Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świecie, 1 czerwca 2006r. 1 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna K-PSI – Regionalny projekt innowacyjny realizowany w ZPORR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świecie, 1 czerwca 2006r. 1 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna K-PSI – Regionalny projekt innowacyjny realizowany w ZPORR."— Zapis prezentacji:

1 Świecie, 1 czerwca 2006r. 1 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna K-PSI – Regionalny projekt innowacyjny realizowany w ZPORR

2 Świecie, 1 czerwca 2006r. 2 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Założyciele: Województwo Kujawsko-Pomorskie Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Cel : Stymulacja rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Kujawsko- Pomorskim

3 Świecie, 1 czerwca 2006r. 3 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Historia projektu: - Utworzenie podmiotu K-PSI (listopad 2002r.): Umowa Spółki Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ATR i UMK (struktura własności, kapitał zakładowy i udziały Spółki, Władze Spółki: Zarząd, Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników, Gospodarka Spółki) - Powołanie Zarządu K-PSI (styczeń 2003 r.), - Proces rejestracji w KRS i URTiP (czerwiec 2003r.), - Projekty pilotażowe w ramach Kontraktu Wojewódzkiego (grudzień 2003r.) - Studium wykonalności projektu i dokumentacja projektowa (styczeń2004r.) - Ogłoszenie konkursu w ramach ZPORR (czerwiec 2004 r.) - Przyjęcie projektu do realizacji (listopad 2004r.) - Podpisanie umowy na realizację (czerwiec 2005r.) - Półmetek inwestycji (kwiecień 2006r.) - Planowane zakończenie i rozliczenie procesu inwestycyjnego (grudzień 2007r.)

4 Świecie, 1 czerwca 2006r. 4 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna jest pierwszym w Polsce projektem ICT o charakterze regionalnym, który: - powstał we współpracy środowisk akademickich (ATR, UMK) oraz władz województwa, - stawia przede wszystkim na zapewnienie powszechnego dostępu do szerokopasmowego Internetu jako bazy do realizacji warstwy aplikacji i usług: e-government e-learning e-work e-health

5 Świecie, 1 czerwca 2006r. 5 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Dokumenty strategiczne dla projektu Kujawsko- Pomorskiej Sieci Informacyjnej: Narodowa Strategia Rozwoju Dostępu Szerokopasmowego do Internetu na lata 2004-2006 MNiI 23.12.2003 Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska na lata 2004- 2006 MNiI 13.01.2004 Upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu na lata 2004- 2006 Program MI 31.08.04 Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

6 Świecie, 1 czerwca 2006r. 6 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Szkielet sieci jest zbudowany z wykorzystaniem włókien światłowodowych pozyskanych od Operatorów Telekomunikacyjnych. (IRU – Indefeasible Right of USE Prawo niezbywalnego używania Infrastruktury) Węzły sieci szkieletowej instalowane są w każdym mieście powiatowym. Węzły dostępowe znajdują się w różnych punktach każdego z w różnych punktach każdego z miast oraz w każdej gminie.

7 Świecie, 1 czerwca 2006r. 7 e-Powiat Świecki ŚwieckiUżytkownicy: - Urzędy, - Szkoły, - Biblioteki, - Organizacje pożytku publicznego, publicznego, - Szpitale, - Jednoski PPOŻ, - Mieszkańcy, - Firmy, --

8 Świecie, 1 czerwca 2006r. 8 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Przykład e-Powiatu: KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I ADMINISTRACJĄ POWIATU NAKIELSKIEGO e-Powiat Nakielski Celem projektu jest stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem (ZSZBiA) na terenie powiatu zarządzania bezpieczeństwem (ZSZBiA) na terenie powiatu nakielskiego obejmującego swoim zasięgiem miasta i gminy nakielskiego obejmującego swoim zasięgiem miasta i gminy Kcynia, Mrocza, Nakło, Szubin i gminę Sadki.

9 Świecie, 1 czerwca 2006r. 9 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Cele szczegółowe projektu obejmują: - wykorzystanie infrastruktury regionalnej Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej dla wdrożenia projektu e-Powiat Nakielski, Sieci Informacyjnej dla wdrożenia projektu e-Powiat Nakielski, - zintegrowanie aplikacji teleinformatycznych na terenie powiatu, - usprawnienie administrowania i zarządzania na poziomie gminy (Gminne Centra Zarządzania), (Gminne Centra Zarządzania), - podniesienia poziomu bezpieczeństwa (monitoring środowiska, zarządzanie kryzysowe, ratownictwo), (monitoring środowiska, zarządzanie kryzysowe, ratownictwo), - wspomaganie rozwoju multimedialnego systemu edukacyjnego, - podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkołach.

