Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia działania KZK GOP na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia działania KZK GOP na lata"— Zapis prezentacji:

1 Strategia działania KZK GOP na lata 2008 - 2020
1

2 Przesłanki aktualizacji Strategii działania KZK GOP (1)
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Planowane w 2012 roku Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w Polsce. Powstanie innych dokumentów o charakterze strategicznym dla obszaru Aglomeracji Górnośląskiej: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – (aktualizacja w 2005 roku), Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Aglomeracji Górnośląskiej (2004 rok.), Diagnoza stanu systemu transportowego oraz Plan rozwoju transportu zbiorowego w obszarze działania KZK GOP (2007 rok). 2

3 Przesłanki aktualizacji Strategii działania KZK GOP (2)
Dynamiczny rozwój technologii związanych z elektroniką i systemami informatycznymi oraz ich powszechniejsze wykorzystanie. Rozpoczęcie prac nad projektem ŚKUP. Inne zmiany w otoczeniu KZK GOP: Spadek liczby mieszkańców w miastach KZK GOP, Wzrost wskaźnika motoryzacji, Spadek liczby pasażerów korzystających z usług transportu zbiorowego, Wzrost kosztów organizacji przewozów KZK GOP (wzrost jakości usług przewozowych, wzrost cen energii, paliw i inflacji. 3

4 Domena działania (wizja)
KZK GOP jest publicznym organizatorem transportu zbiorowego w Aglomeracji Górnośląskiej KZK GOP jest podmiotem publicznym. KZK GOP organizuje transport zbiorowy. Obszarem działania KZK GOP jest Aglomeracja Górnośląska oraz miasta powiązane komunikacyjnie z Aglomeracją. 4

5 Główny cel działania (misja)
Celem KZK GOP jest efektywne świadczenie usług komunikacyjnych dla mieszkańców Aglomeracji przy wykorzystaniu przede wszystkim mechanizmów rynkowych i zgodnie z polityką samorządów terytorialnych tworzących Związek KZK GOP dąży do zapewnienia efektywności organizowanych usług transportowych. KZK GOP swój główny cel realizuje przy wykorzystaniu przede wszystkim mechanizmów rynkowych. 5

6 Obszary działań strategicznych (1)
Przewozy efektywność transportu zbiorowego organizowanego przez Związek wymaga precyzyjnego definiowania i zgodnego z popytem alokowania nabywanych usług przewozowych oraz działań minimalizujących koszt nabycia Sprzedaż usług (Polityka taryfowa) realizacja poprzez ceny funkcji dochodowej i mającej wpływ na popyt na usługi przewozowe, wymaga koncentracji uwagi na sprawności stosowanych taryf oraz systemów dystrybucji i promocji usług Finanse zarządzanie transportem zbiorowym wymaga aktywnego pozyskiwania środków finansowych z różnych dostępnych źródeł 6

7 Obszary działań strategicznych (2)
Integracja transportu sprawna realizacja roli Związku wymaga, aby transport był zintegrowany, zarówno w ramach KZK GOP, jak i z innymi organizatorami i koleją Systemy telematyczne wysoka jakość usług oferowanych przez Związek powiązana jest ze stosowaniem nowoczesnych technologii i narzędzi informatycznych Kształtowanie relacji z otoczeniem możliwość realizacji założonych celów wymaga właściwego wizerunku na zewnątrz i kształtowania odpowiedniej świadomości co do roli transportu zbiorowego 7

8 PRZEWOZY – kierunki działań (1)
Zarządzanie ofertą przewozową w oparciu o występujący popyt. Wprowadzanie nowych produktów komunikacyjnych uwzględniających zmieniające się potrzeby rynkowe. Wykorzystanie możliwości optymalizacji oferty wynikających z koordynacji systemu autobusowego, tramwajowego i kolejowego. Dostosowanie umów przewozowych do elastycznego reagowania na zmiany popytu oraz szerszego ujmowania w umowach zagadnień jakości usług, ekologii i bezpieczeństwa. Wspieranie przekształceń własnościowych przewoźników. 8

