Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO
szkoły podstawowe wrzesień maj 2013

2 Ewaluacje Wielkopolska
W województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2012/13 do końca maja przeprowadzono 350 ewaluacji, w tym: 107 całościowych, 132 w obszarze efekty i zarządzanie, 93 w obszarze procesy i środowisko, 18 w obszarze zarządzanie.

3 Liczba ewaluacji w podziale na typy szkół
PRZEDSZKOLA PODSTAWOWE SZKOŁY GIMNAZJA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEA ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE TECHNIKA PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE BIBLIOTEKI ŁĄCZNIE CAŁOŚCIOWA 31 40 15 8 1 2 7 107 EFEKTY i ZARZADZANIE 14 38 27 10 17 24 132 PROCESY i ŚRODOWISKO 25 33 23 5 3 93 ZARZADZANIE 4 18 72 119 68 20 30 350

4 EFEKTY poziomy spełniania wymagań woj. wielkopolskie szkoły podstawowe
ANALIZUJE SIĘ WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH UCZNIOWIE NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE POZIOM SPEŁNIANIA WYMAGANIA A B C D E SZKOŁY PODSTAWOWE 2 33 32 9 1 4 35 31 6 12 56 7 53 15

5 Obszar: Efekty DOBRE I ZŁE PRAKTYKI
1.1. Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 1. Czy w szkole przeprowadzana jest analiza wyników egzaminów zewnętrznych? 2. Czy analiza jest prowadzona w celu poprawy jakości pracy szkoły? 3. Czy wnioski z analizy są wdrażane? 4. Czy w szkole stosuje się jakościowe i ilościowe metody analizy? 5. Czy wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI (najwyższa ocena – A) Wnikliwa, wieloaspektowa analiza wyników egzaminów zewnętrznych służy modyfikowaniu stosowanych metod, formułowaniu rzetelnej informacji o poziomie wiadomości i umiejętności dla uczniów i rodziców i podniesieniu jakości pracy szkoły i kształcenia. 2. Efektem jest prowadzenie zorganizowanych, systematycznych i celowych działań wpływających na sukcesy wszystkich uczniów oraz poprawa jakości pracy szkoły. (najniższa ocena – E) Mimo podejmowania działań wspierających wyniki sprawdzianu nie ulegają poprawie; brakuje systemowych działań dydaktycznych i metodycznych. 2. Sposób interpretacji wyników sprawdzianu oraz wnioskowanie o skuteczności pracy dydaktycznej jest nieskuteczny.

6 Obszar: efekty DOBRE I ZŁE PRAKTYKI
1.2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności 1. Czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową? 2. Czy w szkole analizuje się osiągnięcia uczniów? 3. Czy analiza osiągnięć szkolnych uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów? 4. Czy w szkole formułuje się wnioski z analizy osiągnięć uczących się? 5. Czy nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskania lepszych wyników przez uczniów? 6. Czy w szkole wdraża się wnioski z analizy osiągnięć uczących się? 7. Czy wdrażanie wniosków przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI (najwyższa ocena – A) 1. Formułowane i wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce, o czym świadczą wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych. Nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskiwania lepszych wyników przez uczniów, o czym są przekonani zarówno uczniowie, jak i rodzice. 2. Efektywność nauczania w zakresie podstawy programowej jest wysoka. Nauczyciele podejmują liczne i systematyczne działania, by wspierać rozwój intelektualny i osobowy uczniów. 3. Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, projektach, zawodach itp.; zajmują wysokie miejsca w wielu konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych w kraju, województwie i regionie. (najniższa ocena – E) Rodzice uczniów uznają, że część zadań szkoły przerzucana jest na dom, bowiem nie zawsze w pełni jest wykorzystany czas na zajęcia lekcyjne i należytą realizację podstawy programowej. Nauczyciele nie mają pełnego poczucia, iż wyposażyli swoich uczniów w wiedzę i umiejętności opisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

