Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka"— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego partner PARP
wdraża 7 działań PO IG Działanie 1.4 – 4.1 „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Działanie „Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego” Działanie „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Działanie „Paszport do eksportu” Działanie „Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Działanie „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

3 „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”
PO IG: Działanie 1.4 – 4.1 efekt (Działanie 1.4): wsparcie projektów badawczych i rozwojowych obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne prowadzone przez przedsiębiorców do momentu stworzenia prototypu efekt: (Działanie 4.1): przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R finansowanych w ramach działania 1.4 lub z Inicjatywy Technologicznej, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych lub/i wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu beneficjenci projektu: przedsiębiorstwa z terenu całej Polski

4 „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”
Maksymalna kwota dofinansowania: na prace badawcze i rozwojowe równowartość w złotych: 7,5 mln € na wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych: 20 mln zł

5 „Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach”
PO IG: Działanie 4.2 efekt: rozwój działalności badawczo-rozwojowej oraz wsparcie projektów w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowania nowego wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożenia tego wzoru do produkcji. beneficjenci projektu: przedsiębiorstwa z terenu całej Polski

6 „Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach”
Poziom dofinansowania (intensywność wsparcia) wynosi od 30% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z Mapą pomocy regionalnej na lata , przy czym: minimalna wartość wydatków kwalifikowanych dla części inwestycyjnej wynosi 400 tys. PLN; maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w części inwestycyjnej dla projektów z zakresu rozwoju działalności B+R wynosi 2 mln PLN; maksymalna wartość projektu wynosi 50 mln EUR.

7 „Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach”
Maksymalna kwota dofinansowania: projekt w zakresie wzornictwa: wsparcie na inwestycje: 21 mln zł wsparcie na doradztwo: 600 tys. zł wsparcie na szkolenia: 1 mln zł projekt na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego: wsparcie na inwestycje: 1,4 mln zł wsparcie na doradztwo: 100 tys. zł wsparcie na szkolenia: 100 tys. zł

8 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”
PO IG: Działanie 4.4 cel: inwestycje początkowe, polegające na zakupie lub wdrożeniu nowych rozwiązań technologicznych (stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata lub…..) efekt: powstanie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) opartego o innowacyjne rozwiązania technologiczne.

9 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”
Kwota dofinansowania Minimalne wsparcie na inwestycje: 2,4 mln zł Maksymalne wsparcie na inwestycje: 40 mln zł Maksymalne wsparcie na doradztwo: 1 mln zł Maksymalne wsparcie na szkolenia: 1 mln zł Limity kosztów: Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: mln zł Maksymalna całkowita wartość projektu: mln € Maksymalne wartość kosztów kwalifikowanych projektu: mln zł

10 „Paszport do eksportu”
PO IG: Działanie 6.1 cel projektu: zwiększenie poziomu eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami, zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych beneficjenci projektu: - mikro, mali lub średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium RP, posiadający w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek o udzielenie dofinansowania udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie większy niż 30%, prowadzący działalność gospodarczą we wszystkich sektorach z wyłączeniem: rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, rybołówstwa oraz górnictwa węgla

11 „Paszport do eksportu”
I etap – przygotowanie Planu rozwoju eksportu. Intensywność wsparcia – do 80% Kwota wsparcia do PLN dla jednego przedsiębiorcy. II etap – wdrożenie Planu rozwoju eksportu. Intensywność wsparcia – do 50% Kwota wsparcia do PLN dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt. Beneficjent może otrzymać wsparcie na przygotowanie oraz wdrażanie Planu rozwoju eksportu jeden raz w okresie realizacji Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

12 „Paszport do eksportu”
W ramach I etapu Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu przygotowanie Planu rozwoju eksportu poprzez zakup zewnętrznych usług doradczych. Okres przygotowania Planu rozwoju eksportu w ramach I etapu nie może przekroczyć 6 miesięcy.

