Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krystyna Nowak TORUŃ 25 kwietnia 2007r.. Historia projektu, Historia projektu, Dokumenty strategiczne dla sieci K-PSI, Dokumenty strategiczne dla sieci.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krystyna Nowak TORUŃ 25 kwietnia 2007r.. Historia projektu, Historia projektu, Dokumenty strategiczne dla sieci K-PSI, Dokumenty strategiczne dla sieci."— Zapis prezentacji:

1 Krystyna Nowak TORUŃ 25 kwietnia 2007r.

2 Historia projektu, Historia projektu, Dokumenty strategiczne dla sieci K-PSI, Dokumenty strategiczne dla sieci K-PSI, Projekt K-PSI, architektura sieci i harmonogram realizacji, Projekt K-PSI, architektura sieci i harmonogram realizacji, Projekty i działania komplementarne, Projekty i działania komplementarne, Program eHealth (Telemedycyna), Program eHealth (Telemedycyna), Wspólne inicjatywy w gminach i powiatach, Wspólne inicjatywy w gminach i powiatach, Plany rozwoju sieci K-PSI w latach 2007-2013, Plany rozwoju sieci K-PSI w latach 2007-2013, Usługi w sieci K-PSI, Usługi w sieci K-PSI, Ważniejsze osiągnięcia. Ważniejsze osiągnięcia.

3 Założyciele: Założyciele: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Cel: Cel: Stymulacja rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim Kujawsko – Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o.

4 Historia projektu: - Utworzenie podmiotu K-PSI (listopad 2002r.): Umowa Spółki (non-profit) Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ATR i UMK (struktura własności, kapitał zakładowy i udziały Spółki, Władze Spółki: Zarząd, Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników, Gospodarka Spółki) - Powołanie Zarządu K-PSI (styczeń 2003 r.), - Proces rejestracji w KRS i URTiP (czerwiec 2003r.), - Projekty pilotażowe w ramach Kontraktu Wojewódzkiego (grudzień 2003r.) - Studium wykonalności projektu i dokumentacja projektowa (styczeń2004r.) - Ogłoszenie konkursu w ramach ZPORR (czerwiec 2004 r.) - Przyjęcie projektu do realizacji (listopad 2004r.) - Podpisanie umowy na realizację (czerwiec 2005r.) - Półmetek inwestycji (kwiecień 2006r.) - Planowane zakończenie inwestycji (grudzień 2007r.) rozliczenie procesu inwestycyjnego (marzec 2008r.)

5 Dokumenty strategiczne dla projektu Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej: Dokumenty strategiczne dla projektu Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej: eEurope 2002 – An Information Society for All ePolska – Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006 Narodowa Strategia Rozwoju Dostępu Szerokopasmowego do Internetu na lata 2004-2006 MNiI 23.12.2003 Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska na lata 2004- 2006 MNiI 13.01.2004 Upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu na lata 2004- 2006 Program MI 31.08.04 Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

6 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna jest pierwszym w Polsce projektem ICT o charakterze regionalnym, który: Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna jest pierwszym w Polsce projektem ICT o charakterze regionalnym, który: - powstał we współpracy władz województwa oraz środowisk akademickich (UTP (dawniej ATR), UMK), - stawia przede wszystkim na zapewnienie powszechnego dostępu do szerokopasmowego Internetu jako bazy do realizacji warstwy aplikacji i usług: e-government (teleadministracja), e-learning (telenauczanie), e-work (telepraca), e-health (telemedycyna).

7 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna została zaprojektowana dla potrzeb : Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna została zaprojektowana dla potrzeb : urzędów- e-government (teleadministracja), szkół i bibliotek- e-learning (telenauczanie), wspierania SMEs- e-work (telepraca), służby zdrowia- e-health (telemedycyna), bezpieczeństwa, ratownictwa, zarządzania kryzysowego, monitoringu środowiska oraz produkcji rolnej i innych społecznie użytecznych funkcji.

8 Projekt Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w województwie kujawsko-pomorskim realizowany w ramach Działania 1.5 ZPORR (Priorytet I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów). Etapy inwestycji: 1. pozyskanie włókien warstwy szkieletu sieci regionalnej (zrealizowano - kwiecień 2006r.) 2. realizacja warstwy transportowej, uruchomienie węzłów powiatowych oraz realizacja dostępu lokalnego (planowane zamknięcie inwestycji – grudzień 2007r.)