7 Obszar: efekty DOBRE I ZŁE PRAKTYKI
1.3. Uczniowie są aktywni 1. Czy uczniowie są zaangażowani w zajęcia organizowane przez szkołę? 2. Czy uczniowie są zaangażowani w zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę? 3. Czy uczący się podejmują inicjatywy dotyczące ich własnego rozwoju i rozwoju szkoły? 4. Czy szkoła realizuje działania zainicjowane przez uczących się? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI (najwyższa ocena – A) 1. Uczniowie zgłaszają szereg inicjatyw na rzecz własnego rozwoju oraz rozwoju szkoły, są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności. 2. Szkoła realizuje działania zainicjowane przez uczniów w sposób stały i systematyczny, a opinia o tych działaniach jest powszechna w środowisku. 3. Nauczyciele wdrażają innowacje pedagogiczne i stymulują aktywność uczniów m.in. poprzez szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. (najniższa ocena – D) Aktywność uczniów często ogranicza się do prostych inicjatyw rozrywkowych, rekreacyjnych, charytatywnych czy porządkowych. Uczniowie nie są samodzielni w podejmowaniu inicjatyw na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły, która sporadycznie realizuje zainicjowane przez nich działania.

8 Obszar: efekty DOBRE I ZŁE PRAKTYKI
1.4. Respektowane są normy społeczne 1. Czy uczniowie czują się bezpiecznie? 2. Czy uczniowie znają obowiązujące w szkole normy? 3. Czy w szkole prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów i zagrożeń? 4. Czy w szkole podejmuje się działania wychowawcze mające na celu zmniejszanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań? 5. Czy w szkole prowadzi się analizę podejmowanych działań mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań? 6. Czy działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań są w razie potrzeby modyfikowane? 7. Czy podczas modyfikacji działań wychowawczych uwzględnia się inicjatywy uczących się? 8. Czy uczniowie prezentują zachowania zgodne z wymaganiami? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI (najwyższa ocena – A) 1. Obowiązujące normy społeczne oraz podejmowane działania sprawiają, że uczniowie czują się w szkołach bezpiecznie. 2. Szkoły realizują spójne i wieloletnie działania podejmowane w kierunku zapobiegania zjawiskom szeroko pojętej agresji i przemocy (fizycznej, psychicznej, słownej) wśród dzieci i młodzieży, które są analizowane i dostosowywane do występujących aktualnie problemów. (najniższa ocena – D) W szkole nie diagnozuje się zagrożeń, ale podejmuje się działania skierowane na ich eliminowanie, nie analizuje się i nie ocenia ich skuteczności. Oddziaływania wychowawcze i profilaktyczne nie uwzględniają inicjatyw uczniów.

9 POZIOMY SPEŁNIANIA WYMAGAŃ woj. wielkopolskie PROCESY
SZKOŁA MA KONCEPCJĘ PRACY OFERTA EDUKACYJNA UMOŻLIWIA REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ PROCESY EDUKACJYNE MAJĄ CHARAKTER ZORGANIZOWANY PROCESY EDUKACYJNE SĄ EFEKTEM WSPÓŁDZIAŁANIA NAUCZYCIELI KSZTAŁTUJE SIĘ POSTAWY UCZNIÓW PROWADZONE SĄ DZIAŁANIA SŁUŻĄCE WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH POZIOM SPEŁNIANIA WYMAGANIA A B C D E SZKOŁY PODSTAWOWE 7 53 11 1 40 19 2 28 35 8 4 51 16 50 3 41 26 TYP PLACÓWKI WYMAGANIE

10 Obszar: procesy DOBRE I ZŁE PRAKTYKI
2.1. Szkoła ma koncepcję pracy 1. Czy istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana pracownikom szkoły? 2. Czy istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły została przyjęta przez radę pedagogiczną? 3. Czy szkoła prowadzi działania realizujące koncepcję pracy szkoły? 4. Czy koncepcja pracy szkoły jest analizowana? 5. Czy modyfikacje koncepcji pracy szkoły są wynikiem tych analiz? 6. Czy istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana uczniom i akceptowana przez nich? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI (najwyższy poziom – A) Koncepcja pracy szkoły jest znana i akceptowana, gdyż została wypracowana przez przedstawicieli całej społeczności szkolnej podczas panelu dyskusyjnego i warsztatów. 2. Prowadzone liczne działania realizujące koncepcję zawarte w planach pracy oraz programach profilaktyki i wychowawczym są analizowane, a w razie potrzeb podlegają zmianom. (najniższy poziom – D) Rodzice uczniów uznali, że nie znają koncepcji pracy szkoły, a program wychowawczy nie był przez nich współtworzony ani z nimi konsultowany.