13 „Paszport do eksportu - Najważniejsze elementy Planu Rozwoju Eksportu:
1) informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu; 2) analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa 3) przesłanki wyboru rynków docelowych działalności eksportowej; 4) badania wybranych rynków docelowych; 5) bieżąca sytuacja przedsiębiorstwa i prognozy rozszerzenia (w tym eksport); 6) analiza SWOT eksportu produktu lub usługi na każdym z rynków docelowych; 7) opis celów i strategii eksportowej; 8) rekomendację rozwoju działalności eksportowej; 9) wskazanie i uzasadnienie wyboru działań wymienionych w § 40 ust. 2 Rozporządzenia; 10) szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do zrealizowania opracowanej strategii; 11) wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

14 „Paszport do eksportu”
W ramach II etapu Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie Planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych. Okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu w ramach II etapu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

15 „Paszport do eksportu – wdrożenie planu rozwoju eksportu:
Realizacja co najmniej dwóch z następujących działań, w tym co najmniej jedno z wskazanych w pkt 3-6: 1) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy; 2) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą; 3) wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych; 4) uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe; 5) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej; 6) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych.

16 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”
PO IG: Działanie 8.1 cel projektu: opracowanie i wdrożenie nowej usługi elektronicznej beneficjenci projektu: mikro i małe firmy prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż rok od dnia rejestracji, z różnych branż, o różnych specjalnościach niekoniecznie posiadający wiedzę i zasoby IT, z pomysłem na rokujący sukces e-biznes oparty na modelu świadczącym e-usługi,

17 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”
e-usługa: usługa świadczona w sposób zautomatyzowany przez użycie technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji, nie kwalifikują się m in.: usługi nadawcze radiowe i telewizyjne, usługi telekomunikacyjne, sprzedaż i zamawianie towarów i usług, projekty mające na celu świadczenie usług poczty elektronicznej, usług związanych z hostingiem oraz usług związanych z rejestracją i utrzymaniem domen internetowych;

18 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”
Kwota dofinansowania Maksymalna wartość wsparcia: 200 tys. € (pomoc de minimis), Maksymalna wartość wsparcia: 100 tys. € pomoc de minimis w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego. Limity kosztów (zmiana rozporządzenia): Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych : 20 tys. zł Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 1 mln zł (700 tys.) Maksymalna Intensywność wsparcia: 85% wydatków kwalifikowanych (do 70% lub do 80% młody przedsiębiorca do 27 roku życia)

19 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
PO IG: Działanie 8.2 cel projektu: wdrażanie w firmach najnowocześniejszych technologii informatyczno – komunikacyjnych (ICT), działania umożliwiające podejmowanie współpracy z bardziej zaawansowanymi technologicznie firmami, skuteczniejsze konkurowanie z przedsiębiorstwami opierającymi swój biznes na tego rodzaju technologiach, zarówno na terenie Polski jak i za granicą beneficjenci projektu: mikro, małe i średnie firmy (MSP) posiadające umowy o współpracy z co najmniej 2 innymi przedsiębiorstwami realizujący projekty mające na celu automatyzację wymiany informacji miedzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw.

20 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
Kwota dofinansowania (zmiana rozporządzenia): dotacja od 20 tys. do 2 mln. zł na projekt Maksymalnie 70%: na nową inwestycję Maksymalnie 50%: usługi doradcze i eksperckie Maksymalnie 85%: wynagrodzenia i promocja (bez wynagrodzeń) Maksymalnie 45%: szkolenia specjalistyczne pracowników

21 „Kredyt Technologiczny”
PO IG: Działanie 4.3 Instytucja Wdrażająca: Bank Gospodarstwa Krajowego ( Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie własnej lub nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Beneficjenci projektu: podmioty gospodarcze mające siedzibę (osoby fizyczne - miejsce zamieszkania) na terenie RP i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy zgodnie z Rozporządzeniem KE 800/2008 (PDF) oraz posiadające zdolność kredytową.

