Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efektywność kształcenia Jak ją poprawiać?. Kształcenie – to całość doświadczeń składających się na proces zdobywania przez jednostkę umiejętności, wiedzy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efektywność kształcenia Jak ją poprawiać?. Kształcenie – to całość doświadczeń składających się na proces zdobywania przez jednostkę umiejętności, wiedzy."— Zapis prezentacji:

1 Efektywność kształcenia Jak ją poprawiać?

2 Kształcenie – to całość doświadczeń składających się na proces zdobywania przez jednostkę umiejętności, wiedzy oraz rozumienia otaczającego ją świata.

3 Czynniki warunkujące sukces w procesie kształcenia ucznia: 1.Rodzina 2.Szkoła: -lekcje -zajęcia pozalekcyjne 3. Zajęcia pozaszkolne 4. Grupa rówieśnicza 5. Mass media

4 Rodzina - pierwsze i najważniejsze środowisko wychowawcze przygotowujące młodego człowieka do życia w określonym systemie społecznym i wychowawczym.

5 W niej dziecko przyswaja elementarne wartości i postawy społeczne, Najistotniejsze dla efektywności kształcenia młodego człowieka są czynniki: klimat rodziny, stosunek emocjonalny do dziecka i faktyczny wpływ rodziców na jego postępowanie.

6 Młody człowiek jest skłonny do naśladownictwa zachowań i przyswajania informacji płynących z najbliższego otoczenia. Nie bez znaczenia dla efektywności kształcenia są warunki mieszkaniowe rodziny. Trudne warunki lokalowe rozpraszają uwagę i utrudniają uczenie się.

7 Istotny wpływ na efektywność kształcenia ma status kulturalny rodziców- ich poziom wykształcenia i preferowany w rodzinie system wartości i sposób spędzania czasu wolnego. W rodzinie młody człowiek uczy się szacunku, zaufania, tolerancji, współdziałania, pracowitości i obowiązkowości.

8 Działania szkoły w zakresie podnoszenia efektywności kształcenia: -realizowanie materiału nauczania z wykorzystaniem ciekawych metod nauczania na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych -systematyczne diagnozowanie wyników nauczania (klasyfikacja końcoworoczna i wyniki egzaminów zewnętrznych) -praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce (konsultacje) -podejmowanie działań w sytuacji stwierdzenia różnic pomiędzy zaplanowanymi a osiąganymi wynikami pracy szkoły

9 Propozycje zmian w statucie szkoły IV. Wprowadza się nowy zapis w § 20 nowy punkt 3 o brzmieniu: Punkt 3: Wychowawcy klas pierwszych informują uczniów i rodziców, a nauczyciele przedmiotów informują uczniów na początku roku szkolnego o nowej formie oceniania uczniów klas pierwszych – oceniania kształtującego. Ten typ oceniania wprowadzono w ramach działań Programu Efektywności Kształcenia od roku szkolnego 2009/2010. Dotychczasowy punkt 3 zmieniony jest na punkt 4.

10 V. W załączniku nr 19 ( Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego) wprowadza się nowy zapis § 2 punkt 3. Punkt 3. Ocenianie kształtujące polega na uzyskiwaniu i interpretacji danych na użytek uczniów i ich nauczycieli, na podstawie których można określić, na jakim etapie są w realizacji założonych celów edukacyjnych, dokąd powinni zmierzać i jakie działania będą temu sprzyjały.

11 V. Wprowadza się nowy zapis w § 14punkt 5. Pełną odpowiedzialność prawną i cywilną za bezpieczeństwo uczniów, którzy przebywają bez zgody nauczyciela uczącego lub nauczyciela dyżurnego poza terenem szkoły podczas trwania zajęć lekcyjnych lub przerw śródlekcyjnych ponoszą opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich oraz sami pełnoletni uczniowie.

12 Wpływ grupy rówieśniczej na efektywność kształcenia ucznia - - wymiana i wzbogacanie doświadczeń - - doskonalenie przyjmowania norm i zachowań społecznych - - podejmowanie decyzji i ponoszenie za nie odpowiedzialności - - nawiązywanie relacji z drugim człowiekiem - spędzanie czasu wolnego w sposób bezproduktywny

13 Wpływ mediów na efektywność kształcenia ucznia - - preferowanie biernego sposobu spędzania czasu wolnego - - dostarczanie wzorów postępowania i rozwiązywania problemów ( (często opartych na agresji i przemocy) - - wzbogacanie wiedzy z zakresu życia - społecznego i rożnorodnych zagadnień do - wykorzystania w praktyce szkolnej

14 Opracowała: Pedagog szkolny – Bożena Góra


Pobierz ppt "Efektywność kształcenia Jak ją poprawiać?. Kształcenie – to całość doświadczeń składających się na proces zdobywania przez jednostkę umiejętności, wiedzy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google