11 Obszar: procesy DOBRE I ZŁE PRAKTYKI
2.2. Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej 1. Czy oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową? 2. Czy oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami uczniów? 3. Czy oferta edukacyjna uwzględnia kształtowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy? 4. Czy realizacja podstawy programowej jest monitorowana? 5. Czy oferta edukacyjna szkoły jest modyfikowana w celu umożliwienia pełniejszego rozwoju uczniów? 6. Czy szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania programowe? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI (najwyższy poziom – A) Oferta edukacyjna jest modyfikowana w celu dostosowywania jej do potrzeb uczniów; realizowane są liczne zajęcia dodatkowe i projekty unijne. W szkole wykorzystuje się różnorodne narzędzia do monitorowania realizacji podstawy programowej. Oferta programowa ukierunkowana jest na nabywanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy. (najniższy poziom – D) W opinii rodziców, szkoła w niewielkim zakresie rozwija zainteresowania i aspiracje ich dzieci. Oferta edukacyjna szkoły nie uwzględnia nowatorskich rozwiązań programowych.

12 Obszar: procesy DOBRE I ZŁE PRAKTYKI
2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany 1. Czy w szkole wykorzystuje się zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej? 2. Czy procesy edukacyjne są planowane? 3. Czy organizacja procesów edukacyjnych sprzyja uczeniu się? 4. Czy stosowane w szkole metody nauczania sprzyjają uczeniu się? 5. Czy ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce? 6. Czy ocenianie uczniów motywuje ich do dalszej pracy? 7. Czy w szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów? 8. Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane? 9. Czy wnioski z monitoringu są wykorzystywane do planowania procesów edukacyjnych? 10. Czy współpraca nauczycieli i uczniów dotyczy procesów edukacyjnych? 11. Czy nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się? 12. Czy informacja o postępach w nauce pomaga uczniom uczyć się? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI (najwyższy poziom – B) 1. Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania. Ocenianie daje informacje pomagające w dalszej nauce i motywuje uczniów także do zachęcają ich do pomocy koleżeńskiej. 2. Rodzicom udziela się wskazówek, jak efektywnie pracować z dzieckiem w procesie uczenia się. 3. Wyniki monitorowania osiągnięć uczniów są analizowane, a wnioski z tych analiz są wdrażane. 4. Szkoła dysponuje dobrymi warunkami, co sprzyja organizacji procesu edukacyjnego i pozwala na realizację podstawy programowej. (najniższy poziom – E) 1. Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są zorganizowane w sposób nie zawsze sprzyjający uczeniu się - nie są planowane zgodnie z higieną pracy uczniów. 2. Ocenianie nie wszystkim uczniom daje informację o postępach w nauce i motywuje do dalszej pracy. 3. Procesy edukacyjne nie są monitorowane i doskonalone; informacja o postępach w nauce nie pomaga uczniom w planowaniu indywidualnego rozwoju.

13 Obszar: procesy DOBRE I ZŁE PRAKTYKI
2.4. Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli 1. Czy nauczyciele współdziałają przy tworzeniu procesów edukacyjnych? 2. Czy nauczyciele współdziałają przy analizie procesów edukacyjnych? 3. Czy nauczyciele wspierają się w organizacji i realizacji procesów edukacyjnych? 4. Czy proces zmiany jest efektem wspólnych decyzji? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI (najwyższy poziom – A) Nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji nowatorskich rozwiązań i uczestniczą w licznych ogólnopolskich projektach edukacyjnych. Wszelkie zmiany dotyczące przebiegu procesów edukacyjnych następują w wyniku wspólnych ustaleń między nauczycielami. Większość nauczycieli uważa, że ma wpływ na podejmowane decyzje. Nauczyciele deklarują udzielanie sobie wzajemnego wsparcia przy organizacji i realizacji procesów edukacyjnych. (najniższy poziom – D) 1. Nauczyciele nie mają poczucia współdecydowania o wprowadzanych modyfikacjach i zmianach w realizacji procesów edukacyjnych. 2. Nauczyciele współtworzą procesy edukacyjne, ale nie współdziałają przy ich analizie.

