Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie nieruchomością z azbestem

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie nieruchomością z azbestem"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie nieruchomością z azbestem
Piotr Sobeyko-Bejnarowicz Kancelaria Adwokata i Doradcy Podatkowego

2 Obowiązki właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy
Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów

3 Co to jest azbest??

4 Co to jest azbest?? Są to krzemiany: Azbest chryzotylowy
Azbest krokidolitowy Azbest amozytowy Azbest antofilitowy Azbest tremolitowy Azbest aktynolitowy

5

6

7 Wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się przez sporządzenie spisu z natury
wyrobów zawierających wagowo 0,1% lub więcej azbestu

8 Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.
Metody inwentaryzacji – teoria i praktyka. Specyfika gminy jako właściciela nieruchomości i podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzanie danych do systemu. Czy sankcje to dobra droga ?

9 Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.
Trzy realizowane praktycznie modele pozyskiwania informacji z terenu gminy. Wprowadzanie informacji do systemu tzw. „syndrom szewca”. Dane osobowe a informacje o właścicielach nieruchomości. Potencjalne zastosowanie informacji zawartych w bazie azbestowej.

10 2.IX.1666 r.

11 2.IX.1666 r. Wielki pożar Londynu – pożar, który 2 września 1666 roku zniszczył Londyn. Pożar ten wybuchł w piekarni na ulicy Pudding Lane we wschodniej części miasta. Z powodu silnego wiatru i konstrukcji budynków z materiałów palnych (drewno, słoma) ogień rozszerzył się w kierunku zachodnim na całe miasto. W sumie zostało zniszczonych budynków, 44 siedziby gildii i 87 (z ponad 100) kościołów, między innymi Katedra Św. Pawła (St Paul's Cathedral). Równało się to 2/3 powierzchni miasta.

12

13 Wielkie pożary 15 września 1812 r. pożar Moskwy 27 lipca 1943 Hamburg 17 lutego 1945 Drezno 9-10 marca 1945 Tokio

14

15

16

17 Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji według wzoru przedstawionego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki dnia 13 grudnia 2010r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

18 Informację należy sporządzić w dwóch egzemplarzach – jeden przekazuje się Marszałkowi Województwa, drugi przechowuje się przez okres jednego roku do czasu sporządzenia następnej informacji. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację prezydentowi miasta. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia każdego roku.

19 Obowiązki właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy
Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest ma obowiązek sporządzenia oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

20 Obowiązki właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy
Prowadzenie kontroli stanu wyrobów zawierających azbest w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

21 Podmiot zobowiązany do prowadzenia książki obiektu budowlanego obowiązany jest dołączyć do niej w/w ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

22 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Opracowane przez Kancelarię Sejmu na podstawie tj. Dz. U.z 2010 r. Nr 243,poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z 2011 r. Nr 45, poz.235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr142, poz. 829, Nr185, poz. 1092, Nr 232, poz Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: 1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2; Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7.(art.5)

23 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Opracowane przez Kancelarię Sejmu na podstawie tj. Dz. U.z 2010 r. Nr 243,poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z 2011 r. Nr 45, poz.235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr142, poz. 829, Nr185, poz. 1092, Nr 232, poz 2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

24 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Opracowane przez Kancelarię Sejmu na podstawie tj. Dz. U.z 2010 r. Nr 243,poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z 2011 r. Nr 45, poz.235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr142, poz. 829, Nr185, poz. 1092, Nr 232, poz Art Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

25 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Opracowane przez Kancelarię Sejmu na podstawie tj. Dz. U.z 2010 r. Nr 243,poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z 2011 r. Nr 45, poz.235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr142, poz. 829, Nr185, poz. 1092, Nr 232, poz 2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; (…)

26 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Opracowane przez Kancelarię Sejmu na podstawie tj. Dz. U.z 2010 r. Nr 243,poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z 2011 r. Nr 45, poz.235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr142, poz. 829, Nr185, poz. 1092, Nr 232, poz Art Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

27 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Opracowane przez Kancelarię Sejmu na podstawie tj. Dz. U.z 2010 r. Nr 243,poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z 2011 r. Nr 45, poz.235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr142, poz. 829, Nr185, poz. 1092, Nr 232, poz 2. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje właścicieli i zarządców: 1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 2) obiektów budowlanych: a) budownictwa zagrodowego i letniskowego, b) wymienionych w art. 29 ust. 1; 3) dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

28 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Opracowane przez Kancelarię Sejmu na podstawie tj. Dz. U.z 2010 r. Nr 243,poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z 2011 r. Nr 45, poz.235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr142, poz. 829, Nr185, poz. 1092, Nr 232, poz 3. Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumenty, o których mowa w art. 63, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego. 4. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzór książki obiektu budowlanego i sposób jej prowadzenia.

