Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPOŁY PRZEDSIĘBIORCÓW (E-TEAMS) Spotkanie 1 „Programy wsparcia małych i średnich firm w województwie śląskim w opinii przedsiębiorców” Akademia Ekonomiczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPOŁY PRZEDSIĘBIORCÓW (E-TEAMS) Spotkanie 1 „Programy wsparcia małych i średnich firm w województwie śląskim w opinii przedsiębiorców” Akademia Ekonomiczna."— Zapis prezentacji:

1 ZESPOŁY PRZEDSIĘBIORCÓW (E-TEAMS) Spotkanie 1 „Programy wsparcia małych i średnich firm w województwie śląskim w opinii przedsiębiorców” Akademia Ekonomiczna w Katowicach 26 październik 2005

2 Sektorowe sieci MŚP (sieci E-teams)
Regionalna i międzyregionalna „sieć sieci” Regionalna i międzyregionalna współpraca władz regionalnych i lokalnych w zakresie polityk wobec MŚP

3 E-teams Leader Michał Chojkowski Koordynator Regionalny Artur Ochojski
telefon: Koordynator Regionalny Artur Ochojski telefon: (32)

4 IDENTYFIKACJA PROGRAMÓW WSPARCIA DOSTĘPNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Michał Chojkowski E-teams Leader

5 Programy wsparcia małych i średnich firm
Wsparcie z funduszy strukturalnych UE Wsparcie z programu Phare 2003 Wsparcie poprzez lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe, poręczeniowe oraz inne instrumenty finansowe Wsparcie poprzez szkolenia i doradztwo

6 Dotacje dla MŚP z funduszy strukturalnych UE
Dotacje na doradztwo – Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.1. „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo” Do kogo skierowana jest pomoc? Małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terytorium Polski Mikroprzedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terytorium Polski i działające na rynku od co najmniej 3 lat lub w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych technologii o znaczącym potencjale rynkowym

7 Dotacje dla MŚP z funduszy strukturalnych UE
Działanie 2.1. „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo” Jakie projekty są objęte wsparciem? Doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium UE, Doradztwo w zakresie jakości, Doradztwo w zakresie innowacji i nowych technologii, Doradztwo w zakresie wprowadzania produktów na nowe rynki zagraniczne, Doradztwo w zakresie tworzenia sieci korporacyjnych przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie łączenie się przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania na rozwój działalności

8 Dotacje dla MŚP z funduszy strukturalnych UE
Działanie 2.1. „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo” Jaka jest wysokość wsparcia? Minimalna kwota wsparcia – 2 500,00 PLN Maksymalna kwota wsparcia – ,00 PLN Jednak nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych projektu Więcej informacji: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

9 Dotacje dla MŚP z funduszy strukturalnych UE
Dotacje na inwestycje – Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.3. „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje” Do kogo skierowana jest pomoc? Małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terytorium Polski Mikroprzedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terytorium Polski i działające na rynku od co najmniej 3 lat lub w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych technologii o znaczącym potencjale rynkowym

10 Dotacje dla MŚP z funduszy strukturalnych UE
Działanie 2.3. „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje” Jakie projekty są objęte wsparciem? Działania modernizacyjne w MŚP prowadzące do wprowadzenia znaczącej zmiany produktu lub procesu produkcyjnego, Wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa, Zakup wyników prac badawczych i/lub praw własności przemysłowej przez przedsiębiorstwa, Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych, Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej, Zastosowanie i wykorzystanie technologii ICT w procesach zarządzania przedsiębiorstwem, Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP

11 Dotacje dla MŚP z funduszy strukturalnych UE
Działanie 2.3. „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje” Jaka jest wysokość wsparcia? Minimalna kwota wsparcia – ,00 PLN Maksymalna kwota wsparcia – ,00 PLN Jednak nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych projektu Więcej informacji: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości –

12 Dotacje dla MŚP z funduszy strukturalnych UE
Dotacje na inwestycje i zatrudnienie – Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.2. „Wzrost konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw” Poddziałanie „Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji” Do kogo skierowana jest pomoc? Przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terytorium Polski i dokonujące nowych inwestycji

13 Dotacje dla MŚP z funduszy strukturalnych UE
Działanie 2.2. „Wzrost konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw” Poddziałanie „Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji” Jakie projekty są objęte wsparciem? Utworzenie przedsiębiorstwa, Rozbudowa przedsiębiorstwa, Rozpoczęcie w istniejącym przedsiębiorstwie działalności obejmującej zasadniczych zmian produktu, lub procesu produkcyjnego