14 Obszar: procesy DOBRE I ZŁE PRAKTYKI
2.5. Kształtuje się postawy uczniów 1. Czy działania wychowawcze podejmowane w szkole są spójne? 2. Czy działania wychowawcze są adekwatne do potrzeb uczniów? 3. Czy uczniowie uczestniczą w działaniach sprzyjających kształtowaniu pożądanych społecznie postaw? 4. Czy uczniowie biorą udział w planowaniu i modyfikowaniu działań wychowawczych w szkole? 5. Czy wnioski z analizy działań wychowawczych są wdrażane? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI (najwyższy poziom – A) Podejmowane przez szkołę działania wychowawcze są spójne z koncepcją pracy i adekwatne do potrzeb i oczekiwań uczniów. Wnioski z analizy tych działań są wykorzystywane do planowania dalszych procesów wychowawczych w szkole. Uczniowie zgadzają się z promowanymi postawami, o czym może świadczyć ich wielkie zaangażowanie w proponowane przedsięwzięcia. (najniższy poziom – E) Uczniowie nie biorą udziału w planowaniu i modyfikowaniu działań wychowawczych w szkole. Wnioski z analizy działań wychowawczych nie są więc w pełni wdrażane. Nie formułuje się wniosków i nie modyfikuje w oparciu o prowadzoną analizę działań wychowawczych zgodnie z potrzebami uczniów i z ich udziałem.

15 Obszar: procesy DOBRE I ZŁE PRAKTYKI
2.6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych 1. Czy nauczyciele znają możliwości swoich uczniów? 2. Czy uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości? 3. Czy w szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów? 4. Czy uczniowie biorą udział w planowaniu i modyfikowaniu działań wychowawczych w szkole? 5. Czy w szkole prowadzone są działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI (najwyższy poziom – A) Nauczyciele znają możliwości swoich uczniów. Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości. W szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów i uwzględniające indywidualizację procesu edukacji. (najniższy poziom – D) W szkole nie prowadzi się zajęć specjalistycznych, jak również w niewystarczającym stopniu uwzględnia się indywidualizację procesu edukacji. 2. Uczniowie nie osiągają sukcesu edukacyjnego ze względu na brak motywacji do nauki i małe zainteresowanie rodziców osiągnięciami edukacyjnymi dzieci.

16 ŚRODOWISKO poziomy spełniania wymagań woj. wielkopolskie
szkoły podstawowe WYKORZYSTYWANE SĄ ZASOBY ŚRODOWISKA NA RZECZ WZAJEMNEGO ROZWOJU WYKORZYSTYWANE SĄ INFORMACJE O LOSACH ABSOLWENTÓW PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY POZIOM SPEŁNIANIA WYMAGANIA A B C D E SZKOŁY PODSTAWOWE 27 43 2 1 36 23 8 3 4 52 14 44 TYP PLACÓWKI WYMAGANIE

17 Obszar: środowisko DOBRE I ZŁE PRAKTYKI
3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju 1. Czy szkoła podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska? 2. Czy szkoła współpracuje z różnymi podmiotami działającymi w środowisku? 3. Czy szkoła identyfikuje potrzeby i możliwości lokalnego środowiska? 4. Czy szkoła prowadzi działania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb lokalnego środowiska? 5. Czy szkoła korzysta z zasobów środowiskowych w procesie wychowania i nauczania? 6. Czy współpraca szkoły z podmiotami działającymi w środowisku wpływa na rozwój uczniów? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI (najwyższy poziom – A) Szkoła podejmuje wiele inicjatyw na rzecz środowiska, współpracuje z różnymi podmiotami, identyfikuje potrzeby i jego możliwości, co korzystnie wpływa na rozwój uczniów. W opinii partnerów środowiskowych, jest miejscem kulturotwórczym oraz placówką integrującą środowisko. Działania podejmowane w ramach współpracy są wielokierunkowe i dotyczą różnych dziedzin, np. nauki, ekologii, imprez środowiskowych. Korzyści z tej współpracy są dwukierunkowe i satysfakcjonujące dla każdej ze stron. (najniższy poziom – C) W działaniach szkoły tylko częściowo uwzględnione są możliwości i potrzeby środowiska. 2. Udział uczniów w wielu działaniach podejmowanych przez szkołę jest bardzo ograniczony.