9 Architektura Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej obejmuje dwie warstwy: -warstwa szkieletu (900 km włókien światłowodowych, 19 węzłów dystrybucyjnych w powiatach), -warstwa dostępowa (144 węzły dostępowe w gminach).

10 Szkielet sieci jest zbudowany z wykorzystaniem włókien światłowodowych pozyskanych od Operatorów Telekomunikacyjnych. (IRU – Indefeasible Right of USE Prawo niezbywalnego używania Infrastruktury) Węzły sieci szkieletowej instalowane są w każdym mieście powiatowym. Węzły dostępowe znajdują się w różnych punktach każdego z miast oraz w każdej gminie.

11 Komplementarne działania w zakresie ICT w Kujawsko-Pomorskim: Działanie 1.3.1. 1. Budowa Regionalnego Centrum Innowacyjności w Bydgoszczy, 2. Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania oraz Regionalne Studium Edukacji Informatycznej w Toruniu, Działanie 1.3.2. 1. Telemedycyna w województwie kujawsko- pomorskim, Działanie 1.5. 1. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa, 2. INFOBIBNET – informacyjno-bibliotekarska sieć.

12 INFRASTRUKTURA REGIONALNEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ JAKO BAZA DLA: INFRASTRUKTURA REGIONALNEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ JAKO BAZA DLA: Regionalnej Sieci Telemedycyny, Regionalnego Centrum Innowacyjności, Regionalnej Sieci Bibliotek, Systemu zagospodarowania przestrzennego (GIS), Systemu monitoringu środowiska oraz produkcji rolnej, Systemu Edukacji Informatycznej, Systemu obsługi JST, innych.

13 e-HEALTH (TELEMEDYCYNA) K-PSI - Program organizacji sieci Telemedycyna w Województwie Kujawsko-Pomorskim Urząd Marszałkowski – Projekt Telemedycyna w Regionie Kujawsko-Pomorskim realizowany w ramach ZPORR.

14 e-HEALTH (TELEMEDYCYNA) Telemedycyna w Województwie Kujawsko- Pomorskim jest programem długofalowym mającym na celu usprawnienie opieki medycznej poprzez wykorzystanie dla potrzeb Służby Zdrowia najnowszych osiągnięć technologii informacyjno- komunikacyjnych (ICT) oraz infrastruktury tworzonej w ramach budowanej regionalnej sieci szerokopasmowej

15 e-HEALTH (TELEMEDYCYNA) CEL PROGRAMU: Umożliwienie wykorzystania najnowszych technik teleinformatycznych (np. telekonsultacji, wideokonferencji, dostępu do baz danych, przesyłania obrazów diagnostycznych itp.) oraz budowanej infrastruktury sieci szerokopasmowej dla potrzeb medycznych w zakresie: 1. konsultacji, 2. edukacji, 3. informacji (np usługa konsultacji pacjent-wirtualny lekarz, przesyłanie danych z rozpoznania i wstępnej diagnozy do regionalnych ośrodków referencyjnych ).

16 e-HEALTH - Zakres usług: Telediagnostyka: telekardiografia (telemonitoring EKG)– przekazanie wyników badań pracy serca (krzywej EKG) do ośrodka diagnostyki kardiologicznej w celu oceny wyników badań, telekonsultacja – przeprowadzenie telekonferencji w celu uzyskania konsultacji i postawienia diagnozy, przy jednoczesnym dostępie do wyników badań z aparatury medycznej, szczególnie w takich obszarach jak: lekarz pierwszego kontaktu. Teleedukacja: prowadzenie wykładów za pośrednictwem kamer i technik internetowych (transmisja do wielu odbiorców) oraz metodą internetowych konferencji. Telepomoc: usługi umożliwiające szybki kontakt osób potrzebujących pomocy zarówno w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, jak i normalnego egzystowania w środowisku. Teleinformacja medyczna: grupa usług związanych z informacją medyczną i poradnictwem medycznym oraz dostępem do baz danych (kontakt pacjent – "wirtualny lekarz").