22 „Kredyt Technologiczny”
Kwota dofinansowania: Udział premii technologicznej (spłata części kapitału kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny) w wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych ze środków kredytu technologicznego ustalana jest zgodnie z pułapami określonymi w mapie pomocy regionalnej Premia technologiczna będzie wypłacana jednorazowo lub w transzach (nie częściej niż raz na trzy miesiące) w kwocie odpowiadającej wartości netto osiągniętej sprzedaży towarów lub usług wyprodukowanych/świadczonych w wyniku inwestycji technologicznej, nie wyższej jednak niż PLN. Wydatki kwalifikowane muszą być poniesione po dacie przyznania przez BGK promesy premii technologicznej.

23 „Kredyt Technologiczny”
Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu od 1 lipca 2009 r. za pośrednictwem banków kredytujących, które na mocy umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego współpracują w realizacji tego działania poprzez udzielanie przedsiębiorcom kredytu technologicznego – lista banków na stronie BGK Nabór wniosków przeprowadzany jest w trybie ciągłym do wyczerpania alokacji rocznej. Po osiągnięciu poziomu 90% danej alokacji BGK ogłosi wstrzymanie naboru wniosków. Informacja o wstrzymaniu naboru będzie ogłaszana na stronie i ewentualnie banków kredytujących oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

24 „Kredyt Technologiczny”
1. Bank BPH Spółka Akcyjna - 2. BRE Bank S.A. - 3. Bank Polska Kasa Opieki S.A. - 4. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. - 5. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. - 6. Raiffeisen Bank Polska S.A. - 7. ING Bank Śląski S.A. - 8. Bank Ochrony Środowiska S.A. - 9. Bank Handlowy w Warszawie S.A. - 10. Gospodarczy Bank Wielkopolski - 11. Mazowiecki Bank Regionalny S.A. - 12. Bank Millenium S.A. -

25 „Kapitał na Innowacje”
PO IG: Działanie 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej” wartość projektu: 8,5 mln zł okres realizacji projektu: styczeń 2009 – grudzień 2012 obszar działań: województwa małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, podkarpackie

26 Cel projektu: wzrost liczby polskich przedsiębiorstw funkcjonujących w oparciu o innowacyjne rozwiązania poprzez: zwiększenie zainteresowania środowisk naukowych urynkowieniem innowacyjnych rozwiązań tworzenie korzystnych warunków finansowania wdrażanych rozwiązań MARR uruchamia na lata fundusz kapitałowego wysokiego ryzyka typu seed.

27 Beneficjenci projektu:
Właściciele innowacyjnego rozwiązania na bazie, którego można utworzyć nowe przedsiębiorstwo: naukowcy pracujący na uczelniach wyższych oraz w instytutach badawczo – rozwojowych przedsiębiorcy oraz pracownicy przedsiębiorstw zainteresowanych rozpoczęciem nowej działalności gospodarczej w oparciu o innowacyjne rozwiązanie osoby fizyczne (innowatorzy) będący właścicielem lub pomysłodawcą rozwiązania innowacyjnego

28 Działalność Punktów Konsultacyjnych Zakres i formy świadczenia usług informacyjnych

29 Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie Wsparcie systemu dla adaptacyjności kadr Poddziałanie Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Projekt własny Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości realizowany przez Zespół Wdrażania Instrumentów Instytucjonalnych

30 Standaryzacja usług informacyjnych
Obecnie – 111 Punktów Konsultacyjnych na terenie całego kraju, Instytucje wybrane w drodze ogólnopolskiego konkursu, które spełniły kryteria świadczenia tego typu usług: posiadają doświadczenie w realizacji usług informacyjnych dysponują wykwalifikowanym personelem (nabór konsultantów PK poprzez przeprowadzenie testów wstępnych oraz weryfikacja wiedzy konsultantów poprzez testy kompetencji, szkolenia – realizowane przez PARP) mają dyspozycyjnych konsultantów PK - obecnych w punkcie w godzinach jego funkcjonowania oraz na dyżurach, poza siedzibą PK

31 Rozpoczęcie świadczenia usługi informacyjnej
to ustalenie statusu i zakresu potrzeb Państwa jako klientów PK udzielenie kompleksowej usługi informacyjnej lub przekierowanie Państwa do właściwej instytucji

