Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Postępowanie organów PSP w trybie rozwiązań zastępczych i zamiennych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Postępowanie organów PSP w trybie rozwiązań zastępczych i zamiennych"— Zapis prezentacji:

1 Postępowanie organów PSP w trybie rozwiązań zastępczych i zamiennych
st. bryg. Zbigniew Grzelak bryg. Wiesława Kozdraj

2 Obowiązujący stan prawny niesie w swoich pojęciach określenia dotyczące sposobu realizacji inwestycji w sposób inny niż wskazują na to : - Ustawa „prawo budowlane” - przepisy wykonawcze oraz normy określające szczegółowe rozwiązania techniczne. Są to pojęcia jak: - odstępstwa od obowiązujących przepisów - rozwiązania zastępcze w zakresie warunków technicznych, które mogą być spełnione w sposób inny niż wskazują na to obowiązujące przepisy oraz rozwiązania zamienne zapewniające niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych stosownie do wskazań sporządzonych ekspertyz technicznych.

3 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz z późn. zm.).

4 Art W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 - ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych. 2. Właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno - budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo.

5 3. Wniosek do ministra, o którym mowa w ust
3. Wniosek do ministra, o którym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek powinien zawierać: 1) charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie - również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy; 2) szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa; 3) propozycje rozwiązań zamiennych; 4) pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską; 5) w zależności od potrzeb - pozytywną opinię innych zainteresowanych organów. 4. Minister, o którym mowa w ust. 2, może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków.

6 Co to są rozwiązania zastępcze i zamienne?
rozwiązania zastępcze – rozwiązania spełniające wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, zapewniający akceptowalny poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia; rozwiązania zamienne – rozwiązania spełniające wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach przeciwpożarowych, zapewniający niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej.

7 Aktualne akty prawne w zakresie rozwiązań zastępczych i zamiennych
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zm.) - § 2 ust. 2 i 3a Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) - § 1 ust. 2 w związku z § 15, § 20, § 23 ust. 1 i 2, § 24 ust. 1, § 25 ust. 1 oraz § 34 ust. 1. Obowiązuje do dnia 29 czerwca 2010 r. Od dnia 30 czerwca 2010 r. – rozp. z dnia 7 czerwca 2010 r. w ww. sprawie (Dz. U. Nr 109, poz. 719) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz. U. Nr 124, poz ) - § 8 ust. 3 i § 12 ust. 4 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz ze zm.) - § 3 ust.4

8 Uzgadnianie rozwiązań zastępczych w trybie § 2 ust
Uzgadnianie rozwiązań zastępczych w trybie § 2 ust. 2 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) Przedmiotem ekspertyzy technicznej, sporządzonej przez właściwą jednostkę badawczo-rozwojową lub rzeczoznawców: budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, mogą być przypadki dotyczące wyłącznie nadbudowy, rozbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania budynków istniejących, oraz dostosowania do wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie warunków techniczno-budowlanych, jeżeli budynek uznany został za zagrażający życiu ludzi.

9 Elementy zagrożenia życia ludzi zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U.nr 80 z 2006 poz (od 30 czerwca 2010 r. rozp. MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w ww. sprawie - Dz. U Nr 109, poz. 719) § (16.2) Podstawą do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi jest niezapewnienie przez występujące w nim warunki techniczne ( z zastrzeżeniem§45) możliwości ewakuacji ludzi, w szczególności w wyniku: 1) szerokości przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu względnie spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejszej o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych; 2) długości przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większej o ponad 100 % od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;

10 3) występowania w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II albo na drodze ewakuacyjnej: a) okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, względnie wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego, b) okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji; 4) niewydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych; 5) niezabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w określony w nich sposób; 6) braku wymaganego oświetlenia awaryjnego w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku. 2. Właściciel lub zarządca budynku, o którym mowa w ust. 1, powinien zastosować rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych.

11 Najczęściej występujące rozwiązania zastępcze § 2 ust
Najczęściej występujące rozwiązania zastępcze § 2 ust. 2 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury w stosunku do: Odległości budynku od granicy działki, Szerokości biegów i spoczników schodów w klatkach schodowych, Szerokości dróg ewakuacyjnych, Długości dojść ewakuacyjnych, Sposobu oddymiania klatek schodowych, Oświetlenie ewakuacyjnego, Szerokości drzwi ewakuacyjnych, Klasy odporności pożarowej budynków itp..

