Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sześciolatek idzie do szkoły. Przepisy prawne dotyczące obniżenia wieku obowiązku szkolnego Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sześciolatek idzie do szkoły. Przepisy prawne dotyczące obniżenia wieku obowiązku szkolnego Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj."— Zapis prezentacji:

1 Sześciolatek idzie do szkoły

2 Przepisy prawne dotyczące obniżenia wieku obowiązku szkolnego Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z zm.) Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z zm.) Ustawa z dnia …………… roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ustawa z dnia …………… roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17) Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17) Rozporządzenie MEN ….. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli Rozporządzenie MEN ….. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

3 Dzieci 6-letnie obowiązkowo pójdą do szkoły 1 września 2012 roku

4 W latach 2009-2011 o wcześniejszym pójściu dziecka do szkoły zdecydują RODZICE i Dyrektor Szkoły

5 W latach szkolnych 2009/2010 – 2011/2012 Dziecko sześcioletnie, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat na wniosek rodzica, ma prawo rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, może przyjąć dziecko do szkoły jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły, a dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rok szkolny

6 Ważne ! Jeżeli dziecko nie było objęte wychowaniem przedszkolnym wy- magana jest pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogi-cznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego Jeżeli dziecko nie było objęte wychowaniem przedszkolnym wy- magana jest pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogi-cznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego

7 Ważne! Jeżeli rodzice chcą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka 6-letniego do innej szkoły podstawowej niż w obwodzie, której dziecko mieszka, mają również zastoso-wanie powyższe uregulowania Jeżeli rodzice chcą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka 6-letniego do innej szkoły podstawowej niż w obwodzie, której dziecko mieszka, mają również zastoso-wanie powyższe uregulowania

8 Dziecko urodzone w 2003 roku od 1 września 2009 r. ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego na wniosek rodziców zostaje objęte obowiązkiem szkolnym jest przedszkolakiem (w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej) jest uczniem lub 6-latek w szkole podstawowej jest przedszkolakiem, jeżeli chodzi do oddziału przedszkolnego jest uczniem, jeżeli chodzi do I klasy finansowanie z dochodów własnychsubwencja od 1.01.2010 r.

9 Uwaga! Od 1 września 2009 r. Dziecko pięcioletnie ma prawo do wychowania przedszkolnego w różnych formach (przedszkola, oddziały przedszkolne, zespoły wy- chowania przedszkolnego, punkty przedszkolne) Dziecko pięcioletnie ma prawo do wychowania przedszkolnego w różnych formach (przedszkola, oddziały przedszkolne, zespoły wy- chowania przedszkolnego, punkty przedszkolne)

10 U W A G A Od 1 września 2009 roku nauczyciel, w ramach obowiązkowego czasu pracy, zobowiązany jest do przeprowadzenia diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Od 1 września 2009 roku nauczyciel, w ramach obowiązkowego czasu pracy, zobowiązany jest do przeprowadzenia diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

11 Z dniem 1 września 2011 r. dzieci w wieku 5 lat, są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. WAŻNE !!!

12 1 września 2012 roku Wszystkie dzieci sześcioletnie obowiązkowo rozpoczynają naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej Obowiązek dziecka pięcioletniego do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w różnych formach (przedszkola, oddziały przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne)

13 Warto wiedzieć Nowa podstawa programowa dla szkół podstawowych będzie rea- lizowana w klasach pierwszych począwszy od 1 września 2009 r. Nowa podstawa programowa dla szkół podstawowych będzie rea- lizowana w klasach pierwszych począwszy od 1 września 2009 r.

14 Nową podstawę programową dla przedszkoli, innych form wycho- wania przedszkolnego oraz od- działów przedszkolnych w szkołach podstawowych realizuje się od 1 września 2009 roku Nową podstawę programową dla przedszkoli, innych form wycho- wania przedszkolnego oraz od- działów przedszkolnych w szkołach podstawowych realizuje się od 1 września 2009 roku Warto wiedzieć

15 W związku z prawem dziecka pięcioletniego do odbycia rocz- nego przygotowania przedszkol- nego, gmina zobowiązana jest do zapewnienia bezpłatnego trans- portu i opieki w czasie przewozu dziecka zamieszkałego powyżej 3 km od placówki wychowania przedszkolnego W związku z prawem dziecka pięcioletniego do odbycia rocz- nego przygotowania przedszkol- nego, gmina zobowiązana jest do zapewnienia bezpłatnego trans- portu i opieki w czasie przewozu dziecka zamieszkałego powyżej 3 km od placówki wychowania przedszkolnego Warto wiedzieć

16 Od 1 września 2009 r. uczniowie klas pierwszych wymagający opieki poza lekcjami będą mogli korzystać z opieki świetlicowej Od 1 września 2009 r. uczniowie klas pierwszych wymagający opieki poza lekcjami będą mogli korzystać z opieki świetlicowej Warto wiedzieć

17 studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym lub studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym lub zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Od 1 września 2009 r. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I–III szkół podstawowych posiada osoba, która ukończyła:

18 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23, poz.133)

19 Skład zespołu Pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog; Pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog; Psycholog; Psycholog; Logopeda; Logopeda; Inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny; Inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny;

20 Zadania zespołu cz.1 ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka; ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka; nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb; nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;

21 Zadania zespołu cz.2 opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka; opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka; analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania. analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

22 Dyrektor jako koordynator Pracę zespołu koordynuje dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni albo upoważniony przez niego nauczyciel. Pracę zespołu koordynuje dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni albo upoważniony przez niego nauczyciel.

23 Organizacja zajęć Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. W przypadku dzieci, które ukończyły 3. rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin. W przypadku dzieci, które ukończyły 3. rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

24 Ważne! Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez: udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania; udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania; udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem; udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem; pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu. pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

25 W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele: systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności; systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności; informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają; informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają; zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci. zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Sześciolatek idzie do szkoły. Przepisy prawne dotyczące obniżenia wieku obowiązku szkolnego Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj."

Podobne prezentacje


Reklamy Google