32 Zakres i rodzaje usług informacyjnych świadczonych przez PK
inne informacje możliwości i zasady uzyskania usług specjalistyvcznych rozpoczynanie i wykonywanie działalności gospodarczej lub rezygnacja z prowadzenia możliwość uzyskania wsparcia na realizację projektów w ze środków publicznych

33 Informacje na temat rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej lub rezygnacji
Podejmowanie działalności gospodarczej - rejestracja działalności gospodarczej - wady i zalety różnych form prawnych działalności gospodarczej - dokumentacja niezbędna do rejestracji działalności gospodarczej - wskazanie obowiązków rejestracyjnych - możliwości pozyskania kapitału na etapie zakładania firmy) Wykonywanie działalności gospodarczej - obowiązki podatkowe - zatrudnianie pracowników - finansowanie działalności - kontrola przedsiębiorstw 3. Rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej

34 Informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia na realizacje projektów w latach ze środków publicznych Charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania Przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektu Inne informacje istotne z punktu widzenia ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację projektu

35 Informacje na temat możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych
i korzystania: z usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym z usług doradczych proeksportowych (działanie 6.1 PO IG) z dofinansowanych szkoleń (baza danych usług szkoleniowych)

36 Baza danych ofert szkoleniowych http://www.inwestycjawkadry.info.pl/

37

38 Akademia PARP http://www.akademiaparp.gov.pl
Która oferuje: bezpłatne szkolenia on-line dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców wsparcie infolinii z opiekunami kontaktującymi się telefonicznie i poprzez przez 12 godzin dziennie 6 dni w tygodniu dostęp do ekspertów merytorycznych - tutorów fora i czaty internetowe warsztaty regionalne

39

40 Fundusze pożyczkowe pożyczki udzielane mikro- lub małym przedsiębiorcom nie będącym w trudnej sytuacji finansowej w rozumieniu wytycznych wspólnoty oprocentowanie nie niższe, niż stopa referencyjna określona przez komisję europejską, obowiązująca w dniu zawarcia umowy o udzieleniu pożyczki maksymalna wysokość pożyczki = PLN

41 Fundusze poręczeniowe
poręczenia udzielane mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcom nie będącym w trudnej sytuacji finansowej w rozumieniu wytycznych wspólnoty poręczenia dotyczą wyłącznie kredytu lub pożyczki zaciągniętej w instytucji kredytującej, z którą fundusz podpisał umowę o współpracy poręczany kredyt/pożyczka jest oprocentowany nie niżej, niż stopa referencyjna obowiązująca w dniu zawarcia umowy o udzieleniu kredytu/pożyczki wartość poręczenia - max 80 % wartości kredytu/pożyczki

42 Inne informacje Informacje teleadresowe
(baza danych) instytucji otoczenia biznesu, które zrzeszają przedsiębiorców danej branży Wskazanie instytucji (posiadających bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych)

43 Formy świadczenia usług przez Punkty Konsultacyjne
Usługa bezpośrednia w punkcie PK Dyżury poza siedziba punktu PK Usługa telefoniczna Usługa faxem Usługa mailowa Usługa udzielona za pośrednictwem poczty Seminaria informacyjne dla grupy/grup przedsiębiorców, które będą organizowane w zależności od uzasadnionych potrzeb (np. w sytuacji powstania ”luki informacyjnej”, wprowadzenia nowych uregulowań prawnych, zmian w realizacji i wdrażaniu programów pomocowych)

44 Usługi informacyjne świadczone w miejscu lokalizacji Punktu Konsultacyjnego jak również poza jego siedzibą podczas wyznaczonych dyżurów

45 Mapa Punktów Konsultacyjnych w województwie
Miechowski Olkuski Dąbrowski Proszowicki Krakowski Chrzanowski Kraków Tarnów Oświęcimski Brzeski Wielicki Bocheński Tarnowski Wadowicki Myślenicki Suski Limanowski Nowy Sącz Gorlicki PK Regionalny Nowosądecki Nowotarski PK Lokalny Tatrzański