17 17 Pracownia Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala we Włocławku Pracownia Kardiologii Inwazyjnej w Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych SPSK im. dra A. Jurasza w Bydgoszczy Pracownia Kardiochirurgii SPSK im. dra A. Jurasza w Bydgoszczy Ośrodek referencyjny łącze K-PSI Pracownia Hemodynamiki 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy

18 Lekarz dyżurny w Klinice Kardiologii SPSK w Bydgoszczy Wybór optymalnego leczenia u chorych z podejrzeniem ostrego zawału serca Telemonitoring EKG łącze GSM LECZENIE ZACHOWAWCZE Najbliższy szpital LECZENIE INWAZYJNE Oddział Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy

19 Pracownia Patomorfologii Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy Konsultant we współpracującym ośrodku konsultacyjnym Telepulmonologia Konsultant w dowolnym miejscu z szerokopasmowym dostępem do internetu

20 Oczekiwane korzyści po wdrożeniu projektu Telemedycyny: Docelowo sieć telemedyczna w Województwie Kujawsko- Pomorskim pozwoli na prowadzenie wideokonferencji ze szpitalami pracującymi w sieci europejskiej oraz wykorzystywanie wiedzy i umiejętności wielu specjalistów. Największą zaletą pozostanie niewątpliwie zapewnienie pacjentom szybszego dostępu do specjalistów (szczególnie z małych miast i terenów wiejskich), skrócenie czasu oczekiwania na zabiegi lecznicze oraz zmniejszenie kosztów konsultacji.

21 Inicjatywy wspólne podejmowane na rzecz upowszechnienia dostępu do usług szerokopasmowych : - Porozumienie K-PSI ze Starostwem Nakielskim, Brodnickim i Chełmińskim na rzecz budowy ePowiatu, - Porozumienie K-PSI z Gminą Płużnica na rzecz budowy eGminy, Kujawsko – Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o.

22 Przykład e-Powiatu: Przykład e-Powiatu: KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I ADMINISTRACJĄ POWIATU NAKIELSKIEGO e-Powiat Nakielski Celem projektu jest : stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem (ZSZBiA) na terenie powiatu nakielskiego obejmującego swoim zasięgiem miasta i gminy stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem (ZSZBiA) na terenie powiatu nakielskiego obejmującego swoim zasięgiem miasta i gminy Kcynia, Mrocza, Nakło, Szubin i gminę Sadki. Kcynia, Mrocza, Nakło, Szubin i gminę Sadki. Kujawsko – Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o.

23 Przykład e-Powiatu: Przykład e-Powiatu: Cele szczegółowe projektu obejmują: Cele szczegółowe projektu obejmują: wykorzystanie infrastruktury regionalnej Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej dla wdrożenia projektu e-Powiat Nakielski, - zintegrowanie aplikacji teleinformatycznych na terenie powiatu, - usprawnienie administrowania i zarządzania na poziomie gminy (Gminne Centra Zarządzania), (Gminne Centra Zarządzania), - podniesienia poziomu bezpieczeństwa (monitoring środowiska, zarządzanie kryzysowe, ratownictwo), (monitoring środowiska, zarządzanie kryzysowe, ratownictwo), - wspomaganie rozwoju multimedialnego systemu edukacyjnego, - podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkołach. Kujawsko – Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o.

24 Przykład e-Powiatu: Kujawsko – Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o.

25 Przykład współpracy na rzecz budowy eGminy: Porozumienie o współpracy pomiędzy Porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Młodych Gminy Płużnica a Stowarzyszeniem Młodych Gminy Płużnica a K-PSI w zakresie prowadzenia wspólnych działań na rzecz upowszechnienia dostępu szerokopasmowego na terenie Gminy Płużnica. K-PSI w zakresie prowadzenia wspólnych działań na rzecz upowszechnienia dostępu szerokopasmowego na terenie Gminy Płużnica. Kujawsko – Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o.

26 Gmina Płużnica 5 000 mieszkańców 20 wsi, w tym w 5 były PGR 1998 – powstaje pierwsza organizacja pozarządowa 2007 - 15 organizacji pozarządowych III sektor pozyskał ok. 3 mln zł w latach 2002-2006 Kujawsko – Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o.

