Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola Fundacji „Świat na TAK” w wychowywaniu młodzieży

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola Fundacji „Świat na TAK” w wychowywaniu młodzieży"— Zapis prezentacji:

1 Rola Fundacji „Świat na TAK” w wychowywaniu młodzieży

2 Misja Fundacji www.swiatnatak.pl
popieranie inicjatyw i podejmowanie działań służących wszechstronnemu rozwojowi i edukacji młodzieży w tym promocja wolontariatu, pomoc młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej oraz niedostosowanej społecznie, wspieranie młodych w przystosowaniu do nowych warunków pracy i życia, pomoc w podejmowaniu i upowszechnianiu działań na rzecz życia wolnego od uzależnień, pozytywnych relacji międzyludzkich, popularyzacji idei społeczeństwa obywatelskiego.

3 Czego uczy wolontariat?
odpowiedzialności w podejmowaniu zadań, cierpliwości, panowania nad swoimi emocjami, szczególnie zniecierpliwieniem i zniechęceniem, często pojawiającymi się w pracy wolontarystycznej, dyskrecji, szacunku do powierzanych tajemnic czy osobistych zwierzeń podopiecznych, współdziałania wykluczającego niezdrową rywalizację, dobrej organizacji czasu i punktualności, cech nieodłącznych w godzeniu obowiązków domowych, szkolnych i społecznych, kreatywności i zaradności, ponieważ praca z podopiecznym dostarcza sytuacji w których trzeba szybko znajdywać najlepsze rozwiązania.

4 Kluby Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu stanowią całościowy program wychowawczy, kształtujący równomiernie rozwój umysłowy, społeczny, fizyczny, kulturowy i duchowy młodzieży.

5 W Klubie obowiązują trzy zasady:
indywidualnej pracy wolontariusza - kształtująca w wolontariuszu takie cechy jak zaradność czy samodzielność jest zobowiązaniem do osobistego realizowania zadań, bez zrzucania swoich obowiązków na innych, etyczna zasada „wstyd za zło” – zasada godności i honoru polega na poważnej refleksji i właściwej ocenie dokonanego czynu przez sprawcę oraz na przeprosinach skierowanych do osoby skrzywdzonej, budowania cywilizacji miłości - jest oddaniem czci wielkiemu Polakowi Janowi Pawłowi II i stanowi odpowiedź na wezwanie młodzieży do „budowania cywilizacji miłości w dzisiejszym i jutrzejszym świecie".

6 Aktywność Klubów Ośmiu
praca na rzecz osób niepełnosprawnych - pomoc przy rehabilitacji, pomoc w nauce, działalność rekreacyjna, bale integracyjne, pikniki integracyjne, spotkania cykliczne, wyjazdy turystyczne pomoc osobom chorym i umierającym -organizowanie zajęć na świetlicach szpitalnych, pomoc w hospicjach praca z osobami starszymi - odwiedziny indywidualne oraz w domach pomocy społecznej, organizacja spotkań kulturalnych, biblioterapia pomoc rówieśnikom - pomoc w świetlicach socjoterapeutycznych, w pogotowiu naukowym) dzieci – odwiedziny w domach dziecka, zbiórki darów, pomoc w lekcjach, organizacja czasu wolnego działanie na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego – pomoc w schroniskach, udział w akcjach oczyszczania ziemi, promują zdrowy, wolny od uzależnień tryb życia – kampanie informacyjne o skutkach uzależnień, organizowanie imprez sportowych, happeningów prozdrowotnych.

7 Prawa i obowiązki wolontariusza Klubu Ośmiu w oparciu o Regulamin :
Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze nie kolidującym z obowiązkami szkolnymi i domowymi. Podstawą relacji interpersonalnych między członkami Klubu jest prawda, przyjaźń i życzliwość. Wolontariusz Klubu Ośmiu propaguje życie bez uzależnień i wulgaryzmów. Członkowie niepełnoletni muszą przedstawić zgodę rodziców (opiekunów) na działanie w Klubie.

8 Opiekun Szkolnego Klubu Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu
Wychowawca i jednocześnie koordynator prac klubu Szkoli wolontariuszy To nauczyciel, pedagog, psycholog, wychowawca w bursie, a nawet bibliotekarz To osoba odpowiedzialna i świadoma swojej odpowiedzialności

9 Renata Tula, opiekun Klubu Ośmiu przy XXXVIII LO w Warszawie
„Moim najtrudniejszym wyzwaniem jako opiekuna było pokonanie najniższych instynktów kolegów - nauczycieli. Krytyka i brak zrozumienia dla nadprogramowych działań, podejrzliwość wobec „konkurencji" i niezadowolenie z naszego powodzenia (…). Nic gorszego i bardziej szkodliwego nie może przydarzyć się społeczności szkolnej, niż niezdrowa rywalizacja. Rozwiązaniem problemu był Autorski Program Współpracy Klubu Ośmiu „Dąbrowski" z Samorządem Szkolnym - pełna integracja wszystkich - młodzieży, dyrekcji, nauczycieli, Rady Rodziców, pracowników administracji, wielkie wspólne przedsięwzięcie, duża wspólna odpowiedzialność, niepodzielna radość z efektów tejże integracji.”

10 Opiekun Klubu Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu wzorem i autorytetem dla Wolontariusza

11 Ogólnopolskie zadania Klubów Ośmiu – Młodzieżowego Wolontariatu
Konkurs „8 wspaniałych” Dzień na Tak Wigilia Polska Integracyjny Bal Karnawałowy

12 Dzień na Tak czas realizacji: 21 marca cel: zachęcenie ludzi do zmiany negatywnych relacji międzyludzkich, oraz zmiana stereotypowego myślenia o 21 marca, jako dniu wagarowicza. Ten dzień ma się stać dniem budowania świata na TAK.

