Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł projektu: Rejs do kariery

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł projektu: Rejs do kariery"— Zapis prezentacji:

1 Tytuł projektu: Rejs do kariery
Wyższa Szkoła Finansów i Administracji Tytuł projektu: Rejs do kariery projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Michał Igielski

2 Podstawy formalne Nazwa programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.4 Projekty innowacyjne Michał Igielski

3 Wyższa Szkoła Finansów i Administracji
Czas trwania 26 miesiący Budżet projektu prawie , zero wkładu własnego Odbiorcy Absolwenci szkół wyższych (docelowo z całego kraju) Akademickie Biura Karier (docelowo z całego kraju) Michał Igielski Michał Igielski

4 Istota problemu Jednym z ważniejszych problemów dotyczących uczelni wyższych jest brak przygotowania absolwentów do wyjścia na rynek pracy. Objawia się to stosunkowo wysoką liczbą bezrobotnych absolwentów szkół wyższych w statystykach urzędów pracy. Według danych GUS na koniec czerwca 2011 r. zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy było 20,7 tys. absolwentów szkół wyższych co stanowi około 12% bezrobotnych osób z wykształceniem wyższym w całym kraju. Michał Igielski

5 ogólnoświatowy kryzys gospodarczo – ekonomiczny
Głównymi przyczynami stosunkowo wysokiego udziału absolwentów szkół wyższych wśród osób bezrobotnych są: ogólnoświatowy kryzys gospodarczo – ekonomiczny relatywne zmniejszenie się liczby miejsc pracy specyficzne problemy dotyczące absolwentów. Bardzo często zdobywana przez uczących się wiedza ma charakter czysto teoretyczny. Wszyscy studenci bez względu na tok studiów uczęszczają przede wszystkim na wykłady, mają mało ćwiczeń praktycznych i seminariów. Skutkuje to tym, iż w późniejszej w pracy nie potrafią wykorzystać przyswojonych informacji, działają schematycznie, czekają na pomoc i wskazanie sposobu rozwiązania problemu. Tymczasem pracodawcy oczekują od nich kreatywności, przedsiębiorczości i dużej samodzielności w działaniu. Michał Igielski

6 dokładniej ocenić zainteresowania i predyspozycje zawodowe;
W rozwiązaniu tego problemu starają się pomagać akademickie biura karier działające przy uczelniach wyższych. Ich pracownicy podejmują indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe dla studentów i absolwentów, prowadzą rozmowy doradcze, w trakcie których pomagają: określić i skonfrontować swoje możliwości, umiejętności, kwalifikacje oraz oczekiwania z szansami na rynku pracy; dokładniej ocenić zainteresowania i predyspozycje zawodowe; opracować indywidualny plan poszukiwania pracy i ewentualnego dokształcania się lub przekwalifikowania się. Problemem jest jednak brak odpowiednich narzędzi, ustandaryzowanej metody, schematu pracy ze studentami ostatniego roku nauki na uczelniach wyższych. W związku z tym, w ramach opisywanego projektu ma powstać właśnie efektywne narzędzie wsparcia przyszłych absolwentów uczelni wyższych na terenie całego kraju. Michał Igielski

7 Cele projektu Celem ogólnym projektu jest wprowadzenie efektywnej metody (modelu) przygotowania studentów ostatniego roku nauki na uczelniach wyższych do wyjścia na rynek pracy oraz poprawy ich elastyczności. Wymiarem docelowym ma być zwiększenie wśród absolwentów uczelni wyższych umiejętności poruszania się po rynku pracy, zwiększenie efektywności poszukiwań pierwszego zatrudnienia, a co za tym idzie zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród tej grupy. Efekt ten będzie można zmierzyć analizując dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych. Michał Igielski

8 Cele szczegółowe to: opracowanie testu diagnozującego poziom przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy, zdiagnozowanie aktualnej sytuacji absolwentów na rynku pracy województwa pomorskiego, przygotowanie narzędzi umożliwiających efektywne wprowadzanie absolwentów na rynek pracy. Michał Igielski

