Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYPOCZYNEK DZIECI i MŁODZIEŻY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYPOCZYNEK DZIECI i MŁODZIEŻY"— Zapis prezentacji:

1 WYPOCZYNEK DZIECI i MŁODZIEŻY

2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Z DNIA 21 STYCZNIA 1997 R. W SPRAWIE WARUNKÓW, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ORGANIZATORZY WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE ZASAD JEGO ORGANIZOWANIA I NADZOROWANIA (Dz.U. z 1997 r. Nr 12, poz.67 z późn. zm.)

3 NAJWAŻNIEJSZE BEZPIECZEŃSTWO
Organizatorzy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku, właściwej opieki wychowawczej, zatrudnienia odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej. Kierownicy i wychowawcy zapewniają uczestnikom wypoczynku właściwą opiekę i bezpieczeństwo od momentu przejęcia od rodziców do ponownego przekazania. Obiekt albo teren, w którym ma być zorganizowany wypoczynek musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno – sanitarnych oraz ochrony środowiska.

4 ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI MIEJSCOWEJ KURATORA OŚWIATY
Organizator składa dokumenty w kuratorium właściwym ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku. ZALETY Zmiana korzystna dla organizatora wypoczynku - ułatwiony dostęp do właściwego dla niego miejscowo kuratorium.

5 LIKWIDACJA TERMINU „PLACÓWKA WYPOCZYNKU” FORMY WYPOCZYNKU
Rezygnacja z terminu „placówka wypoczynku”. Nowe rozporządzenie wprowadza termin „wypoczynek”. 2. Nowe formy wypoczynku. Formy wypoczynku ze względu na infrastrukturę: wypoczynek w obiekcie hotelowym lub świadczącym usługi hotelarskie, wypoczynek w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku, wypoczynek bez stałej infrastruktury komunalnej, wypoczynek w formie wędrownej.

6 Zgłoszenie wypoczynku w wersji elektronicznej
ZGŁOSZENIE WYPOCZYNKU LIKWIDACJA KARTY KWALIFIKACYJNEJ OBIEKTU I ZASTĄPIENIE JEJ FORMULARZEM Zgłoszenie wypoczynku w wersji elektronicznej i papierowej. Dwie wersje formularza zgłoszenia. Rozszerzony: wypoczynek organizowany w kraju, wypoczynek trwający dłużej niż 5 dni, dla więcej niż 25 uczestników. Uproszczony: wypoczynek organizowany poza granicami kraju, wypoczynek organizowany w kraju trwający do 5 dni, dla nie więcej niż 25 uczestników. Wypoczynek w miejscu zamieszkania

7 ZGŁOSZENIE WYPOCZYNKU LIKWIDACJA KARTY KWALIFIKACYJNEJ OBIEKTU I ZASTĄPIENIE JEJ FORMULARZEM c.d.
3. Wymagana opinia lub protokół okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej w przypadku: obiektu hotelarskiego i świadczącego usługi hotelarskie, obiektu używanego okazjonalnie do wypoczynku, wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej. 4. Konieczność dołączenia szkiców: pomieszczeń – wypoczynek w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku, zagospodarowania terenu – wypoczynek bez stałej infrastruktury komunalnej np. obozy pod namiotami.

8 ZGŁOSZENIE WYPOCZYNKU WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
WAŻNE! Zgłoszenie wypoczynku w wersji papierowej i elektronicznej, nie później niż 21 dni przed terminem jego rozpoczęciem. Nieprawidłowości w zgłoszeniu – wezwanie kuratora oświaty do uzupełnienia i poprawienia w wyznaczonym terminie (ważna data stempla pocztowego). Wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania wersji papierowej zgłoszenia.

9 PUBLICZNA BAZA WYPOCZYNKU
Na stronie internetowej MEN zamieszczona została publiczna baza danych wypoczynku, która zawiera informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora wypoczynku, liczbie uczestników wypoczynku oraz jego terminie i lokalizacji. Baza, dostępna jest dla rodziców oraz służb – wybrane informacje, zgodnie z rozporządzeniem.

10 KIEROWNICY WYPOCZYNKU
Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku: musi posiadać nauczyciel, czynny instruktor harcerski – w stopniu co najmniej podharcmistrza, inna osoba z co najmniej 3 letnim stażem pracy* opiekuńczo– wychowawczej lub dydaktyczno – wychowawczej. nie musi posiadać osoba zajmująca stanowisko kierownicze w szkole lub placówce. * Staż pracy – okres przepracowany w oparciu o umowę o pracę, udokumentowany świadectwem pracy. .

11 WYCHOWAWCY Wychowawcami mogą być: nauczyciele,
studenci z przygotowaniem pedagogicznym i odpowiednim przeszkoleniem, słuchacze kolegiów nauczycielskich i językowych, po odpowiednim przeszkoleniu, osoby które ukończyły kurs dla wychowawców, instruktorzy harcerscy - co najmniej stopień przewodnika, trenerzy i instruktorzy sportowi, przodownicy turystyki kwalifikowanej, instruktorzy PTTK. Ponadto zaznaczone na różowo to: osoby, które ukończyły 18 lat, osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie

12 NOWE OBOWIĄZKI ORGANIZATORA I KIEROWNIKA WYPOCZYNKU
Rozporządzenie nakłada na organizatora i kierownika wypoczynku obowiązek posiadania i przechowywania dokumentacji poświadczającej kwalifikacje pracowników pedagogicznych, wolontariuszy i kierownika wypoczynku.

13 UJEDNOLICONY TEKST ROZPORZĄDZENIA
ze zmianami wynikającymi z rozporządzenia MEN z dnia 9 grudnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 218, poz.1696) dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: w zakładce – wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "WYPOCZYNEK DZIECI i MŁODZIEŻY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google