Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obowiązki sprawozdawcze w zakresie wyrobów zawierających azbest

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obowiązki sprawozdawcze w zakresie wyrobów zawierających azbest"— Zapis prezentacji:

1 Obowiązki sprawozdawcze w zakresie wyrobów zawierających azbest
Sylwia Ostrowska Wydział Ochrony Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

2 Ustawy dotyczące azbestu
Regulacje dotyczące postępowania z wyrobami zawierającymi azbest to 33 ustawy, w tym: USTAWA z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004, nr 3, poz. 20 j.t.) Dz.U USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2001, nr 100, poz j.t.) Dz.U USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 j.t) Dz.U zmiany: Dz.U

3 Ustawy dotyczące azbestu
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008, nr 25, poz. 150 j.t) Dz.U zmiany: M.P ,M.P , Dz.U USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227) Dz.U USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2007, nr 39, poz z późn. zm) Dz.U

4 Rozporządzenia dotyczące azbestu
Regulacje dotyczące postępowania z wyrobami zawierającymi azbest to 76 rozporządzeń, w tym: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2001, nr 112, poz. 1206) Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U.2003, nr 217, poz. 2141) Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004, nr 71, poz. 649) Dz.U , Dz.U

5 Rozporządzenia dotyczące azbestu
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 21 marca 2006 r. sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. 2006, nr49, poz. 356) Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U. 2009, nr 124, poz. 1033) Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2010, nr 249, poz. 1673) Dz.U

6 Rozporządzenia dotyczące azbestu
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. 2010, nr 249, poz. 1674) Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011, nr 8, poz. 31) Dz.U

7 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150)
Art. 162. 1. Wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska podlegają sukcesywnej eliminacji. 2. Wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska jest obowiązany do dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania oraz sposobu ich eliminowania. 3. Wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska powinien okresowo przedkładać marszałkowi województwa informacje o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, z zastrzeżeniem ust. 4-6.

8 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150)
4. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska w formie uproszczonej; w tym przypadku przepisów ust. 2 nie stosuje się. 5. Informacje w formie uproszczonej przedkłada się wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. 6. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta okresowo przedkłada marszałkowi województwa informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

9 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150)
7. Marszałek województwa prowadzi rejestr rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. 8. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do instalacji i urządzeń, w których substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska są lub były wykorzystywane. 9. Sposób postępowania z eliminowanymi substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska, a także instalacjami i urządzeniami, w których są lub były one wykorzystywane, określają przepisy ustawy o odpadach.

10 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150)
Art. 163 1. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie: 1) wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska; 2) wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska.

11 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150)
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zostaną ustalone wymagania dotyczące: 1) wykorzystywania i przemieszczania poszczególnych substancji; 2) wykorzystywania i oczyszczania rodzajów instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane poszczególne substancje.

12 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150)
3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, mogą zostać ustalone odpowiednio do potrzeb: 1) wymagania techniczne, jakie należy spełnić przy wykorzystywaniu i przemieszczaniu substancji oraz przy wykorzystywaniu i oczyszczaniu instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje; 2) sposoby oznaczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje, oraz pomieszczeń, w których one się znajdują; 3) przypadki i sposób inwentaryzowania rodzaju, ilości i miejsc występowania substancji oraz instalacji i urządzeń, w których były lub są wykorzystywane, a także zakres i formę dokumentowania postępowania z nimi oraz czas przechowywania dokumentacji;

13 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150)
4) terminy przedkładania odpowiednio marszałkowi województwa albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o: a) rodzaju, ilości i miejscach występowania wykorzystywanych substancji, b) instalacjach i urządzeniach, w których substancje były lub są wykorzystywane, c) czasie i sposobie usuwania substancji oraz instalacji i urządzeń, w których były lub są one wykorzystywane, d) czasie i sposobie zastąpienia substancji innymi, mniej szkodliwymi dla środowiska;

14 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150)
5) zakres przedkładanych odpowiednio marszałkowi województwa albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji, o których mowa w pkt 4, z uwzględnieniem: a) formy przedkładanych informacji, b) układu przekazywanych informacji, c) wymaganych technik przedkładania informacji; 6) przypadki i terminy, w których powinno się zaprzestać wykorzystywania substancji, oraz harmonogram ich eliminowania przez użytkowników; 7) przypadki i terminy, w których powinny być oczyszczone lub wyeliminowane instalacje lub urządzenia, w których były lub są wykorzystywane substancje.

15 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150)
4. Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, instalacje lub urządzenia, w których mogły być wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, które traktuje się jak instalacje lub urządzenia, w których były lub są wykorzystywane te substancje. 5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, zostaną ustalone rodzaje instalacji lub urządzeń, z uwzględnieniem, z uwagi na stosowane technologie, odpowiednio: 1) terminu oddania instalacji do eksploatacji albo roku produkcji urządzenia; 2) wykonawcy instalacji albo producenta urządzenia. 6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób przedkładania marszałkowi województwa przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

16 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150)
7. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6, zostaną określone: 1) terminy przedkładania informacji; 2) forma przedkładanej informacji; 3) układ przedkładanych informacji; 4) wymagane techniki przedkładania informacji. 8. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia przez marszałka województwa rejestru substancji, instalacji i urządzeń, w których substancje te były lub są wykorzystywane. 9. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, mogą zostać ustalone: 1) forma i układ rejestru; 2) zawartość rejestru; 3) warunki i okres przechowywania rejestru.

17 SPRAWOZDAWCZOŚĆ a) wójt, burmistrz, prezydent: Informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska na administrowanym przez te osoby terenach (m.in. Azbest, PCB oraz inne substancje): Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U )

18 Dz.U Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U ) Na podstawie art. 163 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa sposób przedkładania marszałkowi województwa przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, a także terminy ich przedkładania, formę, układ oraz wymagane techniki przedkładania.