9 Główne działania podejmowane w projekcie
Diagnoza i pogłębiona analiza problemu W ramach tego zadania zespół badawczy przygotuje narzędzie (kwestionariusz ankiety), za pomocą którego przebadani zostaną absolwenci Akademii Morskiej, którzy ukończyli naukę w 2009 oraz w 2010 roku. Celem będzie zbadanie losów absolwentów z tych roczników, określenie na jakie trafiali trudności po ukończeniu nauki, na jakie trafiali bariery w poszukiwaniu pierwszego zatrudnienia, w jakich aspektach swoich umiejętności i wiedzy o rynku pracy posiadali deficyty, które uniemożliwiały im efektywne poszukiwanie zatrudnienia. Michał Igielski

10 Opracowanie wstępnego narzędzia/metody wsparcia
Pierwszym etapem realizacji tego zadania będzie realizacji trzech seminariów z przedstawicielami europejskich uczelni, pracownikami akademickich biur karier oraz studentami. Kolejnym etapem będzie wyjazd zespołu badawczego z do jednej z uczelni zagranicznych aby w praktyce przyjrzeć się tamtejszym metodom wsparcia studentów. Następnie opracowany zostanie całościowo wstępny model wsparcia absolwentów ze wszystkim narzędziami niezbędnymi do jego realizacji (testy, ścieżki wsparcia absolwentów). W kolejnym etapie odbędą się spotkania z przyszłymi użytkownikami modelu wsparcia absolwentów (przedstawiciele akademickich biur karier) celem konsultacji i przekazania uwag dotyczących proponowanego modelu w formie warsztatów. Michał Igielski

11 Testowanie wypracowanego produktu
W testowanie zaangażowane zostaną cztery uczelnie wyższe z województwa pomorskiego . Testami objętych zostanie po 10 studentów z każdej z nich Testowanie polegać będzie na pełnym sprawdzeniu całego modelu w praktyce i przebadaniu wszystkich jego narzędzi (m.in. test diagnozujący oraz różne formy wsparcia proponowane w zależności od wyników testu Po zakończeniu fazy testowania przeprowadzone będzie seminarium z użytkownikami, na którym przedstawione zostaną podstawowe wnioski z etapu testowania metody. Michał Igielski

12 Produkt finalny – model wsparcia
Będzie to model wsparcia studentów ostatniego roku uczelni wyższych, który ma przygotować ich do wyjścia na rynek pracy. Studenci ostatniego roku będą diagnozowani ze względu na cechy osobowe, następnie na podstawie tej diagnozy zostanie ustalone jakiego rodzaju wsparcia potrzebują. Zostanie określone czy potrzebują wsparcia w zakresie przełamywania pewnych barier osobowościowych uniemożliwiających efektywne wyjście na rynek pracy, czy też wystarczy wsparcie w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, czy też w zakresie przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Michał Igielski

13 Będziemy dążyć by powstałe narzędzie było wykorzystywane przez akademickie biura karier z całego kraju – planujemy rozpowszechniać stworzone narzędzie w formie elektronicznej (płyty CD) oraz publikacji (podręczniki, schematy działań). Możliwe będzie otrzymanie zestawów materiałów pocztą tradycyjną. Dodatkowo mamy zamiar organizować konferencje i seminaria poświęcone charakterystyce powstałego modelu. Pracownicy Akademii Morskiej w Gdyni służyć będzie również stałą pomocą przy wdrażaniu tej metody. Liczymy, że produkt finalny uda się wdrożyć do powszechnej praktyki wszelkiego rodzaju uczelni wyższych, ponieważ nie będzie się on odnosił do specyfiki konkretnego kształcenia i studenci ostatnich lat wszystkich rodzajów uczelni będą mogą z niego korzystać bez żadnych ograniczeń. Michał Igielski

14 Dziękuje bardzo Państwu za uwagę
Michał Igielski


Pobierz ppt "Tytuł projektu: Rejs do kariery"

Podobne prezentacje


Reklamy Google