Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REFORMA PROGRAMOWA SYSTEMU OŚWIATY Elżbieta Leciak – Barszczewicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REFORMA PROGRAMOWA SYSTEMU OŚWIATY Elżbieta Leciak – Barszczewicz"— Zapis prezentacji:

1 REFORMA PROGRAMOWA SYSTEMU OŚWIATY Elżbieta Leciak – Barszczewicz
Szkoła Podstawowa nr 84 Opracowanie: Zofia Rostek Elżbieta Leciak – Barszczewicz Warszawa 28 lutego 2013r. 6

2 PLAN SPOTKANIA: 1. Obowiązki Rodziców i dyrektora szkoły 2
PLAN SPOTKANIA: 1. Obowiązki Rodziców i dyrektora szkoły 2. Gotowość szkolna 3. Główne założenia podstawy programowej 4. Oferta szkoły w zakresie: edukacji wspomagania opieki 5. Dostosowanie warunków szkoły do potrzeb dziecka sześcioletniego Pytania Rodziców

3 Art.14 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

4 Art. 14b ust. 1 pkt 1,2 i 3 Ustawy z dnia 7 września 1991r
Art.14b ust. 1 pkt 1,2 i 3 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w art. 14 ust. 3 są zobowiązani do: dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego….., zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia, informowania w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w art.16 ust 5b.

5 Art.14b ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
Kontrolowanie spełniania obowiązku, o którym mowa w art.14 ust.3, należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

6 6-LATEK oddział klasa przedszkolny pierwsza

7 W latach 2009-2014 o wcześniejszym pójściu
dziecka do szkoły decydują r o d z i c e i dyrektor szkoły

8 7-LATEK KLASA PIERWSZA

9 W chwili składania formularza Rodzic będzie proszony o wypełnienie druku wewnętrznego SP (imię, nazwisko dziecka, pesel, adres zameldowania, adres szkoły rejonowej).

10 GOTOWOŚĆ SZKOLNA (DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA) to poziom rozwoju w sferach: - fizycznej, - umysłowej, - emocjonalnej, - społecznej, który czyni dziecko wrażliwym i podatnym na nauczanie i wychowanie w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

11 GOTOWOŚĆ SZKOLNA Sześciolatek jest gotowy do nauki w I klasie szkoły podstawowej, jeśli posiada: umiejętności oczekiwane od dzieci kończących przedszkole, jest zainteresowany szkołą, stara się być wytrwały w podejmowanych zadaniach.

12 OD DZIECKA ROZPOCZYNAJĄCEGO NAUKĘ SZKOLNĄ OCZEKUJEMY:
umiejętności w zakresie czynności samoobsługowych, radzenia sobie w typowych, codziennych sytuacjach, rozumienia, że trzeba dbać o swoje zdrowie, umiejętności porozumiewania się, zabawy w dziecięce gry i stosowania się do ich reguł, współdziałania z rówieśnikami i z dorosłymi,

13 OD DZIECKA ROZPOCZYNAJĄCEGO NAUKĘ SZKOLNĄ OCZEKUJEMY- c.d.:
wytrwałości w realizowaniu zadań i własnych pomysłów, przygotowania do nauki czytania i pisania, przygotowania do nauki matematyki.

14 Podstawa programowa gwarantuje proporcjonalne wykorzystanie czasu przebywania dziecka w przedszkolu (w rozliczeniu tygodniowym) 14

15 WYBRANE TREŚCI PROGRAMOWE dla uczniów klasy I
-Zasady, normy i reguły ustalone w klasie, zasady bezpieczeństwa, wykonywanie ćwiczeń ruchowych, analiza i synteza wyrazów, poprawna wymowa pod względem artykulacyjnym i gramatycznym, stosunki przestrzenne, figury geometryczne, znajomość najbliższego otoczenia, wprowadzenie liter alfabetu w czterech wariantach, wprowadzenie 10 cyfr, dodawanie i odejmowanie w zakresie 20, -zapisywanie działań arytmetycznych do zadań z treścią.

16 OFERTA EDUKACYJNA DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY KLASA PIERWSZA 25 godzin obowiązkowych zajęć wychowania przedszkolnego 20 godzin obowiązkowych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w tym edukacje: polonistyczna, muzyczna, plastyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna, oraz: język obcy nowożytny (jęz. angielski), zajęcia komputerowe, techniczne, wychowanie fizyczne.