18 Obszar: środowisko DOBRE I ZŁE PRAKTYKI
3.2. Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów 1. Czy szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów w procesie nauczania i wychowania? 2. Czy szkoła współpracuje z absolwentami? 3. Czy szkoła przygotowuje do dalszej edukacji? 4. Czy szkoła przygotowuje do funkcjonowania na rynku pracy? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI (najwyższy poziom – A) 1. Szkoła współpracuje z absolwentami na wielu płaszczyznach. Działania wychowawcze są spójne i mają swoją kontynuację od etapu przedszkolnego do etapu gimnazjalnego. (najniższy poziom – E) Szkoła nie wykorzystuje informacji o absolwentach w stosunku do uczniów obecnie uczących się w szkole. W opinii rodziców szkoła nie przygotowuje wystarczająco do dalszej edukacji.

19 Obszar: środowisko DOBRE I ZŁE PRAKTYKI
3.3. Promowana jest wartość edukacji 1. Czy szkoła prowadzi działania informacyjne dotyczące oferty edukacyjnej, działań szkoły i jej osiągnięć? 2. Czy rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska znają osiągnięcia szkoły i jego uczniów? 3. Czy szkoła informuje o celowości i skuteczności swoich działań? 4. Czy szkoła prowadzi działania w lokalnej społeczności promujące wartość uczenia się przez całe życie? 5. Czy rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają szkołę jako dbającą o jakość uczenia się? 6. Czy rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają szkołę jako dbającą o relacje z lokalnym środowiskiem? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI (najwyższy poziom – A) Szkoła prowadzi bardzo szerokie działania informacyjne w lokalnej prasie i w mediach dotyczące oferty edukacyjnej, co potwierdzają rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska. Prowadzi się działania edukacyjne dla dorosłych, np. konsultacje angażujące członków lokalnej społeczności, akcje społeczne , działania informacyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi itd. (najniższy poziom – D ) Szkoła prowadzi działania edukacyjne dla dorosłych, jednak są one w małym stopniu ukierunkowane na promowanie wartości uczenia się przez całe życie. Rodzice i partnerzy nie postrzegają szkoły jako dbającej o jakość uczenia się. Część badanych nie zna dokonań szkoły i jej uczniów, co świadczy o niewystarczającej ilości przekazywanych informacji.

20 Obszar: środowisko DOBRE I ZŁE PRAKTYKI
3.4. Rodzice są partnerami szkoły 1. Czy rodzice dzielą się opiniami na temat pracy szkoły oraz procesu nauczania? 2. Czy opinie pozyskane od rodziców mają wpływ na działania szkoły? 3. Czy szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci? 4. Czy rodzice są informowani o rozwoju ich dzieci? 5. Czy rodzice biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI (najwyższy poziom – B) Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. Informuje ich o sukcesach i problemach dzieci oraz wspiera w wychowaniu. Rodzice biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły i uczestniczą w jej działaniach, np. mają wpływ na wybór nauczyciela wychowawcy przy zapisie dziecka do szkoły. (najniższy poziom – E) Szkoła nie pozyskuje i nie wykorzystuje opinii rodziców na temat swojej pracy. Rodzice uczestniczą w podejmowanych przez placówkę działaniach, lecz nie współdecydują w sprawach szkoły.

21 ZARZĄDZANIE poziomy spełniania wymagań woj. wielkopolskie
szkoły podstawowe FUNKCJONUJE WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH SPRAWOWANY JEST WEWNĘTRZNY NADZÓR PEDAGOGICZNY PLACÓWKA MA ODPOWIEDNIE WARUNKI LOKALOWE I WYPOSAŻENIE POZIOM SPEŁNIANIA WYMAGANIA A B C D E SZKOŁY PODSTAWOWE 5 55 21 3 1 6 51 18 8 43 29 TYP PLACÓWKI WYMAGANIE