14 Dotacje dla MŚP z funduszy strukturalnych UE
Działanie 2.2. „Wzrost konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw” Poddziałanie „Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji” Dotacja może być udzielona na projekt, który spełnia jeden z niżej wymienionych warunków: wartość nowej inwestycji jest nie mniejsza niż równowartość w złotych polskich kwoty l0 mln EUR; wartość nowej inwestycji jest nie mniejsza niż równowartość w złotych polskich kwoty 500 tys. EUR, w przypadku, gdy inwestycja dotyczy rozbudowy lub modernizacji istniejącego przedsiębiorstwa i wiąże się z utrzymaniem co najmniej 100 miejsc pracy przez nie mniej niż 5 lat;

15 Dotacje dla MŚP z funduszy strukturalnych UE
Działanie 2.2. „Wzrost konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw” Poddziałanie „Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji” w wyniku nowej inwestycji zostało utworzonych co najmniej 20 nowych miejsc pracy na nie mniej niż 5 lat; nowa inwestycja wprowadza innowację technologiczną, w tym w zakresie BHP; nowa inwestycja wpływa na poprawę stanu środowiska; nowa inwestycja jest zlokalizowana na obszarze parku przemysłowego lub parku technologicznego.

16 Dotacje dla MŚP z funduszy strukturalnych UE
Działanie 2.2. „Wzrost konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw” Poddziałanie „Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji” Jaka jest wysokość wsparcia? Brak minimalnej i maksymalnej kwoty jednak nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych projektu Więcej informacji: Ministerstwo Gospodarki i Pracy –

17 Dotacje dla MŚP z funduszy strukturalnych UE
Dotacje na udział w targach i misjach gospodarczych – Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.2. „Wzrost konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw” Poddziałanie „Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw” Do kogo skierowana jest pomoc? Przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terytorium Polski i dokonujące nowych inwestycji

18 Dotacje dla MŚP z funduszy strukturalnych UE
Działanie 2.2. „Wzrost konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw” Poddziałanie „Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw” Jakie projekty są objęte wsparciem? Udział w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w imprezach targowo-wystawienniczych, Udział w targach i wystawach za granicą.

19 Dotacje dla MŚP z funduszy strukturalnych UE
Działanie 2.2. „Wzrost konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw” Poddziałanie „Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw” Jaka jest wysokość wsparcia? wysokość wsparcia na udział w targach lub wystawach maksymalnie PLN wysokość wsparcia na udział w misjach gospodarczych maksymalnie PLN jednak nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych projektu Więcej informacji: Ministerstwo Gospodarki i Pracy –

20 Dotacje dla MŚP z funduszy strukturalnych UE
Dotacje na inwestycje, które chronią środowisko – Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.4. „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska” Do kogo skierowana jest pomoc? Przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terytorium Polski i dokonujące nowych inwestycji

21 Dotacje dla MŚP z funduszy strukturalnych UE
Działanie 2.4. „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska” Jakie projekty są objęte wsparciem? Poddziałanie „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzania inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego”, Poddziałanie „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodnościekowej”, Poddziałanie „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza”, Poddziałanie „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowym i niebezpiecznymi”.

22 Dotacje dla MŚP z funduszy strukturalnych UE
Działanie 2.4. „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska” Jaka jest wysokość wsparcia? Maksymalna wysokość wsparcia – ,00 EUR jednak nie więcej niż 65 % kosztów kwalifikowanych projektu Więcej informacji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –

23 Dotacje dla MŚP z funduszy strukturalnych UE
Dotacje dla najmniejszych firm – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 3.4. „Mikroprzedsiębiorstwa” Do kogo skierowana jest pomoc? mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą nie wcześniej niż trzy lata kalendarzowe przed momentem złożenia wniosku do ww. Działania oraz w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych polskich 2 mln EUR lub wartość aktywów przedsiębiorstw na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych polskich 2 mln EUR.

24 Dotacje dla MŚP z funduszy strukturalnych UE
Działanie 3.4. „Mikroprzedsiębiorstwa” Jakie projekty są objęte wsparciem? specjalistyczne usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw wprowadzające innowacyjność w przedsiębiorstwie i zwiększające jego konkurencyjność, dotyczące m.in.: opracowania strategii umieszczenia produktu na nowym rynku zbytu, wprowadzenia na rynek nowego produktu, zdobycia nowej grupy klientów, racjonalizacji przepływów finansowych, towarów, materiałów oraz informacji wewnątrz przedsiębiorstwa, komputeryzacji oraz racjonalizacji logistyki sprzedaży towarów i usług, poprawy zarządzania wewnątrz firmy,

25 Dotacje dla MŚP z funduszy strukturalnych UE
Działanie 3.4. „Mikroprzedsiębiorstwa” projekty inwestycyjne, związane z: utworzeniem, rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa, rozszerzeniem zakresu działalności gospodarczej, rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, zmianą wyrobu lub usługi, w tym także zmianą w zakresie sposobu świadczenia usług, unowocześnieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej firmy, modernizacją środków produkcji.

