Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2012

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2012"— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2012

2 kandydować do trzech szkół, w których może wybrać
Uczeń ma prawo kandydować do trzech szkół, w których może wybrać dowolną liczbę oddziałów w ustalonej przez siebie kolejności. To gwarantuje mu rozporządzenie MEN

3 Wybierając większą liczbę oddziałów w tych szkołach, kandydat zwiększa swoje szanse
w trakcie rekrutacji.

4 ze stroną poświęconą rekrutacji i elektronicznym informatorem
Każdy kandydat powinien zapoznać się ze stroną poświęconą rekrutacji i elektronicznym informatorem o szkołach i oddziałach

5 Uczeń otrzymuje punkty za:
Świadectwo, Egzamin gimnazjalny Dodatkowe osiągnięcia. Maksymalnie 200 punktow.

6 Punktacja za oceny na świadectwie:
za oceny z wybranych przedmiotów punktowanych na świadectwie gimnazjalnym celujący – 15 pkt. bardzo dobry – 12 pkt. dobry – 9 pkt. dostateczny – 5 pkt. Maksymalnie 60 punktow.

7 Uwaga nowość! Zmianie uległ sposób przeliczania wynikow egzaminu gimnazjalnego na punkty w naborze! Za każdy 1% uczeń otrzymuje 0,2 punktu z każdej z pięciu części egzaminu z zakresu: Języka polskiego, Historii i wiedzy o społeczeństwie, Matematyki, Przedmiotow przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii), Języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym). Maksymalnie 100 punktow.

8 Za dodatkowe osiągnięcia
Maksymalnie 40 punktow.

9 REKRUTACJA KROK PO KROKU

10 Rekrutacja przebiega tak samo jak w latach ubiegłych
Rekrutacja przebiega tak samo jak w latach ubiegłych. Dalsze slajdy pomogą Ci prześledzić proces tworzenia podania.

11 Jak zacząć?

12 Ważne terminy

13 Informator

14 Oferta szkół ponadgimnazjalnych

15 Zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.
1 września 2012r. wchodzi w życie reforma szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Kandydaci powinni bardzo uważnie przeczytać wszystkie informacje dostępne na stronach internetowych szkół. Jest to szczególnie ważne ponieważ w liceum ogólnokształcącym i w technikum pojawiają się przedmioty rozszerzone, znane dotychczas tylko w liceach ogólnokształcących.

16 Etapy działania Po zapoznaniu z ofertą i dokonaniu wyboru szkół, kandydat może przystąpić do wypełniania podania.

17 Wypełnianie podania

18 Tworzenie listy preferencji

19 Wybór preferencji

20 Lista preferencji Lista preferencji

21 Aby zwiększyć swoje szanse dostania się do jednej z wybranych szkół, uczeń wpisuje również zbliżone profile i zawody występujące w szkołach, które wybrał. Z punktu widzenia kandydata kolejność oddziałów na podaniu jest niesłychanie istotna. Jeżeli kandydata interesuje biologia i chemia, a dodatkowo woli się uczyć angielskiego, a w drugiej kolejności niemieckiego, to jego lista mogłaby wyglądać w następujący sposób:

22 Przykładowa lista preferencji
XII LO biologiczno - chemiczna z j. angielskim VIII LO biologiczno- chemiczna z j. niemieckim biologiczno - chemiczna z j. niemieckim XXV LO chemiczna z j. angielskim ogólna z j. angielskim matematyczno - informatyczna z j. angielskim matematyczno - informatyczna z j. niemieckim

23 O przyjęciu kandydata do danego oddziału decyduje wyłącznie liczba zgromadzonych przez niego punktów. Uczeń wygrywa konkurencję z innymi kandydatami do tego oddziału, gdy jego punktacja jest wyższa od innych kandydatów.