22 Obszar: Zarządzanie DOBRE I ZŁE PRAKTYKI
4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach 1. Czy nauczyciele są zaangażowani w pracę zespołów? 2. Czy zespoły analizują efekty swojej pracy? 3. Czy nauczyciele wspólnie planują działania w szkole opierając się na analizie efektów pracy zespołów? 4. Czy nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy? 5. Czy nauczyciele uczestniczą w formach doskonalenia zawodowego dotyczących metod i form współpracy? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI (najwyższy poziom – A) 1. Problemy rozwiązywane są zespołowo, przy wsparciu dyrekcji, rodziców i uczniów. 2. Nauczyciele wspierają się w organizacji i realizacji procesów edukacyjnych i wychowawczych poprzez działania zespołów przedmiotowych i zadaniowych. 3. Nauczyciele podczas spotkań omawiają trudności dotyczące nauczania oraz wychowania, ustalają wspólne działania w przypadku uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze; organizowana jest także pomoc koleżeńska, a w razie potrzeby pomoc indywidualną. (najniższy poziom – E) 1. W szkole nie prowadzono w analizy efektów pracy zespołów. Działania podejmowane w szkole nie wynikają one z analizy efektów pracy zespołów. 2. Nauczyciele nie uczestniczą w szkoleniach dotyczących doskonalenia metod i form pracy zespołowej.

23 4.2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny
Obszar: Zarządzanie 4.2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny 1. Czy dyrektor szkoły angażuje nauczycieli do udziału w realizacji ewaluacji wewnętrznej? 2. Czy wyniki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy szkoły? 3. Czy ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest z udziałem zespołów nauczycieli? 4. Czy wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego przyczyniają się do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkoły? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI (najwyższy poziom – A) 1. Nadzór pedagogiczny jest realizowany w sposób systematyczny – zadania są planowane i wykonywane przez zespoły nauczycieli. 2. Wyniki wewnętrznego nadzoru są wykorzystywane do planowania oraz wprowadzania zmian w funkcjonowaniu i rozwoju placówki, co skutkuje podniesieniem jakości pracy szkoły. (najniższy poziom – D) Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego nie są w pełni wykorzystywane do planowania i realizowania konkretnych działań: w planie pracy na kolejny rok szkolny nie znajdują się odniesienia do wniosków z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego roku minionego. W szkole brakuje planowego, systemowego wdrażania wniosków z nadzoru oraz znaczących, trwałych zmian w jej funkcjonowaniu.

24 4.3. Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie
Obszar: Zarządzanie 4.3. Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie 1. Czy warunki lokalowe szkoły są wystarczające do realizowania podstawy programowej i przyjętych w przedszkolu programów nauczania? 2. Czy w przedszkolu znajduje się wyposażenie wystarczające do realizowania podstawy programowej i przyjętych w szkole programów nauczania? 3. Czy w szkole istnieje plan wzbogacania warunków lokalowych i wyposażenia szkoły? 4. Czy w szkole podejmuje się działania mające na celu wzbogacenie warunków lokalowych i wyposażenia dydaktycznego? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI (najwyższy poziom – A) Podejmowane są różnorodne działania mające na celu wzbogacanie bazy szkoły. Zauważyć należy zgodną i efektywną współpracę nauczycieli, rodziców, samorządu i partnerów w doskonaleniu bazy i wyposażenia. Szkoły mają odpowiednie warunki lokalowe odpowiednie do realizacji podstawy programowej. Wiele szkół dysponuje kompleksem boisk sportowych. (najniższy poziom – D) Plan wzbogacania warunków lokalowych i wyposażenia nie odnosi się do sygnalizowanych przez nauczycieli i zauważonych w trakcie obserwacji szkoły braku środków dydaktycznych.

25 WNIOSKI Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNYCH PROWADZONYCH
W PORADNIACH PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH 1. Klienci i partnerzy wysoko oceniają różnorodność oferty i efektywność działań poradni zarówno w sytuacjach nagłych potrzeb, jak i podczas planowych zadań. 2. Poradnie posiadają koncepcję pracy wyznaczającą kierunki rozwoju placówek i założenia dotyczące realizacji zadań ustawowych. 3. Problemem części placówek są warunki lokalowe oraz wyposażenie w  aktualne narzędzia diagnostyczne, sprzęt informatyczny i specjalistyczny.

26 WNIOSKI Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNYCH PROWADZONYCH W BIBLIOTEKACH PEDAGOGICZNYCH
1. Biblioteki wzbogacają swoją ofertę, uwzględniają potrzeby klientów, aktywnie współpracują z wieloma podmiotami i upowszechnią swoje osiągnięcia. 2. Modyfikacje oferty bibliotek dotyczą przede wszystkim wzbogacania księgozbioru, zmian w edukacji, usług bibliotecznych, technologii informacyjnych oraz działań lokalnego środowiska. 3. Nadzór pedagogiczny dyrektora, w szczególności ewaluacja wewnętrzna, prowadzony jest przy współudziale nauczycieli i skupia się doskonaleniu systemu zarządzania i organizacji pracy.

