Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych system elektroniczny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych system elektroniczny"— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych system elektroniczny
POWIAT BUSKI

2 Zalety systemu elektronicznego
wyeliminowanie zjawiska blokowania wielu miejsc przez jedną osobę W sytuacji tradycyjnej, gdy nie ma przepływu informacji między szkołami ponadgimnazjalnymi, przy pierwszym ogłoszeniu wyników większość miejsc w szkołach zajmują kandydaci z najlepszymi wynikami. Dopiero po podjęciu przez nich decyzji, w której szkole chcą się uczyć, zwalniają się miejsca dla pozostałych.

3 Zalety systemu elektronicznego
Ograniczenie liczby dokumentów i liczby wizyt kandydata w szkołach W tradycyjnym systemie, starając się o miejsce w trzech szkołach, uczeń musiał wszystkie je odwiedzić i we wszystkich złożyć podania. Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą. Wykorzystanie systemu komputerowego daje ponadto możliwości szybkiego zdobywania wielu informacji. W tradycyjnym systemie nieznane są na przykład rzeczywiste liczby chętnych do poszczególnych klas. Wykorzystując system elektroniczny, uczeń ma dostęp do tych danych za pomocą kilku kliknięć.

4 Co to jest lista preferencji?
Lista preferencji jest to lista oddziałów (klas), do których kandydat chce ubiegać się o przyjęcie, ułożonych w kolejności ważności dla kandydata: na pierwszym miejscu znajduje się oddział, na którym kandydatowi najbardziej zależy, na drugim oddział, na którym zależy mu nieco mniej (gdyby nie dostał się do klasy na pierwszym miejscu, to chciałby dostać się do tej na drugim), na trzecim klasa, na której zależy mu jeszcze mniej. Kolejność oddziałów na liście preferencji zależy wyłącznie od Kandydata

5 Wymagane dokumenty Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych posługują się określonymi dokumentami: podaniem o przyjęcie do szkoły, świadectwem ukończenia gimnazjum, zaświadczeniem o wyniku egzaminu gimnazjalnego.

6 Jakie dokumenty? świadectwo ukończenia gimnazjum
Kopie poniżej wymienionych dokumentów, poświadczone przez szkołę, którą ukończyłeś, powinieneś złożyć w szkole pierwszego wyboru: świadectwo ukończenia gimnazjum zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

7 Elektroniczny system rekrutacji działa według następującej zasady:
Ważne!!! Elektroniczny system rekrutacji działa według następującej zasady: kandydat otrzymuje miejsce tylko w jednym oddziale, usytuowanym najwyżej w jego hierarchii, do którego wygrał konkurencję z innymi kandydatami. Oznacza to, że kandydat nie blokuje miejsca w oddziałach niżej usytuowanych w jego hierarchii.

8 Etapy rejestracji Gdy dokonałeś wyboru, możesz przystąpić do rejestracji w Systemie. Abyś mógł wziąć udział w elektronicznej rekrutacji, musi zostać Ci przydzielone konto w systemie. Konto możesz założyć sam lub może to zrobić Twoje Gimnazjum. Następnie zaloguj się na stronie internetowej Systemu. Możesz to zrobić w Gimnazjum na lekcjach informatyki, w domu, u kolegi lub w innym miejscu. Kolejnym etapem jest wybór szkół, do których chcesz się dostać. Szkoły należy wybrać z rozwijanej listy w dowolnej kolejności. Następnie w obrębie tych szkół wybierz oddziały, które Cię interesują. UWAGA Istotną rolę odgrywa to, w jakiej kolejności wybierasz klasy. Kierunek wybrany jako pierwszy to ten, do którego najbardziej chcesz się dostać. Ostatni to ten, na którym najmniej Ci zależy. Przemyśl dobrze kolejność wybieranych klas.

9 Podanie do szkoły to też dokument drukowany z internetu!!!
Po wyborze szkół i oddziałów wydrukuj z Systemu podanie. Oprócz Ciebie muszą podpisać je Twoi rodzice (prawni opiekunowie). Zanieś je do szkoły pierwszego wyboru. UWAGA Oryginały wszystkich dokumentów powinieneś trzymać w domu (złożysz je - wraz z oryginałami świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego - do szkoły, do której zostaniesz przyjęty). Ostateczny termin przyjmowania podań w szkole pierwszego wyboru mija 25 czerwca 2013 r. Nie czekaj do ostatniej chwili !  Po dostarczeniu podania do szkoły nie zmieniaj już kolejności wybranych klas na swoim koncie w Internecie. Jeżeli informacja w Systemie będzie różnić się od informacji na podaniu, to podczas weryfikacji podanie zostanie odrzucone.

10 A jeśli jednak chcesz zmienić wybór?
Po zweryfikowaniu podania w szkole pierwszego wyboru, możliwość zmiany kolejności wyboru oddziałów w Internecie zostanie zablokowana przez System. Jeżeli będziesz chciał zmienić swoją listę preferencji, musisz najpierw pójść do szkoły pierwszego wyboru i anulować złożone tam wcześniej podanie (za zgodą rodziców wyrażoną na piśmie). Następnie na swoim koncie wprowadź odpowiednią zmianę, wydrukuj nowe podanie i zanieś je do szkoły pierwszego wyboru. Możesz to zrobić Do 25 czerwca 2013 r.