24 Uczeń może wypełnić podanie:
w gimnazjum na lekcjach informatyki w domu u kolegi lub w innym miejscu

25 i dostarczenie podania do szkoły pierwszego wyboru jest
Należy pamiętać, że czas na wypełnienie i dostarczenie podania do szkoły pierwszego wyboru jest od 14 maja 2012 r. od godz. 1000 do 6 czerwca 2012 r. do godz. 1500

26 Kwestionariusz osobowy

27 Kwestionariusz osobowy

28 WAŻNE ! Podjęcie nauki w niektórych szkołach
i oddziałach wymaga dostarczenia dodatkowych dokumentów

29 Dodatkowe dokumenty zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych w przypadku technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej; orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uprawniające do nauki w części integracyjnej oddziału integracyjnego; oświadczenie o praktyce zawodowej (w przypadku kandydatów do klas wielozawodowych ZSZ); inne zaświadczenia wymagane przy ubieganiu się do danego oddziału, wynikające z regulaminu rekrutacji w danej szkole; zaświadczenie potwierdzające uprawnienia kandydata do pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów.

30 Załączniki

31 W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo przyjęcia mają:
osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, sieroty oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych (zaświadczenie wystawia gimnazjum macierzyste, kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia (opinię wystawia poradnia psychologiczno-pedagogiczna), kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki (informację wpisuje gimnazjum na świadectwie ukończenia szkoły),

32 Wydruk podania Po wypełnieniu wszystkich pól formularza
uczeń drukuje z Systemu podanie, które podpisuje kandydat i jego rodzic lub prawny opiekun.

33 PIN numer PIN, dzięki któremu będzie miał dostęp do swoich danych.
Jeżeli kandydat podczas wypełniania podania wybrał opcję dostępu do swoich danych poprzez Internet, z podaniem wydrukuje się na osobnej stronie jego indywidualny numer PIN, dzięki któremu będzie miał dostęp do swoich danych. PESEL i PIN należy chronić i nie udostępniać osobom postronnym.

34 "szkoły pierwszego wyboru".
Podanie uczeń dostarcza do "szkoły pierwszego wyboru". Wraz z podaniem należy złożyć kopie: zaświadczeń wymaganych przez szkołę, poświadczonych przez gimnazjum, a także zaświadczenia o dodatkowych uprawnieniach do pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów.

35 Ostateczny termin przyjmowania podań w szkole pierwszego wyboru mija
6 czerwca 2012 r. o godz

36 UWAGA! Dodatkowo kandydaci do klas dwujęzycznych i sportowych oraz klasy pre-IB powinni się zapoznać z regulaminem oraz harmonogramem sprawdzianów uzdolnień kierunkowych, które są obowiązkowe dla tych oddziałów.

37 UWAGA! W tym roku podobnie jak w poprzednim należy szczególnie uwrażliwić uczniów na fakt, że szkoły zawodowe przedstawiając ofertę zawodów mogą wypisywać kilka zawodów, niezależnie od liczby klas, które rzeczywiście mają powstać w danej szkole. Chodzi o stworzenie możliwości szerszego wyboru wśród większej liczby zawodów. Pozwoli to na zbadanie rzeczywistych zainteresowań młodzieży.

38 Oznacza to, że po 12 czerwca,
Np.: Szkoła X ma docelowo otworzyć 2 oddziały, ale w ofercie podaje, że prowadzi nabór w 4 zawodach. Oznacza to, że po 12 czerwca, kiedy zostaną złożone już wszystkie podania, szkoły i WOś zweryfikują te zawody. Te, które nie będą się cieszyć zainteresowaniem – z niewielką liczbą chętnych zostaną zamknięte.

39 Przykład Zawód Liczba miejsc Liczba chętnych
Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 15 19 Mechanik maszyn i urządzeń 5 Elektromechanik 25 Elektryk 2 Razem miejsc 60

40 Oddziały te zostaną zamknięte! 12 czerwca 2012 r.

41 Co wówczas? Jeżeli po 12 czerwca 2012 r. Kandydat dowie się, że nabór do oddziału, który był na jego liście wyborów został zamknięty musi stworzyć swoje podanie na nowo i zanieść je do szkoły, która na nowym podaniu będzie „szkołą pierwszego wyboru”. Będzie to zwykła zmiana preferencji znana z poprzednich lat.

