Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 19 lutego 2007 r. Agnieszka Suska-Buława

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 19 lutego 2007 r. Agnieszka Suska-Buława"— Zapis prezentacji:

1 Rozwój teleinformatyki w administracji – strategie i instrumenty realizacji
Warszawa, 19 lutego 2007 r. Agnieszka Suska-Buława Departament Informatyzacji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Dr inż. G. Bliźniuk - Plan Informatyzacji Państwa na lata

2 Teleinformatyka w administracji – strategia i instrumenty wsparcia
Plan Informatyzacji Państwa na lata Kontynuacja - Plan Informatyzacji Państwa na lata Instrumenty wsparcia – finansowanie : Fundusze strukturalne: PO „Innowacyjna gospodarka” PO „Kapitał ludzki” PO „Program Polski Wschodniej” Regionalne Programy Operacyjne Dr inż. G. Bliźniuk - Plan Informatyzacji Państwa na lata

3 Teleinformatyka w administracji Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010
Określa: priorytety i cele informatyzacji państwa, w oparciu o które powinien przebiegać rozwój systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych, zestawienie sektorowych oraz ponadsektorowych projektów informatycznych, które będą służyć do realizacji określonych priorytetów i usług, szczegółowe opisy projektów wraz z informacją o szacunkowych kosztach ich realizacji, możliwych źródłach finansowania, podmiotach odpowiedzialnych za ich realizację, program działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, uwzględniający zakresy realizacyjne priorytetów rozwoju systemów teleinformatycznych, spójny z inicjatywą i2010 Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia [1] zadania publiczne, które powinny być realizowane z wykorzystaniem drogi elektronicznej (usługi priorytetowe na rzecz obywateli i przedsiębiorstw). Zostały wskazane podmioty odpowiedzialne za wdrożenie poszczególnych usług oraz terminy rozpoczęcia ich realizacji. [1] Inicjatywa i2010 Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, przyjęta przez Komisję Wspólnot Europejskich 1 czerwca 2006 r. Dr inż. G. Bliźniuk - Plan Informatyzacji Państwa na lata

4 Teleinformatyka w administracji - Priorytety rozwoju systemów teleinformatycznych
Priorytety rozwoju systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań publicznych na lata : przekształcenie Polski w państwo nowoczesne i przyjazne dla obywateli i podmiotów gospodarczych, racjonalizacja wydatków administracji publicznej związanych z jej informatyzacją i z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, neutralność technologiczna rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w procesie informatyzacji administracji publicznej. Dr inż. G. Bliźniuk - Plan Informatyzacji Państwa na lata

5 Projekty ponadsektorowe
E-PUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej E-PUAP 2 – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej STAP - Sieć Teleinformatyczna Administracji Publicznej pl.ID - Polska ID Karta Realizacja centralnego węzła polskiego komponentu SIS II i VIS

6 Projekty sektorowe 22 projekty, realizowane ze środków budżetu państwa, funduszy strukturalnych oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w tym: E-deklaracje I i II - obsługa elektronicznych deklaracji podatkowych przedsiębiorców Pesel2 – przebudowa rejestrów państwowych Budowa portalu informacyjnego notariuszy, radców prawnych, komorników, adwokatów Zintegrowany system zarządzania zadaniowym budżetem państwa Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych SI SYRIUSZ– Zintegrowany System Obsługi Rynku Pracy i Zabezpieczenia Społecznego TERYT2 – Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju Centralna Informacja O Działalności Gospodarczej

7 PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
Działania w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego Efektywne wydatkowanie środków na rozwój społeczeństwa informacyjnego Opracowanie strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Zapewnienie sprzyjającego otoczenia prawnego dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu Liberalizacja rynku łączności elektronicznej Rozwój przedsiębiorczości i konkurencyjności Rozwój polskich zasobów internetowych

8 PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
Działania w zakresie informatyzacji administracji publicznej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego Integracja procesu informatyzacji administracji i upowszechnienie usług administracji udostępnianych drogą elektroniczną Ograniczenie biurokracji - usprawnienie załatwiania spraw urzędowych Skuteczna absorpcja funduszy UE

9 Lista 24 usług administracji publicznej, w tym:
OKREŚLENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE Z WYKORZYSTANIEM DROGI ELEKTRONICZNEJ Lista 24 usług administracji publicznej, w tym: Proces zmiany zameldowania Proces obsługi paszportów i dowodów osobistych Proces obsługi zamówień publicznych Proces rozliczania podatku dochodowego i VAT Proces rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych Proces dostępu do danych przestrzennych dla obszaru całego kraju Proces uzyskiwania pozwoleń wydawanych na podstawie przepisów Prawa budowlanego Proces uzyskiwania informacji z urzędu stanu cywilnego Elektroniczny dostęp do wydziałów ksiąg wieczystych i Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych Proces obsługi systemu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej Proces uzyskania zezwoleń i realizacji płatności za korzystanie ze środowiska Pośrednictwo pracy

10 Teleinformatyka w administracji – fundusze strukturalne
1 950 MEUR ze środków funduszy strukturalnych Łącznie z wkładem krajowym: ok MEUR czyli Ok. 9,5 mld zł na 7 lat PO Innowacyjna gospodarka - 7 oś priorytetowa – Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego Rocznie: ponad 1 mld zł na wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego ze środków 7 osi priorytetowej PO Innowacyjna gospodarka Dr inż. G. Bliźniuk - Plan Informatyzacji Państwa na lata

11 PO Innowacyjna gospodarka 7 oś priorytetowa – Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego Działania objęte wsparciem: Nr działania Nazwa działania Alokacja środków EFRR (w MEUR) Poziom i źródło finansowania krajowego 7.1. Budowa elektronicznej administracji w tym: 7.1.1.Infrastruktura elektronicznych usług publicznych Elektroniczne usługi i treści dla przedsiębiorców i obywateli 700 350 15% 7.2. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Łącznie: 750 (wersja robocza) 7.3 Wsparcie wdrażania rozwiązań elektronicznego biznesu typu B2B Wg zasad udzielania pomocy publicznej – ok. 50% 7.4 Internet szerokopasmowy dla każdego 500 (wersja robocza) 0% Dr inż. G. Bliźniuk - Plan Informatyzacji Państwa na lata

12 Dziękuję za uwagę... Agnieszka Suska-Buława
Dr inż. G. Bliźniuk - Plan Informatyzacji Państwa na lata


Pobierz ppt "Warszawa, 19 lutego 2007 r. Agnieszka Suska-Buława"

Podobne prezentacje


Reklamy Google