10 Świecie, 1 czerwca 2006r. 10 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Projekt Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w województwie kujawsko- pomorskim realizowany w ramach Działania 1.5 ZPORR (Priorytet I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów). Etapy inwestycji: 1. pozyskanie włókien warstwy szkieletu sieci regionalnej (zrealizowano - kwiecień 2006r.) 2. realizacja warstwy transportowej, uruchomienie węzłów powiatowych oraz realizacja dostępu lokalnego (planowane zamknięcie i rozliczenie – grudzień 2007r.)

11 Świecie, 1 czerwca 2006r. 11 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Środki przeznaczone na działanie 1.5 [mln PLN] Dofinansowanie ERDF obejmuje: do 75% wartości wydatków kwalifikowalnych do 75% wartości wydatków kwalifikowalnych Budżet projektu wymaga dodatkowo uwzględnienia : - 25% wkładu własnego, - 25% wkładu własnego, - kalkulacji wydatków - kalkulacji wydatków niekwalifikowalnych, niekwalifikowalnych, - podatku VAT, - podatku VAT, - prefinansowania, - prefinansowania, - poręczenia umowy, - poręczenia umowy, - realizacji i integracji w jedną - realizacji i integracji w jedną funkcjonalną całość, funkcjonalną całość, - utrzymania, eksploatacji i - utrzymania, eksploatacji i zarządzania przez okres 5-ciu zarządzania przez okres 5-ciu lat od zakończenia inwestycji. lat od zakończenia inwestycji.

12 Świecie, 1 czerwca 2006r. 12 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Komplementarne działania w zakresie ICT w Kujawsko-Pomorskim: Działanie 1.3.1. 1. Budowa Regionalnego Centrum Innowacyjności w Bydgoszczy, 2. Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania oraz Regionalne Studium Edukacji Informatycznej w Toruniu, Działanie 1.3.2. 1. Telemedycyna w województwie kujawsko-pomorskim, Działanie 1.5. 1. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa, 2. INFOBIBNET – informacyjno-bibliotekarska sieć. Komplementarne działania w zakresie ICT w Kujawsko-Pomorskim: Działanie 1.3.1. 1. Budowa Regionalnego Centrum Innowacyjności w Bydgoszczy, 2. Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania oraz Regionalne Studium Edukacji Informatycznej w Toruniu, Działanie 1.3.2. 1. Telemedycyna w województwie kujawsko-pomorskim, Działanie 1.5. 1. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa, 2. INFOBIBNET – informacyjno-bibliotekarska sieć.

13 Świecie, 1 czerwca 2006r. 13 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Ważniejsze osiągnięcia w działalności K-PSI: - Projekt techniczny na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej, uznany i rekomendowany przez MGiP jako modelowy dla innych regionów w kraju, - Regionalne Centrum Zarządzania Siecią w Toruniu, - Dostępowy węzeł szerokopasmowy dla Włocławka, - Pilotażowe połączenia szerokopasmowe w relacji BYDGOSZCZ-TORUŃ- WłOCŁAWEK, - Program Organizacji Regionalnej Sieci Telemedycznej (www.kpsi.pl) - Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego e-Region Kujawsko-Pomorski (www.kpsi.pl) - Konferencja e-Region Kujawsko-Pomorski

14 Świecie, 1 czerwca 2006r. 14 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Ważniejsze osiągnięcia w działalności K-PSI: - Projekt K-PSI uzyskał wsparcie Ministerstwa Infrastruktury w ramach Porozumienia o Współpracy z Województwem Kujawsko-Pomorskim. - Województwo Kujawsko-Pomorskie dzięki projektowi K-PSI zostało przyjęte do Konsorcjum Europejskiej Sieci Regionów Wiodących w Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (European Regional Information Society Association). - K-PSI uczestniczy w 6 Programie Ramowym A New Vision for the participation of European SMEs in the future e-Business scenario FP6-IST-028067 Ważniejsze osiągnięcia w działalności K-PSI: - Projekt K-PSI uzyskał wsparcie Ministerstwa Infrastruktury w ramach Porozumienia o Współpracy z Województwem Kujawsko-Pomorskim. - Województwo Kujawsko-Pomorskie dzięki projektowi K-PSI zostało przyjęte do Konsorcjum Europejskiej Sieci Regionów Wiodących w Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (European Regional Information Society Association). - K-PSI uczestniczy w 6 Programie Ramowym A New Vision for the participation of European SMEs in the future e-Business scenario FP6-IST-028067