11 Wprowadzanie ocen do systemu
Po zakończeniu roku szkolnego otrzymasz oryginał i kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Dane zawarte w tych dokumentach (np. Twoje oceny) do systemu może wprowadzić Gimnazjum lub Ty sam. UWAGA Pamiętaj: Dane te muszą być wprowadzone do systemu poprawnie!

12 Przyznane punkty za osiągnięcia
Kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zanieś do szkoły pierwszego wyboru w terminie do 2 lipca 2013 r. do godziny 1500 Szkoła pierwszego wyboru dokonuje sprawdzenia zgodności danych wprowadzonych do systemu z faktycznymi osiągnięciami i przesyła informację o akceptacji świadectwa, która pojawi się na stronie Twojego konta. Pozwoli to sprawdzić, czy liczba przyznanych Ci punktów jest poprawna. Jeżeli wszystkie dane się zgadzają, oczekuj na ogłoszenie wyników. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zgłoś się natychmiast do szkoły pierwszego wyboru

13 Gdzie się zakwalifikowałeś?
Dnia 4 lipca 2013 r. do godz. 1200 na stronie Twojego konta oraz na listach wywieszonych w Twojej szkole pierwszego wyboru znajdziesz informację, do której klasy zostałeś zakwalifikowany. Po uzyskaniu informacji o przydziale miejsca, oryginały dokumentów trzeba niezwłocznie dostarczyć do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany.

14 Jeżeli wymagane dokumenty nie zostaną dostarczone w terminie
Gdzie się dostałeś? UWAGA Jeżeli wymagane dokumenty nie zostaną dostarczone w terminie od 4 lipca 2013 r. od godz. 1300 do 8 lipca 2013 r. do godziny 1500, oznacza to rezygnację z ubiegania się o miejsce w tej klasie i skreślenie Ciebie z listy zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

15 Gdzie się dostałeś? Kandydat do sekretariatu szkoły dostarcza oryginały następujących dokumentów: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, dwie fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem, kartę zdrowia i kartę szczepień (dotyczy kandydatów zamieszkałych w tej samej Gminie, na terenie której funkcjonuje szkoła, do której kandydat został przyjęty), ocenę wskazań i przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych wystawioną przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do techników i zasadniczych szkół zawodowych)

16 Kandydat do sekretariatu szkoły może dostarczyć też inne dokumenty:
Gdzie się dostałeś? Kandydat do sekretariatu szkoły może dostarczyć też inne dokumenty: opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej (dotyczy kandydatów posiadających opinię poradni), podanie o przyjęcie do internatu. Formularz podania kandydat może pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły ponadgimnazjalnej (dotyczy kandydatów zainteresowanych przyjęciem do internatu).

17 Gdzie się dostałeś? Dnia 9 lipca 2013 r. do godz. 1200 wszystkie szkoły ponadgimnazjalne ogłoszą listy uczniów, którzy złożyli oryginały dokumentów.

18 Co, jeśli nie dostałeś się do żadnego z wybranych oddziałów?
Jeżeli nie dostałeś się do żadnej z wybranych przez siebie szkół, zajrzyj na stronę Wolne miejsca dostępną w Systemie. Poszukaj tam odpowiadającego Ci kierunku i skontaktuj się z tą szkołą.

19 Co, jeśli nie dostałeś się do żadnego z wybranych oddziałów?
UWAGA Listy wolnych miejsc zostaną też wywieszone we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych.

20 Składanie podań do wybranych szkół pierwszego wyboru
Ważne terminy od 13 maja 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. Zakładanie konta kandydata w systemie za pośrednictwem strony internetowej Składanie podań do wybranych szkół pierwszego wyboru do 2 lipca 2013 r. do godz. 1500 Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonych kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 4 lipca 2013 r. do godz. 1200 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły, na podstawie kopii złożonych dokumentów

21 Ważne terminy od 4 lipca 2013 r. od godz. 1300
do 8 lipca 2013 r. do godziny 1500 Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły (wskazanej przez system) poprzez dostarczenie oryginalnych dokumentów 9 lipca 2013 r. do godz. 1200 Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły na podstawie złożonych oryginalnych dokumentów

22 Ważne terminy do 11 lipca 2013 r. do godz. 1200
Składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranych szkół oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami Informacja o wolnych miejscach podawana jest w systemie 12 lipca 2013 r. godz. 1000 Ogłoszenie przez szkoły wyników rekrutacji uzupełniającej do 30 sierpnia 2013 r. Przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji dla uczniów, którzy z przyczyn losowych bądź zdrowotnych przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie lub nie zostali przyjęci do szkoły ponadgimnazjalnej w terminie uzupełniającym.

23 Powiat Buski Życzymy powodzenia


Pobierz ppt "Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych system elektroniczny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google