42 Zmiana preferencji Jeżeli z jakichś powodów uczeń chce lub musi zmienić swoje preferencje może to zrobić w dniach: od 21 czerwca do 27 czerwca 2012 r. do godz. 1200

43 Zmiana preferencji W tym celu kandydat:
tworzy i drukuje „nowe” podanie, wycofuje „stare” podanie ze szkoły pierwszego wyboru (o ile ona uległa zmianie), - podpisane „nowe” podanie zanosi do szkoły, która teraz jest na pierwszym miejscu (szkoły pierwszego wyboru).

44 Uwaga! Po zakończeniu roku szkolnego
od 29 czerwca do 3 lipca2011 r. do godz. 15:00 uczeń przynosi do szkoły "pierwszego wyboru" jedną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz jedną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

45 o dodatkowych osiągnięciach uczeń dostarcza do wszystkich trzech szkół
Kopie zaświadczeń o dodatkowych osiągnięciach uczeń dostarcza do wszystkich trzech szkół do dnia 3 lipca 2012r. do godz Szkolne komisje rekrutacyjne naliczą i wprowadzą do systemu maksymalnie do 40 pkt. za dodatkowe osiągnięcia.

46 świadectwa ukończenia gimnazjum
Oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego należy zostawić w domu!

47 na stronie osobistego konta kandydata oraz
6 lipca o godzinie 1400 na stronie osobistego konta kandydata oraz na listach wywieszonych w "szkole pierwszego wyboru", uczeń znajdzie informację, do którego oddziału się dostał.

48 W „szkole pierwszego wyboru” zostaną wywieszone cztery listy:
lista uczniów przyjętych do danej szkoły z podziałem na oddziały, lista uczniów, którzy do tej szkoły nie zostali przyjęci, ale uzyskali miejsce w innej wybranej przez siebie szkole ze wskazaniem szkoły i oddziału, w którym będą kontynuowali naukę, lista osób nieprzyjętych do żadnej z wybranych szkół, lista wolnych miejsc w innych szkołach (z podziałem na oddziały).

49 Istnieje możliwość powiadomienia
poprzez SMS UWAGA! Usługa ta jest płatna!

50 Potwierdzenie woli nauki.
Po uzyskaniu informacji o przydziale miejsca, uczeń potwierdza chęć nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów od 6 lipca od godz. 1430 do 10 lipca do godz. 1200 Jeżeli wymagane dokumenty nie zostaną dostarczone w terminie oznacza to rezygnację z kandydowania do tego oddziału i skreślenie z listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia.

51 Dokumenty składane przez ucznia do szkoły, do której został przyjęty:
oryginał świadectwa, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, oryginały innych zaświadczeń wymaganych przy przyjęciu do tego oddziału, trzy fotografie, kwestionariusz osobowy.

52 Listy kandydatów 10 lipca o godzinie 1400 wszystkie szkoły ponadgimnazjalne ogłoszą listy kandydatów, którzy złożyli oryginały dokumentów. Uczeń, który nie dostał się do żadnego z wybranych przez siebie oddziałów, na stronie "Wolne miejsca" dostępnej w Systemie NABÓR, znajdzie informację, do której ze szkół może zostać jeszcze przyjęty.

53 Rekrutacja uzupełniająca.
W szkole, która dysponuje wolnymi miejscami od lipca do godz przyjmowane będą podania od kandydatów w ramach tzw. rekrutacji uzupełniającej. 12 lipca o godzinie 1000 szkoły prowadzące rekrutację uzupełniającą ogłoszą listy zakwalifikowanych do przyjęcia. od 12 lipca od godz do 13 lipca do godz kandydaci potwierdzają wolę nauki w szkołach, do których dostali się w wyniku naboru uzupełniającego. 13 lipca o godz ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej.

54 Nabor dodatkowy. Od 13 lipca do 31 sierpnia 2012r. trwać będzie nabór dodatkowy do tych oddziałów, które nie zostały zapełnione.


Pobierz ppt "Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2012"

Podobne prezentacje


Reklamy Google