Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2013"— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2013

2 kandydować do trzech szkół, w których może wybrać
Uczeń ma prawo kandydować do trzech szkół, w których może wybrać dowolną liczbę oddziałów w ustalonej przez siebie kolejności. To gwarantuje mu rozporządzenie MEN

3 Wybierając większą liczbę oddziałów w tych szkołach, kandydat zwiększa swoje
szanse w trakcie rekrutacji.

4 ze stroną poświęconą rekrutacji i elektronicznym informatorem
Każdy kandydat powinien zapoznać się ze stroną poświęconą rekrutacji i elektronicznym informatorem o szkołach i oddziałach

5 Uczeń otrzymuje punkty za:
Świadectwo, Egzamin gimnazjalny, Dodatkowe osiągnięcia. Maksymalnie 200 punktów.

6 Punktacja za oceny na świadectwie:
za oceny z wybranych przedmiotów punktowanych na świadectwie gimnazjalnym celujący – 15 pkt. bardzo dobry – 12 pkt. dobry – 9 pkt. dostateczny – 5 pkt. Maksymalnie 60 punktów.

7 Punkty za egzamin gimnazjalny.
Za każdy 1% uczeń otrzymuje 0,2 punktu z każdej z pięciu części egzaminu z zakresu: Języka polskiego, Historii i wiedzy o społeczeństwie, Matematyki, Przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii), Języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym). Maksymalnie 100 punktów.

8 Maksymalnie 40 punktów. Za dodatkowe osiągnięcia:
m. in. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim oraz za osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym Maksymalnie 40 punktów.

9 REKRUTACJA KROK PO KROKU

10 Jak zacząć?

11 Ważne terminy

12 Informator

13 Oferta szkół ponadgimnazjalnych

14 Zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.
1 września 2012 r. weszła w życie reforma szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Kandydaci powinni bardzo uważnie przeczytać wszystkie informacje dostępne na stronach internetowych szkół. Jest to szczególnie ważne ponieważ w liceum ogólnokształcącym i w technikum pojawiają się przedmioty rozszerzone, znane dotychczas tylko w liceach ogólnokształcących.

15 do wypełniania podania.
Etapy działania Po zapoznaniu z ofertą i dokonaniu wyboru szkół, kandydat może przystąpić do wypełniania podania.

16 Wypełnianie podania

17 Tworzenie listy preferencji

18 Wybór preferencji

19 Lista preferencji Lista preferencji

20 Aby zwiększyć swoje szanse dostania się do jednej z wybranych szkół, uczeń wpisuje również zbliżone profile i zawody występujące w szkołach, które wybrał. Z punktu widzenia kandydata kolejność oddziałów na podaniu jest niesłychanie istotna. Jeżeli kandydata interesuje biologia i chemia, a dodatkowo woli się uczyć angielskiego, a w drugiej kolejności niemieckiego, to jego lista mogłaby wyglądać w następujący sposób:

21 Przykładowa lista preferencji
XII LO biologiczno - chemiczna z j. angielskim VIII LO biologiczno- chemiczna z j. niemieckim biologiczno - chemiczna z j. niemieckim XXV LO chemiczna z j. angielskim ogólna z j. angielskim matematyczno - informatyczna z j. angielskim matematyczno - informatyczna z j. niemieckim

22 O przyjęciu kandydata do danego oddziału decyduje wyłącznie liczba zgromadzonych przez niego punktów. Uczeń wygrywa konkurencję z innymi kandydatami do tego oddziału, gdy jego punktacja jest wyższa od innych kandydatów.

23 i dostarczenie podania do szkoły pierwszego wyboru jest
Należy pamiętać, że czas na wypełnienie i dostarczenie podania do szkoły pierwszego wyboru jest od 13 maja 2013 r. do 5 czerwca 2013 r. do godz. 1500

24 Kwestionariusz osobowy

25 Kwestionariusz osobowy

26 WAŻNE ! Podjęcie nauki w niektórych szkołach
i oddziałach wymaga dostarczenia dodatkowych dokumentów

27 Dodatkowe dokumenty zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych w przypadku technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej; orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uprawniające do nauki w części integracyjnej oddziału integracyjnego; oświadczenie o praktyce zawodowej (w przypadku kandydatów do klas wielozawodowych ZSZ); inne zaświadczenia wymagane przy ubieganiu się do danego oddziału, wynikające z regulaminu rekrutacji w danej szkole; zaświadczenie potwierdzające uprawnienia kandydata do pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów.

28 Załączniki

29 W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo przyjęcia mają:
osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, sieroty oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych (zaświadczenie wystawia gimnazjum macierzyste), kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia (opinię wystawia poradnia psychologiczno-pedagogiczna), kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki (informację wpisuje gimnazjum na świadectwie ukończenia szkoły).

30 Wydruk podania Po wypełnieniu wszystkich pól formularza
uczeń drukuje z Systemu podanie, które podpisuje kandydat i jego rodzic lub prawny opiekun.

31 PIN numer PIN, dzięki któremu będzie miał dostęp do swoich danych.
Jeżeli kandydat podczas wypełniania podania wybrał opcję dostępu do swoich danych poprzez Internet, z podaniem wydrukuje się na osobnej stronie jego indywidualny numer PIN, dzięki któremu będzie miał dostęp do swoich danych. PESEL i PIN należy chronić i nie udostępniać osobom postronnym.

32 "szkoły pierwszego wyboru".
Podanie uczeń dostarcza do "szkoły pierwszego wyboru". Wraz z kwestionariuszem osobowym należy złożyć kopie: zaświadczeń wymaganych przez szkołę, poświadczonych przez gimnazjum, a także zaświadczenia o dodatkowych uprawnieniach do pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów.