12 Uzgadnianie rozwiązań zamiennych w trybi § 1 ust
Uzgadnianie rozwiązań zamiennych w trybi § 1 ust. 2 rozporządzenie MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U Nr 80, poz. 563 od 30 czerwca 2010 r. Dz. U Nr 109, poz. 719) Przedmiotem ekspertyzy technicznej, sporządzonej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, jest wskazanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w § 15 i § 20 oraz w § 23 ust. 1 i 2, § 24 ust. 1, § 25 ust. 1 i § 34 ust. 1 ww. rozporządzenia MSWiA z dnia r., dopuszczonych w przypadkach szczególnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli zapewnią one niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu. W rozporządzeniu z dnia 7 czerwca 2010 r. wskazanie rozwiązań zamiennych w stosunku do §19, §23, §24 i §25 ust.1, 2, 5 i 6 oraz w §27 ust. 1 i 2, §28 ust. 1, §29 ust.1 i §38 ust.1 Zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w powyższych paragrafach ww. rozporządzenia MSWiA możliwe jest zarówno w budynkach istniejących, jak i nowowznoszonych.

13 Najczęściej występujące rozwiązania zamienne § 1 ust. 2 w stosunku do:
Wyposażenia budynku w zawory hydrantowe, Wielkości zbiorników zasilających instalacje wodociągową przeciwpożarową, Wyposażenia budynku w system sygnalizacji pożarowej (częściowe systemy), Wyposażenia budynku w dźwiękowy system ostrzegawczy (szpitale), Wyposażenia budynku w stałe urządzenia gaśnicze wodne itp..

14 Uzgadnianie rozwiązań zamiennych w trybie § 8 ust. 3 i § 13 ust
Uzgadnianie rozwiązań zamiennych w trybie § 8 ust. 3 i § 13 ust. 4 rozporządzenia MSWiA Przedmiotem wystąpienia (wniosku) sporządzonego przez właściciela obiektu, inwestora, dotyczącego uzgodnienia wskazanych rozwiązań zamiennych w stosunku do wymaganego przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych, to jest § 8 ust. 3 i § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030), dopuszczonych do zastosowania, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, w przypadkach szczególnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami, jest wskazanie takich rozwiązań, które zapewnią niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu. Zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w  § 8 ust. 3 i § 13 ust. 4 ww. rozporządzenia MSWiA z dnia r., o których mowa wczesniej, dotyczy możliwości ich zastosowania zarówno w budynkach istniejących, jak i nowowznoszonych. UWAGA! Ekspertyza techniczna dla rozwiązań zamiennych przewidzianych w trybie § 8 ust. 3 i § 13 ust. 4 – nie jest wymagana.

15 Najczęściej występujące rozwiązania zamienne § 8 ust. 3 i § 13 ust
Najczęściej występujące rozwiązania zamienne § 8 ust. 3 i § 13 ust. 4 w stosunku do: Ilości wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynków o powierzchni przekraczającej 1000 m2, Odległości hydrantów nadziemnych od budynków, Przebiegu drogi pożarowej wzdłuż krótszego boku budynku, Zakończenia drogi pożarowej placem manewrowym o wymiarach mniejszych niż 20x20m, Przybliżenie krawędzi drogi pożarowej do budynku na odległość mniejszą niż 5 m itp..

16 Uzgadnianie rozwiązań zastępczych w trybie § 3 ust
Uzgadnianie rozwiązań zastępczych w trybie § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przedmiotem wystąpienia (wniosku) sporządzonego przez właściciela obiektu lub inwestora o uzgodnienie jest wskazanie rozwiązań zastępczych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z dopuszczeniem określonym w § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 243, poz. 2063 ze zm.), dopuszczonych w przypadkach szczególnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, jest wskazanie takich rozwiązań, które zapewnią niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu. Dopuszczenie zastosowania rozwiązań zastępczych z § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r., o których mowa w pkt. 1, dotyczy możliwości ich zastosowania przy przebudowie obiektów budowlanych lub ich części, przeznaczonych do magazynowania, przeładunku i dystrybucji ropy naftowej oraz produktów naftowych.

17 Najczęściej występujące rozwiązania zamienne § 3 ust
Najczęściej występujące rozwiązania zamienne § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki występują w stosunku do: Lokalizacji zbiorników na terenie działki itp..

18 Rozwiązania zastępcze i zamienne powinny być rozważane indywidualnie dla każdego obiektu.
Wpływ na dobór rozwiązań zamiennych mogą mieć takie elementy jak lokalizacja najbliższej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP (lub OSP włączonej do KSRG, Straży Zakładowej), funkcjonowanie w budynku sprawnego systemu sygnalizacji pożarowej (z monitoringiem do PSP) , spełnienie wymagań ewakuacyjnych, dogodny dostęp operacyjny do obiektu, możliwość podawania wody bezpośrednio ze sprzętu pożarniczego i lokalizacja najbliższego istniejącego źródła wody itp. w zależności od przedmiotu wystąpienia.

19 Ilości wydanych postanowień w latach 2007 - 2009

20 Ilości wydanych postanowień w latach 2007 - 2009

21 Ilości wydanych postanowień w latach 2007 - 2009

22 Dziękuję za uwagę!!!


Pobierz ppt "Postępowanie organów PSP w trybie rozwiązań zastępczych i zamiennych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google