanie 4.3. Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie 1. Czy warunki lokalowe przedszkola są wystarczające do realizowania podstawy programowej i przyjętych w przedszkolu programów nauczania? 2. Czy w przedszkolu znajduje się wyposażenie wystarczające do realizowania podstawy programowej i przyjętych w szkole programów nauczania? 3. Czy w przedszkolu istnieje plan wzbogacania warunków lokalowych i wyposażenia szkoły? 4. Czy w przedszkolu podejmuje się działania mające na celu wzbogacenie warunków lokalowych i wyposażenia dydaktycznego? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI (najwyższy poziom – A) 1. Warunki lokalowe i wyposażenie sprzyjają realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 2. Istnieje plan wzbogacania warunków lokalowych oraz wyposażenia placówki, które służy zaspokajaniu ciekawości poznawczej dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych, sprzyja aktywności ruchowej i twórczej. (najniższy poziom – E) 1. Wyposażenie przedszkola w ograniczonym stopniu wystarcza do realizacji podstawy programowej i przyjętych programów nauczania. 2. Wyposażenie na placu zabaw nie posiadało aktualnych certyfikatów pozwalających na jego użytkowanie, co mogło stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci.

23 województwo wielkopolskie
Wnioski z kontroli planowych wrzesień 2012 – maj 2013 województwo wielkopolskie

24 Kontrole planowe w przedszkolach:
Prawidłowości organizacji oddziału przedszkolnego - 73 kontrole. Organizowanie i realizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psych-ped. oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych – 259 kontroli, w tym 15 w przedszkolach .

25 . Kontrole przeprowadzili upoważnieni przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Poznaniu stosując Arkusz kontroli zgodny ze wzorem ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Arkusze kontroli planowych umieszczone są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: oraz na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu:

26 Prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego
Wykaz aktów prawnych: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324), Załączniki Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487).

27 Prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego
W trakcie kontroli przeprowadzano rozmowę z dyrektorem przedszkola/ szkoły podstawowej, a także dokonywano analizy następującej dokumentacji: statut szkoły/przedszkola, dziennik zajęć, indywidualne zeszyty obserwacji dziecka, diagnoza przedszkolna dziecka, inne dokumenty dotyczące przedmiotu kontroli. 27

28 Prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego
Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym była niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa - wydano zalecenie dokonania zmian w zakresie liczby dzieci w publicznym oddziale przedszkolnym. Statut nie określał celów i zadań wynikających z przepisów prawa w zakresie: udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a także w zakresie zadań nauczycieli. Naruszane przepisy prawa: § 2 ust. 1 pkt 1 lit. A, b, c zał. nr 1, § 15 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 zał. nr 1, § 2 ust. 1 pkt 2, 3, 4 za. Nr 1 do rozp. MEN z dnia r. w sprawie ramowych statutów publicznego p-la oraz publicznych szkół §4 ust. 2 pkt 1 rozp. MENiS z dnia r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej oraz rodzajów tej dokumentacji .

29 Organizowanie i realizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych Wykaz aktów prawnych: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.)

30 - indywidualne programy zajęć,
Organizowanie i realizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych W trakcie kontroli przeprowadzano rozmowę z dyrektorem przedszkola/ szkoły podstawowej/ placówki, a także dokonywano analizy następującej dokumentacji: arkusz organizacyjny, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych i zespołowych, plany zajęć dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych, - indywidualne programy zajęć, dzienniki zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, - zeszytami obserwacji, innymi dokumentami dotyczącymi przedmiotu kontroli. 30

31 Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:
Organizowanie i realizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Nieprawidłowy wymiar zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (poniżej 2 godzin dziennie); do zeszytu obserwacji nie wpisano informacji dotyczących opanowywania nowych umiejętności; dziennik zajęć rewalidacyjno- wychowawczych był prowadzony niezgodnie z przepisami. Naruszane przepisy prawa: § 8 ust. 2, § 9 ust. 1 pkt 2, § 10 ust. 1 pkt 2, § 11 ust. 2 rozp. MEN z dnia r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.

32 województwo wielkopolskie
Wnioski z kontroli doraźnych wrzesień 2012 – maj 2013 województwo wielkopolskie

33 Wykaz aktów prawnych (odniesienie do stanu prawnego obowiązującego w czasie przeprowadzanych kontroli): Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69 z późn. zm.) Ustawa - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) 33

34 Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400) Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami Nieprawidłowość: Dyrektor przedszkola zatrudnił nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji (§ 4 ust.1 i ust. 2).

35 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69 z późn. zm.) Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki Nieprawidłowość: Dyrektor przedszkola nie zawiadomił niezwłocznie rodziców dziecka o wypadku (§ 41 ust. 1 pkt 1- 5). Pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym nie były odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do nich dostępem (§ 15).

36 Przestrzeganie statutu i organizacji pracy przedszkola
Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) załącznik nr 1 - przedszkola Przestrzeganie statutu i organizacji pracy przedszkola Nieprawidłowość: Do oddziału specjalnego obejmującego dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi przyjęto niewłaściwą liczbę dzieci. Statut przedszkola nie określał: przypadków, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków; warunków pobytu w przedszkolu zapewniających dzieciom bezpieczeństwo; zakresu zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole; form współdziałania nauczycieli z rodzicami; szczegółowych zasad rekrutacji dzieci do przedszkola. obowiązków wychowanków . 36

37 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO r r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google