46 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Punkt Konsultacyjny Regionalny Ul Kordylewskiego 11, Kraków tel. (0-12) fax. (0-12) godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00-16:00 Punkt Konsultacyjny pełni dyżury poza swoją siedzibą: Wieliczka Olkusz Proszowice Miechów

47 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Punkt Konsultacyjny w Nowym Sączu Ul. Jagiellońska 18, Nowy Sącz tel (018) , tel (018) godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00-16:00 Punkt Konsultacyjny pełni dyżury poza swoją siedzibą: Gorlice Limanowa Zakopane

48 Politechnika Krakowska im
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Centrum Transferu Technologii ul. Warszawska 24, Kraków tel. (0-12) , fax. (0-12) godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00-16:00 Punkt Konsultacyjny pełni dyżury poza swoją siedzibą: Krzeszowice Limanowa Zabierzów

49 Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej w Chrzanowie,
ul. Rynek 16, Chrzanów tel. (0-32) , fax. (0-32) godziny otwarcia: pon.: 10:00-18:00, wt.- pt.: 8:00-16:00 Punkt Konsultacyjny pełni dyżury poza swoją siedzibą: Alwernia Babice Libiąż Trzebinia

50 FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji-Ośrodek w Tarnowie
ul. Sikorskiego 5/4, Tarnów tel. (0-14) , fax. (0-14) godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00-16:00 Punkt Konsultacyjny pełni dyżury poza swoją siedzibą: Dąbrowa Tarnowska

51 Stowarzyszenie "Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju" w Suchej Beskidzkiej
tel. (0-33) , , fax. (0-33) godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00-16:00 Punkt Konsultacyjny pełni dyżury poza swoją siedzibą: Wadowice (Kalwaria Zebrz. – w trakcie uzgodnień)

52 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
ul. Piłsudskiego 1, 34 – 700 Rabka Zdrój tel. (0-18) , fax. (0-18) godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00-16:00 Punkt Konsultacyjny pełni dyżury poza swoją siedzibą: Brzesko

53 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
Punkt Konsultacyjny w Oświęcimiu ul. Unii Europejskiej 10, Oświęcim godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00-16:00 Punkt Konsultacyjny pełni dyżury poza swoją siedzibą: Limanowa Laskowa Andrychów Brzeszcze

54 Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. zo.o.
ul. Rynek 8,9, Myślenice tel. (0-12) fax. (0-12) godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00-16:00 Punkt Konsultacyjny pełni dyżury poza swoją siedzibą: Raciechowice Siepraw Dobczyce Sułkowice

55

56 Telefony informacyjne Telefony informacyjne
Ważne adresy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Kordylewskiego 11 Kraków Telefony informacyjne Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 Warszawa Telefony informacyjne , , ,

57 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Ośrodek Krajowego Systemu Usług nr 06/03/2005/118 w zakresie: * Usług informacyjnych * Usług finansowych - udzielanie pożyczek * Usług finansowych - udzielanie poręczeń * Usług szkoleniowych

58 Usługi informacyjne w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości uzyskania przez klientów PK wsparcia finansowego na realizację projektów ze środków publicznych Ponadto jako Regionalny Punkt Konsultacyjny – koordynacja i promocja sieci Punktów Konsultacyjnych, organizowanie współpracy i wymiany informacji zarówno wśród instytucji prowadzących Punkty Konsultacyjne, jak i współpraca instytucji Sieci PK z innymi publicznymi instytucjami lokalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem Urzędu Marszałkowskiego

59 Usługi finansowe Udzielanie pożyczek: Pożyczki na prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej Dla instytucji otoczenia biznesu tel , Udzielanie poręczeń: Poręczenia kredytów/pożyczek na rozpoczęcie, prowadzenie i rozwój firmy tel

60 Usługi szkoleniowe Dla administracji publicznej, przedsiębiorstw, szkół, studentów i absolwentów szkół wyższych Szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu m.in.: Pozyskiwanie środków z funduszy UE Sporządzanie biznes planów i studiów wykonalności projektów Zarządzanie projektami Rozliczanie, sprawozdawczość projektów europejskich Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej Umiejętności menedżerskie Własność przemysłowa Tele-praca tel , ,


Pobierz ppt "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google