27 Od 2002 roku – projekty młodzieżowe Aktywne spędzanie czasu wolnego Prowadzenie świetlicy w Płużnicy Wymiany międzynarodowe Ukraina, Niemcy, Kanada Od 2004 roku – budowa lokalnej społeczności informacyjnej Początek to potrzeba stałego dostępu do Internetu członków organizacji i podłączenie 5 osób bezprzewodowo Kujawsko – Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica

28 Płużnicka Bezprzewodowa Sieć Komputerowa obecnie: Pokrycie zasięgiem 70% obszaru gminy 150 rodzin Tani, stały dostęp do globalnej sieci Problem – brak szybkiego połączenia z Internetem Szkolenia z podstaw obsługi Internetu W tym roku przeszkolono już 60 osób Tworzenie lokalnych portali informacyjnych W budowie: kurenda.pl, rolnik online i kulturalny.eu Kujawsko – Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. Budowa lokalnej społeczności informacyjnej

29 Plany rozwoju na lata 2007-2013: Regionalna Platforma Informacyjna wspierająca: 1. gospodarkę elektroniczną (innowacyjne usługi eBiznes), 2. nowoczesne usługi eAdministracji, 3. nowoczesne usługi medyczne (eZdrowie), 4. system informacji przestrzennej (GIS), 5. powszechną edukację na rzecz społeczeństwa informacyjnego.

30 Usługi K-PSI w Regionie Kujawsko-Pomorskim: administracyjne - zapewni szkielet dla regionalnej sieci samorządowej, łączącej Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) jako element całościowego programu eGovernment w regionie, edukacyjne - umożliwi wdrożenie regionalnej sieci dydaktycznej nastawionej na usługi eLearning, usprawniania służby zdrowia – zapewnia infrastrukturę dla wdrażanego programu budowy sieci telemedycznej jako część programu eHealth dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego, wspomagania aktywizacji działalności gospodarczej oraz stymulacji nowych form zatrudnienia. zarządzania bezpieczeństwem w regionie Kujawsko – Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o.

31 Ważniejsze osiągnięcia: 2005 r. (luty) – Projekt K-PSI uzyskuje wsparcie Ministerstwa Infratruktury a Województwo Kujawsko- Pomorskie dodatkowe środki na objęcie udziałów. 2005r. (marzec) Projekt K-PSI zostaje uznany przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy za wzorcowy w skali kraju i rekomendowany jako modelowy dla innych regionów przez Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej oraz Niemiecko-Francuski Projekt Twinningowy w MGiP. 2005r. (czerwiec) Województwo Kujawsko-Pomorskie zostaje przyjęte do: European Regional Information Society Association (eris@ ) oraz uczestniczy w: Innovative Action Network for Information Society (IANIS + )

32 Ważniejsze osiągnięcia: 2005r.(październik)- Projekt K-PSI zostaje zaprezentowany w ramach konferencji OPEN DAYS w Brukseli. 2006r. (styczeń) -K-PSI uczestniczy w 6PR A New Vision for the participation of European SMEs in the future e- Business scenario e-NVISION IST-28067 2006r. (luty-kwiecień) – K-PSI podpisuje umowy na włókna sieci szkieletowej z NETIĄ I ENERGĄ 2006r. (październik) K-PSI podpisuje umowy z konsorcjum SOLIDEX/ERICSSON na realizację sieci oraz Z CROWLEY na nadzór inwestorski. Kujawsko – Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o.

33 Ważniejsze osiągnięcia: 2007r.(marzec) Projekt K-PSI został wybrany ze 163 projektów sieci szerokopasmowych zgłoszonych na konferencję Bridging the Broadband Gap i jako jedyny projekt z Polski będzie zaprezentowany w Brukseli w dniach 14 i 15 maja br. w grupie 49 najlepszych europejskich projektów. Kujawsko – Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o.

34 Dziękuję za uwagę. Kontakt: e-mail: biuro@kpsi.pl biuro@kpsi.pl Tel. +48 (56) 655 00 79 Fax: +48 (56) 655 00 78 www.kpsi.pl Kujawsko – Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o.


Pobierz ppt "Krystyna Nowak TORUŃ 25 kwietnia 2007r.. Historia projektu, Historia projektu, Dokumenty strategiczne dla sieci K-PSI, Dokumenty strategiczne dla sieci."

Podobne prezentacje


Reklamy Google