13 Wigilia Polska Czas realizacji: sobota, lub niedziela przed Świętami Bożego Narodzenia Cel – integracja mieszkańców miasta, gminy. Wigilia to czas wspólnego spotkania wszystkich członków rodziny, bez względu na pozycję społeczną i zamożność jej członków. Chcemy tę tradycję przenieść na relacje między mieszkańcami miast, gmin.

14 Integracyjny Bal Karnawałowy
czas realizacji : okres karnawału cel: promowanie integracji dzieci i młodzieży, nauka budowania solidarności między dziećmi ze specjalnymi potrzebami i ich rówieśnikami, ale przede wszystkim wspólna zabawa.

15 Wolontariusze pracujący systematycznie szybko stają się osobami nieporównywalnie bardziej dojrzałymi i odpowiedzialnymi niż ich rówieśnicy, nie posiadający takich doświadczeń.

16 Wolontariusze pracujący w klubach ośmiu tworzą silną grupę rówieśniczą

17 Samorządowy Konkurs Nastolatków „OŚMIU WSPANIAŁYCH”
Celem jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły klasy oraz upowszechnianie zachowań życzliwości na co dzień, jako antidotum na agresję i brutalizację życia.

18 Konkurs Ośmiu wspaniałych promuje i docenia wolonatiuszy

19 Pogotowie naukowe www.swiatnatak.pl
Program mający na celu stworzenie możliwości dla młodzieży z niezamożnych rodzin uzupełnienia zaległości w nauce, przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych oraz egzaminów poprawkowych. Program realizowany jest przy współpracy  nauczycieli i studentów warszawskich szkół raz w tygodniu w szkołach na terenie centrum Warszawy.

20 Pogotowie naukowe szansą samorealizacji i spełnienia dla wolontariuszy

21 PO CO SZKOLE KLUB OŚMIU MŁODZIEŻOWEGO WOLONTARIATU?

22 KORZYŚCI JAKIE OSIĄGA SZKOŁA, W KTÓREJ ISTNIEJE KLUB OŚMIU:
zwiększenie programu wychowawczego szkoły, zwiększenie oferty edukacyjnej, obniżenie poziomu agresji wśród uczniów, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, zwiększenie aktywności i odpowiedzialności uczniów, będących dla pozostałych autorytetami rówieśniczymi, zwiększenie aktywności szkoły w społeczności lokalnej.

23

24 Zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez:
szkolenia wstępne - obejmujące podstawowe informacje z zakresu historii wolontariatu, idei młodzieżowego wolontariatu i Klubów Ośmiu, szkolenia profilowane - kierowane do wolontariuszy, którzy pracują z konkretnymi grupami odbiorców np.: osobami sędziwymi, osobami niepełnosprawnymi, osobami bezdomnymi przebywającymi w noclegowniach, dziećmi i młodzieżą ze świetlic socjoterapeutycznych,

25 Zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez:
szkolenia formacyjne - przeznaczone dla wszystkich wolontariuszy, dotyczą analizy zagadnień ważnych dla młodzieży np.: patriotyzm, granice tolerancji, służba życiu czy służba śmierci, bezinteresowność-prywata. Zajęcia są prowadzone metodami warsztatowymi, z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych, zapraszani są specjaliści i znane osobistości życia publicznego,

26 szkoła nie ponosi żadnych kosztów związanych z przeprowadzeniem szkoleń i prowadzeniem Klubu Ośmiu,
Fundacja „Świat na Tak” oferuje pomoc merytoryczną dla opiekunów w zakresie prowadzenia Klubu Ośmiu, organizujemy obozy szkoleniowe dla wolontariuszy, konferencje szkoleniowe itp.

27

28

29 Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli:
Organizatorzy zapewniają atrakcyjne szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe opiekunów Klubów Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu, podczas których omawiane są najważniejsze problemy występujące w pracy z młodzieżą. Szkolenia prowadzone są przez ekspertów w dziedzinach takich jak: pedagogika, psychologia, komunikacja interpersonalna.

30 Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli:
Udział w prestiżowym ruchu społecznym. „Kluby Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu” objęte są patronatem Ministra Edukacji. W ramach programu współpracują m.in. organizacje oświatowe, szkoleniowe, lokalne organizacje społeczne, samorządy, media. Udział w programie wzbogaca doświadczenie zawodowe nauczyciela.

31 Do tej pory wzięło w nim udział ponad: Kilkaset tysięcy młodych ludzi
Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli: Udział w prestiżowym ruchu społecznym. „Kluby Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu” są ogólnopolskim programem wspierającym wychowanie dzieci i młodzieży. Jest dobrze znany i rozpoznawany w środowisku oświatowym. Do tej pory wzięło w nim udział ponad: Kilkaset tysięcy młodych ludzi

32

33

34

35 Znając potrzeby młodych ludzi skutecznie pomagamy im w odważnym wchodzeniu w dorosłe odpowiedzialne życie bo…

36 www.swiatnatak.pl KONTAKT: Fundacja „Świat na Tak”
Al. J. Ch. Szucha 27 WARSZAWA Podlaski Koordynator Klubów Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu Anna Samborska


Pobierz ppt "Rola Fundacji „Świat na TAK” w wychowywaniu młodzieży"

Podobne prezentacje


Reklamy Google