33 Ostateczny termin przyjmowania podań w szkole pierwszego wyboru mija
5 czerwca 2013 r. o godz

34 UWAGA! Dodatkowo kandydaci do klas dwujęzycznych i sportowych oraz klasy pre-IB powinni się zapoznać z regulaminem oraz harmonogramem sprawdzianów uzdolnień kierunkowych, które są obowiązkowe dla tych oddziałów.

35 Oznacza to, że po 12 czerwca,
Np.: Szkoła X ma docelowo otworzyć 2 oddziały, ale w ofercie podaje, że prowadzi nabór w 4 zawodach. Oznacza to, że po 12 czerwca, kiedy zostaną złożone już wszystkie podania, szkoły i WOś zweryfikują te zawody. Te, które nie będą się cieszyć zainteresowaniem – z niewielką liczbą chętnych zostaną zamknięte.

36 Przykład Zawód Liczba miejsc Liczba chętnych
Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 15 19 Mechanik maszyn i urządzeń 5 Elektromechanik 25 Elektryk 2 Razem miejsc 60

37 Oddziały te zostaną zamknięte! 12 czerwca 2013 r.

38 Co wówczas? Jeżeli po 12 czerwca 2013 r. Kandydat dowie się, że nabór do oddziału, który był na jego liście wyborów został zamknięty musi stworzyć swoje podanie na nowo i zanieść je do szkoły, która na nowym podaniu będzie „szkołą pierwszego wyboru”. Będzie to zwykła zmiana preferencji znana z poprzednich lat.

39 Zmiana preferencji Jeżeli z jakichś powodów uczeń chce lub musi zmienić swoje preferencje może to zrobić w dniach: od 20 czerwca do 26 czerwca 2013 r. do godz. 1200

40 Zmiana preferencji W tym celu kandydat:
tworzy i drukuje „nowe” podanie, wycofuje „stare” podanie ze szkoły pierwszego wyboru (o ile ona uległa zmianie), - podpisane „nowe” podanie zanosi do szkoły, która teraz jest na pierwszym miejscu (szkoły pierwszego wyboru).

41 Uwaga! Po zakończeniu roku szkolnego
od 28 czerwca do 2 lipca 2013 r. do godz. 15:00 uczeń przynosi do szkoły "pierwszego wyboru" jedną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz jedną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

42 należy zostawić w domu! Oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego należy zostawić w domu!

43 o dodatkowych osiągnięciach uczeń dostarcza do wszystkich trzech szkół
Kopie zaświadczeń o dodatkowych osiągnięciach uczeń dostarcza do wszystkich trzech szkół do dnia 2 lipca 2013 r. do godz Szkolne komisje rekrutacyjne naliczą i wprowadzą do systemu maksymalnie do 40 pkt. za dodatkowe osiągnięcia.

44 na stronie osobistego konta kandydata oraz
5 lipca o godzinie 1400 na stronie osobistego konta kandydata oraz na listach wywieszonych w "szkole pierwszego wyboru", uczeń znajdzie informację, do którego oddziału został zakwalifikowany.

45 W „szkole pierwszego wyboru” zostaną wywieszone cztery listy:
lista uczniów przyjętych do danej szkoły z podziałem na oddziały, lista uczniów, którzy do tej szkoły nie zostali przyjęci, ale uzyskali miejsce w innej wybranej przez siebie szkole ze wskazaniem szkoły i oddziału, w którym będą kontynuowali naukę, lista osób nieprzyjętych do żadnej z wybranych szkół, lista wolnych miejsc w innych szkołach (z podziałem na oddziały).

46 Istnieje możliwość powiadomienia
poprzez SMS UWAGA! Usługa ta jest płatna!

47 W A Ż N E od 5 lipca od godz. 1430 do 9 lipca do godz. 1200
Potwierdzenie woli nauki. PAMIĘTAJ!!! Po uzyskaniu informacji o przydziale miejsca, musisz obowiązkowo potwierdzić chęć nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów w dniach: od 5 lipca od godz. 1430 do 9 lipca do godz. 1200

48 Jeżeli wymagane dokumenty nie zostaną dostarczone w terminie oznacza to skreślenie z listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia.

49 Dokumenty składane przez ucznia do szkoły, do której został przyjęty:
oryginał świadectwa, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, oryginały innych zaświadczeń wymaganych przy przyjęciu do tego oddziału, trzy fotografie, kwestionariusz osobowy.

50 Listy kandydatów 9 lipca o godzinie 1400 wszystkie szkoły ponadgimnazjalne ogłoszą listy kandydatów, którzy złożyli oryginały dokumentów. Uczeń, który nie dostał się do żadnego z wybranych przez siebie oddziałów, na stronie "Wolne miejsca" dostępnej w Systemie NABÓR, znajdzie informację, do której ze szkół może zostać jeszcze przyjęty.

51 Rekrutacja uzupełniająca.
W szkole, która dysponuje wolnymi miejscami od do 10 lipca do godz przyjmowane będą podania od kandydatów w ramach tzw. rekrutacji uzupełniającej. 11 lipca o godzinie 1000 szkoły prowadzące rekrutację uzupełniającą ogłoszą listy zakwalifikowanych do przyjęcia. od 11 lipca od godz do 15 lipca do godz kandydaci potwierdzają wolę nauki w szkołach, do których dostali się w wyniku naboru uzupełniającego. 16 lipca o godz nastąpi ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej.

52 Nabór dodatkowy. Od 16 lipca do 31 sierpnia 2013 r.
trwać będzie nabór dodatkowy do tych oddziałów, które nie zostały zapełnione.


Pobierz ppt "Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google