26 Dotacje dla MŚP z funduszy strukturalnych UE
Działanie 3.4. „Mikroprzedsiębiorstwa” Jaka jest wysokość wsparcia? zakup usług doradczych – do 5 000,00 EUR inwestycje – do ,00 EUR jednak nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych projektu Więcej informacji Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego –

27 Dotacje dla MŚP z funduszy strukturalnych UE
Dotacje na szkolenia - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 2.3 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” Schemat a - Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr

28 Dotacje dla MŚP z funduszy strukturalnych UE
Działanie 2.3 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” Schemat a - Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr Jakie projekty są objęte wsparciem? szkolenia i pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw (podwyższanie kwalifikacji, nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności) - ogólne, jak i związane ze zmianami technologicznymi (w tym kursy zawodowe w zakresie języków obcych, zastosowanie IT), szkolenia i pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie usprawnienia zarządzania (zwłaszcza zasobami ludzkimi), identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, poprawy organizacji pracy, zarządzania BHP oraz uelastycznienia form świadczenia pracy,

29 Dotacje dla MŚP z funduszy strukturalnych UE
Działanie 2.3 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” Schemat a - Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw, służące podwyższaniu kwalifikacji lub nabyciu nowych kwalifikacji, praktyczne szkolenia i staże dla pracowników przedsiębiorstw w instytucjach naukowo-badawczych, podwyższanie umiejętności i kwalifikacji pracowników o niskim poziomie przygotowania do pracy (niskie kwalifikacje, upośledzenie społeczne).

30 Dotacje dla MŚP z funduszy strukturalnych UE
Działanie 2.3 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” Schemat a - Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr Jaka jest wysokość wsparcia? Minimalna kwota wsparcia – od ,00 EUR Szkolenia ogólne – do 80% kosztów kwalifikowanych, Szkolenia specjalistyczne – do 45% kosztów kwalifikowanych Więcej informacji Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości –

31 Dotacje dla MŚP z Programu Phare 2003
Dotacje na inwestycje – Phare 2003 FUNDUSZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH Do kogo skierowana jest pomoc? Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce

32 Dotacje dla MŚP z Programu Phare 2003
Dotacje na inwestycje – Phare 2003 FUNDUSZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH Jakie projekty są objęte wsparciem? Wszystkie zgłaszane wnioski muszą dotyczyć realizacji kwalifikowanych działań związanych ze wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstwa i uwzględniających przede wszystkim wdrożenie nowych technologii i odnowienie parku maszyn związanych z kluczową działalnością produkcyjną i usługową przedsiębiorcy.

33 Dotacje dla MŚP z Programu Phare 2003
Dotacje na inwestycje – Phare 2003 FUNDUSZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH Jaka jest wysokość wsparcia? Minimalna kwota wsparcia – 2 000,00 EUR Maksymalna kwota wsparcia – ,00 EUR Jednak nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych projektu Więcej informacji Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości –

34 Fundusze strukturalne i Phare 2003 - kalendarium
Program Działanie Najbliższy termin składania Gdzie złożyć wniosek SPO WKP 2.1. 5 grudnia 2005 GARR S.A. 2.3. 29 grudnia 2005 2.2.1. brak Ministerstwo Gospodarki i Pracy 2.2.2. tryb ciągły 2.4. III runda aplikacyjna przełom 2005/2006 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ZPORR 3.4. SPO RZL 14 listopad 2005 Phare 2003 9 grudnia 2005 3 luty 2006

35 Lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe i/lub poręczeniowe
udzielają pożyczek na cele bezpośrednio związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej. Fundusze poręczeniowe: poręczają transakcje bankowe.

36 Lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe i/lub poręczeniowe
Do kogo skierowana jest pomoc? Małe i średnie przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie województwa śląskiego, osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą.

37 Lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe i/lub poręczeniowe
Jakie projekty są objęte wsparciem? Pożyczki na rozwój działalności zmierzające do poprawy konkurencyjności firmy, pożyczki na finansowanie inwestycji przyczyniających się do powstawania nowych miejsc pracy, pożyczki zwiększające kapitał obrotowy firmy.

