Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znaczenie agroturystyki dla rozwoju regionu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znaczenie agroturystyki dla rozwoju regionu"— Zapis prezentacji:

1 Znaczenie agroturystyki dla rozwoju regionu
dr Jan Stachowski, Agnieszka Imiela Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Wydział Programowania Strategicznego Górzno, września 2010 r.

2 Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku
dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2008 r., który ma sprzyjać budowaniu silnych podstaw gospodarki turystycznej w Polsce Obszar priorytetowy I Produkt turystyczny o wysokiej konkurencyjności Cel operacyjny I.5 - Rozwój wiodących typów turystyki Działanie I.5.5 Wspieranie rozwoju turystyki wiejskiej Realizacja tego działania pozwoli zdynamizować rozwój obszarów wiejskich oraz zdywersyfikować o działalności pozarolnicze zakres działalności gospodarczych realizowanych na tych obszarach.

3 www.kujawsko-pomorskie.pl/strategia strategia@kujawsko-pomorskie.pl

4 www.kujawsko-pomorskie.pl/strategia strategia@kujawsko-pomorskie.pl

5 www.kujawsko-pomorskie.pl/strategia strategia@kujawsko-pomorskie.pl
Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na lata (1) Załącznik do Uchwały Nr XLI/586/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 r. Priorytetowy obszar działań 1. Rozwój nowoczesnej gospodarki Działanie 1.2. Wzmacnianie konkurencyjności regionalnej gospodarki rolnej Wzmacnianie konkurencyjności przetwórstwa rolno-spożywczego Zakłada się rozwój, unowocześnianie potencjału przetwórstwa rolno-spożywczego województwa, promocję rynkową jego produktów, zwłaszcza tych, które są lub mogą stać się, specjalnością regionu (np. certyfikowanymi produktami regionalnymi i lokalnymi).

6 www.kujawsko-pomorskie.pl/strategia strategia@kujawsko-pomorskie.pl
Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na lata (2) Priorytetowy obszar działań 1. Rozwój nowoczesnej gospodarki Działanie 1.3. Promocja rozwoju turystyki Promocja walorów i produktów turystycznych Zdecydowanie efektywniejsze wykorzystanie atrakcyjności wypoczynkowo-uzdrowiskowej i krajoznawczo-kulturalnej regionu, poprzez produkty turystyczne, w tym turystyki specjalistycznej, jak np.: eksponujące unikatowe walory przyrody żywej i krajobrazy regionu, aktywnej rekreacji w atrakcyjnym środowisku przyrodniczym, poznawanie zabytków i innych przejawów dziedzictwa kulturowego. Rozwój sektora usług turystycznych Niezbędne są w województwie: dalsze różnicowanie oferty usług hotelowych, wzbogacenie zagospodarowania rekreacyjnego, zwłaszcza licznych miejscowości zasobnych w ekspozycje dziedzictwa kulturowego i walory środowiska przyrodniczego,

7 www.kujawsko-pomorskie.pl/strategia strategia@kujawsko-pomorskie.pl
Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na lata (3) Priorytetowy obszar działań 2. Unowocześnienie struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu Działanie 2.1. Wspieranie rozwoju sieci osadniczej Rewitalizacja miast i wsi regionu odnowa wsi dla poprawy warunków życia i pracy, podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej, zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych oraz aktywizacji społeczności wiejskich.

8 Strategia rozwoju turystyki województwa kujawsko-pomorskiego
Przyjęta Uchwałą Nr XXV/303/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. Cel strategiczny 1 – Zwiększenie ruchu turystycznego Cel operacyjny 1.1 – Rozwój produktu turystycznego województwa Zadanie Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej tworzenie korzystnego klimatu wypoczynku w obszarach koncentracji turystyki wiejskiej i agroturystyki, realizacja zadań zależnych od kompetencji samorządów gminnych (rozwój ogólnodostępnego zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego, rozwój infrastruktury technicznej, utrzymanie korzystnego stanu środowiska, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego), promocja obszarów predestynowanych dla rozwoju turystyki wiejskiej, wsparcie instytucjonalne adresowane dla powstających i istniejących gospodarstw agroturystycznych Przygotowywany jest Program rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim ( )

9 www.kujawsko-pomorskie.pl/strategia strategia@kujawsko-pomorskie.pl
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze wzrost znaczenia turystyki jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego województwa poprzez lepsze wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych

10 Zjawiska turystyczne w podziale miasto-wieś baza noclegowa, turyści (dane GUS)

11 Zjawiska turystyczne w podziale miasto-wieś podmioty gospodarki narodowej (dane GUS)

12 Znaczenie agroturystyki
Działalność turystyczna na obszarach wiejskich podejmowana jest przez: 1. Rolników, prowadzących gospodarstwo rolne, jako dodatkowa działalność pozarolnicza. Jest to oferta wypoczynku stwarzająca turystom możliwość poznania życia wewnątrz gospodarstwa, uczestniczenia pracach rolnych, kontaktu ze zwierzętami gospodarskimi, jazdy konnej, wędkowania czy żeglowania. Są to właśnie gospodarstwa agroturystyczne. 2. Mieszkańców wsi – to gospodarstwa domowe na wsi, nie związane z gospodarstwem rolnym, a świadczące usługi turystyczne. Oferta wypoczynku opiera się na wykorzystaniu walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych regionu. 3. Inne osoby mieszkające poza wsią – jest to najczęściej działalność gospodarcza, polegająca na prowadzeniu profesjonalnych obiektów hotelarskich lub gastronomicznych. Dla mieszkańców wsi agroturystyka stwarza nowe możliwości użytkowania przestrzeni wiejskiej, przyczyniając się do wzrostu zasobności gospodarstw oraz do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.

13 Znaczenie agroturystyki
w polityce regionalnej powinna być traktowana zarówno, jako zagadnienie turystyczne, jak też jako zagadnienie związane z aktywizacją obszarów wiejskich i wprowadzaniem funkcji pozarolniczych na obszary o tradycyjnym, dotąd rolniczym, charakterze. jej rozwój przyczynia się do zwiększenia bazy noclegowej, podniesienia jakości oferowanych usług w regionie, a także jest szansą dla poprawienia regionalnej infrastruktury technicznej (zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, stanu dróg).

14 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Wydział Programowania Strategicznego


Pobierz ppt "Znaczenie agroturystyki dla rozwoju regionu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google