29 13 kwietnia 2009 Pożar hotelu socjalnego w Kamieniu Pomorskim miał miejsce 13 kwietnia Zginęły 23 osoby, a 21 zostało rannych. Pożar wybuchł około północy w trzykondygnacyjnym budynku hotelu socjalnego, w którym było zameldowanych 77 osób. Ogień w bardzo szybkim tempie rozprzestrzenił się na wszystkie piętra budynku, co odcięło mieszkańcom budynku drogę ewakuacji.

30

31

32 Kamień Pomorski – cd… Fragment artykułu ze strony www.polskatimes.pl
Data dodania: :05:05 ▪ Ostatnia aktualizacja: :06:48 „Według prokuratora w budynku nie było - wbrew obowiązującym przepisom - okresowych przeglądów i kontroli jego stanu technicznego, konstrukcji oraz znajdujących się wewnątrz instalacji. Nie było też dróg ewakuacyjnych.”

33

34 Obowiązki właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy
jeżeli w pomieszczeniu znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest sporządza się plan kontroli jakości powietrza

35 Obowiązki właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy
W przypadku przekroczenia najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłów zawierających azbest w środowisku pracy dalsze wykorzystywanie instalacji lub urządzenia jest niedopuszczalne i podlegają one oczyszczeniu poprzez usunięcie wyrobów zawierających azbest lub ich wymianę.

36 Przy wykorzystywaniu azbestu lub wyrobów zawierających azbest należy uwzględniać wyniki przeprowadzanych kontroli i oceny stanu wyrobu.

37 Prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest należy zgłosić do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej

38 W pomieszczeniach, w których był lub jest użytkowany azbest umieszcza się w widocznych miejscu INSTRUKCJĘ BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA I OZNAKOWANIE WEDŁUG WZORU przedstawionego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)

39 Miejsca występowania instalacji lub urządzeń zawierających azbest lub wyrobów zawierających azbest należy zaznaczyć w PLANACH SYTUACYJNYCH.

40 Czy był gwarantem nienastąpienia negatywnego skutku?
Przepisy karne Czy zarządca jest gwarantem bezpieczeństwa osób przebywających w nieruchomości? Czy był gwarantem nienastąpienia negatywnego skutku?

41 Odpowiedzialność zarządcy jako gwaranta bezpieczeństwa
Skutkowe przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu Art. 2 KK – Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie podlega tylko ten, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi

42 Źródło szczególnego prawnego obowiązku zapobiegnięcia skutkowi
Fakt pełnienia funkcji zarządcy: Ustawa, umowa, inne

43 Art. 160 KK: § 1 Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 § 2 Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5

44 Art. 160 KK: § 3 Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku § 4 Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo § 5 Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego

45 Przestępstwo z 160 KK– przestępstwo skutkowe
Karane (penalizowane) jest samo NARAŻENIE, niebezpieczeństwo nie musi się ziścić!!!

46 Nieruchomość z azbestem
Praktyka wykraczająca poza przepisy dotyczące azbestu.

47 Nieruchomość z azbestem
Agroturystyka a okolica z azbestem.

48 Usługi turystyczne - Tabela frankfurcka
Tabela frankfurcka może być wykorzystywana przez sądy i biura podróży w przypadku wystąpienia rozbieżności między ofertą biura podróży, a jakością rzeczywiście świadczonych usług. W tabeli określona została procentowa wysokość obniżki ceny wycieczki w przypadku wystąpienia określonych nieprawidłowości. Stosowanie powyższych zasad jest jednak dobrowolne i sąd może przyjąć inny miernik wysokości odszkodowania.

49 I. Nocleg 1) Różnica w odniesieniu do zarezerwowanego obiektu 10 %– 25% w zależności od odległości. 2) Różnica w miejscowym położeniu (odległość od plaży) 5 %– 15 % 3) Różnica w sposobie zakwaterowania w zarezerwowanym hotelu (hotel zamiast bungalowów, inne piętro) 5% – 10% 4) Różnica w rodzaju pokoi: a) 2-os. Zamiast 1-os. 20 % b) 3-os. Zamiast 1-os. 25 % c) 3-os. Zamiast 2-os. 20 %– 25 % d) 4-os. Zamiast 2-os. 20 %– 30 % decyduje to, czy zostały umieszczone razem osoby z tej samej rezerwacji, czy osoby nieznane.

50 Nieruchomość z azbestem
Wycena nieruchomości.

51 Nieruchomość z azbestem

52 Nieruchomość z azbestem
Sprzedaż nieruchomości z azbestem.

53 Nieruchomość z azbestem
Możliwe następstwa braku informacji o azbeście : Odstąpienie od umowy. Żądanie obniżenia ceny. Wezwanie do usunięcia i wykonanie zastępcze.

54 Nieruchomość z azbestem
„Uciążliwe sąsiedztwo”, czyli dlaczego mam płacić za grzechy sąsiada ?

55 Nieruchomość z azbestem
Podatek katastralny i jego wpływ na budżet „azbestowej” gminy.

56 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Zarządzanie nieruchomością z azbestem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google