17 OFERTA EDUKACYJNA SP84 DLA DZIECI W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM I W KLASIE PIERWSZEJ ZAJĘCIA DODATKOWE
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY KLASA PIERWSZA religia, rytmika język angielski religia, edukacja ekologiczna wg własnego programu koła: - języka angielskiego, teatralne, taneczne, SKS, gimnastyka korekcyjna, zajęcia „Od zabawy do sportu”, czytelnicze, chór

18 WSPIERANIE ROZWOJU. opieka specjalistów:. - psychologa,. - pedagoga,
WSPIERANIE ROZWOJU opieka specjalistów: - psychologa, - pedagoga, - logopedy, - nauczyciela terapii pedagogicznej oraz: - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w klasach pierwszych, - grupowa praca z uczniami zdolnymi.

19 OPIEKA ŚWIETLICA SZKOLNA 6.45 – 17.45

20 DORAŹNA POMOC PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

21 WYŻYWIENIE dla chętnych nawet 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)

22 BEZPŁATNE AKCJE: - zima w mieście, - lato w mieście, - szklanka mleka, - owoce w szkole.

23 PROJEKTY REALIZOWANE NA RZECZ PODNIESIENIA BEZPIECZEŃSTWA
bezpieczna droga do szkoły, bezpieczne życie, bezpieczna energia, bezpieczny INTERNET.

24 ZAJĘCIA OTWARTE Program adaptacji dziecka 5-letniego (harmonogram lekcji otwartych, wykaz imprez, uroczystości, zajęć dodatkowych, wykaz zajęć otwartych prowadzonych przez świetlicę) do szkoły realizowany przez naszą placówkę w bieżącym roku szkolnym znajduje się na naszej stronie internetowej (o szkole – oferta placówki).

25 DOSTOSOWANIE SP DO POTRZEB DZIECKA 6 – letniego - wydzielone skrzydło z nowocześnie wyposażonymi salami dydaktycznymi, - dostosowana do potrzeb dzieci sześcioletnich łazienka, - mobilna pracownia komputerowa (25 notebooków dla uczniów), - tablice interaktywne, - dobrze wyposażona i skomputeryzowana biblioteka szkolna, - oddzielna sala świetlicowa, - dobrze wyposażone dwie sale gimnastyczne, - nowoczesne boisko sportowe, - plac zabaw dla dzieci sześcioletnich, - stołówka oferująca chętnym dzieciom 3 posiłki.

26 Decyzją Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy zapisy dzieci urodzonych w latach 2006, 2007 i 2008 roku do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych będą prowadzone z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji podań.

27 WAŻNE TERMINY – Rodzic pisemnie potwierdza u dyrektora  przedszkola/szkoły wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej

28 WAŻNE TERMINY- c.d. – Rodzic zapoznaje się z ofertą szkół i wypełnia w systemie formularz zgłoszenia dziecka, (godz.15.00) – formularz składa w szkole pierwszego wyboru, 25.04(godz.10.00) – sprawdza (w systemie lub w szkole pierwszego wyboru), do której szkoły dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia,

29 WAŻNE TERMINY- c.d. 25.04(od godz.10.00) (do godz.15.00) -pisemnie potwierdza wolę zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane, 09.05(od godz.10.00) - sprawdza (w systemie lub w szkole, do której złożył pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka), czy dziecko zostało przyjęte, po opublikowaniu wykazu wolnych miejsc, Rodzic może ubiegać się o przyjęcie dziecka na wolne miejsca.

30 WAŻNE TERMINY- c.d. sprawdza (w systemie lub w szkole, do której złożył podanie o przyjęcie na wolne miejsce), czy dziecko zostało przyjęte od 21 maja (od godz.15.00)- po zaktualizowaniu wykazu wolnych miejsc, może ubiegać się o przyjęcie dziecka w ramach rekrutacji uzupełniającej

31 Dzieci spoza Warszawy. mogą się zalogować, ale. system uwzględni je
Dzieci spoza Warszawy mogą się zalogować, ale system uwzględni je dopiero w rekrutacji uzupełniającej.

32 INFORMACJE podstrona "Sześciolatek w szkole"
Strona internetowa Ośrodka Rozwoju Edukacji podstrona "Sześciolatek w szkole"

33 PODSUMOWANIE SPOTKANIA POMOC W PODJĘCIU WŁAŚCIWEJ DECYZJI
obserwacja dziecka, zapoznanie się z diagnozą wychowawcy przedszkola czy oddziału przedszkolnego, ewentualne zasięgnięcie opinii psychologa PPP, zgłoszenie dziecka do objęcia opieką psychologiczno-pedagogiczną (w marcu)

34 Kontakt SP 84 tel./fax (22) sekretariat sekretariat uczniowski sp84.waw.pl adres strony internetowej:


Pobierz ppt "REFORMA PROGRAMOWA SYSTEMU OŚWIATY Elżbieta Leciak – Barszczewicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google