19 Dz.U § 3. Informacje, o których mowa w § 2, są przedkładane w układzie, według wzoru zawartego w załączniku do rozporządzenia. § 4. Informacje, o których mowa w § 2, są przedkładane w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych oraz w formie pisemnej. § 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439). § 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

20 Dz.U ZAŁĄCZNIK  WZÓR INFORMACJA O RODZAJU, ILOŚCI I MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA SUBSTANCJI STWARZAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA Gmina: Informacje za okres: Powiat: określające stan na dzień: ……………. Województwo: Dział 1. Informacje dotyczące azbestu Lp. Nazwa wyrobu zawierającego azbest1) Lokalizacja wyrobu zawierającego azbest (adres) Jednostka miary Ilość Uwagi2)

21 Dz.U Objaśnienia: 1) Przy określaniu nazwy wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: * płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, * płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie, * rury i złącza azbestowo-cementowe, * izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, * wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, * przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, * szczeliwa azbestowe, * taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, * wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, * papier i tektura, * inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione. 2) Należy wskazać obiekt, w którym znajdują się wyroby zawierające azbest, oraz określić ich stan - stopień uszkodzenia wyrobów zawierających azbest.

22 SPRAWOZDAWCZOŚĆ b) osoby fizyczne, będące przedsiębiorcami: Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U )

23 Dz.U.11.8.31 WZÓR INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1)
1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2):…………….. 2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest - imię i nazwisko lub nazwa i adres:…………………………………………… 3. Rodzaj zabudowy3) : 4. Numer działki ewidencyjnej4): 5. Numer obrębu ewidencyjnego4): 6. Nazwa, rodzaj wyrobu5) :

24 Dz.U.11.8.31 7. Ilość posiadanych wyrobów6): …………………………………….
8. Stopień pilności7): …………………………………………………………. 9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów8):………….. a) nazwa i numer dokumentu: b) data ostatniej aktualizacji: 10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: 11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6): data (podpis)

25 Dz.U 1) Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu. 2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości. 3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny. 4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu. 5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, - płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie, - rury i złącza azbestowo-cementowe, - rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

26 Dz.U - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, - szczeliwa azbestowe, - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, - papier, tektura, - drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu), - drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu, - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

27 Dz.U 6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km). 7) Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089). 8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

28 Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z dnia 3 września 2010 r.) (Dz.U ) [zmienia: Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649)]

29 Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej: Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej: Rodzaj zabudowy1): Numer działki ewidencyjnej2): Numer obrębu ewidencyjnego2): Nazwa, rodzaj wyrobu3): Ilość wyrobów4): Data sporządzenia poprzedniej oceny5):

30

31

32

33 Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności: Stopień pilności I od 120 punktów wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie Stopień pilności II od 95 do 115 punktów wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku Stopień pilności III do 90 punktów wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat Oceniający Właściciel/Zarządca (nazwisko i imię) (podpis) (miejscowość, data) (adres lub pieczęć z adresem)

34 Objaśnienia: 1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny. 2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu. 3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, - rury i złącza azbestowo-cementowe, - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, - szczeliwa azbestowe, - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, - papier, tektura, - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie. 4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb). 5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza ocena".

35 SPRAWOZDAWCZOŚĆ Terminy:
31 stycznia - przedkładanie przez przedsiębiorców informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone 31 marca - przedkładanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta informacji za poprzedni rok kalendarzowy wg stanu na 31 grudnia o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

36 SPRAWOZDAWCZOŚĆ Osoby fizyczne posiadające numer REGON, osoby prawne (spółki z o.o., spółki akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie mieszkaniowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki samorządu terytorialnego, wyższe uczelnie, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, partie polityczne, związki zawodowe, kościoły) oraz ułomne osoby prawne (spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, wspólnoty mieszkaniowe) oraz gminy, posiadające wyroby zawierające azbest (np. na terenie szkół gminnych, na terenie ogródków działkowych) przekazują te dane jako OSOBY PRAWNE do urzędu marszałkowskiego.

37 SPRAWOZDAWCZOŚĆ Osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami (nie posiadające numeru REGON), przedkładają powyższe informacje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi. Dane dotyczące wyrobów na terenie ogródków działkowych, które nie znajdują się na obiektach wspólnych tylko na prywatnych (np. na altankach) powinni składać właściciele tychże obiektów (działkowcy) do urzędu gminy.

38 SPRAWOZDAWCZOŚĆ Właściciel, zarządca lub użytkownik wieczysty nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrolę stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w jednym egzemplarzu ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zwaną dalej "oceną". Ww. podmioty przechowują ocenę łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest. Dla miejsc dla których prowadzona jest książka obiektu budowlanego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ocena ta powinna być dołączona do książki obiektu budowlanego.

39 SPRAWOZDAWCZOŚĆ Wójt, burmistrz, prezydent przedkładają informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska w formie pisemnej oraz elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. Ponadto informacje przedmiotowe powinny zostać wprowadzone do Wojewódzkiej Bazy Danych o Wyrobach i Odpadach Zawierających Azbest WBDA

40 Dane zagregowane: Zinwentaryzowane w woj. zachodniopomorskim
razem kg W tym: os. fizyczne kg os. prawne kg

41 Kontakt: SYLWIA OSTROWSKA Inspektor Wydział Ochrony Środowiska
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Tel


Pobierz ppt "Obowiązki sprawozdawcze w zakresie wyrobów zawierających azbest"

Podobne prezentacje


Reklamy Google