27 WNIOSKI Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNYCH PROWADZONYCH W PLACÓWKACH DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
1. Koncepcja pracy wraz z realizacją statutowych zadań skupia się na działaniach dotyczących poprawy jakości kształcenia oraz budowania systemu wsparcia dla szkół. 2. Współpraca placówki z instytucjami zewnętrznymi działającymi na rzecz edukacji buduje pozytywny wizerunek ośrodka w środowisku lokalnym i umożliwia uatrakcyjnienie oferty. 3. Upowszechnianie przez placówkę dobrych praktyk w zakresie osiągnięć uczniów i nauczycieli umożliwia wymianę doświadczeń w środowisku edukacyjnym.

28 WNIOSKI Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W OŚRODKU REHABILITACYJNO - EDUKACYJNO -WYCHOWAWCZYM
1. Placówka, poprzez promowanie prospołecznych zachowań, uwrażliwia społeczność lokalną na problemy osób niepełnosprawnych. 2. Stosowanie nowych metod terapii, wzbogacanie pomocy dydaktycznych, zakup specjalistycznego oprzyrządowania to działania zwiększające szanse edukacyjne wychowanków. 3. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni w ograniczonym zakresie uczestniczą wspólnie w doskonaleniu pracy zespołowej.

29 Szkolenia z ewaluacji wewnętrznej
UDZIAŁ W SZKOLENIACH JEST BEZPŁATNY Szkolenia skierowane dyrektorów i wicedyrektorów „Efektywna ewaluacja w praktyce”: Rejestracja na szkolenia:

30 województwo wielkopolskie
Wnioski z kontroli planowych wrzesień 2012 – maj 2013 województwo wielkopolskie

31 Tematyka kontroli: Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej – 5 niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkoły publicznej. Przestrzeganie przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego – 116 publicznych szkół podstawowych. Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej – 120 publicznych szkół podstawowych. Prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego – 37 publicznych szkół podstawowych. Organizowanie zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na niepełnosprawność – 31 publicznych szkół podstawowych. Organizowanie i realizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psych-ped. oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych – 170 publicznych szkół podstawowych; 6 ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego publicznych szkół podstawowych.

32 Tematyka: spełnianie warunków określonych w art. 7 ust
Tematyka: spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej Wykaz aktów prawnych: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. poz. 752), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.)

33 Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust
Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Mało starannie prowadzona jest dokumentacja dotycząca przebiegu nauczania; zatrudniono nauczyciela obowiązkowych zajęć edukacyjnych, który nie posiadał kwalifikacji określonych dla nauczycieli szkół publicznych. Naruszane przepisy prawa: §art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

34 Tematyka: Przestrzeganie przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego
Wykaz aktów prawnych: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.).

35 Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:
Przestrzeganie przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Księgi ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu prowadzone były z uchybieniami, polegającymi na braku wszystkich wymaganych danych osobowych dzieci i ich rodziców; organy prowadzące, w których działają kontrolowane szkoły nie przekazują informacji o stanie i ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły; nie wszyscy dyrektorzy szkół przesyłają informacje o spełnianiu w ich szkole obowiązku szkolnego przez dzieci, które należą do innego obwodu szkoły. Naruszane przepisy prawa: §3 ust. 2 pkt 1 rozp. MENiS z dnia r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej oraz rodzajów tej dokumentacji . §4 ust. 2 pkt 1 rozp. MENiS z dnia r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej oraz rodzajów tej dokumentacji .

36 Tematyka: zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej Wykaz aktów prawnych: art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324), Załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.). 36

37 Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:
Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Nie organizowano pracy świetlicy w taki sposób, aby liczba uczniów podczas zajęć prowadzonych przez jednego wychowawcę nie przekraczała 25; dziennik zajęć w świetlicy nie był prowadzony zgodnie z przepisami; w szkołach nie diagnozuje się potrzeb rodziców w zakresie zapewnienia dzieciom opieki świetlicowej. Naruszane przepisy prawa: §3 ust. 2 pkt 1 rozp. MENiS z dnia r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej oraz rodzajów tej dokumentacji . 37

38 Tematyka: Prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego
Wykaz aktów prawnych: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324), Załączniki Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487).