15 Świecie, 1 czerwca 2006r. 15 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Usługi K-PSI w Regionie Kujawsko-Pomorskim: administracyjne - zapewni szkielet dla regionalnej sieci samorządowej, łączącej Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) jako element całościowego programu eGovernment w regionie, edukacyjne - umożliwi wdrożenie regionalnej sieci dydaktycznej nastawionej na usługi eLearning, usprawniania służby zdrowia – zapewnia infrastrukturę dla wdrażanego programu budowy sieci telemedycznej jako część programu eHealth dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wspomagania aktywizacji działalności gospodarczej oraz stymulacji nowych form zatrudnienia.

16 Świecie, 1 czerwca 2006r. 16 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Serwisy aplikacyjno-usługowe szczególnie istotne dla rozwoju terenów wiejskich, dla których Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna zapewnia regionalną infrastrukturę szerokopasmowej transmisji danych, bezpieczny dostęp do Internetu oraz koordynuje prace nad regionalną e-Strategią: - System zdalnego nauczania - e-Learning, - System zagospodarowania przestrzennego – K-P RSIP, - System zintegrowanego zarządzania administracją i bezpieczeństwem (pilotażowy projekt e-powiat), - System opieki zdrowotnej (e-Zdrowie Telemedycyna) - Monitoring ochrony środowiska oraz produkcji rolnej, - System wspierający małe i średnie firmy (e-Biznes realizowany w ramach europejskiego projektu 6 PR e- NVISION IST - 28067)

17 Świecie, 1 czerwca 2006r. 17 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna INFRASTRUKTURA REGIONALNEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ JAKO BAZA DLA: Regionalnej Sieci Telemedycyny, Regionalnego Centrum Innowacyjności, Regionalnej Sieci Bibliotek, Systemu zagospodarowania przestrzennego (GIS), Systemu monitoringu środowiska oraz produkcji rolnej, Systemu Edukacji Informatycznej, Systemu obsługi JST, innych.

18 Świecie, 1 czerwca 2006r. 18 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Kujawsko-Pomorski Regionalny System Informacji Przestrzennej (K-P R SIP) Geodeta Województwa – administracja danych geograficznych i przestrzennych, Biuro Zagospodarowania Przestrzennego w Departamencie Rozwoju Regionalnego – wdrożenie systemu K-P R SIP, Kujawsko-Pomorskie Centrum Badawczo-Szkoleniowe GIS - zapewnia badania i rozwój K-P R SIP, Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej we Włocławku- TBD, aplikacje i mapy tematyczne Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna – zapewnia regionalną infrastrukturę szerokopasmowej transmisji danych, bezpieczny dostęp do Internetu oraz koordynuje prace nad e-Strategią Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Kujawsko-Pomorski Regionalny System Informacji Przestrzennej (K-P R SIP) Geodeta Województwa – administracja danych geograficznych i przestrzennych, Biuro Zagospodarowania Przestrzennego w Departamencie Rozwoju Regionalnego – wdrożenie systemu K-P R SIP, Kujawsko-Pomorskie Centrum Badawczo-Szkoleniowe GIS - zapewnia badania i rozwój K-P R SIP, Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej we Włocławku- TBD, aplikacje i mapy tematyczne Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna – zapewnia regionalną infrastrukturę szerokopasmowej transmisji danych, bezpieczny dostęp do Internetu oraz koordynuje prace nad e-Strategią Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

19 19 Kujawsko-Pomorski Regionalny System Informacji Przestrzennej (K-PR SIP) - Oparty na europejskich standardach GIS, wg dyrektywy UE INSPIRE, przy wykorzystaniu TBD, map tematycznych i aplikacji przygotowanych przez WODGiK we Włocławku. Kujawsko-Pomorska Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sieć Informacyjna I n t e r n e t K-PSI K-PSI Zawartość (Content) Użytkownicy

20 Świecie, 1 czerwca 2006r. 20 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna e-HEALTH (TELEMEDYCYNA) K-PSI - Program organizacji sieci Telemedycyna w Województwie Kujawsko-Pomorskim Urząd Marszałkowski – Projekt Telemedycyna w Regionie Kujawsko-Pomorskim realizowany w ramach ZPORR. e-HEALTH (TELEMEDYCYNA) K-PSI - Program organizacji sieci Telemedycyna w Województwie Kujawsko-Pomorskim Urząd Marszałkowski – Projekt Telemedycyna w Regionie Kujawsko-Pomorskim realizowany w ramach ZPORR.