38 Lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe i/lub poręczeniowe
Jaka jest wysokość wsparcia? Minimalna kwota wsparcia – 2 000,00 PLN Maksymalna kwota wsparcia – ,00 PLN Wkład własny od 20% do 50% Oprocentowanie roczne od 3% do 8% Prowizje od 1% do 5% Okres spłaty od 12 do 60 miesięcy

39 Lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe i/lub poręczeniowe
Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Do kogo skierowana jest pomoc? Małe i średnie przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie województwa śląskiego, prowadzące działalność od minimum 6 miesięcy Jaka jest wysokość poręczenia? Maksymalnie do ,00 PLN jednak nie więcej niż 50% kapitału kredytu lub pożyczki okres spłaty do 48 miesięcy

40 Lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe i/lub poręczeniowe
Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Współpraca z bankami: Bank Gospodarstwa Krajowego, Górnośląski Bank Gospodarczy, ING Bank Śląski, PKO Bank Polski, Bank Przemysłowo – Handlowy, Bank Millenium Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy -

41 Lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe i/lub poręczeniowe
w województwie śląskim: Agencja Inicjatyw Lokalnych Sp. z o.o. - Żarnowiec, Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. – Sosnowiec, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. - Żory, Fundusz Górnośląski S.A. – Katowice, Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. – Katowice, Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Katowice, Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o. - Ruda Śląska, Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości - Bielsko-Biała Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości – Gliwice Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy – Katowice

42 Inne instrumenty finansowe
Linia pożyczek dla MŚP z Funduszu dla Śląska

43 Inne instrumenty finansowe
Fundusz Mikro Fundusz Mikro jest instytucją mikrofinansową działającą nie dla zysku (not-for-profit). Został utworzony przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości (PAEF) do realizacji programu wspierania rozwoju mikroprzedsiębiorczości w Polsce.

44 Inne instrumenty finansowe
Fundusz Mikro Dla kogo skierowana jest pomoc? mikroprzedsiębiorcy dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przeznaczenie: na zakup towaru do sprzedaży lub surowców do przerobu; na małą inwestycję (zakup maszyny, urządzenia, wyposażenia, lokalu); na remont lokalu, maszyny czy samochodu; oraz na każdy inny rozsądny cel, związany z działalnością firmy Wielkość pożyczki - do złotych Okres spłaty - do 24 miesięcy

45 Inne instrumenty finansowe
Fundusz Mikro CZĘSTOCHOWA ul. Sobieskiego 50 Częstochowa tel/fax: (34) GLIWICE ul. Dolnych Wałów 1 44–100 Gliwice tel.: (32) fax: (32) Fundusz Mikro – KATOWICE Al. Korfantego 2 Katowice tel.: (32) fax: (32) BIELSKO-BIAŁA ul. Barlickiego 15 Bielsko-Biała tel.: (33) fax: (33)

46 Inne instrumenty finansowe
Inicjatywa Mikro Celem działalności Inicjatywy Mikro jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości jako formy aktywnego przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju lokalnego. Inicjatywa Mikro realizuje ten cel poprzez stworzenie dostępu do środków finansowych i doradztwa dla małych firm, które stanowią zbyt wysokie ryzyko dla banków ze względu na brak wymaganych zabezpieczeń, uproszczoną formę księgowości, krótki okres działalności na rynku, czy niewielką kwotę pożyczki.

47 Inne instrumenty finansowe
Inicjatywa Mikro Dla kogo skierowana jest pomoc? dla małych Firm (w tym dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Udzielane pożyczki mogą mieć charakter: pożyczki indywidualnej, pożyczki grupowej - dla grupy 4-5 przedsiębiorców Przeznaczenie: na cele inwestycyjne, na kapitał obrotowy Wielkość pożyczki - od do złotych Okres spłaty - do 24 miesięcy

48 Inne instrumenty finansowe
Inicjatywa Mikro Biuro w Katowicach ul. Dąbrowskiego 22, pok. 117, Katowice tel/fax. (0-32) , Biuro w Bielsku ul. Cyniarska 36, pok. 103, Bielsko-Biała tel/fax. (0-33) , Biuro w Częstochowie ul. Śląska 23, pok. 30, Częstochowa tel/fax. (0-34) , Inicjatywa mikro –