9 PRZEWOZY – kierunki działań (2)
Prowadzenie przetargów na usługi przewozowe zapewniających przewoźnikom równy dostęp do rynku przewozowego. Wdrożenie monitoringu jakości świadczonych usług (monitoring pojazdów i dworców, lokalizacja pojazdów, dynamiczna informacja pasażerska itp.) Wsparcie projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej realizowanego przy pomocy funduszy unijnych. Współpraca z gminami i innymi podmiotami oraz koordynacja działań w zakresie kształtowania zachowań komunikacyjnych mieszkańców oraz wdrażania rozwiązań organizacyjnych dających priorytet w ruchu pojazdom transportu zbiorowego. Wspieranie i koordynacja działań przewoźników zmierzających do poprawy bezpieczeństwa podróży pasażerów. 9

10 SPRZEDAŻ USŁUG (Polityka taryfowa) – kierunki działań
Wdrożenie i później wykorzystanie zalet biletu elektronicznego funkcjonującego w ramach projektu ŚKUP. Sukcesywne rozwijanie sieci Punktów Obsługi Pasażera i automatów biletowych. Intensyfikacja kontroli biletowych i dalsze rozszerzenie akcji „wsiadania przednimi drzwiami”. Wprowadzanie nowych rodzajów biletów (w oparciu o badania marketingowe) i likwidacja tych o znikomym zainteresowaniu. 10

11 FINANSE – kierunki działań
Aktywne występowanie o środki unijne na realizację projektów przyczyniających się do rozwoju transportu zbiorowego. Zachowanie równowagi w finansowaniu transportu zbiorowego przez korzystających z usług przewozowych oraz ze środków publicznych. Podejmowanie działań na rzecz pozyskania środków finansowych z tytułu refundacji ulg ustawowych i współfinansowania przewozów ponadlokalnych ze szczebla regionalnego i centralnego. Korzystanie w razie potrzeby z różnych dostępnych na rynku instrumentów finansowych (np. obligacji, kredytów, pożyczek). 11

12 INTEGRACJA – kierunki działań
Przygotowanie i wdrożenie biletu elektronicznego funkcjonującego w ramach ŚKUP, umożliwiającego integrację z innymi podmiotami (gałęziową i obszarową). Promocja systemu przesiadkowego w podróżach realizowanych po terenie Aglomeracji. Współpraca z gminami i innymi podmiotami (partnerstwo publiczno-prywatne), a także inicjowanie działań w zakresie rozwoju i budowy centrów przesiadkowych oraz parkingów w systemie P&R w obszarze działania KZK GOP. 12

13 13 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE – kierunki działań
Opracowanie projektu techniczno-funkcjonalnego ŚKUP oraz całej dokumentacji związanej ze współfinansowaniem projektu z funduszy unijnych. Wdrożenie i bieżąca modyfikacja systemu ŚKUP. Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie transportem zbiorowym (dynamiczna informacja pasażerska, bezpieczeństwo pasażerów, priorytety w ruchu itp). Współpraca z wyższymi uczelniami w celu wykorzystania potencjału intelektualnego i doświadczeń pracowników naukowych w ramach różnych projektów badawczych. 13

14 14 KSZTAŁTOWANIE RELACJI Z OTOCZENIEM – kierunki działań
Doskonalenie systemów informacji pasażerskiej. Poprawa jakości obsługi poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników mających kontakt z pasażerami i przewoźnikami. Prowadzenie kampanii promocyjnych i informacyjnych (np. w wydawnictwach, periodykach, Internecie, współuczestniczenie w tworzeniu audycji radiowych i telewizyjnych promujących transport zbiorowy KZK GOP). Systematyczna współpraca z prasą, radiem i telewizją oraz portalami internetowymi. 14

15 Programy realizacji Strategii
Realizacja niektórych kierunków działań z poszczególnych obszarów Strategii wymaga sporządzenia programów realizacji. Programy te będą sporządzane na bieżąco w kolejnych latach realizacji Strategii. Obecnie sporządzane są programy do następujących projektów: ŚKUP (Śląska Karta Usług Publicznych), Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, System dynamicznej informacji pasażerskiej. 15


Pobierz ppt "Strategia działania KZK GOP na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google