21 21 e-HEALTH (TELEMEDYCYNA) e-HEALTH (TELEMEDYCYNA) Telemedycyna w Województwie Kujawsko- Pomorskim jest programem długofalowym mającym na celu usprawnienie opieki medycznej poprzez wykorzystanie dla potrzeb Służby Zdrowia najnowszych osiągnięć technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz infrastruktury tworzonej w ramach budowanej regionalnej sieci szerokopasmowej Telemedycyna w Województwie Kujawsko- Pomorskim jest programem długofalowym mającym na celu usprawnienie opieki medycznej poprzez wykorzystanie dla potrzeb Służby Zdrowia najnowszych osiągnięć technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz infrastruktury tworzonej w ramach budowanej regionalnej sieci szerokopasmowej Kujawsko-Pomorska Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sieć Informacyjna

22 22 e-HEALTH (TELEMEDYCYNA) e-HEALTH (TELEMEDYCYNA) CEL PROGRAMU: CEL PROGRAMU: Umożliwienie wykorzystania najnowszych technik teleinformatycznych (np. telekonsultacji, wideokonferencji, dostępu do baz danych, przesyłania obrazów diagnostycznych itp.) oraz budowanej infrastruktury sieci szerokopasmowej dla potrzeb medycznych w zakresie: 1. konsultacji, 2. edukacji, 3. informacji (np usługa konsultacji pacjent- wirtualny lekarz, przesyłanie danych z rozpoznania i wstępnej diagnozy do regionalnych ośrodków referencyjnych ). Kujawsko-Pomorska Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sieć Informacyjna

23 23 e-HEALTH - Zakres usług: Telediagnostyka: telekardiografia (telemonitoring EKG)– przekazanie wyników badań pracy serca (krzywej EKG) do ośrodka diagnostyki kardiologicznej w celu oceny wyników badań, telekonsultacja – przeprowadzenie telekonferencji w celu uzyskania konsultacji i postawienia diagnozy, przy jednoczesnym dostępie do wyników badań z aparatury medycznej, szczególnie w takich obszarach jak: lekarz pierwszego kontaktu. Teleedukacja: prowadzenie wykładów za pośrednictwem kamer i technik internetowych (transmisja do wielu odbiorców) oraz metodą internetowych konferencji. Telepomoc: usługi umożliwiające szybki kontakt osób potrzebujących pomocy zarówno w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, jak i normalnego egzystowania w środowisku. Teleinformacja medyczna: grupa usług związanych z informacją medyczną i poradnictwem medycznym oraz dostępem do baz danych (kontakt pacjent – "wirtualny lekarz"). Kujawsko-Pomorska Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sieć Informacyjna

24 24 e-HEALTH (TELEMEDYCYNA) w Województwie Kujawsko-Pomorskim obejmuje: TELEKARDIOLOGIĘ TELEKARDIOLOGIĘ TELEONKOLOGIĘ TELEONKOLOGIĘ TELEPULMUNOLOGIĘ TELEPULMUNOLOGIĘ TELEPSYCHIATRIĘ TELEPSYCHIATRIĘ Kujawsko-Pomorska Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sieć Informacyjna

25 25 TELEKARDIOLOGIA TELEKARDIOLOGIA 1. telekonsultacje kardiologiczne, 2. telemonitoring EKG. Telekonsultacje kardiologiczne umożliwiają wykorzystanie szerokopasmowego połączenia dla potrzeb transmisji obrazów angiograficznych i dotyczą w szczególności : Telekonsultacje kardiologiczne umożliwiają wykorzystanie szerokopasmowego połączenia dla potrzeb transmisji obrazów angiograficznych i dotyczą w szczególności : wyboru trybu leczenia (planowany, pilny lub wyboru trybu leczenia (planowany, pilny lub natychmiastowy) natychmiastowy) wyboru sposobu leczenia (angioplastyka, operacja wyboru sposobu leczenia (angioplastyka, operacja kardiochirurgiczna lub leczenie zachowawcze) kardiochirurgiczna lub leczenie zachowawcze) wyboru miejsca leczenia (ośrodek referencyjny lub wyboru miejsca leczenia (ośrodek referencyjny lub zgłaszający). zgłaszający). Kujawsko-Pomorska Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sieć Informacyjna

26 26 Kujawsko-Pomorska Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sieć Informacyjna