49 Inne instrumenty finansowe
Fundusze Venture Capital Venture capital oznacza udziały kapitałowe o charakterze średnio – i długoterminowym dostarczane przez profesjonalne firmy inwestycyjne równolegle z pomocą w zarządzaniu w celu założenia, rozwoju lub przekształcenia szybko rozwijających się przedsiębiorstw nie notowanych na giełdzie papierów wartościowych, posiadających potencjał osiągnięcia ponadprzeciętnego wzrostu i zysków Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A. - Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych -

50 Inne instrumenty finansowe
Anioły Biznesu Anioły Biznesu (Business Angels) to zamożne osoby prywatne często byli właściciele firm i/lub menadżerowie, wspierające przedsiębiorców finansowo i merytorycznie, ze skłonnością do inwestowania w tych obszarach, w które inni obawiają się wkraczać. W zamian oczekują udziałów w przedsięwzięciu, oraz możliwości wpływania na strategiczne decyzje firmy, w którą inwestują. Gdzie szukać Aniołów Biznesu w Polsce? Talent Hunting - Lewiatan Business Angels - Polska Sieć Aniołów Biznesu PolBAN –

51 Wsparcie poprzez szkolenia i doradztwo
Ośrodki szkoleniowo - doradcze Do kogo skierowana jest pomoc? Małe i średnie przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie województwa śląskiego, osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą.

52 Wsparcie poprzez szkolenia i doradztwo
Ośrodki szkoleniowo - doradcze Rodzaje świadczonych usług: Doradcze: O charakterze ogólnym, w tym m.in.: doradztwo np. w dziedzinie: marketingu, finansów, prawa, planowania i zarządzania, eksportu i jakości, itp., O charakterze proinnowacyjnym, służące rozwojowi przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego procesu technologicznego, produktu lub usług, dotyczące w szczególności: oceny potrzeb technologicznych, promocji technologii i nowych rozwiązań organizacyjnych, wdrożenia nowych technologii, innych działań, w których następuje transfer wiedzy lub innowacyjnej technologii.

53 Wsparcie poprzez szkolenia i doradztwo
Ośrodki szkoleniowo - doradcze Szkoleniowe np. z zakresu: marketingu, finansów, zarządzania, dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, branżowe oraz ogólne (m.in. komputerowe, językowe).

54 Wsparcie poprzez szkolenia i doradztwo
Ośrodki szkoleniowo - doradcze Informacyjne: Udzielanie informacji: o administracyjno-prawnych aspektach wykonywania działalności gospodarczej, o dostępnych programach pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz innych dostępnych źródłach finansowania działalności gospodarczej, teleadresowych, o targach, wystawach i innych wydarzeniach gospodarczych, o zasadach inwestowania w krajach Unii Europejskiej, o zasadach sporządzania wniosków o pomoc publiczną i finansowanie działalności gospodarczej z innych źródeł; Wprowadzanie informacji o ofercie handlowej do baz danych służących nawiązywaniu współpracy gospodarczej, Wyszukiwanie potencjalnych partnerów gospodarczych w dostępnych bazach danych.

55 Wsparcie poprzez szkolenia i doradztwo
Ośrodki szkoleniowo - doradcze Wsparcie poprzez szkolenia i doradztwo dla MŚP realizowane jest przez większość lokalnych i regionalnych agencji rozwoju, centrów przedsiębiorczości, izb gospodarczych oraz stowarzyszeń przedsiębiorców. Duża część w/w instytucji skupiona jest w sieci Krajowego Systemu Usług dla MŚP, lista ośrodków KSU w województwie śląskim dostępna jest pod adresem:

56 IM. KAROLA ADAMIECKIEGO e-mail: eteams@ae.katowice.pl
KONTAKT: AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH telefon: (32) prof. AE dr hab. Florian Kuźnik dr Zygmunt Barczyk dr Bogumił Szczupak mgr Marcin Baron mgr Michał Chojkowski mgr Artur Ochojski

57 The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice
LEAD PARTNER The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice Slaskie, Poland PROJECT PARTNERS Bautzen Innovation Center Sachsen, Germany Coventry University Enterprises Ltd. West Midlands, UK Incubator of New Enterprises of Chania Kriti, Greece Institute Pedro Nunes Centro, Portugal Klaipeda Regional Development Agency Lietuva, Lithuania Södertörns högskola University College Stockholm, Sweden Terrassa City Council Catalunya, Spain University of Girona Technological Trampoline University of Oulu Pohjois-Suomi, Finland


Pobierz ppt "ZESPOŁY PRZEDSIĘBIORCÓW (E-TEAMS) Spotkanie 1 „Programy wsparcia małych i średnich firm w województwie śląskim w opinii przedsiębiorców” Akademia Ekonomiczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google