39 Prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego
Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: W kontrolowanych oddziałach przedszkolnych zwrócono uwagę na brak odpowiednich zapisów w statutach szkół; nie wszystkie szkoły przestrzegają przepisów dotyczących liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych; nie wszyscy nauczyciele prowadzą i dokumentują obserwacje pedagogiczne. Naruszane przepisy prawa: § 2 ust. 1 pkt 1 lit. A, b, c zał. nr 1, § 15 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 zał. nr 1, § 2 ust. 1 pkt 2, 3, 4 za. Nr 1 do rozp. MEN z dnia r. w sprawie ramowych statutów publicznego p-la oraz publicznych szkół §4 ust. 2 pkt 1 rozp. MENiS z dnia r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej oraz rodzajów tej dokumentacji .

40 Tematyka: Organizowanie i realizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych Wykaz aktów prawnych: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.)

41 Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:
Organizowanie i realizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Nieprawidłowy wymiar zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (poniżej 2 godzin dziennie); błędne wprowadzanie danych do SIO na temat dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; dyrektorzy nie zawsze zwracają uwagę czy opracowanie indywidualnego programu zajęć obyło się przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia we współpracy z psychologiem. Naruszane przepisy prawa: § 8 ust. 2, § 9 ust. 1 pkt 2, § 10 ust. 1 pkt 2, § 11 ust. 2 rozp. MEN z dnia r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.

42 Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:
Organizowanie zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na niepełnosprawność Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: W szkolnym planie nauczania nie uwzględniono godzin na prowadzenie zajęć rewalidacyjnych; do dzienników zajęć rewalidacyjnych wpisywano dodatkowe zajęcia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych; dzienniki zajęć rewalidacyjnych prowadzono wspólnie dla uczniów posiadających różne orzeczenia. Naruszane przepisy prawa: § 10 ust. 1 i 2 rozp. MENiS z dnia r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne p-la, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

43 Tematyka: Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego Wykaz aktów prawnych: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175, poz. 1086). 43

44 Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:
Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Księgi ewidencji nie zawierały wpisów dot. danych osobowych dzieci i rodziców; przekroczono liczbę dzieci zapisanych do oddziału przedszkolnego. Naruszane przepisy prawa: §3 ust. 2 pkt 1 rozp. MENiS z dnia r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej oraz rodzajów tej dokumentacji . 44

45 województwo wielkopolskie
Wnioski z kontroli doraźnych wrzesień 2012 – maj 2013 województwo wielkopolskie

46 Wykaz aktów prawnych (odniesienie do stanu prawnego obowiązującego w czasie przeprowadzanych kontroli): 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69 z późn. zm.) 5. Ustawa - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400) 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) 46

47 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624 z późn. zm.) 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175, poz. 1086). 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz z późn. zm.) 11. Rozporządzenie z dnia 7 lutego 2012 w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.) 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487) 13. Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U nr 23 poz. 225)

48 Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych
Kontrole doraźne w woj. wielkopolskim Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli w: przedszkolach szkołach dla dzieci i młodzieży szkołach dla dorosłych placówkach RAZEM szkołach podstawowych gimnazjach szkołach ponadgimnazjalnych a)  na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od: ·  organu prowadzącego szkołę lub placówkę 1 3 5 ·    prokuratury 2 6 ·    Rzecznika Praw Obywatelskich ·    rodziców 12 30 14 4 63 ·    uczniów ·    nauczycieli 8 ·    Rzecznika Praw Dziecka 9 17 ·   innych podmiotów 28 88 25 29 202 b)   na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej 22 7 53 RAZEM KONTROLI DORAŹNYCH 55 151 44 38 13 354 48

49 Najczęściej wydawane zalecenia podczas kontroli doraźnych
Obszary funkcjonowania szkół i placówek będące przedmiotem kontroli Liczba zaleceń zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami 12 realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania 18 przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 53 przestrzeganie statutu szkoły lub placówki 116 przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia 7 zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 71 przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty 103 inne 153 RAZEM 533

50 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google