27 Świecie, 1 czerwca 2006r. 27 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Lekarz dyżurny w Klinice Kardiologii SPSK w Bydgoszczy Wybór optymalnego leczenia u chorych z podejrzeniem ostrego zawału serca Telemonitoring EKG LECZENIE ZACHOWAWCZE Najbliższy szpital LECZENIE INWAZYJNE Oddział Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy łącze GSM

28 Świecie, 1 czerwca 2006r. 28 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Pracownia Patomorfologii Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy Konsultant we współpracującym ośrodku konsultacyjnym Konsultant w dowolnym miejscu z szerokopasmowym dostępem do internetu Telepulmonologia

29 29 Oczekiwane korzyści po wdrożeniu projektu Telemedycyny: Docelowo sieć telemedyczna w Województwie Kujawsko-Pomorskim pozwoli na prowadzenie wideokonferencji ze szpitalami pracującymi w sieci europejskiej oraz wykorzystywanie wiedzy i umiejętności wielu specjalistów. Największą zaletą pozostanie niewątpliwie zapewnienie pacjentom szybszego dostępu do specjalistów (szczególnie z małych miast i terenów wiejskich), skrócenie czasu oczekiwania na zabiegi lecznicze oraz zmniejszenie kosztów konsultacji. Kujawsko-Pomorska Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sieć Informacyjna

30 30 Oczekiwane korzyści po wdrożeniu projektu Telemedycyny: -objęcie systemem ratunkowym w nagłych przypadkach wszystkich mieszkańców województwa, przypadkach wszystkich mieszkańców województwa, co pozwoli na zmniejszenie śmiertelności (np. co pozwoli na zmniejszenie śmiertelności (np. telekardiologia), telekardiologia), -lepszy dostęp do wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych, zwłaszcza dla mieszkańców małych medycznych, zwłaszcza dla mieszkańców małych miast i wsi, miast i wsi, -podniesienie jakości świadczeń medycznych, możliwość przesyłania na odległość obrazu cyfrowego (np. obrazów przesyłania na odległość obrazu cyfrowego (np. obrazów angiograficznych, radiologicznych), co pozwala na angiograficznych, radiologicznych), co pozwala na diagnostykę trudnych przypadków poprzez konsultacje z diagnostykę trudnych przypadków poprzez konsultacje z ekspertami w krótkim czasie i bez konieczności ekspertami w krótkim czasie i bez konieczności transportu chorego do innych ośrodków, transportu chorego do innych ośrodków, -możliwość monitorowania procesu leczenia przez specjalistyczne ośrodki krajowe i zagraniczne, specjalistyczne ośrodki krajowe i zagraniczne, Kujawsko-Pomorska Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sieć Informacyjna

31 31 Oczekiwane korzyści po wdrożeniu projektu Telemedycyny: skrócenie czasu między rozpoznaniem choroby a wdrożeniem najefektywniejszej metody leczenia, optymalizację kosztów leczenia poprzez redukcję kosztów związanych z transportem chorego i materiału diagnostycznego, dojazdu konsultantów, powielania dodatkowych badań itp. możliwość teleedukacji – kształcenia studentów i personelu medycznego, możliwość prowadzenia wideokonferencji, współpracę i wymianę doświadczeń między specjalistami z ośrodków krajowych i zagranicznych, rozwój naukowo-dydaktyczny. Kujawsko-Pomorska Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sieć Informacyjna

32 Świecie, 1 czerwca 2006r. 32 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Plany rozwoju na lata 2007-2013: Regionalna Platforma Informacyjna wspierająca: 1. gospodarkę elektroniczną (innowacyjne usługi eBiznes), 2. nowoczesne usługi eAdministracji, 3. publiczne zasoby danych on-line, 4. nowoczesne usługi medyczne (eZdrowie), 5. system informacji przestrzennej (GIS), 6. powszechną edukację na rzecz społeczeństwa informacyjnego.

33 Świecie, 1 czerwca 2006r. 33 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna W czerwcu 2005r. Województwo Kujawsko-Pomorskie zostało przyjęte do : European Regional Information Society Association (eris@ ) oraz uczestniczy w: Innovative Action Network Information Society (IANIS + ) Od stycznia 2006r. K-PSI uczestniczy w 6PR A New Vision for the participation of European SMEs in the future e-Business scenario e-NVISION IST-28067

34 Świecie, 1 czerwca 2006r. 34 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.


Pobierz ppt "Świecie, 1 czerwca 2006r. 1 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna K-PSI – Regionalny projekt innowacyjny realizowany w ZPORR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google